Saltar al contingut principal

9. Recerca i desenvolupament

Durant l'any 2015 s'han desenvolupat diverses línies d'innovació, entre les quals destaquen les línies d'àmbit transversal següents:

  • el sistema integrat d'informació estadística dirigit a utilitzar registres administratius en la producció estadística
  • els mètodes d'integració de dades orientats a maximitzar la informació disponible i minimitzar la càrrega informativa
  • els mètodes de control de la revelació estadística
  • els mètodes de mostreig equilibrat

D'altra banda, l'Idescat ha dedicat recursos a línies d'innovació tècnica o metodològica de caràcter més vertical, com ara:

  • projeccions de població de Catalunya
  • indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
  • càlcul dels errors de mostreig de l'Enquesta de població activa
  • indicadors territorials de població activa i aturada
  • elaboració de la taula simètrica de l'economia catalana
  • ajust de l'efecte de calendari i estacional

També s'han fet algunes millores conceptuals en estadístiques econòmiques sectorials, en els termes que es detallen a l'apartat corresponent.

Així mateix, cal destacar la millora del factor d'impacte de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions) al llarg del 2015.

9.1. Línies d'innovació estadística

Línies d'àmbit transversal

Sistema integrat d'informació estadística

Objectiu: Desenvolupar els registres bàsics per a l'activitat estadística per facilitar-ne l'accés a les institucions del Sistema estadístic de Catalunya, als investigadors i a la resta d'usuaris, d'acord amb la normativa vigent.

Mètodes d'integració de dades

Objectiu: Perfeccionar les tècniques d'integració de dades d'enquestes o dades administratives en l'àmbit de l'estadística oficial. Integrar o enllaçar dades d'origen estadístic de l'Enquesta de condicions de vida i l'Enquesta de població activa.

Mètodes de control de la revelació estadística

Objectiu: Perfeccionar de forma contínua un sistema automatitzat de procediments estadístics i computacionals per preservar el secret estadístic en el tractament de microdades (registres individuals).

Mètodes de mostreig equilibrat

Objectiu: Dissenyar mostres equilibrades segons els criteris sociodemogràfics usuals per reduir l'impacte del calibratge posterior sobre la distribució de pesos mostrals.

Línies d'àmbit vertical

Projeccions de població de Catalunya

Objectiu: Elaborar les projeccions de població activa per sexe, edat i territori, i les projeccions de llars segons grandària per territori.

Col·laboració: Centre d'Estudis Demogràfics

Preservació del secret estadístic en la difusió de les dades geocodificades de població

Objectiu: Estudiar les opcions de difusió i visualització de dades georeferenciades de població provinents del Registre de població de Catalunya i del Cens de població 2011, compatibles amb la legislació sobre el secret estadístic.

Col·laboració: Grup Data Analysis and Modeling de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Estadística dels viatges dels catalans

Objectiu: Proporcionar estimacions trimestrals i anuals dels viatges de la població resident a Catalunya i oferir informació sobre les característiques principals (destinació, durada mitjana, motiu del viatge, allotjament, mitjà de transport, despesa, etc.), a partir de l'explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de turisme dels residents.

Estadística dels viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat

Objectiu: Proporcionar estimacions trimestrals i anuals dels viatges de la població resident a la resta de l'Estat que tenen com a destinació Catalunya i oferir informació sobre les característiques principals (destinació, durada mitjana, motiu del viatge, allotjament, mitjà de transport, despesa, etc.), a partir de l'explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de turisme dels residents

Prova de concepte de la Plataforma Cerdà aplicada a l'Enquesta d'ocupació hotelera

Objectiu: Comprovar la viabilitat de la Plataforma Cerdà a partir de l'Estadística d'ocupació hotelera. S'han desenvolupat tots els processos estadístics i d'estimació associats a aquesta Estadística utilitzant el programari seleccionat per a la Plataforma Cerdà.

Càlcul dels errors de mostreig de l'Enquesta de població activa

Objectiu: Desenvolupar una metodologia per calcular els errors de mostreig de l'Enquesta de població activa per a Catalunya. S'han estudiat els diferents mètodes de remostreig (jackknife, bootstrap, semimostres reiterades, etc.) per avaluar els resultats i escollir-ne el més adequat. S'han calculat els errors de mostreig associats als principals col·lectius poblacionals desagregats per les principals variables sociodemogràfiques.

Col·laboració: Estudiant de màster de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya

Indicadors territorials de població activa i aturada

Objectiu: Fer una explotació específica de l'Enquesta de població activa i de fonts administratives com el Padró municipal d'habitants i el Registre d'aturats registrats.

L'objectiu és obtenir indicadors territorials d'activitat i d'atur en l'àmbit municipal i comarcal, mitjançant tècniques d'estimació en àrees petites, ja que no existeix cap font estadística que permeti extreure'n una estimació fiable i robusta amb mètodes directes.

Col·laboració: Universitat de Cantàbria

Estadística de persones afiliades a la Seguretat Social

Objectiu: Desenvolupar la metodologia que permeti obtenir informació estadística sobre les persones afiliades a la Seguretat Social classificades segons les principals característiques sociodemogràfiques (sexe, edat i nacionalitat).

Estadística inframunicipal de l'afiliació a la Seguretat Social

Objectiu: Desenvolupar una metodologia que permeti calcular el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social en l'àmbit inframunicipal (districtes i barris) per activitat econòmica.

Ampliar trimestralment la informació dels municipis a partir de desagregacions inframunicipals.

Elaboració de la Taula simètrica de l'economia catalana 2011

Objectiu: Construir un marc metodològic de referència per millorar l'elecció de la tecnologia de producció de les branques d'activitat de l'economia catalana en el procés d'elaboració de la Taula simètrica de Catalunya 2011, amb l'objectiu de completar el Marc input-output de Catalunya 2011.

Col·laboració: José Manuel Rueda-Cantuche (Centre Comú d'Investigació, JRC, de la Comissió Europea).

Ajust de l'efecte de calendari i estacional de l'índex de producció industrial i dels indicadors d'activitat del sector serveis

Objectiu: Millorar i estandarditzar la metodologia i l'entorn d'execució del tractament dels efectes de calendari i estacionals dels indicadors conjunturals que elabora l'Idescat per aportar més utilitat a la producció d'informació estadística conjuntural que fa possible l'anàlisi i el seguiment de la conjuntura catalana.

Indicadors territorials de risc de pobresa i d'exclusió social

Objectiu: Assajar un mètode alternatiu al de Kakwani & Podder per estimar indirectament la distribució dels ingressos individuals. L'objectiu és garantir la producció d'indicadors sobre la incidència, la intensitat i la severitat del risc de pobresa i d'exclusió social en l'àmbit municipal a partir de les fonts administratives agregades.

Estadística de filials d'empreses estrangeres

Objectiu: Desenvolupar una metodologia per elaborar informació estadística de les filials d'empreses estrangeres amb seu o establiments a Catalunya i dels indicadors econòmics més rellevants de la seva activitat, del sector industrial i de serveis. Preparar diversos plans de tabulació amb la selecció de les variables més representatives d'aquest col·lectiu d'empreses, que permetin analitzar-ne l'activitat en els diversos sectors econòmics.

Índex de confiança empresarial als sectors turístic, cultural i de les TIC

Objectiu: Obtenir indicadors de confiança empresarial sintètics per sectors econòmics transversals i de delimitació complexa (sector turístic, cultural i de les TIC) a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i l'operació de l'INE sobre indicadors de confiança empresarial.

Aquests indicadors trimestrals permeten anticipar els canvis de tendència en el cicle econòmic d'aquests sectors de manera àgil i ràpida. Es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per garantir la comparabilitat amb els indicadors de la resta de sectors econòmics i del conjunt de l'Estat.

9.2. Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Números de SORT publicats el 2015
Títol Data
Volume 39, Number 1, January–June 2015 Juny de 2015
Volume 39, Number 2, July–December 2015 Desembre de 2015

Tretzè any de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions).

La revista apareix indexada des de setembre del 2007 a les bases de dades del Science Citation Index Expanded i, l'any 2014, el seu factor d'impacte s'ha situat a 1,333 (l'any 2013 s'havia situat a 0,962). És el factor d'impacte més elevat registrat des de l'inici de la indexació de la revista.

Durant l'any 2015 s'han publicat els dos números del volum 39 i s'ha consolidat el procés de gestió editorial de la revista per mitjà de la plataforma RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), en el marc del conveni de col·laboració amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

En aquest exercici, el nombre d'articles sotmesos a revisió ha estat el més elevat des de l'inici de la revista, de resultes del reconeixement progressiu del seu impacte des de l'any 2009.

D'altra banda, el nombre de pàgines publicades ha estat similar al de l'any anterior i s'han publicat 16 articles entre els dos números del volum 39.

Factor d'impacte de la revista SORT. 2009–2013
Any 2010 2011 2012 2013 2014
Factor d'impacte 0,2500,4290,4620,9621,333