idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Indicadors de confiança empresarial. T4/2021

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya augmenta un 0,6% al quart trimestre del 2021 respecte del trimestre anterior.

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta de condicions de vida 2021

S'inicia la recollida d'informació de l'Enquesta de condicions de vida 2021. Aquest treball de camp es realitzarà entre els mesos d'octubre i desembre del 2021.

Turisme estranger. 2020. Dades definitives

L'any 2020, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va disminuir un 80,0% respecte a l'any 2019 i es va situar en 3,9 milions, segons dades definitives.

Despesa del turisme estranger. 2020. Dades definitives

L'any 2020, la despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va disminuir un 82,9% respecte a l'any 2019, segons dades definitives.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)