Saltar al contingut principal

Els ciutadans i l'estadística oficial

1. Relació de l'estadística oficial catalana amb els ciutadans

La relació de l'estadística oficial catalana amb els ciutadans s'estableix a través del seguiment del Codi de bones pràctiques de l'estadística europea que l'Idescat ha adoptat com a model inspirador. Atenent als seus principis i en relació amb els drets dels ciutadans, les estadístiques han de ser rellevants per als ciutadans, han de satisfer les necessitats dels usuaris, han de ser tan accessibles i clares com es pugui i s'han de fer amb la mínima càrrega per als enquestats. Pel que fa als deures, és obligatori per als ciutadans i en general per a les llars, les empreses i les administracions, subministrar la informació necessària per elaborar les estadístiques d'interès de la Generalitat, amb el compromís de les autoritats estadístiques de garantir-ne la confidencialitat.

2. Resposta als qüestionaris d'una estadística oficial

La col·laboració de la població i de les empreses en la resposta als qüestionaris d'una estadística oficial és legalment obligatòria, amb la finalitat d'assegurar un nombre adequat de respostes i, conseqüentment, uns resultats estadístics fiables (capítol V de la Llei d'estadística de Catalunya).

El Parlament de Catalunya atorga a totes les estadístiques incloses al Pla estadístic de Catalunya i als programes anuals d'actuació estadística que se'n deriven, el caràcter d'oficial o d'interès públic. Per mitjà de la Llei d'estadística de Catalunya i la Llei del Pla estadístic de Catalunya, el Parlament de Catalunya encarrega a l'Idescat, com a òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya, l'elaboració de bona part d'aquesta informació, així com la planificació, programació i coordinació de la producció estadística de la resta d'organismes participants en el Sistema estadístic de Catalunya (capítol II de la Llei d'estadística de Catalunya).

3. Confidencialitat de la informació proporcionada per la població i les empreses

La Llei d'estadística de Catalunya protegeix la informació subministrada pels enquestats amb motiu d'una activitat estadística oficial, ja siguin la població, les empreses o les institucions. En concret, el secret estadístic (capítol IV de la Llei d'estadística de Catalunya) empara les dades individualitzades recollides en els qüestionaris, les quals no poden fer-se públiques ni tampoc es poden comunicar a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les que també estiguin vinculades per l'obligació del secret estadístic.

D'altra banda, tot el personal de l'Idescat i d'altres organismes que participen en una estadística oficial a Catalunya fan una declaració solemne de preservació del secret estadístic i s'enfronten a penes severes en cas de violar-lo.

Igualment, l'obligació de preservar el secret estadístic s'estén en la publicació de resultats de manera que tant l'Idescat com la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya tenen especial cura a evitar que es puguin deduir dades de caràcter individual de la informació publicada.

Pel que fa a la confidencialitat en el tractament de les dades individuals sotmeses a secret estadístic, una xarxa de sistemes de seguretat físics, lògics i procedimentals que adopta el Document de seguretat de l'Idescat, protegeix la informació individualitzada respecte dels accessos no autoritzats. En el cas de l'Idescat, la informació de caràcter confidencial s'emmagatzema i es processa exclusivament a través de les xarxes internes sense connexió amb l'exterior, per tal de reforçar la seguretat dels accessos.

4. Selecció de les persones que han de respondre a una estadística oficial

Sovint els ciutadans es pregunten com és que han estat seleccionats per respondre a una enquesta i no ho han estat altres persones del barri o la ciutat, persones conegudes o que són família nostra. Això és degut al fet que bona part de les estadístiques oficials es fan a partir de mostres, és a dir, mitjançant una selecció de persones triades a l'atzar, de tal manera que pugui ser representativa del total de la població que es vol estudiar. En aquest sentit, s'acostuma a seleccionar persones segons el sexe, l'edat, el lloc de residència o dades similars.

Per seleccionar les persones que han de formar part d'una mostra, els organismes que fan estadístiques oficials a Catalunya poden utilitzar el Registre de població de Catalunya, que és un registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya, i que està custodiat per l'Idescat i regulat per la Llei d'estadística de Catalunya.

5. Selecció de les empreses que han de respondre a una estadística oficial

La majoria d'enquestes dirigides a empreses són enquestes basades en mostres. Això significa que només se selecciona una part d'empreses, dins de cada àmbit territorial o sectorial. En conjunt, les empreses que formen part de la mostra han de representar la totalitat del sector o de l'activitat econòmica que es pretén analitzar. Normalment, la selecció aleatòria de les empreses que han de formar part d'una mostra es fa a partir d'un directori i de tal manera que representin al màxim altres empreses de característiques similars amb relació, per exemple, al tipus d'activitat o el nombre d'empleats. Algunes empreses han de ser incloses sempre a la mostra perquè contribueixen substantivament a la branca d'activitat o al territori del qual formen part, sense la informació de les quals no és possible obtenir dades fiables. Un petit nombre de les enquestes a empreses són de tipus censal, és a dir, que inclouen totes les empreses d'una grandària o activitat significativa que pertanyen al mateix àmbit. D'altra banda, s'utilitza un cens de totes les empreses quan l'àmbit d'anàlisi inclou poques empreses o empreses molt diferents entre si. En aquests casos, una mostra no reflectiria acuradament la totalitat de l'àmbit estudiat.

6. Aprofitament d'altres estadístiques ja existents o d'informació administrativa

L'Idescat i la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya intenten trobar l'equilibri entre la càrrega que representen per a l'informant les diferents enquestes i la necessitat d'obtenir dades detallades per part de la població i de les empreses. En aquest sentit, l'Idescat ha establert acords estables de col·laboració amb l'INE per tal de fer actuacions conjuntes amb la finalitat d'evitar la duplicitat d'estadístiques i de reduir significativament el nombre de qüestionaris dirigits a la població o a les empreses. Aquest és el cas d'estadístiques tan significatives com l'Enquesta industrial d'empreses, el Cens agrari, estadístiques de mercat de treball i les estadístiques d'estructura de la població.

Sempre que es pot, els organismes productors d'estadística oficial aprofiten dades que la població i les empreses han subministrat prèviament a l'Administració pública, amb motiu de les seves relacions juridicoadministratives. Aquest és el cas, per exemple, d'un nombrós conjunt d'estadístiques sanitàries i una bona part de les estadístiques de l'ensenyament. En aquest sentit, aproximadament un 60% de les estadístiques que integren un programa anual d'actuació estadística tenen com a font dades d'origen administratiu.

No obstant això, aquests registres administratius no contenen tota la informació que requereix la Generalitat de Catalunya, els agents econòmics i socials o diferents usuaris d'estadística, per la qual cosa sovint es fa necessària l'execució d'enquestes específiques complementàries.

7. Accés als resultats publicats

La difusió dels resultats estadístics és una tasca descentralitzada, és a dir, cada organisme responsable del disseny i elaboració d'una estadística oficial acostuma a ser també l'organisme difusor. No obstant això, la pàgina web de l'Idescat és un vehicle idoni per conèixer els resultats de l'estadística oficial catalana, on s'ofereix molta riquesa d'informació tant pel que fa a estadístiques produïdes pel mateix Institut, com d'altres estadístiques dutes a terme pels diferents organismes que participen en el Pla estadístic de Catalunya.

8. Estadístiques oficials que comporten enquestar la població o les empreses

Les activitats incloses en els programes anuals d'actuació estadística que impliquen la col·laboració obligatòria de la població i de les empreses a través d'enquestes oficials en les quals intervé l'Idescat, poden consultar-se en el Programa anual d'actuació estadística vigent.