Saltar al contingut principal

Protecció de dades

1. Avís de protecció de dades de caràcter personal

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives als tractaments de dades que porta a terme i als drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

2. Responsable del tractament

El responsable dels tractaments efectuats és l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb seu a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

 • Tel. centraleta: +34 93 557 30 00
 • NIF: Q5850015H
 • sasg arrova idescat punt cat

3. Protecció i tractament de dades de caràcter personal

L'Idescat, titular del domini d'aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, RGPD) i la i Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, LOPDGDD.

4. Protecció de dades personals incloses en els formularis de l'Idescat

Les dades personals que faciliteu en els formularis de l'Idescat (consultes, certificats, suggeriments, formació i promoció de l'estadística, lloguer d'espais i visites) seran objecte de tractament i s'inclouran en les fitxes de tractament de consultes, certificats, suggeriments, formació i promoció de l'estadística, lloguer d'espais i visites, respectivament, de les quals l'Institut d'Estadística de Catalunya és el responsable.

Les dades personals facilitades per mitjà del formulari de consultes s'utilitzaran amb la finalitat exclusiva de mantenir la relació administrativa derivada de la gestió de la sol·licitud d'informació, per enviar informació per correu postal i electrònic sobre serveis o activitats de l'Idescat en relació amb les seves competències, i per adreçar-vos qüestionaris de satisfacció del servei, per mitjans tradicionals i electrònics, a fi de poder-lo ampliar i millorar, si és el cas.

Les dades personals facilitades per mitjà dels formularis de certificats, suggeriments, formació i promoció de l'estadística, lloguer d'espais i visites s'utilitzaran amb la finalitat exclusiva de mantenir la relació administrativa derivada de la gestió del certificat, suggeriment, la sol·licitud d'inscripció al curs, la petició de lloguer d'espai i la sol·licitud de visita respectivament.

5. Cessió de dades de caràcter personal dels formularis de l'Idescat

L'Idescat es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis de consultes, certificats, suggeriments, formació i promoció de l'estadística, lloguer d'espais i visites a cap empresa o entitat pública o privada, sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

6. Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit segons l'RGPD, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, que les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d'aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l'usuari.

7. Llista de les activitats de tractament

L'Idescat porta a terme les activitats de tractament següents:

 1. Registre de població de Catalunya
 2. Consultes
 3. Certificats
 4. Iniciatives legislatives populars
 5. Gestió econòmica i contractació pública
 6. Gestió dels recursos humans
 7. Prevenció de riscos laborals
 8. Contactes, relacions institucionals i subscriptors
 9. Control d'accés
 10. Videovigilància
 11. Formació i promoció de l'estadística
 12. Suggeriments
 13. Lloguer d'espais
 14. Visites

Podeu trobar la informació de cada tractament al Registre d'activitats de tractament.

8. Galetes

Les dades de navegació que recull el lloc web de l'Idescat no contenen informació que es pugui associar a usuaris concrets i només s'utilitzen per obtenir informació estadística sobre l'ús d'aquest lloc web.

L'Idescat no utilitza galetes (cookies), o altres mitjans de naturalesa anàloga, per tractar dades personals que permetin identificar persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L'ús d'aquests mitjans està reservat a recollir informació tècnica que faciliti als usuaris l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient d'aquest lloc, així com informació que permeti mesurar l'ús que se'n fa.

9. Drets de les persones interessades (drets d'habeas data)

Dret d'accés

L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • La finalitat del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s'hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
 • L'origen de les dades, quan no s'han obtingut de l'interessat.
 • L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s'ofereixen.

L'interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l'interessat té dret a rebre la informació en el mateix format.

Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica els drets de tercers.

Dret de rectificació

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

El responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l'interessat ho sol·licita, el responsable ha d'identificar els destinataris.

Dret de supressió (o dret a l'oblit)

L'RGPD incorpora el dret a l'oblit, com un dret vinculat al dret de supressió de les dades.

L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (dret a l'oblit), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L'interessat s'oposa al tractament.
 • Les dades s'han tractat il·lícitament.
 • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d'adoptar mesures raonables per informar de la supressió la resta de responsables que estan tractant aquestes dades.

El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l'interessat ho sol·licita, el responsable ha d'identificar els destinataris.

Excepcions a l'exercici del dret de supressió:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació
 • El compliment d'una obligació legal
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions

Dret d'oposició

L'interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan:

 • El tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l'interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l'oposició s'ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.
 • El responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l'interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • El tractament té finalitats estadístiques o de recerca científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Dret a la limitació del tractament

La persona interessada té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

No s'ha de confondre amb el bloqueig de dades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

 • Amb el consentiment de la persona interessada
 • Per formular, exercir o defensar reclamacions
 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica
 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'Estat membre corresponent

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l'interessat ho sol·licita, el responsable ha d'identificar els destinataris.

Dret a la portabilitat de les dades

L'interessat té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

 • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

D'altra banda, aquest dret no es pot exercir quan el tractament es fonamenta en el compliment d'una missió d'interès públic o inherent a l'exercici del poder públic.

10. Manera d'exercir els drets

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat enviant el formulari corresponent a l'adreça electrònica dpd arrova idescat punt cat o a l'adreça postal de l'Idescat (Via Laietana, 58, 08003 Barcelona).

També podeu fer servir la petició genèrica disponible a Tràmits gencat. En aquest cas, la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d'identificació idCat Mòbil. Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quin dret o quins drets exerciu.

L'Idescat us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes, que, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar a dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s'informa de l'ampliació del termini dins del primer mes.

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o exercir accions judicials.

Vegeu també