Saltar al contingut principal

Consell Català d'Estadística

El Consell Català d'Estadística és un òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament de l'Idescat. Està format per:

 • El president o presidenta del Consell, que és nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.
 • Els vicepresidents o vicepresidentes del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya.
 • El director o directora de l'Idescat, que actua com a secretari del Consell.
 • Una persona representant de cadascuna de les universitats catalanes.
 • Una persona representant de l'Institut d'Estudis Catalans.
 • Una persona representant de cadascuna de les associacions empresarials més representatives a Catalunya.
 • Una persona representant de cadascun dels sindicats més representatius a Catalunya.
 • Dues persones en representació de les associacions municipals més representatives a Catalunya.
 • Una persona representant de les associacions de consumidors i usuaris més representatives a Catalunya.
 • El director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 • El director o directora de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 • El director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió.
 • Formen part també del Consell Català d'Estadística, amb veu i sense vot, els subdirectors o subdirectores generals de l'Idescat.

Corresponen al Consell Català d'Estadística les funcions següents:

 • Elaborar un dictamen previ no vinculant sobre:

  • El projecte del Pla estadístic de Catalunya, amb anterioritat a la seva elevació pel conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya al Govern.
  • El projecte del Programa anual d'actuació estadística.
 • Elaborar propostes i recomanacions sobre:

  • L'interès públic de les estadístiques elaborades per altres entitats no incloses en el Pla estadístic de Catalunya.
  • La situació de l'estadística a Catalunya en relació amb la de la resta de l'Estat i amb la de la Unió Europea i l'anàlisi de les seves necessitats.
  • L'evolució i aplicació dels programes anuals d'actuació estadística.
  • Les nomenclatures i classificacions estadístiques, les referències territorials, els codis i els trams de desagregació estandarditzats utilitzats en les estadístiques.
  • La resta d'assumptes que li siguin sotmesos pel Govern de la Generalitat.

Per a una descripció més detallada de les funcions del Consell Català d'Estadística, vegeu el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (articles 10 i 11).

Membres
Presidència Sra. Guadalupe Gómez Melis
Vicepresident del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Josep Maria Aguirre i Font
Vicepresidenta del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sra. Marta Curto Grau
Director de l'Idescat (secretari del Consell) Sr. Xavier Cuadras Morató
Universitat de Barcelona Sr. Josep M. Oller i Sala
Universitat Politècnica de Catalunya Sr. Pedro Delicado Usero
Universitat Autònoma de Barcelona Sr. Pere Puig i Casado
Universitat Pompeu Fabra Sr. Jaume Garcia Villar
Universitat Rovira i Virgili Sr. Josep M. Mateo Sanz
Universitat Ramon Llull Sr. Jordi Cuadros Margarit
Universitat de Girona Sra. Glòria Mateu Figueras
Universitat Oberta de Catalunya Sr. Antoni Meseguer Artola
Universitat de Lleida Sr. Carles Comas Rodríguez
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya Sr. Joan Carles Martori i Cañas
Universitat Abat Oliba CEU Sra. Carme Ruiz-Viñals
Universitat Internacional de Catalunya Sr. Toni Mora Corral
Foment del Treball Nacional Sr. Salvador Guillermo i Viñeta
Institut d'Estudis Catalans Sra. Marta Sanz-Solé
PIMEC Sr. Moisés Bonal i Ferrer
UGT Sr. José Manuel Fandiño Crespo
CCOO Sra. Irene Galí Magallón
Associació Catalana de Municipis Sr. Jordi Oliveres i Prats
Federació de Municipis de Catalunya Sra. Montserrat Feliu Roig
OCUC Sr. Leopoldo Gay Montalvo
Autoritat Catalana de Protecció de Dades Sra. Meritxell Borràs i Solé
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Sra. Miriam Moysset i Gil
Centre d'Estudis d'Opinió Sr. Jordi Muñoz Mendoza
Subdirectora general de Producció i Coordinació Sra. Cristina Rovira i Trepat
Subdirector general d'Informació i Comunicació Sr. Josep Sort i Ticó
Subdirector general d'Administració i Serveis Generals Sr. Josep Anton Mundó Balcells
Presidències anteriors
Des del Fins al
Sra. Anna Cabré i Pla 27/10/2011 03/10/2019
Sr. Josep M. Vegara i Carrió 12/04/2007 06/10/2011
Sr. Martí Parellada i Sabata 04/11/2004 12/04/2007
Sr. Eduard Bonet i Guinó 02/01/1991 04/11/2004