idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Índex de volum de negoci a la indústria. 02/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-ne l'energia, disminueix un 1,9% interanual a Catalunya al febrer del 2021.

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2021

L'índex de volum de negoci del sector serveis disminueix un 10,9% interanual a Catalunya al febrer del 2021.

Padró d'habitants residents a l'estranger. 2021

El nombre de catalans residents a l'estranger és de 340.514 persones, a 1 de gener de 2021, un 2,8% més que un any enrere. Per primera vegada, s'ha registrat una disminució de residents a l'Àmerica del Sud.

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2021. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya és de 7.756.928 habitants a 1 de gener del 2021, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)