Saltar al contingut principal

Memòria anual

La Memòria anual de l'Idescat dona compte de l'activitat de l'Idescat en l'exercici corresponent. Presenta de forma detallada les activitats dutes a terme en relació amb la producció estadística (demogràfica, econòmica, social i de síntesi), les tasques d'innovació, promoció i formació estadística i els serveis de difusió estadística (web, atenció personalitzada d'usuaris, publicacions de síntesi i edicions, i normalització lingüística).

També recull les actuacions relacionades amb la planificació i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya en tres moments del temps: l'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE) de l'any en curs, el seguiment del Programa de l'any anterior i la proposta de Programa de l'any següent.

Finalment, es detallen els recursos humans, tecnològics i econòmics emprats per l'Idescat per assolir aquestes activitats, que contribueixen a garantir la qualitat de l'estadística oficial.

Memòries disponibles

Del 1990 al 2011 la Memòria de l'Idescat es va publicar en paper (del 1990 al 2006 estava integrada dins la Memòria del Departament d'Economia i Finances). Podeu consultar la Memòria del 1990 al 2011 al catàleg de publicacions (digitalitzada) o presencialment a la Biblioteca (en format paper).

Publicacions (1990–2011)