Saltar al contingut principal

7. Serveis de difusió estadística

L'Idescat, d'acord amb les directrius del Pla estadístic vigent, difon els resultats estadístics utilitzant Internet com a principal mitjà de divulgació.

Els canals principals de difusió són el web i el Twitter.

També disposa d'una biblioteca oberta al públic, dipositària dels resultats de l'estadística oficial de Catalunya, i d'un pla editorial dels principals resultats i de divulgació estadística.

L'atenció personalitzada als usuaris dóna resposta a necessitats específiques segons els tipus d'usuaris: gestors públics, empreses, investigadors, estudiants i particulars. L'Idescat ofereix aquesta atenció personalitzada de comandes a mida, consultes i suggeriments mitjançant el web i el telèfon, i també disposa d'un servei d'atenció per als mitjans de comunicació.

Respecte de l'any 2014, el 2015 el web de l'Idescat va incrementar el nombre de visites (12,8%) i de visitants (15,4%). En canvi, les pàgines vistes van disminuir (−11,3%), i això s'atribueix a les millores introduïdes en la navegació del web, que permeten arribar als resultats més directament.

D'altra banda, el canal de Twitter de l'@idescat (en el cinquè any d'existència) ha continuat augmentant els seguidors fins a arribar als 4.721.

De les principals novetats del 2015 pel que fa a la difusió a través del web, en destaquen les següents:

 • Modificació de la pàgina principal del web amb una organització distribuïda en quatre seccions: Dades, Serveis, Mètodes i l'Institut.
 • Posada en marxa de la versió trilingüe (català, castellà, anglès) dels sistemes d'indicadors demogràfics i socials.
 • Implementació de l'eina Google Analytics per millorar l'analítica web i, per tant, en el coneixement detallat de l'ús que es fa de la informació del web.
 • Creació de la base de dades de metainformació sobre les operacions estadístiques que difon l'Idescat per gestionar la publicació dels resultats al web.
 • Nou disseny de la secció web de la revista SORT per avançar en la difusió dels articles que configuren els exemplars de la revista.

Amb relació a la millora dels serveis, l'Idescat s'ha donat d'alta a la xarxa social Linkedln. L'objectiu és aprofitar-ne els avantatges que ofereix per connectar professionals del món de l'estadística.

7.1. Difusió per Internet

El web de l'Idescat

El web de l'Idescat és el principal mitjà de difusió de la informació estadística oficial. L'any 2015 s'ha incrementat el nombre de visites i visitants, i ha superat el milió i mig de visites.

Principals indicadors d'accés al web de l'Idescat
Total 2013 2014 2015
Visites 1.297.7621.351.2361.523.868
Visites en català 870.091856.464929.784
Visites en castellà 438.344512.412615.024
Visites en anglès 43.75145.25248.852
Visites a pàgines de dades 863.272977.7001.136.436
Visites de trànsit directe 412.033356.757365.482
Visitants 945.133990.9361.143.840
Pàgines visitades 8.982.4759.814.1778.708.491
Nombre de visites dels productes més visitats del web de l'Idescat
Nombre de visites 2013 2014 2015
Anuari estadístic digital 235.498292.107365.403
El municipi en xifres 215.723246.990295.317
Noms del nadons 92.045100.38794.406
Indicadors de conjuntura econòmica 80.23079.96593.974
Indicadors de la Unió Europea 38.31349.38059.224
Cognoms de la població :36.90158.302
Demografia i qualitat de vida 53.37759.06352.839
Noms de la població 32.98541.50449.593
Novetats 44.28146.08344.846
Indicadors d'estructura econòmica 37.84336.43141.124

El web disposa d'un Registre de rectificacions, que dóna a conèixer les modificacions imprevistes que s'han produït posteriorment a la publicació de les dades.

L'any 2015 s'han fet 43 rectificacions, el 42% de les quals han estat millores en les dades.

Registre de rectificacions
Tipus 2013 2014 2015
(*) Canvis en les dades que han sobrevingut posteriorment a la publicació inicial perquè es disposa de nova informació.
Rectificacions 182525
Millores (*) 10818
Total 283343

El canal de Twitter de l'Idescat

El canal de Twitter de l'@idescat continua en fase d'expansió, amb un increment de l'11,7% del nombre de seguidors respecte del 2014.

El canal Twitter de l'Idescat
2013 2014 2015
Seguidors 3.5134.2274.721
Piulades emeses 609657695
Visites al web de l'Idescat (a partir de les piulades) 3.0632.5002.013

Actuacions de comunicació

El Calendari de difusió de resultats de l'Idescat es va publicar per primera vegada l'any 2012. Recull la data de difusió de la producció estadística de l'Idescat, tant de fonts pròpies com externes. El 2015 s'han fet 260 actualitzacions del calendari.

Calendari de difusió dels resultats estadístics de l'Idescat. 2015
Conjuntura Estructura Total
Actuacions 244367
Actualitzacions 18476260
Grau de seguiment (%) 98,486,895,0
Altres actuacions de comunicació
Tipus 2013 2014 2015
Novetats web 277293286
Notes de premsa 364039

7.2. Atenció d'usuaris

Durant l'any 2015, s'han rebut 2.463 comandes d'informació. El perfil dels usuaris és el següent:

 • empreses i particulars: 51%
 • Administració: 41%
 • universitats: 8%
Nombre de comandes rebudes segons la via d'arribada
2013 2014 2015
Via formulari web 1.4951.6031.502
Via telèfon 828805716
Via presencial (biblioteca) 259198245
Total 2.5822.6062.463

Les comandes al 2015 han experimentat un decrement del 5% respecte al 2014, que compensa en part l'increment del 14,4% de les visites via web.

En termes de qualitat, és un servei molt ben valorat pels usuaris, com es desprèn de l'Enquesta anual de satisfacció, amb una puntuació global de 7,9 (sobre 10).

Servei de demandes via web Idescat. Avaluació
Indicadors 2013 2014 2015
Puntuació global donada al servei (Enquesta anual de satisfacció) 8,27,97,9
Demandes contestades en menys d'11 dies (% s/total) 92,588,490,7
Demandes contestades en menys d'1 dia (% s/total) 52,052,059,7

7.3. Mitjans de comunicació

L'any 2015 s'han difós 39 notes de premsa, que es distribueixen de la manera següent:

 • estadístiques conjunturals: 24
 • estadístiques estructurals: 15
  • població i territori: 6
  • economia i societat: 8
  • institucional: 1

A més, s'ha convidat els mitjans de comunicació a assistir a l'acte de presentació del nou Marc input-output de Catalunya 2011 i a la presentació del Manifest de les dades, acte organitzat en el marc del Dia Mundial de l'Estadística 2015.

La producció estadística de l'Idescat ha aparegut a la premsa escrita en 536 ocasions durant l'any 2015. Per temes, els impactes han estat els següents:

 • econòmics: 46% d'impactes
 • demogràfics: 29% d'impactes
 • socials: 16% d'impactes
 • institucionals i altres: 9% d'impactes

7.4. Recopilació estadística

L'Idescat elabora productes que recopilen informació bàsica de Catalunya i un sistema d'indicadors econòmics, demogràfics i socials, tant conjunturals com estructurals, que també proporcionen informació territorial (municipis, comarques, àmbits del Pla territorial...) i informació comparativa entre Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

L'Anuari estadístic de Catalunya recopila l'estadística bàsica de Catalunya. La informació de l'Anuari s'actualitza quan les diferents fonts publiquen els resultats monogràfics. L'any 2015 es manté com el producte de recopilació estadística més visitat del web (365.403 visites), amb un total de 8.444 taules i 735 actualitzacions.

Amb relació als sistemes d'indicadors (595 indicadors amb informació conjuntural i estructural amb la comparativa amb Espanya i la Unió Europea), l'any 2015 s'han fet 1.096 actualitzacions i ha tingut 247.161 visites al web de l'Idescat.

Durant l'any 2015, el web de l'Idescat ha rebut 907.881 visites que han consultat productes de recopilació estadística, amb un increment del 18,8% respecte de l'any anterior. La importància d'aquest tipus de productes queda reflectida en el pes que tenen en les visites al web de l'Idescat: un 59,6% de les visites es fan per consultar aquests productes.

Dins dels productes de recopilació estadística cal destacar El municipi en xifres, que proporciona els principals indicadors dels municipis de Catalunya amb una consulta molt senzilla i que l'any 2015 ha rebut un 19,6% més de visites que l'any anterior.

Sistemes d'indicadors de Catalunya. 2015

Per al seguiment demogràfic, econòmic i social de Catalunya, l'Idescat publica un conjunt d'indicadors actualitzats puntualment al web. La situació d'aquests indicadors l'any 2015 és la següent:

Indicadors estadístics. Nombre i actualitzacions d'indicadors. Per tipus. 2015
Tipus Nombre Actualitzacions Visites al web
Indicadors de conjuntura econòmica 9370293.974
Indicadors d'estructura econòmica 12610641.124
Demografia i qualitat de vida 995052.839
Indicadors de la Unió Europea 918059.224
Indicadors demogràfics territorials 4742:
Indicadors socials territorials 139116:
Total 5951.096247.161

L'Idescat posa a l'abast dels usuaris una informació bàsica sobre Catalunya en els productes de recopilació estadística següents:

Productes de recopilació estadística Idescat. 2015
Títol Actuació
Anuari estadístic de Catalunya (AEC)

8.444 taules constantment actualitzades de l'estadística bàsica de Catalunya.

L'any 2015 ha rebut 365.403 visites al web de l'Idescat.

El municipi en xifres

Prop de 200 indicadors sobre 948 municipis de Catalunya i les 42 comarques.

L'any 2015 ha rebut 295.317 visites al web de l'Idescat.

Xifres de Catalunya 2016

Desplegable que presenta dades comparatives amb Espanya i la Unió Europea sobre població, medi ambient, treball, condicions de vida, economia, agricultura, indústria i R+D, energia, transport, turisme, TIC, educació i salut.

Està disponible en 7 idiomes: català, occità, castellà, anglès, francès, alemany i italià.

7.5. Biblioteca

A 31 de desembre de 2015, el fons de la biblioteca recull un total de 164.859 volums.

Biblioteca de l'Idescat. Actuacions
2013 2014 2015
Catalogació
llibres 500857677
revistes 1.5592.3431.246
Adquisició
comandes 398684364
llibres arribats 424787471
Comunicació
sumaris revistes 678566497
novetats biblioteca 175226258

7.6. Publicacions

L'any 2015, dintre del Pla editorial, l'Idescat ha editat 19 publicacions, amb un tiratge global de 15.010 exemplars.

Les publicacions de l'Idescat se centren en la informació estadística de caràcter més divulgatiu.

Publicacions de l'Idescat. 2015
Títols Suport
Comerç amb l'estranger. 2013 digital
Comunicacions. Núm. 4. Registre de fitxers estadístics digital
Dossiers Idescat. Núm. 18. Projeccions de la població a Catalunya. 2013–2051 paper i digital
Dossiers Idescat. Núm. 19. La despesa en consum de les llars. 2006–2014 paper i digital
Enquesta d'usos lingüístics de la població. 2013 paper i digital
Estadística de l'audiovisual a Catalunya. 2012 digital
Estimacions de la població 2013. Dades postcensals digital
Manifest de les dades paper i digital
Memòria 2015 digital
Obtenció de projeccions de població municipals (base 2013) paper i digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 39. Núm. 1 paper i digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 39. Núm. 2 paper i digital
Xifres de Catalunya 2016 (7 idiomes: català, castellà, anglès, occità, alemany, francès i italià) paper i digital