Saltar al contingut principal

  Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya

  El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya és l'òrgan de representació i participació dels organismes i institucions que integren el Sistema estadístic de Catalunya.

  El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya està presidit pel conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya i està format pels membres següents:

  • El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.
  • Dues vicepresidències, que recauen en el secretari o secretària general del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya i la persona titular de la unitat directiva del departament a la qual s'adscriu l'Idescat.
  • El director o directora de l'Idescat, que actua com a secretari del Consell.
  • Una persona representant de cadascun dels departaments de la Generalitat, nomenada pel conseller o consellera respectiu, que coincideix amb l'alt càrrec sobre el qual recau la competència estadística del departament.
  • Dues persones representants dels consells comarcals, una en representació de les comarques de 75.000 habitants o més i l'altra, de la resta de comarques.
  • Una persona representant de cadascuna de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
  • Una persona representant de l'Ajuntament de Barcelona.
  • Una persona representant dels ajuntaments catalans de més de 50.000 habitants.
  • Una persona representant dels ajuntaments catalans de menys de 50.000 habitants.
  • Una persona representant de les cambres oficials de comerç.
  • Una persona representant de les entitats de dret públic que participen en el Sistema estadístic de Catalunya.

  Corresponen al Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya les funcions següents:

  • Aprovar les propostes pertinents d'activitats estadístiques amb vista a l'elaboració del projecte del Pla estadístic de Catalunya.
  • Aprovar la proposta de Programa anual d'actuació estadística que el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya ha d'elevar al Govern per a la seva aprovació.
  • Ser informat de les normes que han de regir i les característiques tècniques que han de tenir les estadístiques declarades d'interès de la Generalitat.
  • Fer propostes en relació amb les actuacions estadístiques que afectin l'àmbit territorial de Catalunya.
  • En general, les que li sotmeti el president o presidenta.

  Per a una descripció més detallada de les funcions del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, vegeu el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (articles 8 i 9).

  Membres
  President
  Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda Sr. Pere Aragonès i Garcia
  Vicepresidents
  Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Sr. Albert Castellanos Maduell
  Secretària d'Economia Sra. Natàlia Mas Guix
  Vocals
  Director de l'Idescat (secretari del Consell) Sr. Xavier Cuadras Morató
  Departament de la Presidència Sra. Meritxell Masó i Carbó
  Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Sra. Marta Curto Grau
  Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència Sra. Mercè Salvat i Guinjoan
  Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública Sr. Xavier Gatius i Garriga
  Departament d'Educació Sra. Eva Ladrón Olivares
  Departament de Salut Sr. César Velasco Muñoz
  Departament d'Interior Sr. Jordi Jardí i Pinyol
  Departament de Territori i Sostenibilitat Sr. Ferran Falcó Isern
  Departament de Cultura Sr. Francesc Vilaró i Casalinas
  Departament de Justícia Sra. Montserrat Muñoz Moreno
  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Sr. Josep Ginesta Vicente
  Departament d'Empresa i Coneixement Sra. M. Carme Alcaraz Molina
  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Sr. David Mascort Subiranas
  Representant dels consells comarcals de 75.000 habitants o més Sra. Sílvia Peralta Valdívia
  Representant dels consells comarcals de la resta de comarques Sr. Francesc Xavier Quer Bosch
  Diputació de Barcelona Sr. Francesc X. Forcadell Esteller
  Diputació de Girona Sr. Miquel Noguer Planas
  Diputació de Lleida Sr. Eloi Bergós Farràs
  Diputació de Tarragona Sr. Eduard Rovira i Gual
  Ajuntament de Barcelona Sr. Màrius Boada i Pla
  Representant dels ajuntaments catalans de més de 50.000 habitants Sr. Joaquim Fernández i Oller
  Representant dels ajuntaments catalans de menys de 50.000 habitants Pendent de nomenament
  Cambres oficials de comerç Sr. Joan Ramon Rovira i Homs
  Representant de les entitats de dret públic que participen en el Sistema estadístic de Catalunya Sra. M. Teresa Martí i Castro