idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Covid-19

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la pandèmia

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2020-2021

El 30,5% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre, a través de comerç electrònic l’any 2020, 3,6 punts més que un any enrere.

Estimacions de població estacional. 2020

El Barcelonès és la comarca on més va disminuir la població estacional el 2020 respecte del 2019 en termes absoluts; va passar d'una població estacional de 40.657 persones equivalents a temps complet anual a -7.749. La segueixen el Tarragonès i la Selva.

Impost sobre la renda de les persones físiques. 2019

El Barcelonès (27.681€) i el Garraf (27.033€) són les comarques que van presentar una base imposable per declarant de l'IRPF més elevada l'any 2019.

Índex de preus industrials. 10/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 8,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2021.

Evolució dels principals indicadors Més indicadors

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(Contacte)