Saltar al contingut principal

Registre de fitxers estadístics i de cessions de fitxers

El Registre de fitxers estadístics (RFE) és un registre públic adscrit a l'Idescat, destinat a inventariar els fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques, referits tant a persones físiques com jurídiques, que les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya creïn o disposin exclusivament per elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya.

Què és un fitxer estadístic?

Als efectes del Registre, s'entén per fitxer estadístic qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal de persones físiques o de dades identificatives de persones jurídiques, format a conseqüència d'una actuació estadística reconeguda en els programes anuals d'actuació estadística i sotmès al secret estadístic.

Què és una cessió d'un fitxer estadístic?

Als efectes del Registre, s'entén per cessió d'un fitxer estadístic qualsevol revelació de dades, parcial o total, efectuada per l'organisme responsable del fitxer estadístic a una altra administració pública, així com a un institut d'investigació o a un investigador.

1. Inscripcions al Registre

Quins fitxers cal enregistrar?

  • Els fitxers estadístics creats per institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, responsables d'elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa anual d'actuacions estadístiques.
  • Els fitxers estadístics creats o que disposin d'informació estadística provinent d'un organisme del Sistema estadístic de l'Estat.
  • Els fitxers estadístics, rebuts o cedits, d'una altra administració pública que s'hagin generat en el marc d'una actuació estadística d'aquesta administració pública.

Quines cessions cal enregistrar?

  • Les cessions de dades de fitxers estadístics inscrits al Registre dutes a terme per l'organisme responsable del fitxer a una altra administració pública, amb finalitats exclusivament estadístiques.
  • Les cessions de dades de fitxers estadístics inscrits al Registre realitzades per l'organisme responsable del fitxer a un institut d'investigació científica o a un investigador, amb finalitats científiques, sempre que s'acrediti interès legítim.

Com es tramiten les sol·licituds d'inscripció al Registre?

  • Les sol·licituds d'inscripció d'un nou fitxer estadístic (alta) o la seva anul·lació (baixa) o la revelació del seu contingut (cessió de dades) s'efectuen exclusivament a través del sistema electrònic que gestiona l'Idescat mitjançant aquesta pàgina web.
  • Els responsables dels fitxers estadístics han d'emplenar els formularis de sol·licitud d'inscripció al Registre mitjançant les claus d'accés (usuari i contrasenya) facilitades per l'Idescat.

Sol·licitud d'inscripció

Especifiqueu el vostre usuari i contrasenya per emplenar els formularis d'inscripció de fitxers estadístics o de les cessions dels fitxers inscrits.

2. Normativa d'aplicació

Creació i referències al Registre de fitxers estadístics