Saltar al contingut principal

6. Activitats de normalització estadística

6.1. Classificacions i codis territorials

Pel que fa a les classificacions, durant l'any 2015 s'han dut a terme les actuacions següents:

 • adaptació de la proposta de Classificació catalana d'educació 2014 (classificació del nivell de formació assolit) (CCED-2014) (A) a les classificacions homòlogues d'àmbit estatal i internacional
 • elaboració i revisió de les notes explicatives de la Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014)
 • adaptació catalana de l'edició 2015 de la Nomenclatura combinada d'àmbit comunitari (NC-2015)
 • participació en el grup de treball de comerç exterior de les comunitats autònomes per actualitzar les correspondències de la Nomenclatura combinada amb altres classificacions
 • actualització anual de l'adaptació catalana de la Classificació de l'Enquesta industrial de productes (PRODCOM-EIP-2014)

Amb relació als codis territorials, s'han realitzat les accions següents:

 • actualització de la informació del sistema de codis territorials i administratius en l'àmbit de l'estadística oficial a Catalunya.
 • reestructuració de la base de dades de codis territorials i d'entitats amb la informació reorganitzada, els continguts ampliats i el desenvolupament d'una nova aplicació de consulta que en millora la navegabilitat. Específicament se n'ha ampliat la informació referent a les variacions de països.

Pel que fa als viaris de Catalunya, s'ha participat en el grup de treball que s'ocupa d'establir el sistema viari integrat, a partir de la unió de la base de dades municipal d'adreces de Catalunya (aprovada per la Comissió Tècnica en Geoinformació de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya), i les bases de dades de carreteres i camins. El grup de treball està compost pels organismes següents:

 • l'Idescat
 • l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • les quatre diputacions provincials
 • l'Autoritat del Transport Metropolità
 • l'Àrea Metropolitana de Barcelona
 • la Direcció General de Carreteres
 • determinats municipis

D'altra banda, l'Idescat ha actualitzat el seccionat digital de Catalunya corresponent a l'any 2014, a partir dels treballs concertats amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Classificacions estadístiques
Nom Actuació
Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014) Elaboració i revisió de les notes explicatives d'aquesta classificació.
Nomenclatura combinada 2015 (NC-2015) Adaptació catalana de l'edició 2015 d'aquesta classificació d'àmbit comunitari.
Classificació catalana d'educació 2014 (CCED-2014) Adaptació de la proposta de Classificació catalana d'educació 2014 (classificació del nivell de formació assolit) (CCED-2014) (A).
Classificació de l'Enquesta industrial de productes 2014 (PRODCOM-EIP-2014) Actualització de l'adaptació catalana d'aquesta classificació.
Codis territorials
Nom Actuació
Sistema de codis territorials i administratius de Catalunya Actualització contínua del sistema actual.
Georeferenciació del seccionat municipal Difusió web dels mapes de seccions censals de l'any 2014 i la sèrie 2002–2014.

6.2. Registres administratius i de fitxers estadístics

Amb relació als projectes de creació o modificació de registres administratius per part d'institucions integrades al Sistema estadístic de Catalunya, d'acord amb la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, l'Idescat ha emès tres informes en relació amb l'aprofitament estadístic de registres administratius de tres propostes normatives del Departament de Justícia, el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Família.

Pel que fa al Registre de fitxers estadístics referits a persones físiques i jurídiques del Sistema estadístic de Catalunya, s'ha dut a terme la inscripció de 5 nous fitxers estadístics declarats a l'Idescat i de 4 cessions de fitxers per a finalitats científiques.

D'altra banda, en el marc del conveni signat entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Idescat, s'han seleccionat els fitxers declarats al Registre de l'APDCAT que poden tenir interès des de la perspectiva estadística, selecció que l'Idescat fa de manera regular.

Al mateix temps, s'ha tramès a l'APDCAT la relació dels fitxers inscrits durant l'any 2015 al Registre de fitxers estadístics.

Normalització i aprofitament estadístic d'informació disponible
Registres administratius i fitxers estadístics Desplegament i actuacions 2015
Recomanacions sobre l'aprofitament estadístic de registres administratius Recomanacions tècniques sobre nous registres del Departament de Justícia, del Departament de Salut i del Departament de Benestar Social i Família.
Seguiment de registres administratius amb dades personals Identificació de fitxers susceptibles d'aprofitament estadístic dins del conjunt de fitxers declarats a l'APDCAT a 31 de desembre de 2015.
Registre de fitxers estadístics Inscripció de 5 fitxers (3 del Departament de Salut, 1 del Departament d'Empresa i Ocupació i 1 de l'Autoritat del Transport Metropolità). Inscripció de 4 cessions de fitxers.
Recomanacions de l'Idescat per aprofitar els registres administratius
Projectes de decret o de llei Registres afectats Departament promotor
Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic Registre de grups d'interès Departament de Justícia
Projecte de decret pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics Repositori epidemiològic de Catalunya (REC) Departament de Salut
Projecte de decret del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del funcionament del Registre d'entitats, serveis i establiments socials Registre d'entitats, serveis i establiments socials Departament de Benestar Social i Família

Al llarg de l'any 2015 s'han inscrit 5 fitxers estadístics addicionals als 87 fitxers que ja figuraven al final de l'any 2014, de manera que el total de fitxers enregistrats en són 92.

Fitxers inscrits en el Registre de fitxers estadístics. Any 2015
Fitxer estadístic (organisme informant) Abast de les dades Nombre de registres
Nota: L'abast de les dades fa referència al caràcter exhaustiu (microdades referides a la totalitat de la població) o parcial (microdades referides a una part de la població) de les observacions que conté el fitxer estadístic.
Producció d'energia elèctrica Exhaustiu3.182
Estadística del càncer de la demarcació de Tarragona Exhaustiu77.900
Registre del càncer de Catalunya Exhaustiu265
Estadística del càncer de la demarcació de Girona Exhaustiu74.800
Enquesta de mobilitat en dia feiner 2014 Parcial9.461
Cessions de fitxers estadístics 2015
Fitxer estadístic Organisme investigador Tema Data de lliurament
Nota: Les inscripcions de cessions de fitxers en el Registre de fitxers estadístics únicament s'efectuen en el cas de fitxers prèviament inscrits en el Registre esmentat. El Registre comprèn els fitxers dels organismes del Sistema estadístic de Catalunya a partir del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.
Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013 Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València Correlacions empíriques i modelització de sistemes d'interacció lingüística des de la física 3 de febrer de 2015
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011 Fundació Pere Tarrés Estudi sociodemogràfic de persones amb risc d'exclusió social a la ciutat de Barcelona 16 de febrer de 2015
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011 Delft University of Technology Determinants de la desigualtat social (mesurada a partir dels ingressos/renda per càpita) i de la mobilitat residencial, així com estudi de la relació entre aquests dos elements dins de la regió metropolitana de Barcelona 17 de setembre de 2015
Divorcis, separacions i nul·litats Universitat Pompeu Fabra Efecte de l'educació sobre algunes decisions de composició familiar com ara casar-se i tenir fills 22 de setembre de 2015