Saltar al contingut principal

IASS Indicadors d'activitat del sector serveis

L'índex de volum de negoci del sector serveis és un indicador conjuntural que mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses dels serveis de mercat no financers a Catalunya, a través de la variable volum de negoci. En ser un índex de valor mesura l'evolució conjunta de les quantitats, les qualitats i els preus.

L'Idescat elabora mensualment l'índex general del sector, i calcula els índexs de Catalunya per al sector del comerç i per als altres serveis. D'acord amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009), els altres serveis estan desagregats pels sectors següents: transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques i activitats administratives i serveis auxiliars.

La font primària d'informació és una enquesta contínua de periodicitat mensual que realitza l'INE.