Saltar al contingut principal

4. Estadístiques d'economia i societat

La producció d'estadístiques macroeconòmiques i socials durant l'any 2015 s'ha caracteritzat per les 6 línies d'actuació següents:

 • Conclusió del procés d'elaboració i difusió del Marc Input-Output de Catalunya 2011
 • Adaptació del conjunt d'estadístiques macroeconòmiques a la nova base establerta pel Marc Input-Output de Catalunya 2011 i el Sistema europeu de comptes 2010. Aquest procés s'ha fet coincidir amb una revisió i millora dels procediments de càlcul.
 • Realització de l'Enquesta econòmica dels centres i les entitats de serveis socials 2014.
 • Preparació de l'Enquesta de condicions de vida 2016.
 • Revisió de les tabulacions de l'Enquesta de condicions de vida i de l'Enquesta de pressupostos familiars, d'acord amb les novetats metodològiques i de referència censal.
 • Publicació dels Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social.

El fet més destacable de l'any 2015, dins l'activitat de l'Àrea d'Economia i Societat, ha estat la presentació pública del Marc Input-Output de Catalunya 2011. Aquest acte ha significat la conclusió d'un complex procés d'elaboració de l'estadística que constitueix la representació quantitativa més exhaustiva del funcionament real d'una economia. A més, els resultats d'aquesta estadística són la base de les estimacions de macromagnituds econòmiques oficials de Catalunya, com el PIB anual, la comptabilitat trimestral o el PIB comarcal i municipal.

L'acte de presentació s'ha realitzat el 13 de juliol, amb la participació del conseller d'Economia i Finances, Andreu Mas-Colell, el secretari general del Departament, Albert Carreras, i diversos representants del món acadèmic i estadístic, entre els quals destaca el professor Martí Parellada, catedràtic de la Universitat de Barcelona.

Prèviament, a finals de febrer, s'havien publicat en el web de l'Idescat les taules de destinació i d'origen, que constitueixen el cos central del Marc Input-Output. I finalment, al mes de novembre s'ha publicat la taula simètrica.

L'elaboració del Marc Input-Output de Catalunya 2011 ha marcat plenament l'activitat de l'Idescat en l'àmbit de les macromagnituds econòmiques. Així, a part de les activitats directament relacionades mencionades més amunt, s'hi han d'afegir els treballs de revisió i adaptació del conjunt d'estadístiques de l'àmbit a la nova base comptable i metodològica establerta al Marc Input-Output de Catalunya 2011:

 • El mes de març s'ha publicat la nova sèrie de les principals macromagnituds anuals per al període 2000–2014.
 • El mes de juny s'han publicat els primers resultats de la comptabilitat trimestral resultants d'una reestimació de les sèries temporals en què es basa.
 • Els mesos de juliol i desembre respectivament s'han publicat les estimacions renovades de la Renda familiar disponible i del Producte interior brut per municipis.

D'altra banda, cal destacar que durant l'any 2015 s'han realitzat dos treballs de camp:

 • Enquesta de biblioteques (en col·laboració amb l'INE). Se n'han publicat els resultats el mes de desembre.
 • Enquesta econòmica dels centres i les entitats de serveis socials, amb dades de l'any 2014. Es realitza per segona vegada en col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família. (La primera va recollir informació de l'any 2009.) Amb la segona edició s'avança en la consolidació de la base informativa necessària per conèixer millor un sector d'atenció a les persones en previsible creixement. Es preveu que els resultats siguin públics el març de 2016.

Precisament en la perspectiva de conèixer millor les necessitats socials, l'Idescat ha iniciat aquest any un procés de reflexió i programació perquè l'Enquesta de condicions de vida 2016 (font bàsica per al coneixement del risc de pobresa i exclusió social a Catalunya) millori la capacitat descriptiva i superi algunes de les seves limitacions. Amb aquest objectiu s'ha establert un acord amb l'Institut Nacional d'Estadística per doblar la mostra disponible i millorar-ne la distribució territorial. En aquesta operació, l'Idescat ha comptat amb el suport del Departament de Benestar Social i Família.

També en col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família, l'Idescat ha elaborat una bateria d'Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social, amb l'objectiu d'oferir suport al disseny i avaluació de les polítiques socials, sobretot en els aspectes de distribució territorial. El mes d'octubre s'ha fet pública la primera versió dels indicadors als webs de les dues institucions promotores.

Pel que fa a l'Enquesta de pressupostos familiars, aquest any s'han dedicat esforços addicionals per actualitzar-la i ampliar-ne els resultats: s'han actualitzat tots els resultats anteriors tenint en compte les xifres de població establertes pel Cens de població 2011 i s'han publicat els resultats en termes de quantitats físiques.

D'altra banda, l'Àrea d'Economia i Societat ha realitzat amb normalitat la resta d'actuacions previstes en el Pla anual d'actuació estadística.

Activitats estadístiques d'economia i societat 2015

Estadística de la distribució personal de la renda

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població. El juliol del 2015 s'han publicat les principals taules i el novembre s'ha completat la tabulació inicialment prevista.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de risc de pobresa

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal, per obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, privació material i exclusió social. El juliol del 2015 s'han publicat les principals taules i el novembre s'ha completat la tabulació inicialment prevista.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de despesa en consum de les llars

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies. El mes de gener s'ha publicat la revisió de la sèrie 2006–2011 per tal d'actualitzar-la a la nova base demogràfica produïda pel Cens de població 2011. El març s'ha difós una tabulació addicional per al període 2006–2013 amb dades de consum en quantitats físiques. El juliol s'han publicat totes les dades corresponents a l'Enquesta de pressupostos familiars de l'any 2014.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català d'acord amb el projecte tècnic ja elaborat, per tal d'obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, privació material i exclusió social per a les àrees bàsiques de serveis socials.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família.

Estadística de biblioteques

Periodicitat: biennal

Actuacions: Realització d'una enquesta que recull informació sobre les característiques de les biblioteques segons estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses. L'enquesta s'ha realitzat durant l'any i els resultats han estat publicats el mes de desembre.

Altres organismes participants: Departament de Cultura.

Indicadors socials territorials

Periodicitat: contínua

Actuacions: Disposar d'un sistema d'indicadors socials que permeti conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya, amb una desagregació segons la divisió territorial vigent. Seguir-ne l'evolució temporal, amb una recopilació i tractament estadístic de dades disponibles. Els treballs s'han realitzat amb normalitat i continuïtat.

Marc Input-Output

Actuacions: Anàlisi i difusió del Marc Input-Output 2011 i treballs de disseny i aplicació de la metodologia d'actualització. Les taules bàsiques d'origen i destinació s'han publicat el mes de març i la taula simètrica s'han publicat el mes de novembre. La presentació pública del conjunt del Marc Input-Output s'ha fet el 13 de juliol, amb la presència del conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Territori i Sostenibilitat; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; Institut Nacional d'Estadística.

Comptes econòmics anuals (oferta)

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) segons l'oferta, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana. El mes de març s'ha publicat (conjuntament amb l'avanç dels comptes de l'any 2014) la sèrie revisada en funció del nou Marc Input-Output des de l'any 2000.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Comptes econòmics anuals (demanda)

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) segons la demanda, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana. El mes de març s'ha publicat (conjuntament amb l'avanç dels comptes de l'any 2014) la sèrie revisada en funció del nou Marc Input-Output des de l'any 2000.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Comptes econòmics anuals (rendes)

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) segons les rendes, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana. El mes de març s'ha publicat (conjuntament amb l'avanç dels comptes de l'any 2014) la sèrie revisada en funció del nou Marc Input-Output des de l'any 2000.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Estadística de la productivitat de l'economia catalana

Periodicitat: anual

Actuacions: Càlcul de la productivitat total dels factors de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic, d'acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s'ajusten a la metodologia usada per la Comissió Europea. S'han publicat el mes de juny.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Avanç de comptes econòmics anuals

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) segons l'oferta i la demanda corresponent a l'any 2014, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'evolució dels principals sectors d'activitat econòmica i operacions de demanda de Catalunya. S'han publicat el mes de març.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Macromagnituds territorials: producte interior brut comarcal i municipal

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles de caràcter territorial. El mes de desembre s'ha publicat la informació corresponent als anys 2011 i 2012. En l'elaboració d'aquesta estadística s'apliquen els criteris i resultats del Marc Input-Output, i al mateix temps s'introdueixen canvis estadístics possibilitats fonamentalment per la disponibilitat de noves fonts d'informació.

Macromagnituds territorials: renda familiar disponible comarcal i municipal

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per tal d'obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals. El mes de juliol s'ha publicat la informació corresponent als anys 2011 i 2012. En l'elaboració d'aquesta estadística s'apliquen els criteris i resultats del Marc Input-Output, i al mateix temps s'introdueixen canvis estadístics possibilitats fonamentalment per la disponibilitat de noves fonts d'informació.

Comptabilitat trimestral

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles. Aquesta estadística s'ha publicat puntualment d'acord amb el calendari previst, entre 2 i 3 mesos després de finalitzat el període descrit.

Avanç de la variació del PIB

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Obtenció d'una primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l'economia catalana. S'ha publicat puntualment aproximadament cinc setmanes després de finalitzat el període analitzat.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Estadística de l'estructura de les explotacions agràries

Periodicitat: triennal

Actuacions: Difusió dels resultats corresponents a l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries referida a l'any agrari 2013, a l'àmbit territorial de Catalunya, que permet conèixer l'estructura del sector i la seva evolució respecte al cens agrari del 2009. Obtenció d'informació homologable i comparable amb l'exigida per la Unió Europea. El mes de febrer s'han publicat els resultats de l'Enquesta del 2013.

Altres organismes participants: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; Institut Nacional d'Estadística.

Comptes integrats de la protecció social

Periodicitat: anual

Actuacions: Elaboració de comptes de la protecció social mitjançant la recollida sistemàtica d'informació sobre les diferents institucions que participen en el sistema català de protecció social i la seva anàlisi i transformació, d'acord amb els criteris establerts per la metodologia SEEPROS de la Unió Europea. Els resultats corresponents a l'any 2013 s'han publicat el gener de l'any 2016.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Família; Departament de Salut; Ministeri de Treball i Immigració.

Estadística de les pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda

Periodicitat: anual

Actuacions: Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya, amb informació històrica sobre el nombre de prestacions i els seus volums econòmics. A més, informacions complementàries que permeten un coneixement més complet d'aquest grup de prestacions, entre les quals destaquen les pensions de la Seguretat Social, les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions per atur i altres. La informació sobre aquestes prestacions es difon a mesura que la informació primària és disponible. El mes de maig s'ha actualitzat la major part de l'estadística per a l'any 2014.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família.

Estadística de pensionistes i pensions

Periodicitat: anual

Actuacions: Elaboració d'un projecte tècnic per realitzar una explotació anual específica dels fitxers de pensionistes i pensions de l'INSS. El mes de juny s'ha actualitzat amb dades de l'any 2014.

Altres organismes participants: Institut Social de la Marina; Institut Nacional de la Seguretat Social.

Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials

Actuacions: Disseny i realització d'una operació estadística d'enquesta per a la recollida d'informació sobre l'activitat econòmica dels centres i les entitats de serveis socials. L'enquesta s'ha realitzat durant l'any i es preveu la publicació dels resultats el mes de març de 2016.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família.

Indicadors tributaris municipals

Periodicitat: anual

Actuacions: Aprofitament estadístic de dades tributàries per conèixer la realitat municipal. El mes de juny s'han actualitzat les dades sobre l'IBI. El mes de novembre s'han actualitzat les dades sobre l'IRPF.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement; Agència Estatal d'Administració Tributària.