Saltar al contingut principal

1. Activitat institucional

1.1. Òrgans institucionals

Els òrgans col·legiats establerts en el Decret 24/2014, del 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat han fet les reunions següents:

 • Junta de Govern de l'Idescat (14 d'octubre de 2015)
 • Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (28 d'octubre de 2015)
 • Consell Català d'Estadística (4 de novembre de 2015)

Junta de Govern de l'Idescat (14 d'octubre de 2015)

A la reunió s'han tractat temes propis de la gestió ordinària de l'Idescat.

En el seu informe, el director ha destacat les accions més rellevants desenvolupades durant el 2015:

 • L'impuls del Pla estadístic de Catalunya, que incorpora la proposta de modificació d'alguns articles de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya. Aquestes modificacions volen ser una resposta al canvi de model de producció i difusió estadística que ja es dóna als països més desenvolupats del nostre entorn, integrar la informació estadística i administrativa i millorar l'accés a la informació estadística.
 • D'altra banda, les modificacions a la Llei 23/1998 representen una resposta als principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i del nou Reglament europeu 2015/759, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2015, pel qual es modifica el Reglament europeu número 223/2009, relatiu a l'estadística europea.
 • Tot i que el Govern ha aprovat l'avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, per acord del 31 d'abril de 2015, la dissolució anticipada del Parlament ha fet que el Projecte de llei no prosperés i n'ha ajornat el debat i l'eventual aprovació a la propera legislatura.
 • En el marc de la projecció institucional, el director ha subratllat la presència del conseller a la presentació del Marc input-output de Catalunya 2011, l'impacte creixent de la revista SORT (Statistics and Operation Research Transactions) i el nomenament del nou director de la revista.
 • Pel que fa al Portal de l'estadística pública, ha destacat la revisió de les bases de dades internes i els primers passos per introduir una nova estructura al web.
 • El director també ha posat en relleu els treballs realitzats en el marc del desenvolupament del sistema integrat d'informació estadística (estandardització i documentació dels processos estadístics – Generic Statistical Business Process Model) i la construcció de la plataforma tecnològica Plataforma Cerdà, amb la implantació de repositoris, el motor BI i la nova base de dades multitemàtica.
 • Finalment, ha destacat la subscripció d'un acord amb la fundació Barcelona Graduate School of Economics per desenvolupar el projecte Dades per a la recerca en ciències socials —que és un exemple de la política que vol impulsar l'ús de la informació estadística d'origen administratiu en la recerca en l'àmbit de les ciències socials i millorar les polítiques públiques.

Al web de l'Idescat es pot consultar íntegrament l'acta de la sessió de la Junta de Govern de l'Idescat.

Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (28 d'octubre de 2015)

En aquesta sessió s'ha aprovat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016 i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya.

 • S'ha presentat l'informe de seguiment del Programa anual d'actuació estadística corresponent a l'any 2014.
 • També s'ha informat sobre la nova codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques.
 • S'ha remarcat els treballs elaborats sobre el sistema integrat d'informació estadística, que es desenvolupen en dues línies paral·leles: la Plataforma Cerdà i el Projecte Qualitas.
 • El director ha presentat amb detall el Projecte Qualitats, que ha estat una de les novetats del 2015. Aquest projecte té com a objectiu documentar els processos estadístics seguint paràmetres i estàndards internacionals, inspirant-se en el Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). Aquest projecte s'ha adaptat a les característiques pròpies de l'Idescat i s'han analitzat i documentat detalladament un total de 74 processos estadístics.
 • En darrer terme, s'ha informat sobre l'impuls de l'ús de la informació estadística d'origen administratiu en la recerca i la millora de les polítiques públiques. En aquest sentit, s'esmenta la presentació del Manifest de les dades, que insta a aprofitar més bé les dades amb vista a millorar la informació del país.

Al web de l'Idescat es pot consultar íntegrament l'acta de la sessió del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya.

Consell Català d'Estadística (4 de novembre de 2015)

La presidenta del Consell Català d'Estadística, Anna Cabré, ha presidit la reunió celebrada a la seu de l'Idescat. En primer lloc, el Consell ha aprovat l'acta de la sessió anterior.

A continuació el director de l'Institut d'Estadística de Catalunya ha fet un repàs de les actuacions més rellevants que l'Idescat ha dut a terme des de la darrera reunió del Consell. D'aquestes actuacions ha destacat les següents:

 • La preparació del Pla estadístic de Catalunya per al període 2016–2019 i la modificació d'alguns articles de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, que el Parlament no ha pogut aprovar per l'acabament de la legislatura.
 • L'impuls del Projecte Qualitas, que té per objectiu documentar els processos estadístics de l'Idescat per homogeneïtzar-los i millorar la integració i la qualitat de les operacions estadístiques.
 • L'avenç en el projecte de la Plataforma Cerdà, especialment en el disseny i l'anàlisi dels registres estadístics de població, territori i entitats.
 • La presentació del Manifest de les dades per part de l'Idescat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Estadística organitzat per les Nacions Unides (20 d'octubre de 2015).
 • La creació d'un nou circuit d'acceptació i aprovació de peticions de microdades, que ha permès reduir el temps mitjà de resposta dels projectes (de 7 mesos a 1 mes).

El director de l'Idescat també ha informat el Consell Català d'Estadística sobre l'informe d'execució del Programa anual d'actuació estadística 2014 i sobre la proposta del Programa anual d'actuació estadística 2016. Pel que fa a aquesta última, el Consell ha acordat l'elaboració del dictamen previ favorable a la proposta i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya.

Finalment, el director ha informat el Consell sobre la nova codificació del sector públic local de Catalunya amb finalitats estadístiques. La sessió s'ha tancat amb un torn obert de paraules.

Al web de l'Idescat es pot consultar íntegrament l'acta de la sessió del Consell Català d'Estadística.

1.2. Visites i actes institucionals

Visites i actes institucionals

Reunió dels directors del Grup Institucional d'Estadística de les Comunitats Autònomes

Data: 20 de gener de 2015

Lloc: Carrera de San Jerónimo, 13, Madrid

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Reunió del Comitè Interterritorial d'Estadística

Data: 12 de març de 2015

Lloc: INE. Passeig de La Castellana, 183, Madrid

Assistent: Cristina Rovira, subdirectora general de Producció i Coordinació de l'Idescat

Visita de representants del Consolat General dels Emirats Àrabs Units a Barcelona

Data: 8 d'abril de 2015

Lloc: Idescat

Assistents: Salem Rashid Al-Owais, cònsol dels Emirats Àrabs Units a Barcelona; Islam Gamil, responsable del Departament Comercial i Econòmic; Frederic Udina, director de l'Idescat; Cristina Rovira, subdirectora general de Producció i Coordinació; Josep Sort, subdirector general d'Informació i Comunicació.

Sessió plenària del Comitè Interterritorial d'Estadística

Data: 30 de juny de 2015

Lloc: INE. Passeig de La Castellana, 183, Madrid

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Visita de la delegació Statistics Korea

Data: 18 de setembre de 2015

Lloc: Idescat

Assistents: Frederic Udina, director de l'Idescat; Cristina Rovira, subdirectora general de Producció i Coordinació; Josep Sort, subdirector general d'Informació i Comunicació; Hyong-Joon Noh, subdirector de Statistics Korea; Nam-soo Jung, subdirector de Statistics Korea; Da-yeong Song, ajudant del director de Statistics Korea; Seung-soo Jyeong, subdirector de Territori, Infraestructura i Transport; Seang-young Son, ajudant de Direcció del Ministeri de l'Administració del Govern i Afers Interns; Dong-jin Lee, ajudant de Direcció del Ministeri de Justícia.

Visita de l'Instituto Cruceño de Estadística de Santa Cruz-Bolivia

Data: 18 de novembre de 2015

Lloc: Idescat

Assistents: Frederic Udina, director de l'Idescat; Cristina Rovira, subdirectora general de Producció i Coordinació; Mireia Farré, responsable de l'Àrea de Població i Territori; Alejandro Arce, director executiu de l'Instituto Cruceño de Estadística de Santa Cruz-Bolivia.