Saltar al contingut principal

Protecció de dades

1. Avís de protecció de dades de caràcter personal

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives als tractaments de dades que porta a terme i als drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

2. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb seu a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

 • Tel. centraleta: +34 935 573 000
 • NIF: Q5850015H
 • sasg arrova idescat punt cat

3. Protecció i tractament de dades de caràcter personal

L'Idescat, per desenvolupar la seva activitat, necessita tractar dades de caràcter personal. El tractament d'aquestes dades es porta a terme d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

L'Idescat garanteix la protecció de les dades personals que tracta, tant si han estat facilitades per la persona interessada com si han estat obtingudes d'altres fonts, i aplica les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat. Les dades personals no es cedeixen, tret que una llei ho autoritzi.

Les dades que l'Idescat tracta per al desenvolupament de la seva activitat estadística estan protegides, a més, per les garanties del secret estadístic, d'acord amb les previsions de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (LEC).

4. Llista de les activitats de tractament

En aquest apartat podeu consultar la informació relativa als tractaments de dades que porta a terme l'Idescat.

Registre d'activitats de tractament

Darrera revisió: juny 2024

5. Drets de les persones (drets d'autodeterminació informativa)

Dret d'accés

L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • La finalitat del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s'hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
 • L'origen de les dades, quan no s'han obtingut de l'interessat.
 • L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s'ofereixen.

L'interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l'interessat té dret a rebre la informació en el mateix format.

Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica els drets de tercers.

Dret de rectificació

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

El responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l'interessat ho sol·licita, el responsable ha d'identificar els destinataris.

Dret de supressió (o dret a l'oblit)

L'RGPD incorpora el dret a l'oblit, com un dret vinculat al dret de supressió de les dades.

L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (dret a l'oblit), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L'interessat s'oposa al tractament.
 • Les dades s'han tractat il·lícitament.
 • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d'adoptar mesures raonables per informar de la supressió la resta de responsables que estan tractant aquestes dades.

El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l'interessat ho sol·licita, el responsable ha d'identificar els destinataris.

Excepcions a l'exercici del dret de supressió:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació
 • El compliment d'una obligació legal
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions

Dret d'oposició

L'interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan:

 • El tractament es basa en l'interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l'interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l'oposició s'ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.
 • El responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l'interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • El tractament té finalitats estadístiques o de recerca científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Dret a la limitació del tractament

La persona interessada té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

No s'ha de confondre amb el bloqueig de dades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

 • Amb el consentiment de la persona interessada
 • Per formular, exercir o defensar reclamacions
 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica
 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'Estat membre corresponent

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l'interessat ho sol·licita, el responsable ha d'identificar els destinataris.

Dret a la portabilitat de les dades

L'interessat té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

 • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

D'altra banda, aquest dret no es pot exercir quan el tractament es fonamenta en el compliment d'una missió d'interès públic o inherent a l'exercici del poder públic.

Com podeu exercir aquests drets

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat enviant la vostra sol·licitud a l'adreça postal de l'Idescat (Via Laietana, 58, 08003 Barcelona) o per mitjans electrònics a través de la petició genèrica disponible a Tràmits gencat. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d'identificació idCat Mòbil. Heu d'indicar clarament a la vostra sol·licitud quin dret o quins drets exerciu.

La legislació de protecció de dades preveu que es puguin denegar les sol·licituds d'exercici d'aquests drets quan les dades estiguin emparades per les garanties del secret estadístic previstes en la legislació estadística (article 25.3 LOPDGDD).

L'Idescat us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d'un mes, que, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar a dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s'informa de l'ampliació del termini dins del primer mes.

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o exercir accions judicials.

Vegeu també