Saltar al contingut principal

Sessió del Consell Català d'Estadística de 22 de novembre de 2019

Dades de la convocatòria

Dia: 22 de novembre de 2019. Hora: 13.00 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Benvinguda i presentació de la nova presidenta del Consell Català d'Estadística.
  2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del 5 de novembre de 2018.
  3. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  4. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2020.
  5. Informe sobre el compliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2018.
  6. Avantprojecte de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2021–2024: pla de treball.
  7. Proposta d'oficialització de la Classificació catalana d'educació 2019 (CCED-2019).
  8. Torn obert de paraules.