Saltar al contingut principal

2. Planificació estadística

Les principals actuacions de l'Idescat relacionades amb la gestió del Sistema estadístic de Catalunya es concreten en els contactes mantinguts amb els agents productors d'estadística oficial per desenvolupar el Programa anual d'actuació estadística del 2015.

D'altra banda, s'han fet els tràmits per elaborar el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016–2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, aprovat pel Govern en sessió del dia 21 d'abril del 2015. Malgrat això, la dissolució anticipada del Parlament va fer que el Projecte no prosperés i que s'ajornés el debat parlamentari per a la propera legislatura.

També s'ha dut a terme l'informe de seguiment del Programa anual de l'any 2014 a fi de donar-ne compte al Parlament.

2.1. Programa anual d'actuació estadística (PAAE)

Acompliment del PAAE 2014

L'Idescat ha avaluat l'acompliment de les activitats incloses en el Programa anual d'actuació estadística 2014 (el quart programa que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014) i ha emès l'informe corresponent sobre el grau d'execució. A l'informe s'indica la informació següent:

 • disponibilitat de la informació
 • mitjà de difusió
 • referència temporal
 • causes dels incompliments

L'informe incorpora els vincles als resultats estadístics obtinguts.

A partir de l'edició del 2011, l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística es difon dins de l'aplicació web dels programes anuals d'actuacions estadístiques (http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/) per facilitar que els usuaris puguin accedir a la informació estadística oficial disponible.

D'altra banda, l'Idescat ha publicat al seu web els resultats estadístics generats per tercers que no eren accessibles.

Nombre d'actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2014. Segons acompliment i tipus
Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Consolidades 234182254
En desenvolupament 224228
Noves 264234
Total 282304316
Total (%) 89,29,51,3100,0
Nombre d'actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2014. Segons acompliment i eixos estratègics
Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Població 191020
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 135104149
Comptes i macromagnituds econòmiques 88140102
Activitats estadístiques instrumentals 204024
Difusió estadística 201021
Total 282304316
Total (%) 89,29,51,3100,0

Desenvolupament del PAAE 2015

Les actuacions estadístiques desenvolupades per l'Idescat durant l'any 2015 corresponen, majoritàriament, a les actuacions de producció de resultats estadístics i la difusió d'aquestes, d'acord amb el Programa anual d'actuació estadística per a aquest any.

L'Idescat també ha portat a terme les accions de normalització, innovació, promoció i informació que li són pròpies.

Programa anual d'actuació estadística 2015
Eixos estratègics Actuacions consolidades En desenvolupament Actuacions noves Total
1. Població 190322
2. Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1241616156
3. Comptes i macromagnituds econòmiques 8778102
4. Activitats estadístiques instrumentals 202123
5. Difusió estadística 191323
Total 2692631326
Idescat 951019124
Cost directe total estimat (€) 7.833.145602.600778.0009.213.745

Aprovació del PAAE 2016

D'acord amb la proposta de l'Idescat, i aprovada pels òrgans de govern corresponents, el Govern de la Generalitat ha dictat el Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016, i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya. Aquest Decret té per objecte establir i descriure de forma normalitzada les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2016.

El Decret 255/2015 actualitza l'activitat estadística dels lndicadors de salut i inclou 3 noves activitats estadístiques, que són les següents:

 • Estadística dels centres de culte a Catalunya
 • Estadística del transport per cable
 • Promoció de la recerca en l'àmbit de l'estadística

El nombre total d'actuacions estadístiques programades és de 324, de les quals l'Idescat n'assumeix 118 (14 en règim de coresponsabilitat amb una altra institució).

Nombre d'actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2016 per eixos estratègics i tipus i cost directe per tipus
Consolidades En desenvolupament Noves Total
Població 190322
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1261420160
Comptes i macromagnituds econòmiques 86510101
Activitats estadístiques instrumentals 181221
Difusió estadística 172120
Total 2662236324
Idescat 96814118
Cost directe total estimat (€) 8.231.287456.8001.215.7009.903.787

2.2. Col·laboracions amb la producció estadística oficial d'altres organismes

D'acord amb el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 i el Programa anual d'actuació estadística del 2015, al llarg d'aquest any l'Idescat ha donat suport metodològic i logístic a les 12 actuacions estadístiques en què participava com a organisme col·laborador.

Col·laboracions en la producció estadística oficial d'altres organismes
Organismes responsables Actuació estadística
Ajuntament de Barcelona Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona
Autoritat del Transport Metropolità Enquesta de mobilitat en dia feiner
Departament de la Presidència Estadística de la pràctica esportiva
Departament d'Empresa i Ocupació Estadística conjuntural de la inversió industrial
Departament d'Empresa i Ocupació Estadística d'establiments turístics
Departament de Benestar Social i Família Sistema d'indicadors sobre la joventut
Departament de Cultura Enquesta d'usos lingüístics a institucions i empreses
Departament de Cultura Sistema d'indicadors lingüístics
Departament d'Interior Enquesta de seguretat pública
Departament d'Interior Enquesta de seguretat pública (edició especial persones grans)
Departament de Salut Enquesta de salut de la població
Departament de Salut Estadística de causes de mort

2.3. Convenis

L'Idescat ha buscat la implicació d'organismes estadístics i d'entitats públiques i privades en la consecució d'actuacions conjuntes, en compliment dels objectius establerts a la Llei d'estadística de Catalunya i a la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent.

Fruit d'aquesta política, aquest any s'han subscrit dinou acords de col·laboració (la major part dels quals amb òrgans estadístics de la Generalitat) per elaborar projectes específics, anàlisis estadístiques i altres projectes d'interès.

D'altra banda, s'ha treballat per impulsar l'ús de la informació estadística disponible amb finalitats científiques, en particular per a la recerca en l'àmbit de les ciències socials com a objectiu estratègic.

Un exemple d'aquest esforç és el conveni amb la Fundació Barcelona Graduate School of Economics per desenvolupar el projecte DataResSS – Dades per a la recerca en ciències socials, que ha posat en joc recursos de totes dues institucions per avançar en aquest propòsit.

La relació dels convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat durant l'any 2015 és la següent:

Convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat a l'any 2015
Data de formalització Parts intervinents Objecte
Convenis en matèria estadística
6 de febrer de 2015 Departament d'Ensenyament Addenda al conveni de col·laboració subscrit el 16 de setembre de 2013 per a l'intercanvi d'informació, als efectes de classificar els centres docents públics i privats concertats en funció del nivell socioeconòmic i sociolingüístic.
13 de març de 2015 Departament de Benestar Social i Família Conveni de col·laboració per al disseny i execució del projecte tècnic de l'Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials.
23 de març de 2015 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Conveni de col·laboració per a la realització de l'actuació estadística Clima empresarial de Catalunya 2015.
22 d'abril de 2015 Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat Pompeu Fabra Conveni de col·laboració per a l'establiment del marc de col·laboració per a l'edició, publicació i difusió de la revista SORT.
24 d'abril de 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Conveni d'encàrrec de gestió per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2014.
24 d'abril de 2015 Societat Catalana d'Estadística Conveni per a l'establiment de la quota anual per al manteniment de la integració de l'Institut d'Estadística de Catalunya a la Societat Catalana d'Estadística, exercici 2015.
9 de juny de 2015 Centre d'Estudis Demogràfics Conveni de col·laboració per a la realització de les Projeccions de llars i les Projeccions de població activa a Catalunya a partir de les Projeccions de població per sexe i edat (base 2013).
9 de juny de 2015 Fundació Barcelona Graduate School of Economics Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte DataResSS – Dades per a la recerca en ciències socials.
11 de juny de 2015 Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement Conveni de col·laboració per a la disposició de la informació dels alumnes universitaris matriculats a Catalunya continguda als fitxers UNEIX i SUR.
16 de juny de 2015 Departament d'Ensenyament Conveni de col·laboració per establir el marc d'actuacions en el desenvolupament conjunt d'accions que fomentin el coneixement i l'ús de l'estadística entre el professorat i l'alumnat d'Educació Primària i Secundària de Catalunya.
15 de juliol de 2015 Departament d'Ensenyament i Fundació Barcelona Graduate School of Economics Conveni de col·laboració per a la realització d'un treball d'investigació estadística en relació al disseny de les àrees d'influència dels centres educatius.
24 de juliol de 2015 Sociedad Hispanoamericana de Análisis Input-Output (SHAIO) Conveni de col·laboració per a l'organització, coordinació, celebració i difusió de les VI Jornadas de Análisis Input-Output.
8 d'octubre de 2015 Departament d'Empresa i Ocupació Conveni de col·laboració per a l'elaboració i execució de l'Estadística Territorial TIC a les llars 2015.
2 de desembre de 2015 Consell Català de l'Esport Conveni de col·laboració per a la realització de l'Enquesta de la pràctica esportiva en l'edició de l'any 2015.
14 de desembre de 2015 Departament d'Ensenyament i Fundació Barcelona Graduate School of Economics Conveni de col·laboració per a la realització d'un treball d'investigació estadística relacionat amb l'aplicació dels procediments d'integració de dades, respecte a flexibilitzar el moment d'entrada dels infants en el sistema educatiu.
28 de desembre de 2015 Departament d'Interior Conveni de col·laboració per a la realització de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2015.
Convenis de cooperació educativa
20 de març de 2015 Universitat Autònoma de Barcelona Conveni de col·laboració per a l'establiment de les condicions per al desenvolupament de les pràctiques acadèmiques curriculars d'un estudiant de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la Facultat de Traducció i Interpretació.
24 d'abril de 2015 Universitat Politècnica de Catalunya Conveni de col·laboració per a la celebració i difusió del Sisè Concurs Planter de Sondeigs i Experiments.
10 de juny de 2015 Universitat Autònoma de Barcelona Conveni de col·laboració per a l'organització i difusió del XIII Concurs Student d'Estadística Aplicada.

2.4. Intercanvis d'informació i cooperació amb l'INE. 2015

Com cada any, l'Idescat i l'INE han actualitzat els intercanvis anuals d'informació estadística i de cooperació institucional, en els termes que preveu l'Acord marc de col·laboració signat el 25 de juny de 2002.

En conseqüència, durant l'any 2015 l'Idescat ha rebut dades o informacions relatives a 44 estadístiques d'interès estatal i ha tramès a l'INE la informació i els resultats de 32 actuacions estadístiques.

Transmissió d'informació de l'Idescat a l'INE

 • Estadística sobre recollida i tractament de residus (T) (L)
 • Estadístiques sobre l'ús de l'aigua (T)
 • Enquesta sobre el subministrament i sanejament de l'aigua (T)
 • Estadístiques sobre generació de residus (T)
 • Enquesta industrial d'empreses (T)
 • Enquesta industrial anual de productes (T)
 • Enquesta anual de serveis (T)
 • Enquesta sobre comerç internacional de serveis i altres operacions internacionals (T)
 • Indicadors de confiança empresarial (F) (T)
 • Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (T)
 • Enquesta sobre l'equipament i l'ús de tecnologies de la informació i comunicació a les llars (T)
 • Estadística sobre activitats en R+D (T)
 • Enquesta sobre innovació en les empreses (T)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (T)
 • Índexs de producció industrial (T)
 • Índexs de preus industrials (T)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (T) (L)
 • Índexs de volum de negoci. Índexs d'entrada de comandes (T)
 • Índexs de comerç al detall (T)
 • Índexs de preus d'exportació i d'importació de productes industrials (T)
 • Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat (T)
 • Enquesta de població activa (L)
 • Estadística de defuncions segons la causa de mort (F)
 • Moviment natural de la població (L)
 • Enquesta anual de cost laboral (T)
 • Enquesta trimestral de cost laboral (T)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Enquesta anual d'estructura salarial (D)
 • Estadística del transport de viatgers (L) (T)
 • Enquesta de paritats del poder adquisitiu (L)
 • Enquesta de consums intermedis i inversió (T)
 • Directori central d'empreses (F)

Transmissió d'informació de l'INE a l'Idescat

 • Estadístiques sobre recollida i tractament de residus (F)
 • Enquesta de consums energètics (F)
 • Estadística de biblioteques (F)
 • Enquesta industrial d'empreses (F)
 • Enquesta industrial anual de productes (F)
 • Enquesta anual de serveis (F)
 • Indicadors de confiança empresarial (F)
 • Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (F)
 • Estadística sobre activitats en R+D (F)
 • Enquesta sobre innovació en les empreses (F)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (D)
 • Índexs de preus industrials (L)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (F)
 • Enquesta de població activa (F)
 • Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (F)
 • Estadística de defuncions segons la causa de mort (F)
 • Moviment natural de la població (F)
 • Explotació estadística del directori central d'empreses (D) (F)
 • Estadística del padró continu (F)
 • Padró municipal continu: coordinació de padrons municipals (F)
 • Estadística de variacions residencials (F)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Estadística del padró d'espanyols residents a l'estranger (F) (L)
 • Enquesta de pressupostos familiars (F)
 • Índexs de preus de consum (L)
 • Estadística sobre les activitats de protecció mediambiental (F)
 • Enquesta anual d'estructura salarial (D)
 • Estadística sobre l'ús de l'aigua (F)
 • Estadística sobre generació de residus (F)
 • Enquesta anual de comerç (F)
 • Índexs de producció industrial (L)
 • Índexs de comerç al detall (L)
 • Estadística de nul·litats, separacions i divorcis (F)
 • Enquesta de condicions de vida (F)
 • Enquesta comunitària de força de treball (F)
 • Fluxos de població activa (F)
 • Enquesta anual de cost laboral (F)
 • Enquesta trimestral de cost laboral (F) (L)
 • Índexs de xifres de negoci. Índexs d'entrada de comandes (L)
 • Estadística de filials d'empreses estrangeres a Espanya (F)
 • Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (L)
 • Enquesta contínua de llars (F)
 • Estadística de mobilitat laboral i geogràfica (F)
 • Comptabilitat nacional d'Espanya base 2010 (D)
 • (F) Fitxer de microdades.
 • (T) Traducció i edició de qüestionaris.
 • (D) Desagregació específica.
 • (G) Georeferenciació de les seccions censals.
 • (L) Lliurament d'informació.