Saltar al contingut principal

Memòria 2015

Tal com expressa la presentació de l'Institut al nostre web, la nostra missió és proveir informació estadística rellevant i d'alta qualitat, amb independència professional, i coordinar el Sistema estadístic de Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de les polítiques públiques.

A aquest efecte, un enfocament d'acord amb els temps actuals requereix integrar la informació provinent de fonts diverses (principalment la d'origen administratiu), emprar uns processos estadístics amb un alt nivell de qualitat i utilitzar múltiples canals de difusió per arribar a una gran varietat de usuaris. Tot això sense oblidar un constant i estricte control de la seguretat de les dades i la preservació de la confidencialitat i privacitat.

A banda de la tasca quotidiana de l'Institut (de la qual aquesta memòria dóna compte fidelment), l'Idescat ha donat resposta als requeriments anteriors, preparant el canvi de cadena sense deixar de pedalar: el Projecte Qualitas i la Plataforma Cerdà han començat a ser una realitat durant aquest any 2015.

El Projecte Qualitas ha tancat una primera fase amb la documentació exhaustiva de més de 70 processos estadístics (i els consegüents subprocessos): s'han descrit amb detall les unitats i persones responsables dels processos (i les que hi intervenen en els diferents passos), el programari i els fitxers involucrats i les vies de difusió utilitzades. Aquesta tasca ha representat un sobreesforç important per a les persones que l'han portada a terme, que ho han fet sense deixar de produir i difondre les estadístiques.

Aquest any 2015 també ha sigut el de la construcció de les principals peces de la Plataforma Cerdà, la plataforma tecnològica que facilitarà una nova forma de produir i difondre estadístiques, segons les idees esbossades al principi d'aquestes línies. Els fluxos de la informació estadística en la nova plataforma s'estructuraran en quatre fases: captura de dades, integració de la informació, generació de productes estadístics i accés a dades.

A continuació, doncs, us presentem l'activitat de l'Institut al llarg de l'any que hem complert. Aquesta activitat dóna fe de la professionalitat i la bona feina de tot el personal de l'Idescat i del Sistema estadístic de Catalunya. Us la presentem amb la satisfacció de la feina acomplerta, malgrat les dificultats i restriccions que ens corresponen en aquests temps.

fotografia del director de l'Idescat
Frederic Udina
Director