Saltar al contingut principal

Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya

El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya és l'òrgan de representació i participació dels organismes i institucions que integren el Sistema estadístic de Catalunya.

El Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya està presidit pel conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya i està format pels membres següents:

 • El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.
 • Dues vicepresidències, que recauen en el secretari o secretària general del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya i la persona titular de la unitat directiva del departament a la qual s'adscriu l'Idescat.
 • El director o directora de l'Idescat, que actua com a secretari del Consell.
 • Una persona representant de cadascun dels departaments de la Generalitat, nomenada pel conseller o consellera respectiu, que coincideix amb l'alt càrrec sobre el qual recau la competència estadística del departament.
 • Dues persones representants dels consells comarcals, una en representació de les comarques de 75.000 habitants o més i l'altra, de la resta de comarques.
 • Una persona representant de cadascuna de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
 • Una persona representant de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Una persona representant dels ajuntaments catalans de més de 50.000 habitants.
 • Una persona representant dels ajuntaments catalans de menys de 50.000 habitants.
 • Una persona representant de les cambres oficials de comerç.
 • Una persona representant de les entitats de dret públic que participen en el Sistema estadístic de Catalunya.

Corresponen al Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya les funcions següents:

 • Aprovar les propostes pertinents d'activitats estadístiques amb vista a l'elaboració del projecte del Pla estadístic de Catalunya.
 • Aprovar la proposta de Programa anual d'actuació estadística que el conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya ha d'elevar al Govern per a la seva aprovació.
 • Ser informat de les normes que han de regir i les característiques tècniques que han de tenir les estadístiques declarades d'interès de la Generalitat.
 • Fer propostes en relació amb les actuacions estadístiques que afectin l'àmbit territorial de Catalunya.
 • En general, les que li sotmeti el president o presidenta.

Per a una descripció més detallada de les funcions del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, vegeu el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (articles 8 i 9).

Membres
President
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda Sr. Pere Aragonès i Garcia
Vicepresidents
Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Sr. Albert Castellanos Maduell
Secretària d'Economia Sra. Natàlia Mas Guix
Vocals
Director de l'Idescat (secretari del Consell) Sr. Xavier Cuadras Morató
Departament de la Presidència Sra. Meritxell Masó i Carbó
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Sra. Marta Curto Grau
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència Sr. Aleix Villatoro i Oliver
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública Sr. Xavier Gatius i Garriga
Departament d'Educació Sra. Núria Cuenca León
Departament de Salut Sra. Montse Moharra Francès
Departament d'Interior Sr. Jordi Jardí i Pinyol
Departament de Territori i Sostenibilitat Sr. Ferran Falcó Isern
Departament de Cultura Sr. Lluís Baulenas i Cases
Departament de Justícia Sra. Montserrat Muñoz Moreno
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Sr. Oriol Amorós i March
Departament d'Empresa i Coneixement Sra. M. Carme Alcaraz Molina
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Sr. David Mascort Subiranas
Representant dels consells comarcals de 75.000 habitants o més Pendent de nomenament
Representant dels consells comarcals de la resta de comarques Sr. Francesc Xavier Quer Bosch
Diputació de Barcelona Sr. Francesc X. Forcadell Esteller
Diputació de Girona Sr. Miquel Noguer Planas
Diputació de Lleida Sr. Eloi Bergós Farràs
Diputació de Tarragona Sr. Eduard Rovira i Gual
Ajuntament de Barcelona Sr. Màrius Boada i Pla
Representant dels ajuntaments catalans de més de 50.000 habitants Pendent de nomenament
Representant dels ajuntaments catalans de menys de 50.000 habitants Pendent de nomenament
Cambres oficials de comerç Sr. Joan Ramon Rovira i Homs
Representant de les entitats de dret públic que participen en el Sistema estadístic de Catalunya Sra. M. Teresa Martí i Castro