Saltar al contingut principal

3. Estadístiques de població i territori

L'Àrea de Població i Territori és la responsable de la producció d'estadística demogràfica a l'Idescat.

L'estadística demogràfica s'obté a partir de les fonts sobre l'estructura (Cens de població i Padró municipal d'habitants), els fluxos (moviment natural i migratori) i les estadístiques de síntesi (indicadors demogràfics, estimacions i projeccions). L'objectiu és obtenir una estadística de base territorial amb la màxima exhaustivitat.

El Registre estadístic de població i el Registre estadístic de territori són també responsabilitat de l'Àrea de Població i Territori.

L'any 2015 s'ha dut a terme una important renovació de l'Estadística del moviment natural de la població, una de les estadístiques amb més tradició de l'Idescat. Es basa en les declaracions dels ciutadans de fets vitals (naixements, defuncions i matrimonis) davant del Registre Civil.

En els darrers anys, s'han produït canvis legislatius en l'àmbit del Registre Civil que afecten l'Estadística del moviment natural de la població. Els canvis principals són els següents:

 • Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, que modifica l'article 30 del Codi civil, sobre la definició de persona nascuda viva.
 • Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l'àmbit de l'Administració de Justícia i del Registre Civil, que preveu la desjudicialització del Registre Civil.

La renovació de l'Estadística del moviment natural de la població a l'Idescat ha suposat millores en diferents aspectes.

 • Circuits de producció. S'ha substituït el treball amb les butlletes en paper per imatges digitalitzades.
 • Exhaustivitat. S'han publicat dades definitives que inclouen els esdeveniments ocorreguts a la resta d'Espanya dels residents a Catalunya.
 • Secret estadístic. Establiment de nous criteris en la difusió de dades agregades per preservar el secret estadístic.
 • Estadística de matrimonis. Adequació a les noves realitats socials i legals, integrant en la tabulació els matrimonis entre persones del mateix sexe.
 • Taula de vida. Ampliació amb informació per al grup obert de 95 anys i més.
 • Taxa de mortalitat estandarditzada. Nova sèrie de taxes de mortalitat estandarditzada per edat, en substituir la població estàndard europea de l'Organització Mundial de la Salut (1976) per la població estàndard europea d'Eurostat (2013).

S'han implantat els canvis en l'Estadística del moviment natural de la població per als anys 2012, 2013 i 2014.

Aquestes millores han estat objecte d'una sessió tècnica adreçada al personal del Sistema estadístic de Catalunya.

Durant l'any 2015 s'han realitzat diversos treballs sobre les Projeccions de població 2013–2051 (publicades a finals del 2014):

 • Publicació d'un dossier divulgatiu i el document metodològic Obtenció de projeccions de població municipals a partir de les projeccions comarcals (base 2013).
 • Taller per ensenyar a elaborar projeccions de població municipals a partir de les Projeccions de població comarcals de l'Idescat, adreçat a personal del Sistema estadístic de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, departaments de la Generalitat).
 • Diverses presentacions dels resultats i la metodologia de les Projeccions de població 2013–2051 en diferents àmbits, com el Departament de Salut, el Departament d'Empresa i Ocupació i el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

El 2015, l'explotació del Cens de població i habitatges 2011 ha donat lloc a diferents activitats i publicacions.

 • Publicació d'un article a Índice. Revista de Economia i Sociedad sobre l'Estadística de les estructures familiars.
 • Impartició d'una sessió tècnica per donar difusió dels principals resultats de l'Estadística de les estructures familiars (publicada a finals del 2014).
 • Preparació de la publicació Llars i famílies a Catalunya. 2011 (en PDF).
 • Ampliació de la tabulació sobre el coneixement del català dins de la família, lligada a l'explotació sobre llars i famílies del Cens de població.
 • Preparació de dos articles per a una publicació col·lectiva sobre el Cens lingüístic 2011, coordinada per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.
 • Publicació de l'explotació de les principals variables per districtes i seccions censals en fitxers en format CSV. Es tracta de tres arxius diferents, que corresponen als resultats per seccions censals, districtes censals i els totals municipals.

Pel que fa a l'Estadística de la mobilitat obligada derivada del Cens de població 2011, s'ha dut a terme les actuacions següents:

 • Ampliació de l'explotació per obtenir la matriu de mobilitat dels municipis de més de 10.000 habitants.
 • Incorporació de la visualització de dades en mapes de la mobilitat del cens.
 • Matriu de mobilitat per districtes postals per als municipis de més de 200.000 habitants.
 • Preparació d'un dossier divulgatiu sobre les estadístiques de mobilitat, amb informació del Cens de població 2011 i de les estadístiques de mobilitat per raó d'estudi (derivades de l'aprofitament dels registres de matrícula).

Amb la finalitat d'ampliar les sèries històriques censals de població amb informació per municipis, s'ha publicat l'explotació estadística del Padró municipal d'habitants de l'any 1975 per municipis i comarques. La informació es va obtenir de la publicació Dades estadístiques del Padró Municipal d'Habitants 1975: per comarques i municipis, que l'antic Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya va editar l'any 1985 en 11 volums.

 • Les taules publicades corresponen a les variables bàsiques: sexe, edat, estat civil, lloc de naixement, nivell d'instrucció i relació amb l'activitat econòmica. Les dades originals s'han revisat i sotmès a un tractament estadístic per ajustar els totals municipals de les diferents taules. A més, estaven publicades per a 38 comarques i ara s'han adaptat a la distribució comarcal de 41 comarques vigent en el moment de la publicació.

L'any 2015 s'ha iniciat un treball de revisió de les taules publicades a l'antic Banc d'estadístiques de municipis i comarques per adaptar-les a la base de dades actual. Paral·lelament s'han estandarditzat els formats de les principals variables demogràfiques (sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat, etc.). Aquest treball ha afectat la tabulació del Cens de població i habitatge, el Padró municipal d'habitants, l'Estadística de variacions residencials i l'Enquesta demogràfica 2007.

Les dades de l'Estadística d'estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor s'han revisat a partir de l'any 2010, amb l'objectiu de descomptar les persones que han accedit a la nacionalitat espanyola, i els estrangers que han mort a Espanya i que tenien una autorització de residència en vigor en el moment del decés.

D'altra banda, s'ha incorporat nova informació sobre els sol·licitants d'asil al web.

L'any 2015 s'ha combinat el treball de les fonts estadístiques tradicionals amb les estadístiques basades en registres administratius.

En aquest sentit, s'ha avançat en els treballs metodològics del Registre estadístic de població en els àmbits següents:

 • Elaboració de la proposta i definició dels requeriments per portar a terme el Registre estadístic de població.
 • Establiment del sistema per enllaçar les variacions padronals amb el Registre estadístic de població.
 • Explotació del Registre estadístic de població per obtenir dades sobre llars.
 • Utilització del Registre estadístic de població per recuperar informació de les butlletes del Moviment natural de la població.

En relació amb el Registre estadístic de territori s'ha dut a terme les actuacions següents:

 • Establiment del model de dades i els requeriments tècnics per implantar el Registre estadístic de territori.
 • Geocodificació del Registre de població 2014 i el Directori central d'empreses, utilitzant les dades del Cadastre en la imputació de les adreces.
 • Avenç en el diccionari de vies amb la construcció de la taula d'equivalència entre vies de l'INE i vies del Directori central d'empreses.
 • Ponència a les Jornades d'Estadística Pública de SEIO (Pamplona, 26–29 de maig de 2015).
 • Conveni de col·laboració amb la Universitat de Vic per avançar en la preservació del secret estadístic en la difusió de dades geocodificades de població.
 • Proposta de conveni de col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya perquè l'Idescat pugui accedir a la base d'adreces d'aquest Institut. Elaboració de la documentació tècnica.
 • Acord amb la Gerència Regional General del Cadastre de Catalunya de la cessió de l'arxiu CAT per integrar-lo al Registre estadístic de territori.

Activitats estadístiques de població i territori 2015

Cens de població i habitatges 2011

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Publicació de les principals variables per districtes i seccions.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Cens de població i habitatges 2011. Cens lingüístic

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Publicació de la variable Coneixement del català dins la família.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Cens de població i habitatges 2011. Mobilitat obligada

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Publicació de les variables següents:

 • Matriu de mobilitat obligada municipis de més de 10.000 habitants
 • Matriu de mobilitat obligada per districtes postals dels municipis de més de 200.000 habitants

Dossier de mobilitat obligada

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Padró municipal d'habitants

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació estadística del Padró per obtenir les xifres de població, la distribució de la població per sexe i edat, lloc de naixement i nacionalitat, de l'any 2014.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la població estrangera

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de la base de dades de les característiques demogràfiques bàsiques de la població estrangera amb comparacions en el temps i el territori, de l'any 2014.

També s'actualitzen les estadístiques de concessions de nacionalitat i estrangers amb autorització de residència i d'estada per estudis.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Cens de catalans residents a l'estranger

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació del Padró d'habitants residents a l'estranger de l'any 2015.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del moviment natural de la població

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització dels arxius de parts, matrimonis i defuncions i les seves principals característiques demogràfiques de l'any 2014.

Publicació de dades definitives dels anys 2012 i 2013.

Explotació estadística dels noms dels nadons.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Departament de Salut.

Estadística de divorcis, separacions i nul·litats

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats de residents a Catalunya, procedents de les butlletes de sentències dictades pels òrgans judicials.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Moviments migratoris

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de Catalunya, de la resta de l'Estat i de l'estranger de l'any 2014.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estimacions de població postcensals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Obtenció de la distribució semestral de la població 2014, a partir de les dades d'estructura i dels fluxos anuals de població. També s'ha fet un avanç de la xifra de població estimada.

Publicacions: Estimacions postcensals 2013 (PDF)

Projeccions de població

Periodicitat: Quinquennal

Publicacions:

 • Obtenció de projeccions de població municipals a partir de les projeccions de població comarcals (base 2013)
 • Projeccions de la població a Catalunya 2013–2051. Dossiers Idescat. Núm. 18

Indicadors demogràfics

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització i ampliació conceptual d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població i de les llars i famílies, a partir de diverses fonts. S'han obtingut les dades per a l'any 2014.

Estimacions de població estacional

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de les càrregues de població que suporten els municipis, mesurades en equivalència a temps complet anual. S'han obtingut les dades per a l'any 2014.

Sèries històriques

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació estadística del Padró municipal d'habitants 1975.

Estadística de les estructures familiars

Actuacions: Ampliació de la informació censal dels anys 1991, 1996 i 2001, relativa a les característiques de les llars i famílies.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació dels resultats de la mobilitat obligada per raó d'estudi en edat escolar, a partir de les dades de matrícula recollides pel Departament d'Ensenyament.

Inclou dades pel lloc de residència, el lloc d'estudi, el sexe, el tram d'edat i el nivell d'estudis.

S'han actualitzat les dades del curs 2014–2015.

Altres organismes participants: Departament d'Ensenyament.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació dels resultats de la mobilitat obligada per raó d'estudi en estudis universitaris, a partir de les dades de matrícula recollides per la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Inclou dades pel lloc de residència, el lloc d'estudi i el sexe del curs 2013–2014.

Altres organismes participants: Secretaria d'Universitats i Recerca.

Esperança de vida i salut de la població

Periodicitat: Anual

Actuacions: S'ha actualitzat la taula de vida amb les dades dels anys 2009–2013.

Altres organismes participants: Departament de Salut.

Registre de població

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Manteniment i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons i actualització de la relació territorial d'habitatges familiars principals, segons l'adreça postal.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Registre estadístic de població

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Establiment dels requeriments tècnics del Registre estadístic de població.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Registre estadístic de territori

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Establiment dels requeriments tècnics del Registre estadístic de territori.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Gerència Regional del Cadastre a Catalunya.