Saltar al contingut principal

Registre d'activitats de tractament

Activitats de tractament. Maig 2018

Registre de població de Catalunya

Òrgan administratiu responsable: Direcció.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu; característiques personals, acadèmiques i professionals.

Finalitat de l'activitat de tractament: mantenir dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns i veïnes inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

Categories d'interessats: administracions públiques catalanes.

Col·lectius vulnerables: menors de 16 anys i gent gran.

Període de conservació: indefinit.

Categories de cessionaris: administracions públiques catalanes quan els calgui per exercir les seves competències i quan la residència o el domicili siguin rellevants.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Consultes

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General d'Informació i Comunicació.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu; dades de caràcter econòmic.

Finalitat de l'activitat de tractament: relació administrativa derivada de la gestió de la consulta i del qüestionari de satisfacció del servei.

Categories d'interessats: sol·licitants.

Col·lectius vulnerables: no és aplicable.

Període de conservació: menys d'1 any.

Categories de cessionaris: no és aplicable.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Certificats

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu.

Finalitat de l'activitat de tractament: relació administrativa derivada de la gestió del certificat.

Categories d'interessats: sol·licitants.

Col·lectius vulnerables: no és aplicable.

Període de conservació: menys d'1 any.

Categories de cessionaris: no és aplicable.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Iniciatives legislatives populars

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu.

Finalitat de l'activitat de tractament: acreditació de la inscripció en els padrons municipals de Catalunya de les persones que signen els plecs de signatures d'iniciatives legislatives populars. Els usos previstos són tramitar i comprovar la inscripció en els padrons municipals de Catalunya de les persones signants d'iniciatives legislatives populars.

Categories d'interessats: comissions promotores.

Col·lectius vulnerables: no és aplicable.

Període de conservació: menys d'1 any.

Categories de cessionaris: no és aplicable.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Gestió econòmica i contractació pública

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu; característiques personals; dades de caràcter econòmic, financer i d'assegurances; informació comercial; altres tipus de dades.

Finalitat de l'activitat de tractament: gestió econòmica de l'Idescat, que inclou l'elaboració, execució i control del pressupost, contractació de béns i serveis, expedients de despesa i d'ingrés, convenis i tresoreria, entre d'altres.

Categories d'interessats: empleats; ciutadans i residents; persones de contacte; proveïdors; representants legals.

Col·lectius vulnerables: no és aplicable.

Període de conservació: de 5 a 10 anys o 10 anys o més.

Categories de cessionaris: Administració tributària; bancs; caixa d'estalvis i caixes rurals; administracions públiques amb competència en la matèria; altres òrgans de l'Administració pública; registres públics.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Gestió dels recursos humans

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu del personal; dades especialment protegides; dades acadèmiques i formació; dades econòmiques; detalls d'ocupació professional.

Finalitat de l'activitat de tractament: gestionar els recursos humans de l'Idescat: les dades necessàries per a la identitat del personal propi, nòmines, formació, oposicions, concursos i control horari del personal adscrit a l'Idescat.

Categories d'interessats: empleats, sol·licitants.

Col·lectius vulnerables: no és aplicable.

Període de conservació: d'1 a 5 anys.

Categories de cessionaris: Administració tributària; bancs; caixa d'estalvis i organismes de la Seguretat Social; mútua d'accidents de treball.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Prevenció de riscos laborals

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu; dades especialment protegides; característiques personals; detalls d'ocupació professional; dades acadèmiques i professionals.

Finalitat de l'activitat de tractament: recollida i gestió de les dades personals necessàries per a la prevenció de riscos laborals i la vigilància de la salut del personal adscrit a l'Idescat.

Categories d'interessats: empleats.

Col·lectius vulnerables: no és aplicable.

Període de conservació: menys d'1 any.

Categories de cessionaris: no és aplicable.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Contactes, relacions institucionals i subscriptors

Òrgan administratiu responsable: Direcció.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu.

Finalitat de l'activitat de tractament: directori de persones amb qui es manté relacions institucionals, protocol·làries, administratives i de comunicació. Publicacions.

Categories d'interessats: subscriptors.

Col·lectius vulnerables: no és aplicable.

Període de conservació: d'1 a 5 anys.

Categories de cessionaris: no és aplicable.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Control d'accés

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu.

Finalitat de l'activitat de tractament: control de les persones que accedeixen a l'edifici seu de l'Idescat a fi de controlar l'estat d'ocupació i garantir la seguretat interior.

Categories d'interessats: empleats; ciutadans i residents; proveïdors.

Col·lectius vulnerables: menors de 16 anys.

Període de conservació: menys d'1 any.

Categories de cessionaris: no és aplicable.

Categories d'encarregats de tractament: servei de seguretat.

Videovigilància

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu.

Finalitat de l'activitat de tractament: visionament i gravació de les imatges de les persones que accedeixen a la seu de l'Idescat i el visiten per garantir la seguretat i el control de les persones i els béns.

Categories d'interessats: visitants i proveïdors.

Col·lectius vulnerables: menors de 16 anys.

Període de conservació: menys d'1 any.

Categories de cessionaris: no és aplicable.

Categories d'encarregats de tractament: servei de seguretat.

Formació i promoció de l'estadística

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General de Producció i Coordinació.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu; dades acadèmiques i professionals; detalls econòmics.

Finalitat de l'activitat de tractament: formació i promoció de l'estadística a l'Idescat.

Categories d'interessats: sol·licitants.

Col·lectius vulnerables: no és aplicable.

Període de conservació: de 5 a 10 anys.

Categories de cessionaris: no és aplicable.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Suggeriments

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General d'Informació i Comunicació.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu.

Finalitat de l'activitat de tractament: gestió administrativa derivada del suggeriment.

Categories d'interessats: sol·licitants.

Col·lectius vulnerables: no és aplicable.

Període de conservació: menys d'1 any.

Categories de cessionaris: no és aplicable.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Lloguer d'espais

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu.

Finalitat de l'activitat de tractament: posar a disposició d'empreses, institucions i públic en general espais dins la seu de l'Idescat per a la realització de conferències, cursos, seminaris, reunions o actes similars.

Categories d'interessats: sol·licitants.

Col·lectius vulnerables: no és aplicable.

Període de conservació: menys d'1 any.

Categories de cessionaris: no és aplicable.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Visites

Òrgan administratiu responsable: Sub-direcció General d'Informació i Comunicació.

Categories de dades tractades: dades de caràcter identificatiu.

Finalitat de l'activitat de tractament: gestió administrativa derivada de la sol·licitud de visita a la seu de l'Idescat.

Categories d'interessats: sol·licitants.

Col·lectius vulnerables: no és aplicable.

Període de conservació: menys d'1 any.

Categories de cessionaris: no és aplicable.

Categories d'encarregats de tractament: no és aplicable.

Per a totes les activitats, el responsable del tractament és l'Institut d'Estadística de Catalunya.

L'adreça electrònica del delegat de protecció de dades és dpd arrova idescat punt cat.

Les mesures de seguretat aplicables a totes les activitats són les determinades pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de dades.

La transferència de dades a països fora de l'Espai Econòmic Europeu no és aplicable.