Saltar al contingut principal

5. Estadístiques d'empresa i ocupació

L'Àrea d'Empresa i Ocupació s'encarrega de dissenyar i produir les estadístiques de l'activitat empresarial i laboral que corresponen a l'Idescat.

La producció estadística empresarial inclou les estadístiques estructurals i conjunturals d'empreses i l'estadística de sectors de significació especial, com ara el sector exterior, el cultural, el turisme, el sector TIC o l'R+D+I.

Pel que fa a l'estadística laboral, les actuacions inclouen la dimensió i la caracterització de la força de treball, l'obtenció del nombre d'afiliacions segons la residència padronal, l'Estadística de salaris, l'Estadística de cost laboral i l'Estadística longitudinal de vides laborals.

També ha d'elaborar el Registre estadístic d'entitats com a nucli d'integració, fonamentalment, de la informació estadística d'empreses i establiments, i la seva relació amb els registres estadístics de població i de territori.

L'any 2015, l'Àrea d'Empresa i Ocupació ha orientat els seus recursos en tres direccions:

 1. Participar en els projectes estratègics de l'Idescat.
 2. Dur a terme projectes d'innovació de la producció estadística.
 3. Mantenir la producció habitual, donant continuïtat a les actuacions estadístiques consolidades de les quals és responsable, d'acord amb el Programa anual d'actuació estadística del 2015.

Pel que fa als projectes estratègics de l'Idescat, cal esmentar les accions que s'han dut a terme el 2015 en relació amb el Registre estadístic d'entitats de Catalunya, amb la segona prova de concepte sobre la Plataforma Cerdà i amb el projecte Qualitas.

El 2015 s'han prioritzat els següents treballs preparatoris per construir el Registre estadístic d'entitats de Catalunya:

 • S'han analitzat les recomanacions internacionals sobre la metodologia relacionada amb l'elaboració de registres estadístics.
 • S'ha elaborat un primer inventari de fonts estadístiques i administratives d'interès per construir el Registre.
 • S'han definit les unitats bàsiques d'informació que han d'integrar el Registre i s'ha fet una proposta de les variables per recollir.
 • S'ha fet una relació del conjunt de requeriments necessaris per construir el Registre.

El Registre estadístic d'entitats de Catalunya ha de significar un salt qualitatiu en la millora de l'aprofitament estadístic de la informació empresarial derivada tant d'enquestes com de registres administratius.

L'Àrea d'Empresa i Ocupació ha participat en un altre projecte estratègic de l'Idescat, el desenvolupament de la Plataforma Cerdà, que ha de ser el suport tecnològic del sistema integrat d'informació estadística de l'Institut.

El darrer trimestre de l'any s'ha constituït un grup de treball multidisciplinari que ha treballat per dur a terme una prova de concepte sobre l'Estadística de l'activitat hotelera amb un doble objectiu: aplicar els conceptes i la infraestructura de la Plataforma Cerdà a una estadística complexa i comprovar les possibilitats reals de difusió que ofereix.

Aquest marc ha servit per documentar la metodologia d'estimació dels indicadors que són objecte d'anàlisi i ha permès plantejar-se nous reptes, entre els quals el desenvolupament a l'Àrea d'una metodologia per obtenir dades comarcals plenament consistents amb les dades del total de Catalunya i de les marques turístiques.

En aquest bloc de projectes estratègics, cal destacar també la col·laboració durant el 2015 en el desenvolupament del Projecte Qualitas, en el qual l'Àrea ha participat documentant totes les actuacions estadístiques consolidades de què és responsable.

En línia amb el que s'està fent en d'altres instituts d'estadística d'àmbit europeu i internacional, el Projecte Qualitas pretén dotar l'Idescat d'un estàndard de documentació de processos de producció d'operacions estadístiques, basat en l'estàndard de referència internacional GSBPM (Generic Statistical Business Process Model), adoptat per les Nacions Unides el 2009. El Projecte Qualitas ens ha de permetre aprofundir en l'avaluació i estandardització de la forma de produir estadístiques.

Quant a la innovació de la producció estadística, el 2015 s'ha donat continuïtat a projectes iniciats en períodes anteriors i se n'han posat en marxa de nous.

S'ha continuat treballant per poder publicar al llarg de l'any 2016 indicadors conjunturals amb tractament de l'efecte calendari, que milloraran les anàlisis de conjuntura. Durant el 2015 l'Àrea d'Estàndards i Qualitat ha treballat per adaptar a les recomanacions europees la correcció de l'efecte calendari i la desestacionalització de l'índex de producció industrial i dels indicadors d'activitat del sector serveis, i oferirà suport a l'Àrea d'Empresa i Ocupació per implementar-los el 2016.

Pel que fa a l'àmbit laboral, s'ha continuat treballant per obtenir indicadors territorials de població activa i aturada (mitjançant tècniques d'estimació en petites àrees) i per completar la difusió de resultats de l'Estadística longitudinal de vides laborals.

Quant als nous projectes, cal destacar els següents:

 • En l'àmbit de la producció estadística estructural de l'activitat empresarial, s'ha definit la metodologia que ha de permetre elaborar informació estadística de les principals característiques de les filials d'empreses estrangeres amb seu o establiments a Catalunya i dels indicadors econòmics més rellevants de la seva activitat, tant del sector industrial com de serveis.
 • Com a reforç de la informació estadística en sectors com el cultural, el del turisme i el sector TIC, s'han iniciat les anàlisis per obtenir indicadors sintètics de confiança empresarial que garanteixin la comparabilitat amb els indicadors de la resta de sectors econòmics, i per disposar d'informació sobre els salaris i els costos laborals d'aquests sectors transversals i de delimitació complexa.
 • Específicament en l'àrea del turisme, en el darrer trimestre del 2015 s'han rebut, per primera vegada, les microdades de l'Enquesta de turisme dels residents, una operació de l'INE que substitueix l'antiga enquesta Familitur de l'Institut d'Estudis Turístics. S'ha començat a analitzar les microdades per definir el pla de tabulació per al 2016 de dues actuacions estadístiques que passen a ser responsabilitat de l'Idescat: l'Estadística dels viatges dels catalans i l'Estadística dels viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat. Pel que fa a les operacions Frontur i Egatur (que permeten l'estimació de l'afluència dels visitants estrangers i de la despesa que fan), al febrer del 2015 s'ha validat l‘esborrany metodològic i la proposta de qüestionari de la nova operació Frontur-Egatur de l'INE (que ha substituït les antigues Frontur i Egatur de l'IET en el mes d'octubre) arran de la petició d'aportacions i suggeriments que l'INE va fer a l'Idescat.
 • En l'àmbit laboral cal esmentar dos projectes basats en les dades de les afiliacions a la Seguretat Social, amb l'objectiu d'obtenir informació estadística de les persones afiliades segons les principals característiques demogràfiques i aprofundir en la desagregació territorial de les dades.

D'altra banda, s'han destinat recursos a un estudi de viabilitat per a elaborar el Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, el marc metodològic del qual se situa dins del marc conceptual de les estadístiques del turisme i del Marc Input-Output de Catalunya 2011.

L'estudi recull aspectes introductoris generals de les comptabilitats satèl·lit, els antecedents a l'Idescat i algunes consideracions metodològiques; descriu els objectius del Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, les taules de dades que l'han d'integrar, les fonts estadístiques disponibles, i identifica els principals reptes i les accions que cal abordar per construir-lo.

L'estudi s'ha presentat a la Comissió sectorial de coneixement i estratègia de la Taula del turisme de Catalunya al mes de juliol de 2015 i a les VI Jornades d'Anàlisi Input-Output, que han tingut lloc a Barcelona al setembre de 2015.

En relació amb les actuacions estadístiques consolidades, el 2015 s'ha caracteritzat per la continuïtat i l'actualització de la informació, i en alguns casos s'han ampliat els plans de tabulació. També s'han actualitzat algunes estadístiques per adaptar-les als canvis del mapa territorial de Catalunya i de la divisió territorial per marques turístiques.

Pel que fa a la producció estadística empresarial i sectorial, s'han portat a terme les actuacions següents:

 • S'ha contractat i realitzat el treball de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars corresponent a l'any 2015. Està previst publicar-ne els resultats el 2016.
 • L'Enquesta industrial d'empreses 2013 ha ampliat el seu àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats.
 • S'ha ampliat la sèrie disponible de l'índex de preus industrials, amb la inclusió dels anys 2002–2005.
 • Quant a les estadístiques de l'activitat hotelera, càmpings i turisme rural, la modificació de la divisió territorial de marques turístiques ha provocat un trencament parcial de les sèries en aquesta variable.

En relació amb l'estadística laboral, cal destacar les actuacions següents:

 • La consulta detallada de dades de l'Enquesta de població activa ofereix informació per sexe i grups d'edat de la taxa d'activitat de 16 a 64 anys i de la taxa d'atur de 16 a 64 anys.
 • S'ha publicat la sèrie trimestral homogènia des del primer trimestre del 2008 de la població ocupada en el sector cultural, un cop revisada la delimitació sectorial establerta entre l'Idescat i el Departament de Cultura a l'Estadística i comptes de les empreses culturals.
 • A partir del juny del 2015, els resultats de l'estadística d'afiliació es presenten segons la Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès. Per tant, els resultats es difonen per les 41 comarques i el territori de l'Aran.

Actuacions estadístiques de l'activitat empresarial i laboral 2015

Clima empresarial de Catalunya

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Disseny del qüestionari, disseny i selecció de la mostra, contractació i control de l'empresa de treball de camp, i depuració i tabulació del fitxer de microdades.

Per a tots els trimestres del 2015, s'han publicat els resultats per al conjunt de Catalunya i per a cada sector d'activitat econòmica:

 • indústria
 • construcció
 • comerç
 • hostaleria
 • resta de serveis

Altres organismes participants: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Clima empresarial territorial de Catalunya

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Obtenció d'indicadors de clima empresarial per a determinades delimitacions territorials (com les cambres de comerç catalanes), a partir de la informació recollida en l'Enquesta de clima empresarial.

L'objectiu és tenir un seguiment de la conjuntura empresarial per sectors d'activitat econòmica en aquestes demarcacions.

La informació està disponible sota demanda.

Altres organismes participants: Cambres de comerç de Catalunya; Ajuntament de Barcelona.

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger segons el contingut tecnològic dels productes industrials, en els àmbits de la Unió Europea i de la resta del món.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Directori d'empreses i establiments

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Elaboració del directori provisional corresponent a l'any 2014, segons el que preveu el conveni d'intercanvi de directoris d'empreses amb l'Institut Nacional d'Estadística.

Al 2015 s'ha continuat proporcionant resultats per municipis i comarques per atendre peticions d'explotació a mida. També s'ha actualitzat el directori afegint l'any de referència 2014 (resultats a 1 de gener dels anys 2012, 2013 i 2014).

Altres organismes participants: Cambres de comerç de Catalunya; departaments de la Generalitat de Catalunya; Institut Nacional d'Estadística; Ministeri de Foment; Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Estadística conjuntural del comerç al detall

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Elaboració d'un indicador mensual que mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya, a través de la variable volum de negoci, segons el tipus de producte.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'afiliats i afiliacions

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat i els sectors d'activitat econòmica.

A partir del juny del 2015, els resultats d'aquesta estadística es presenten segons la Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès, on 10 municipis formen la nova comarca i modifica territorialment les comarques del Bages, d'Osona i del Vallès Oriental. Per tant, els resultats es difonen per les 41 comarques i el territori de l'Aran.

El 2015 s'han iniciat dos projectes d'innovació amb l'objectiu d'incrementar la informació estadística disponible pel que fa a característiques sociodemogràfiques dels afiliats i a l'explotació territorial d'àmbit inframunicipal.

Altres organismes participants: Tresoreria General de la Seguretat Social; Institut Social de la Marina.

Estadística d'empreses de serveis

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2013 dels resultats de l'Enquesta anual de serveis per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector serveis no comercials.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'empreses del comerç

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta anual de serveis corresponent a l'any 2013.

Aquesta informació ofereix el compte d'explotació de les empreses de les diferents branques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'empreses i establiments

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització per al 2015 de resultats anuals a partir del directori d'empreses i establiments de l'Institut Nacional d'Estadística.

S'ofereixen resultats segons les branques d'activitat econòmica per a les empreses amb activitat econòmica a Catalunya i per condició jurídica i estrats de nombre d'assalariats.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'estructura salarial

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització per al 2013 de l'Estadística de l'Enquesta anual d'estructura salarial, que ofereix informació segons variables sociodemogràfiques i d'altres relacionades amb les característiques de l'ocupació.

El 2015 s'ha treballat en la definició d'un pla de tabulació que permeti obtenir informació de sectors transversals com la cultura, el turisme i les TIC.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de costos laborals

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, per obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força de treball desagregat per components.

El 2015 s'ha treballat en la definició d'un pla de tabulació que permeti obtenir informació de sectors transversals com la cultura, el turisme i les TIC.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de finançament i despesa en R+D

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors econòmics.

El 2015 s'ha treballat amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i amb l'agència per a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ) en la renovació del directori que es tramet anualment a l'INE i que constitueix la base de l'operació.

També s'ha treballat en la tabulació i actualització de les dades de l'Enquesta d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en R+D per a l'any 2013 dels diferents sectors econòmics.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement; Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en càmpings

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en càmpings corresponent a l'any 2015, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

Durant l'any 2015, la divisió territorial de marques turístiques s'ha modificat, fet que ha provocat un trencament parcial de les sèries de l'Estadística de l'activitat en càmpings per marques turístiques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en turisme rural

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en turisme rural corresponent a l'any 2015, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació marques turístiques i origen geogràfic.

Durant l'any 2015, la divisió territorial de marques turístiques s'ha modificat, fet que ha provocat un trencament parcial de les sèries de l'Estadística de l'activitat en turisme rural per marques turístiques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat hotelera

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera corresponent a l'any 2015, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

Durant l'any 2015, la divisió territorial de marques turístiques s'ha modificat, fet que ha provocat un trencament parcial de les sèries de l'Estadística de l'activitat hotelera per marques turístiques.

També s'ha iniciat l'assaig d'una nova metodologia de calibratge de les dades comarcals, que actualment no es difonen, que permeti donar dades totalment consistents amb les del total de Catalunya i les de les marques turístiques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'audiovisual

Periodicitat: Anual

Actuacions: Caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació específica de l'Enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al sector, per tal de conèixer l'evolució de la seva producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals. L'actuació també preveu el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

Altres organismes participants: Consell de l'Audiovisual de Catalunya; Departament de Cultura; Departament de la Presidència; Institut Català de les Empreses Culturals; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la innovació tecnològica

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació de l'Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses per a l'any 2013, a partir de fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu d'obtenir diferents indicadors sobre el procés d'innovació de les empreses de Catalunya.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de personal d'R+D

Periodicitat: Anual

Actuacions: Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca i desenvolupament tecnològic que realitza l'Institut Nacional d'Estadística anualment.

El 2015 s'ha treballat amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i l'agència per a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ) en la renovació del directori que es tramet anualment a l'INE i que constitueix la base de l'operació.

També s'ha treballat en la tabulació i actualització de les dades de l'Enquesta d'R+D per a l'any 2013, amb l'objectiu de conèixer el personal destinat a tasques de recerca i desenvolupament.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement; Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de població activa

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa trimestrals i anuals.

La consulta detallada de dades de l'Enquesta de població activa ofereix des del 2015 informació per sexe i grups d'edat de la taxa d'activitat de 16 a 64 anys i de la taxa d'atur de 16 a 64 anys.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del comerç amb l'estranger

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger. Es presenta la informació per diverses classificacions (TARIC, destinació econòmica dels béns, CCAE-2009 i CUCI-Rev. 4) i per països.

El 2015 s'ha difós la publicació Comerç amb l'estranger 2013, d'acord amb el Pla editorial 2015.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística dels visitants estrangers a Catalunya

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació per als trimestres del 2015 de l'Enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur), a partir dels fitxers facilitats per l'Institut d'Estudis Turístics, per obtenir el nombre de turistes pels principals països de procedència.

A partir de l'octubre de 2015, aquesta operació, d'àmbit estatal, passa a ser responsabilitat de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Institut d'Estudis Turístics.

Estadística i comptes de les empreses culturals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estadística de síntesi que recull un conjunt de magnituds econòmiques i d'indicadors rellevants de les empreses de l'àmbit cultural, que permet conèixer de manera precisa i fiable la grandària econòmica i l'evolució anual d'aquest sector.

El 2015 s'ha dut a terme l'actualització amb dades referides a l'any 2013.

Altres organismes participants: Departament de Cultura; Institut Nacional d'Estadística; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística i comptes de les empreses turístiques

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estadística de síntesi que fa possible un seguiment multidimensional del sector del turisme amb periodicitat anual, des de la perspectiva empresarial, i que inclou la publicació dels resultats empresarials bàsics i d'altres indicadors rellevants.

El 2015 s'ha actualitzat, amb dades referides als anys 2012 i al 2013.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística i comptes del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estadística de síntesi de periodicitat anual que, mitjançant la recopilació d'informació estadística de diverses fonts, pretén il·lustrar la situació de les empreses del sector TIC segons la delimitació del sector proposada per l'OCDE.

El 2015 s'ha dut a terme l'actualització amb dades referides a l'any 2013.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística industrial d'empreses

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta industrial corresponent a l'any 2013 per agrupacions i branques d'activitat.

Fins a l'any de referència 2012, l'enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística industrial de productes

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta industrial de productes corresponent a l'any 2014.

L'objectiu és obtenir informació detallada del valor i la quantitat de les vendes d'un conjunt de productes que cobreixen la major part del sector industrial.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística longitudinal de vides laborals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació anual específica per a Catalunya dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals, per obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta, o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

Es difonen resultats per a Catalunya, províncies i municipis de més de 40.000 habitants.

L'any 2015, a més de les activitats ordinàries d'actualització de l'Estadística longitudinal de vides laborals relatives al 2013, s'ha continuat treballant per completar la difusió definitiva de resultats d'aquesta operació estadística, que es preveu de fer al 2016.

Estadística sobre TIC a les empreses

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació específica per a les empreses amb seu a Catalunya del fitxer de microdades corresponent a l'any 2014 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre TIC a les llars

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació específica per a les llars catalanes del fitxer de microdades corresponent a l'any 2015 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística territorial sobre TIC a les llars

Periodicitat: Biennal

Actuacions: Realització del treball de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars corresponent a l'any 2015. Aquesta operació té caràcter biennal.

Els resultats d'aquesta operació complementaran la informació proporcionada per l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

El 2015 s'ha signat un conveni amb el Departament d'Empresa i Ocupació.

Índex de preus industrials

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística amb la finalitat de mesurar l'evolució dels preus dels productes fabricats per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions a la primera etapa de la seva comercialització.

El 2015 s'ha revisat la sèrie i s'ha ampliat fins a l'any 2002.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de producció industrial

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística per mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions. És a dir, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

També s'ha realitzat el càlcul dels grans sectors industrials corregits d'efecte calendari.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de vendes en grans superfícies

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Elaboració d'un indicador que ofereix informació de les vendes en alimentació i resta de productes a les grans superfícies no especialitzades amb una superfície superior a 2.500 metres quadrats.

Al llarg del 2015 s'ha actualitzat de forma contínua el directori que alimenta aquesta operació.

Índex de volum de negoci a la indústria

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Elaboració d'un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex d'entrada de comandes a la indústria

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Elaboració d'un índex d'entrada de comandes per destinació econòmica dels béns, per tal de mesurar l'evolució de l'activitat a partir de la demanda futura.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicador conjuntural de producció del sector serveis

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Elaboració d'un indicador de producció del sector serveis, per conèixer l'evolució real del valor afegit brut del sector serveis.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicador de confiança empresarial

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i l'operació de l'Institut Nacional d'Estadística sobre els indicadors de confiança empresarial.

Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Per a tots els trimestres del 2015, s'han publicat els resultats per a cada sector d'activitat econòmica (indústria, construcció, comerç, hostaleria i transport, i resta de serveis). També es difon l'índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària de l'establiment i per agrupacions de demarcacions camerals.

El 2015 s'ha n fet proves per obtenir un indicador de confiança empresarial per a sectors tranversals i de delimitació complexa (sector turístic, cultura i TIC).

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Elaboració d'un indicador del sector serveis per reflectir l'evolució conjuntural de l'activitat real d'aquest sector a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per a la prestació de serveis i venda de béns, que són objecte del tràfic de l'empresa.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Actualització dels indicadors corresponents als dos darrers trimestres del 2014 i als dos primers del 2015 per mesurar la competitivitat del sector industrial català, que tenen en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Indicadors de posició competitiva del sector turístic

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Publicació dels indicadors corresponents als dos darrers trimestres del 2014 i als dos primers del 2015 per mesurar la competitivitat del sector turístic català, tenint en compte els preus de l'oferta turística i les quotes de mercat davant destinacions competidores de Catalunya, tant de la resta de l'Estat com de l'estranger.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR), segons marques turístiques i categories dels establiments.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors territorials de població activa

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació específica de l'Enquesta de població activa i fonts administratives com el Padró municipal d'habitants i el Registre d'aturats registrats, per obtenir indicadors territorials d'activitat i d'atur en l'àmbit municipal i comarcal, mitjançant tècniques de modelització estadística.

Durant el 2015 s'ha continuat avançant per obtenir els indicadors territorials.

Població ocupada en el sector cultural

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Coneixement de la població ocupada en el sector cultural mitjançant una explotació específica de l'Enquesta de població activa.

S'ofereixen dades segons sexe i situació professional.

El 2015 s'ha publicat la sèrie trimestral homogènia des del primer trimestre del 2008, un cop revisada la delimitació sectorial establerta entre l'Idescat i el Departament de Cultura en l'actuació de l'Estadística i comptes de les empreses culturals.

Altres organismes participants: Departament de Cultura.

Població ocupada en el sector turístic

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Coneixement de la població ocupada en el sector turístic mitjançant una explotació específica de l'Enquesta de població activa.

S'ofereixen dades segons sexe i situació professional.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació.

Registre estadístic d'empreses de Catalunya

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Treballs preparatoris del sistema del Registre d'empreses de Catalunya en el qual, sobre la base del directori d'empreses i establiments de les empreses catalanes, s'ha d'integrar (de forma segura i eficient) tota la informació disponible sobre aquestes empreses derivada de diferents operacions d'enquesta i de registres administratius.