Saltar al contingut principal

10. Serveis tècnics

10.1. Sistemes d'informació estadística

El 2015 s'han continuat desenvolupant dos grans projectes que es van iniciar el 2013.

 • Plataforma Cerdà: Al juliol del 2014 es va aprovar el Pla mestre de la Plataforma Cerdà. Aquesta fase del projecte va estar dirigida per un Comitè de direcció integrat per membres del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, de l'Idescat i de Hewlett-Packard, empresa adjudicatària del projecte.

  Durant aquest any s'han assolit les següents fases:

  • definició dels requeriments i disseny del Registre estadístic de població
  • definició dels requeriments i disseny del Registre estadístic de territori
  • definició dels requeriments i disseny del Registre estadístic d'establiments
  • implantació de les classificacions i les codificacions territorials a la Plataforma
  • implantació de l'API Serveis i del motor de Oracle Business Intelligence OBIEE generant dades estadístiques en format JSON-stat
  • implantació de l'ODI (eina ETL d'Oracle) a l'Idescat
  • realització de la prova de concepte de la Plataforma Cerdà per mitjà de l'Enquesta d'ocupació hotelera per comprovar-ne el funcionament
 • Base de dades multitemàtica: Al juliol 2015 es va concloure la migració del banc d'estadístiques municipals i comarcals a la nova base de dades multitemàtica. Les principals tasques realitzades han estat les següents:
  • creació de la nova base de dades multitemàtica i migració de les dades de l'antiga estructura a la nova
  • implementació d'una nova aplicació web per visualitzar les dades /pub/
  • implementació d'una nova aplicació de manteniment
  • reprogramació de tots els gràfics
  • reprogramació d'El municipi en xifres per adaptar-lo al nou disseny de la base de dades multitemàtica
  • reorganització del contingut de la base de dades segons el catàleg d'operacions estadístiques

Noves aplicacions de gestió estadística

 • Catàleg de variables i valors: Nova base de dades amb el conjunt de variables i els valors extrets automàticament de la base de dades multitemàtica.
 • Catàleg de publicacions: S'ha modificat per poder desar-hi l'històric de totes les publicacions.
 • Enquesta de població activa: S'ha migrat a Java l'aplicació de manteniment implementada en C++ i s'hi han afegit noves funcionalitats.

Noves aplicacions de difusió estadística

 • Catàleg d'operacions estadístiques. Base de dades que gestiona totes les operacions estadístiques de l'Idescat.
  • S'ha implementat un servei web REST d'ús intern per llistar les operacions per criteris.
  • Totes les aplicacions web accedeixen a aquesta nova base de dades per implementar la barra de situació i el títol de l'operació estadística.
 • Gestió centralitzada de Google Analytics. Permet que totes les aplicacions web implementin el marcatge de Google Analytics sense haver de modificar-les totes. A més, crea tota la informació a la memòria per optimitzar-ne el temps de resposta.
 • Implementació de la nova capçalera. S'ha creat un servei web que fa servir la nova capçalera del departament de difusió i la incorpora automàticament a totes les aplicacions web.
 • APIStd. S'ha modificat aquesta API de Java per incorporar-hi totes les actualitzacions web que es fan al departament de difusió.
 • Base de dades de territori. S'ha implementat una API a la base de dades de territori que permet que totes les aplicacions web i d'ús intern accedeixin al territori d'una manera comuna i centralitzada. A més, s'han incorporat els canvis arran de les modificacions legislatives sobre les comarques (Comarques i Aran) i sobre els àmbits del Pla territorial (que tenen en compte la suma de municipis en lloc de la de comarques).
 • Entrada territorial. S'ha implementat una aplicació web per introduir diferents operacions estadístiques a partir de la cerca territorial amb la metainformació emmagatzemada al catàleg d'operacions estadístiques.
 • S'han incorporat nous gràfics a la aplicació web del Padró d'habitants residents a l'estranger.

Noves aplicacions per a la recollida de dades

 • Desenvolupament dels 4 qüestionaris de l'Enquesta de clima empresarial corresponents als 4 quadrimestres de l'any.
 • Realització dels qüestionaris i l'aplicació de la gestió de l'operació de camp de l'Estadística econòmica de les entitats de serveis socials.
 • Realització dels qüestionaris i l'aplicació de la gestió de l'operació de camp de l'Estadística econòmica dels centres de serveis socials.
 • Realització dels qüestionaris i l'aplicació de la gestió de l'operació de camp de l'Estadística de biblioteques.
Comandes a mida elaborades
Any Nombre
2015 73
2014 81
2013 173
2012 140
Activitats del Programa anual d'activitats estadístiques del 2015 que han requerit desenvolupaments informàtics. Per àrees
2013 2014 2015
Àrea de Població i Territori 121816
Àrea d'Empresa i Ocupació 171817
Àrea d'Economia i Societat 8911
Àrea de Comunicació i Difusió 1178
Àrea de Tecnologies de la Informació 111
Àrea d'Estàndards i Qualitat 788
Total 546161
Gestió de bases de dades
2013 2014 2015
Esquemes de bases de dades gestionats. Producció 626978
Esquemes de bases de dades gestionats. Desenvolupament 193251
Servidors web amb gestió compartida 141414
Aplicacions web gestionades 293130
Taules publicades al banc d'estadístiques municipals i comarcals 1.7614.0091.438

10.2. Serveis informàtics

El 2015 s'han renovat els ordinadors del personal que tenia maquinaris antics i els de les sales (sala d'actes, de seminaris i de microinformàtica). En els de les sales, també s'han canviat les pantalles. Finalment, s'han renovat alguns sistemes i programari.

S'han fet tasques per avaluar el grau d'acompliment de l'Idescat en l'Esquema nacional de seguretat i la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i s'han implementat mesures per reduir-ne les deficiències.

Actualitzacions del maquinari

 • S'ha renovat el 25% del parc informàtic: adquisició i instal·lació de 40 ordinadors de taula.
 • S'ha continuat reorganitzant els Clusterservers en diferents espais lògics segons l'ús que se'n fa (microdades, espais personals, arxiu històric, etc.). Cal destacar-ne la utilització de l'espai microdades.
 • S'han incorporat dos servidors nous al clúster de VMware, que gestiona l'entorn de màquines virtuals a l'Idescat.
 • S'ha elaborat el document Equipament informàtic, que conté una relació detallada de tot el maquinari de l'Idescat (incloent-hi la telefonia fixa i mòbil).

Actualitzacions del programari

 • Web: migració en proves de tota la infraestructura web a Tomcat6
 • Windows: inici de l'actualització del paquet ofimàtic del parc d'ordinadors
Espai ocupat segons els sistemes de gestió
Bases de dades 2012 2013 2014 2015
Unitats: Gigabyte (GB).
Programari estadístic SAS 323,00429,00433,00461,00
Oracle (producció) 107,23123,87153,07284,90
Oracle (desenvolupament) 72,40121,74182,43388,80
Total 502,63674,61768,501.134,70
Equipament informàtic i de comunicacions
2012 2013 2014 2015
Ordinadors personals 158160164166
Servidors físics 26242427
Servidors virtuals 30323639
Impressores 42404040
Programari de gestió 10101010
Programari estadístic 6666
Programari de base de dades 3333
Tallafocs 2222
Commutadors de xarxa 20202020
Línies telefòniques 152152152152
Commutadors de xarxa telefònica 15151515
Correu electrònic: activitat
2013 2014 2015
Correus rebuts/enviats 1.638.7141.317.2581.343.068
Total GB rebuts/enviats 45,0036,5345,39

10.3. Serveis lingüístics

Actuacions
Objectiu Actuació
Edició de les publicacions de l'Idescat Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català. Edició d'un total de 19 publicacions entre fulls divulgatius i revistes.
Edició del web en català, castellà, anglès i occità aranès Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català, però també en anglès, castellà i occità aranès, si escau. Edició en català i traducció al castellà de 286 novetats, 37 rectificacions i altres textos (noves metodologies, pàgines monogràfiques, de l'anuari o indicadors europeus...). Supervisió de la versió anglesa, duta a terme per un servei extern.
Correcció de notes de premsa Corregir en català notes de premsa, tant de conjuntura econòmica com de resultats d'estadístiques estructurals. Correcció de 39 notes de premsa.
Edició de qüestionaris Editar en català i castellà els qüestionaris relatius a les diverses operacions estadístiques previstes en el Programa anual d'actuació estadística. Edició de 63 qüestionaris bilingües, que representen més de 605 pàgines.
Suport lingüístic a la Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals Assegurar que la documentació administrativa es difongui correctament i amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català. Correcció de convenis, disposicions legals i actes de reunions, entre altra documentació administrativa.
Pràctiques acadèmiques d'un estudiant del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la UAB Completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit al Postgrau per proporcionar a l'estudiant una formació completa i integral. Guiatge i avaluació de les tasques encomanades a l'estudiant: correcció i traducció al castellà de documents, elaboració de consultes, informes i criteris lingüístics, entre altres.
Elaboració d'un glossari terminològic en català, castellà i anglès Assegurar la univocitat i coherència en la terminologia utilitzada en català, castellà i anglès. Fixació de 164 termes en català, castellà i anglès.
Elaboració d'un espai web amb recursos lingüístics Facilitar recursos lingüístics (diccionaris, gramàtiques, traductors automàtics, cercadors lingüístics...) al personal de l'Idescat per treballar amb qualitat. Creació d'un espai a la Intranet per al personal de l'Idescat amb tots els recursos lingüístics de l'Idescat.

10.4. Serveis gràfics

Activitats de disseny, edició i reprografia. Idescat. 2015
Actuació Format Nombre
Pla editorial de l'Idescat Publicacions en PDF o paper19
Documentació Programa anual d'actuació estadística Documents interns6
Enquestes de l'INE Qüestionaris65
Manifest de les dades Pòster i cartell enrotllable1
Marc input-output de Catalunya Pòster i cartell enrotllable1
Formació i promoció Idescat Pòster2
Jornada Màsters Facultat de Matemàtiques i Estadística 2015 Pòster1
Capçalera del web Imatges de la pàgina principal1
Infografia per a premsa Gràfics d'acompanyament a les notes de premsa19
Linkedln Nou disseny frontal2
Recull fotogràfic Banc fotogràfic de l'Idescat9
Calendari laboral 2015 Cartell i estoreta del ratolí200
Imatge gràfica d'operacions estadístiques Presentació1
Enquadernacions Revistes de la biblioteca99
Bàners trilingües Revistes de la biblioteca20