idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19
Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2021

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) disminueix un 7,3% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2021.

Estadístiques de cost laboral. T1/2021

El cost laboral per treballador i mes és de 2.775,56 euros a Catalunya al primer trimestre del 2021, un 3,5% més que al mateix trimestre del 2020.

Treballs de camp de l'Enquesta de clima empresarial T2/2021

El treball de camp de l'Enquesta de clima empresarial del segon trimestre del 2021 comença el 15 de juny i finalitzarà el 4 de juliol.

Comptabilitat trimestral. T1/2021

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del –4,0% i intertrimestral del –0,1% al primer trimestre del 2021.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)