Saltar al contingut principal

Idescat. Àrea d'Economia i Societat (18)

Enquesta sobre el subministrament i tractament de l'aigua

Codi: 011/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar en unitats físiques i valorar en magnituds econòmiques les activitats relacionades amb l'anomenat cicle integral de l'aigua, que està conformat per l'abastament (subministrament) d'aigua i el sanejament (clavegueram i depuració d'aigües residuals).

Univers objecte d'estudi: Empreses distribuïdores i depuradores d'aigua

Nombre de registres o unitats del fitxer: 57

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Enquesta sobre la generació de residus a la indústria

Codi: 007/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar els residus generats en les activitats econòmiques classificades com a industrials i classificats per tipus de residu, perillositat i activitat que el genera.

Univers objecte d'estudi: Establiments industrials que realitzen activitats econòmiques

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.423

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Enquesta sobre la generació de residus en el sector serveis

Codi: 006/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar els residus generats en les activitats econòmiques classificades com a sector serveis.

Univers objecte d'estudi: Empreses que realitzen activitats econòmiques CNAE 2009

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.144

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població

Codi: 008/2013

Finalitat del fitxer: Coneixement de les condicions de vida i els hàbits de la població de Catalunya des de les perspectives transversals i longitudinals, i també la seva distribució territorial.

Univers objecte d'estudi: Població resident a les llars

Nombre de registres o unitats del fitxer: 10.604

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 10
Cessions
Codi Centre de recerca Data de la cessió
008/2013/001 Universitat Rovira i Virgili 08/11/2013
008/2013/002 Università Cattolica del Sacro Cuore 17/06/2013
008/2013/003 Agència de Salut Pública de Barcelona 14/02/2014
008/2013/004 Agència de Salut Pública de Barcelona 17/04/2014
008/2013/005 Centre d'Estudis Demográfics (CED) 23/06/2014
008/2013/006 Universitat Autònoma de Barcelona 24/07/2014
008/2013/007 Fundació Pere Tarrés 23/03/2015
008/2013/008 Universitat Tècnica de Delft 22/09/2015
008/2013/009 Universitat Autònoma de Barcelona 09/12/2016
008/2013/010 Universitat Autònoma de Barcelona 05/09/2017

Enquesta de l'ús del temps

Codi: 034/2012

Finalitat del fitxer: Tractament estadístic, explotació, difusió i anàlisi de les dades relatives a la segona edició de l'enquesta de l'ús del temps per part de la població catalana, que permeti conèixer periòdicament les característiques de la seva distribució i proporcioni la informació adient per a noves investigacions estadístiques, econòmiques i socials.

Univers objecte d'estudi: Població de 10 anys i més resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 6.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 3
Cessions
Codi Centre de recerca Data de la cessió
034/2012/001 Universitat Autònoma de Barcelona 04/12/2013
034/2012/002 Universitat Autònoma de Barcelona 23/06/2014
034/2012/003 Universitat Pompeu Fabra 09/12/2016

Estadística de biblioteques

Codi: 033/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer les característiques bàsiques de l'estructura, l'equipament, l'activitat i el personal de la xarxa de biblioteques de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Biblioteques de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 900

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta de condicions de vida

Codi: 025/2012

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població i sobre els nivells de risc a caure en situacions de pobresa.

Univers objecte d'estudi: Persones i llars de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Enquesta de pressupostos familiars

Codi: 027/2012

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Univers objecte d'estudi: Llars i persones de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2.000

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Enquesta sobre l'ús de l'aigua al sector agrari

Codi: 010/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar el volum d'aigua utilitzat en la irrigació del sector agrari.

Univers objecte d'estudi: Conjunt d'unitats que exploten els sistemes de regadiu com a activitat principal

Nombre de registres o unitats del fitxer: 63

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Codi: 010/2012

Finalitat del fitxer: Realització d'una enquesta per recollir les dades econòmiques dels centres educatius reglats de Catalunya. Es tracta d'una operació estatal que l'Idescat assumeix a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Centres d'ensenyament privat de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.074

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Enquesta econòmica a entitats no lucratives de serveis socials

Codi: 015/2012

Finalitat del fitxer: Elaboració d'una síntesi de fonts disponibles i de les operacions de camp necessàries per tenir una aproximació integrada al sector d'establiments de serveis socials des d'una perspectiva econòmica.

Univers objecte d'estudi: Entitats de serveis socials de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 725

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Discapacitats, autonomia personal i situacions de dependència

Codi: 024/2012

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de discapacitat, autonomia personal i situacions de dependència d'àmbit estatal, per tal d'obtenir informació estadística sobre les persones amb discapacitat, limitacions, deficiències, nivell de severitat, i situacions de dependència.

Univers objecte d'estudi: Persones

Nombre de registres o unitats del fitxer: 22.538

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013

Codi: 008/2014

Finalitat del fitxer: Conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya en els diversos espais de relació personal.

Univers objecte d'estudi: Població de 15 anys i més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 7.255

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 3
Cessions
Codi Centre de recerca Data de la cessió
008/2014/001 Universitat de Barcelona 28/11/2014
008/2014/002 Universitat de València 13/02/2015
008/2014/003 Universitat de Navarra 04/04/2016

Enquesta econòmica dels centres de serveis socials

Codi: 002/2016

Finalitat del fitxer: L'objectiu de l'enquesta dels centres de serveis socials es obtenir informació de l'activitat i l'abast econòmic dels centres de serveis socials: dades sobre l'activitat, la capacitat, les places ocupades, el personal ocupat i voluntari, les despeses i els ingressos dels centres. La informació es desagrega segons el col·lectiu atès, el tipus d'atenció que ofereixen, la grandària dels centres i la naturalesa jurídica.

Univers objecte d'estudi: Empreses registrades al registre RESES

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.248

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Enquesta econòmica de les entitats de serveis socials

Codi: 001/2016

Finalitat del fitxer: L'objectiu de l'enquesta és obtenir informació de l'activitat i l'abast econòmic dels serveis complementaris de les entitats privades sense ànim de lucre a Catalunya: dades sobre l'activitat, la capacitat, les places ocupades, el personal ocupat i voluntari, les despeses i els ingressos del les entitats. La informació es desagrega segons el principal col·lectiu atès i el nombre de serveis que proporcionen.

Univers objecte d'estudi: Entitats registrades al registre RESES

Nombre de registres o unitats del fitxer: 244

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Enquesta de despesa de les empreses en protecció ambiental

Codi: 009/2013

Finalitat del fitxer: Avaluar la despesa en protecció ambiental que realitzen les empreses del sector industrial, tant corrent com d'inversió, per tal de reduir o eliminar les emissions de contaminants a l'aire i la contaminació acústica, així com la despesa en el tractament de les aigües residuals i dels residus sòlids generats i per poder utilitzar matèries primeres menys contaminants o en menor quantitat.

Univers objecte d'estudi: Empreses del sector industrial

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.420

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Enquesta econòmica dels establiments de serveis socials

Codi: 016/2012

Finalitat del fitxer: Elaboració d'una síntesi de fonts disponibles i de les operacions de camp necessàries per tenir una aproximació integrada al sector d'entitats no lucratives de serveis socials des d'una perspectiva econòmica.

Univers objecte d'estudi: Establiments de serveis socials de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 817

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Cens agrari

Codi: 023/2012

Finalitat del fitxer: Tractament i explotació dels fitxers de l'Estadística sobre l'estructura del sector agrari a Catalunya mitjançant una operació censal a les explotacions agràries, que permeti conèixer l'estructura del sector i la seva evolució respecte al cens agrari 1999, i obtenir informació homologable i comparable amb l'exigida per la Unió Europea.

Univers objecte d'estudi: Explotacions agràries de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 61.000

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació (36)

Enquesta territorial TIC a les llars

Codi: 009/2012

Finalitat del fitxer: Obtenir estimacions d'indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars específics per a Catalunya i estimacions territorials dels principals indicadors en el marc de la metodologia de petites àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els obtinguts per a Catalunya a partir de l'Enquesta TIC a les llars de l'INE.

Univers objecte d'estudi: Persones de 16 anys o més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.076

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta de despesa turística (EGATUR)

Codi: 008/2018

Finalitat del fitxer: Conèixer la despesa dels visitants estrangers a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Visitants estrangers

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.887

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Enquesta de l'índex de vendes en grans superfícies

Codi: 011/2012

Finalitat del fitxer: Obtenir un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 m² mínim de la superfície de vendes) que operen a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Establiments comercials classificats com a grans superfícies

Nombre de registres o unitats del fitxer: 60

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta anual de comerç

Codi: 005/2012

Finalitat del fitxer: Coneixement de les magnituds més rellevants del sector comercial.

Univers objecte d'estudi: Empreses del sector comercial

Nombre de registres o unitats del fitxer: 8.137

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta de clima empresarial de Catalunya

Codi: 007/2012

Finalitat del fitxer: Recollir l'opinió de representants d'establiments amb activitat a Catalunya sobre l'evolució i expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el seu desenvolupament econòmic.

Univers objecte d'estudi: Establiments amb activitat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.141

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta sobre innovació a les empreses

Codi: 020/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer el nombre d'empreses innovadores, la intensitat d'innovació, la despesa en innovació i altres variables relacionades amb el procés d'innovació a les empreses.

Univers objecte d'estudi: Empreses agrícoles, industrials, de construcció i de serveis amb 10 persones com a mínim

Nombre de registres o unitats del fitxer: 6.042

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 1
Cessions
Codi Centre de recerca Data de la cessió
020/2012/001 Universitat Rovira i Virgili 28/11/2014

Estadística sobre activitats d'R+D

Codi: 019/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer els recursos humans, el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors econòmics i institucionals.

Univers objecte d'estudi: Empreses, organismes públics, universitats i instuciones privades sense lucre que fan R + D

Nombre de registres o unitats del fitxer: 6.596

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta industrial d'empreses

Codi: 017/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer les magnituds més rellevants dels diferents sectors industrials.

Univers objecte d'estudi: Empreses industrials amb assalariats

Nombre de registres o unitats del fitxer: 6.729

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta d'ús de TIC i comerç electrònic a les empreses

Codi: 021/2012

Finalitat del fitxer: Enquesta d'ús de TIC i comerç electrònic a les empreses.

Univers objecte d'estudi: Empreses amb assalariats amb seu social a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2.719

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta conjuntural del comerç al detall

Codi: 008/2012

Finalitat del fitxer: Elaborar uns indicadors que permetin mesurar a curt termini l'evolució conjuntural de l'activitat en el sector del comerç al detall.

Univers objecte d'estudi: Establiments de comerç al detall

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.310

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta d'ocupació en turisme rural

Codi: 014/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer els turistes, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments de turisme rural a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Establiments de turisme rural a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.969

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta de població activa

Codi: 004/2013

Finalitat del fitxer: Realitzar l'explotació trimestral i anual específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal i disposar d'una base de dades amb sèries de la població activa, ocupada, desocupada i inactiva, així com de les seves característiques.

Univers objecte d'estudi: Població que viu en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 17.072

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta industrial de productes

Codi: 018/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes (PRODCOM).

Univers objecte d'estudi: Establiments industrials que cobreixen el 90% de la producció 4 dígits CCAE

Nombre de registres o unitats del fitxer: 11.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta anual de serveis

Codi: 006/2012

Finalitat del fitxer: Coneixement de les magnituds més rellevants dels sectors de serveis.

Univers objecte d'estudi: Empreses dels sectors de serveis

Nombre de registres o unitats del fitxer: 18.263

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

EPA. Mòdul anual 2010. Conciliació de la vida laboral i familiar

Codi: 030/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer la conciliació de la vida familiar i laboral de la població de Catalunya de 16 a 64 anys.

Univers objecte d'estudi: Població de 16 a 64 anys resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 10.308

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

EPA. Mòdul anual 2011. Problemes de salut i la seva relació amb l'ocupació

Codi: 031/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer l'estat de salut de la població de 16 a 64 anys a Catalunya i la seva repercussió en el mercat de treball.

Univers objecte d'estudi: Població de 16 a 64 anys resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 10.060

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta anual de cost laboral

Codi: 005/2013

Finalitat del fitxer: Estimació del cost de la mà d'obra i dels seus components, fent una explotació específica de la informació estadística disponible.

Univers objecte d'estudi: Comptes de cotització de la indústria, la construcció i els serveis

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

EPA. Variable decil de salaris

Codi: 032/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer la distribució dels salaris de la població ocupada resident en habitatges familiars a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Població ocupada resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.400

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta trimestral de cost laboral

Codi: 029/2012

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, ambdues d'àmbit estatal, per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força del treball, considerant els costos laborals per treballador per mes i any, amb la corresponent desagregació dels seus components.

Univers objecte d'estudi: Comptes de cotització de la indústria, la construcció i els serveis

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta de qualitat de vida en el treball

Codi: 028/2012

Finalitat del fitxer: Coneixement de les condicions de treball, la qualitat de vida laboral i altres característiques dels llocs de treball relatives a la població ocupada als centres de treball, per mitjà d'una enquesta específica a una mostra representativa d'aquesta població en el marc de l'enquesta d'àmbit estatal del Ministeri de Treball i Immigració, i també altres operacions d'enquesta directa en matèria de sinistralitat i de prevenció de riscos laborals.

Univers objecte d'estudi: Població ocupada resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2.200

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta d'ocupació en càmpings

Codi: 012/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer els turistes, pernoctacions i grau d'ocupació dels càmpings de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Càmpings a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 355

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta d'ocupació hotelera

Codi: 013/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer els turistes, pernoctacions i grau d'ocupació dels hotels a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Establiments hotelers a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2.806

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta d’estructura salarial

Codi: 001/2019

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'estructura salarial d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre els nivells, la composició i l'estructura dels salaris de la població que treballa per compte d'altri. També s'elaboren indicadors de distribució i desigualtat salarial.

Univers objecte d'estudi: Comptes de cotització de la indústria, la construcció i els serveis

Nombre de registres o unitats del fitxer: 32.898

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta de turisme de residents (ETR)

Codi: 009/2018

Finalitat del fitxer: Conèixer el comportament dels viatges dels catalans i dels viatges dels residents de la resta de l'Estat a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Viatges dels catalans i viatges dels residents de la resta de l'Estat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.003

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Estadística estructural d'empreses del sector industrial

Codi: 003/2019

Finalitat del fitxer: Explotació de l'Estadística d'ocupació de les persones amb discapacitat per a l'àmbit de Catalunya. L'estadística és una operació de caràcter anual que realitza l’INE i que té com a principal objectiu obtenir Informació sobre la relació amb el mercat de treball de la població de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat oficialment reconeguda i assimilats, que resideix en habitatges familiars principals.

Univers objecte d'estudi: Empreses amb activitat principal del sector industrial, seccions B, C, D i E de la CCAE-2009

Nombre de registres o unitats del fitxer: 13.234

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Indicadors de confiança empresarial

Codi: 010/2019

Finalitat del fitxer: Síntesi de l'opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci amb l'objectiu d'anticipar l'evolució de l'economia.

Univers objecte d'estudi: Establiments

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.159

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta de consums energètics

Codi: 004/2019

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de consums energètics per conèixer les característiques sobre els consums energètics que realitzen les empreses de les indústries extractives i manufactureres. Estadística de caràcter biennal.

Univers objecte d'estudi: Empreses amb 20 assalariats o més amb activitat principal de les seccions B i C de la CCAE-2009

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.383

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Estadística d'ocupació de les persones amb discapacitat

Codi: 002/2019

Finalitat del fitxer: Explotació de l'Estadística d'ocupació de les persones amb discapacitat per a l'àmbit de Catalunya. L'estadística és una operació de caràcter anual que realitza l’INE i que té com a principal objectiu obtenir Informació sobre la relació amb el mercat de treball de la població de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat oficialment reconeguda i assimilats, que resideix en habitatges familiars principals.

Univers objecte d'estudi: Població de 16 a 64 anys amb grau de discapacitat i resident en habitatges principals

Nombre de registres o unitats del fitxer: 66.045

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Estadística estructural d'empreses del sector comerç

Codi: 005/2019

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector. Les estimacions es presenten amb un elevat nivell de desagregació sectorial. Estadística de caràcter anual.

Univers objecte d'estudi: Empreses amb activitat principal del sector comerç. Secció G de la CCAE-2009

Nombre de registres o unitats del fitxer: 9.112

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Estadística de productes del sector serveis

Codi: 006/2019

Finalitat del fitxer: Enquesta de caràcter estructural dirigida a les empreses de transport (viatgers i mercaderies en cada un dels mòduls), hotels i allotjaments similars (amb 50 assalariats o més), serveis informàtics i audiovisuals, serveis jurídics i de comptabilitat, serveis tècnics, publicitat i estudis de mercat, activitats d'agències de col·locació, agències de viatges i operadors turístics (amb 20 assalariats o més) i activitats de neteja. Explotació dels 18 mòduls que permet conèixer les característiques específiques de cadascuna de les activitats que composen el sector serveis, per poder dur a terme una anàlisi sectorial més precisa adaptada a cada activitat.

Univers objecte d'estudi: Empreses del sector serveis de 18 àmbits d'activitat estudiats en els diferents mòduls

Nombre de registres o unitats del fitxer: 5.184

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Estadística de moviments turístics en frontera (FRONTUR)

Codi: 007/2018

Finalitat del fitxer: Conèixer el comportament dels viatgers estrangers que venen a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Visitants estrangers

Nombre de registres o unitats del fitxer: 18.000

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Estadística estructural d'empreses del sector serveis

Codi: 008/2019

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de mercat per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector. Les estimacions es presenten amb un elevat nivell de desagregació sectorial. Estadística de caràcter anual.

Univers objecte d'estudi: Empreses amb activitat principal del sector serveis de mercat excepte seccions G, K i T de la CCAE-2009

Nombre de registres o unitats del fitxer: 12.754

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Estadística de productes del sector comerç

Codi: 007/2019

Finalitat del fitxer: Enquesta de caràcter estructural, dirigida a les empreses dedicades a activitats relacionades amb la venda, manteniment i reparació de vehicles de motor i motocicletes, al comerç a l'engròs i al detall, inclosa la venda al detall de combustible per a vehicles de motor i a les activitats dels intermediaris del comerç. Explotació dels 3 mòduls de comerç que proporciona una desagregació detallada per a cadascuna de les activitats del volum de negoci segons els productes venuts i el tipus de client.

Univers objecte d'estudi: Empreses amb activitat principal del sector comerç. Secció G de la CCAE-2009

Nombre de registres o unitats del fitxer: 9.112

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta de consums intermedis

Codi: 009/2019

Finalitat del fitxer: Enquesta dirigida a una mostra d'establiments amb activitat a Catalunya per tal de conèixer el detall de les seves compres i serveis exteriors. Aquesta informació resulta indispensable per poder dur a terme l'elaboració de les Taules Input-Output de Catalunya 2011. Els resultats de l'esmentada enquesta estan integrats en el Marc Input-Output.

Univers objecte d'estudi: Empreses del territori de Catalunya (caràcter censal les de més de 100 ocupats)

Nombre de registres o unitats del fitxer: 4.861

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Enquesta d'equipament i ús de les TIC a les llars

Codi: 022/2012

Finalitat del fitxer: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'equipament i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a les llars catalanes en el marc d'un conveni de col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística.

Univers objecte d'estudi: Persones de 16 anys o més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.538

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta de població activa. Variables de submostra anuals

Codi: 026/2012

Finalitat del fitxer: Coneixement de les condicions de treball i formació de la força de treball.

Univers objecte d'estudi: Població resident en habitatges familiars a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 10.000

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Idescat. Àrea de Població i Territori (15)

Divorcis, separacions i nul·litats

Codi: 002/2012

Finalitat del fitxer: Explotació estadística de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les butlletes de sentències d'aquests actes dictats pels òrgans judicials.

Univers objecte d'estudi: Població resident a Catalunya amb ruptura matrimonial

Nombre de registres o unitats del fitxer: 15.000

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Recollida directa mitjançant formulari estadístic amb motiu d'un tràmit

Cessions: 1
Cessions
Codi Centre de recerca Data de la cessió
002/2012/001 Universitat Pompeu Fabra 22/09/2015

Variacions residencials

Codi: 004/2012

Finalitat del fitxer: Explotació de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de Catalunya, resta de l'Estat i de l'estranger, continuant els treballs d'ampliació de les tabulacions i desagregació de la informació.

Univers objecte d'estudi: Moviments residencials fets per la població de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 300.000

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Recollida directa mitjançant formulari estadístic amb motiu d'un tràmit

Cessions: 1
Cessions
Codi Centre de recerca Data de la cessió
004/2012/001 Universitat de Lleida 12/02/2014

Matrimonis

Codi: 003/2012

Finalitat del fitxer: Explotació de les butlletes estadístiques de matrimonis i de les seves principals característiques demogràfiques.

Univers objecte d'estudi: Matrimonis celebrats a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 28.000

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Recollida directa mitjançant formulari estadístic amb motiu d'un tràmit

Cessions: 0

Cens població i habitatge 2011. Població base

Codi: 032/2013

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions bàsiques de població i habitatge de Catalunya (sexe, edat, nacionalitat, naturalesa i factor de recompte).

Univers objecte d'estudi: Població resident a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 7.631.488

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta contínua de llars

Codi: 010/2014

Finalitat del fitxer: Actualitzar les variables relatives a la població, llars i habitatges.

Univers objecte d'estudi: Llars de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 16.030

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Cens població i habitatge 2011. Població enquestada

Codi: 009/2014

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions de la població resident en llars familiars.

Univers objecte d'estudi: Població resident a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 622.070

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 1
Cessions
Codi Centre de recerca Data de la cessió
009/2014/001 Universitat de Barcelona 06/02/2017

Cens població i habitatge 2011. Població en establiments col·lectius

Codi: 033/2013

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions de la població en establiments col·lectius i les seves característiques.

Univers objecte d'estudi: Població en establiments col·lectius

Nombre de registres o unitats del fitxer: 23.857

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Registre estadístic d'alumnes no universitaris de Catalunya (REALC)

Codi: 003/2018

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions dels estudiants no universitaris de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Estudiants no universitaris de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.642.958

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Cessions: 0

Registre estadístic de centres escolars (RECE)

Codi: 004/2018

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions dels centres no universitaris de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Centres no universitaris de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 5.591

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Cessions: 0

Registre estadístic d'alumnes universitaris de Catalunya (REALUC)

Codi: 002/2018

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions dels estudiants universitaris de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Estudiants universitaris de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 538.355

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Cessions: 0

Registre estadístic de centres universitaris (RECU)

Codi: 005/2018

Finalitat del fitxer: Elaborar les tabulacions dels centres universitaris de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Centres universitaris de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 147

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Cessions: 0

Registre estadístic de població (REP)

Codi: 001/2018

Finalitat del fitxer: Manteniment i explotació d'un registre estadístic de les persones que resideixen a Catalunya. Incorporació de les altes i les baixes per naixement, defunció o migració. Actualització del lloc de residència, la nacionalitat, el nivell d'estudis i la relació de parentiu: pare-fill, mare-fill i cònjuge-parella.

Univers objecte d'estudi: Tota la població resident a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 10.159.979

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Cessions: 0

Registre estadístic de territori (RET)

Codi: 001/2020

Finalitat del fitxer: Desenvolupament de la base de dades espacial per modelitzar els elements territorials i donar suport a la georeferenciació de les estadístiques oficials..

Univers objecte d'estudi: Adreces de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.012.500

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Cessions: 0

Enquesta demogràfica 2007

Codi: 011/2019

Finalitat del fitxer: D'una banda, actualitzar la informació de les principals variables demogràfiques referides a la població, a les llars i famílies i a l'habitatge; d'altra banda, aprofundir en el coneixement de les causes i les conseqüències de l'actual canvi demogràfic a través de les causes de la migració, la fecunditat de les generacions, la constitució de la descendència, la formació i la dissolució de les parelles, l'emancipació dels joves, la incidència de les noves formes familiars i la participació de la població en el treball domèstic no remunerat.

Univers objecte d'estudi: Població resident a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 27.911

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Parts

Codi: 001/2012

Finalitat del fitxer: Explotació de les butlletes estadístiques de parts i de les seves principals característiques demogràfiques.

Univers objecte d'estudi: Parts de Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 82.500

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Recollida directa mitjançant formulari estadístic amb motiu d'un tràmit

Cessions: 1
Cessions
Codi Centre de recerca Data de la cessió
001/2012/001 CREAL - Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 25/02/2014

Departament d'Empresa i Coneixement (17)

Consum de productes petrolífers gasosos

Codi: 029/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar els aprovisionaments i les vendes de productes petrolífers gasosos a Catalunya a partir del tractament estadístic de la informació proporcionada pels operadors a l'engròs i al detall de GLP envasat i a dojo i del balanç complet de les xarxes locals de GLP.

Univers objecte d'estudi: Operadors a l'engròs i al detall de GLP amb activitat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 12

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Vendes a xarxa mensuals de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica

Codi: 005/2014

Finalitat del fitxer: Conèixer la conjuntura mensual de les vendes a xarxa de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a Catalunya per tecnologies i règim econòmic aplicable.

Univers objecte d'estudi: Instal·lacions de producció d'energia elèctrica a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.725

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Comercialització de gas natural

Codi: 026/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar el gas natural comercialitzat a Catalunya per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica mitjançant les dades de facturació de les empreses de comercialització de gas natural canalitzat en el mercat lliure incloent les d'últim recurs per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels abonats subministrats per les comercialitzadores de lliure mercat mitjançant gas natural liquat, de llurs dades individualitzades.

Univers objecte d'estudi: Empreses de comercialització de gas natural amb activitat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 23

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Enquesta del consum energètic del sector industrial

Codi: 028/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar el consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia.

Univers objecte d'estudi: Empreses titulars d'establiments industrials ubicats a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Producció i vendes de productes petrolífers líquids

Codi: 030/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines i els aprovisionaments i vendes de productes petrolífers a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació disponible a nivell estatal i enquestes especifiques a les empreses petrolíferes que actuen a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Empreses de producció de petroli brut, refineries i plantes d'olefines i org. oficials

Nombre de registres o unitats del fitxer: 5

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Demanda global de gas natural (DGGN) mensual

Codi: 006/2014

Finalitat del fitxer: Conèixer la conjuntura del consum de gas natural a partir de la demanda global de gas natural (DGNN) a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses transportistes i distribuïdores de gas natural.

Univers objecte d'estudi: Punts frontera de la xarxa troncal de gas natural a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 30

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Aprovisionaments i subministraments de combustibles sòlids

Codi: 027/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar els aprovisionaments, les vendes i el consum per sectors d'activitat econòmica dels combustibles sòlids següents: carbó mineral, coc de petroli, carbó vegetal, llenyes, pèl·lets i residus agraris i forestals.

Univers objecte d'estudi: Empreses productores i distribuïdores de combustibles sòlids a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 145

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Producció d'energia elèctrica en règim ordinari

Codi: 022/2013

Finalitat del fitxer: Conèixer la producció d'energia elèctrica en régim ordinari segons les tecnologies, les formes d'energia emprades i el règim econòmic aplicable i conèixer el consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica.

Univers objecte d'estudi: Empreses titulars centrals productores d'energia elèctrica en règim ordinari a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 16

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Distribució d'energia elèctrica

Codi: 021/2013

Finalitat del fitxer: Conèixer el consum d'energia elèctrica de xarxa desagregat tant per peatges d'accés com per sectors d'activitat econòmica i conèixer les vendes a xarxa dels productors en règim especial. Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic de les dades de facturació de les empreses de distribució d'energia elèctrica per peatges d'accés i sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels abonats amb potència contractada igual o superior a 50Kw i de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial, de llurs dades individualitzades.

Univers objecte d'estudi: Empreses distribuïdores d'energia elèctrica a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 78

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Comercialització d'energia elèctrica

Codi: 024/2013

Finalitat del fitxer: Conèixer la facturació per peatges d'accés i sectors d'activitat econòmica de les empreses de comercialització d'energia elèctrica de mercat lliure incloent les d'últim recurs.

Univers objecte d'estudi: Empreses comercialitzadores d'energia elèctrica amb activitat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 58

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Producció mensual d'energia elèctrica

Codi: 004/2014

Finalitat del fitxer: Conèixer la conjuntura de la producció d'energia elèctrica a partir de la realització del balanç elèctric i del balanç de combustibles de les principals centrals de producció a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Centrals de producció d'energia elèctrica a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 74

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Producció d'energia elèctrica en règim especial

Codi: 023/2013

Finalitat del fitxer: Conèixer la producció d'energia elèctrica en règim especial segons les tecnologies, les formes d'energia emprades i el règim econòmic aplicable, conèixer el consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i conèixer el consum d'energia elèctrica d'autoconsum.

Univers objecte d'estudi: Titulars d'instal·lacions productores d'energia elèctrica en règim especial a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.166

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Distribució de gas natural

Codi: 025/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar el consum de gas natural per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica a partir de les dades de facturació de les empreses de distribució de gas natural per tarifes d'accés i per sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels principals abonats (acollits a les tarifes d'accés següents; grup 1 sencer, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.2bis, 2.3bis, 3.5 i els peatges de distribució i transport interrompibles), de llurs dades individualitzades.

Univers objecte d'estudi: Empreses de distribució de gas natural amb activitat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC) mensual

Codi: 002/2014

Finalitat del fitxer: Conèixer la demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC). L'EBC és una variable física (no facturació) sobre el consum d'energia elèctrica, que reflecteix el consum mensual real d'energia elèctrica més les pèrdues de transport i distribució.

Univers objecte d'estudi: La principal empresa distribuïdora d'energia elèctrica a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Facturació mensual d'energia elèctrica

Codi: 003/2014

Finalitat del fitxer: Conèixer el consum d'energia elèctrica mensual a Catalunya desagregat per peatges d'accés, sectors d'activitat econòmica i per comercialitzadores.

Univers objecte d'estudi: Punts de subministrament d'energia elèctrica i agregats

Nombre de registres o unitats del fitxer: 11.656

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Consum mensual de gas natural per províncies i grups de pressió

Codi: 007/2014

Finalitat del fitxer: Conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les empreses comercialitzadores de gas natural per a cadascun dels grups de pressió a nivell provincial.

Univers objecte d'estudi: Empreses de comercialització de gas natural amb activitat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 23

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Producció d'energia elèctrica

Codi: 001/2015

Finalitat del fitxer: Conèixer la producció d'energia elèctrica segons les tecnologies, les formes d'energia emprades i el règim econòmic aplicable. Conèixer el consum de combustibles per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica.

Univers objecte d'estudi: Titulars d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.182

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per correu

Cessions: 0

Departament d'Interior (1)

Enquesta de seguretat pública de Catalunya

Codi: 040/2012

Finalitat del fitxer: Mesura de les experiències de victimització i les percepcions sobre la seguretat de la ciutadania a Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Població de Catalunya de 16 anys i més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 14.552

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta telefònica

Cessions: 0

Departament de Cultura (4)

Estadística d'arts escèniques. Companyies de teatre, dansa i circ

Codi: 002/2013

Finalitat del fitxer: Dimensionar el sector de les arts escèniques a Catalunya enquestant a les companies de teatre, dansa i circ i recollint les variables d'identificació, producció, exhibició, personal i pressupost.

Univers objecte d'estudi: Companyies de teatre, dansa i circ

Nombre de registres o unitats del fitxer: 208

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Estadística de la despesa en cultura de l'Administració local 2010

Codi: 003/2013

Finalitat del fitxer: Dimensionar l'esforç econòmic de l'Administració pública en cultura, per capítols i per àmbits culturals.

Univers objecte d'estudi: Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions

Nombre de registres o unitats del fitxer: 998

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Estadística d'arts escèniques. Sales de teatre, dansa i circ

Codi: 001/2013

Finalitat del fitxer: Dimensionar el sector de les arts escèniques a Catalunya enquestant les sales d'exhibició i recollint les variables d'identificació, exhibició, personal i pressupost.

Univers objecte d'estudi: Sales de teatre, dansa i circ

Nombre de registres o unitats del fitxer: 146

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Estadística de participació cultural

Codi: 006/2018

Finalitat del fitxer: Conèixer i dimensionar el consum i pràctiques culturals de la població de Catalunya en diferents àmbits: diaris, revistes, ràdio, televisió i audiovisual, internet, cinema en sala, música, concerts, videojocs i jocs de mòbil, espectacles d'arts escèniques, exposicions, lectura i associacionisme.

Univers objecte d'estudi: Població resident a Catalunya de 14 anys i més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 4.000

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Departament de Salut (10)

Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat de Catalunya

Codi: 014/2013

Finalitat del fitxer: Obtenció de dades per a la realització d'estadístiques sobre l'estructura, la dotació i l'activitat dels centres hospitalaris de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Centres hospitalaris incloent les línies d'aguts, sociosanitària i psiquiàtrica

Nombre de registres o unitats del fitxer: 189

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Estadística d'activitat d'entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària

Codi: 012/2013

Finalitat del fitxer: Obtenir dades per a la realització d'estadístiques sobre l'activitat hospitalària finançada per les entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària.

Univers objecte d'estudi: Entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària

Nombre de registres o unitats del fitxer: 48

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Estadística de reproducció humana assistida de Catalunya

Codi: 017/2013

Finalitat del fitxer: Obtenció de dades sobre les característiques de les usuàries de les tècniques de reproducció humana assistida, les tècniques emprades i els resultats. La unitat de registre és cicles de transferència iniciats.

Univers objecte d'estudi: Dones que han accedit a un tractament de reproducció assistida

Nombre de registres o unitats del fitxer: 14.428

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Estadística de causes de mort de Catalunya

Codi: 016/2013

Finalitat del fitxer: Obtenció de dades per la realització d'estadístiques sobre les causes de mort de la població i la seva evolució.

Univers objecte d'estudi: Població que mor a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 59.631

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Recollida directa mitjançant formulari estadístic amb motiu d'un tràmit

Cessions: 0

Estadística del càncer de la demarcació de Tarragona

Codi: 002/2015

Finalitat del fitxer: Obtenció d'estadístiques sobre incidència, prevalença, mortalitat i supervivència del càncer a la demarcació de Tarragona.

Univers objecte d'estudi: Població resident a la demarcació de Tarragona diagnosticada de càncer

Nombre de registres o unitats del fitxer: 80.000

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Altres

Cessions: 0

Estadística d'interrupcions voluntàries de l'embaràs de Catalunya

Codi: 015/2013

Finalitat del fitxer: Obtenció de dades per a la realització d'estadístiques sobre el perfil de dones que han realitzat interrupcions voluntàries de l'embaràs i les característiques de la intervenció.

Univers objecte d'estudi: Dones residents que han avortat i no residents que han avortat a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 24.305

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Estadística de VIH/SIDA de Catalunya

Codi: 018/2013

Finalitat del fitxer: Obtenir estadístiques sobre els casos de VIH i SIDA de les proves diagnòstiques realitzades i dels tractaments prescrits.

Univers objecte d'estudi: Població diagnosticada de VIH

Nombre de registres o unitats del fitxer: 94.796

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Cessions: 0

Estadística del càncer de la demarcació de Girona

Codi: 004/2015

Finalitat del fitxer: Obtenció d'estadístiques sobre incidència, prevalença, mortalitat i supervivència del càncer de la població resident a la demarcació de Girona.

Univers objecte d'estudi: Població resident a la demarcació de Girona diagnosticada de càncer

Nombre de registres o unitats del fitxer: 74.800

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Cessions: 0

Enquesta de salut de Catalunya

Codi: 013/2013

Finalitat del fitxer: Obtenció de dades per a la realització d'estadístiques sobre les condicions de vida, estils de vida, estat de salut i utilització dels serveis sanitaris dels ciutadans/nes de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Població de Catalunya no institucionalitzada

Nombre de registres o unitats del fitxer: 4.828

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Registre del càncer de Catalunya

Codi: 003/2015

Finalitat del fitxer: Obtenció d'estadístiques sobre incidència, prevalença, mortalitat i supervivència del càncer.

Univers objecte d'estudi: Població resident a Catalunya diagnosticada de càncer (població de 0 a 18 anys)

Nombre de registres o unitats del fitxer: 265

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Altres

Cessions: 0

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (1)

Enquesta de la joventut de Catalunya

Codi: 001/2014

Finalitat del fitxer: Obtenció d'informació regular per a conèixer les diverses dimensions que afecten la vida de la joventut catalana per mitjà d'enquestes a mostres representatives de la població jove.

Univers objecte d'estudi: Població de 15 a 34 anys resident a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.002

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Departament d'Educació (2)

Estadística dels equipaments i els usos de les TIC als centres docents

Codi: 020/2013

Finalitat del fitxer: Conèixer les dotacions de maquinari dels centres docents que imparteixen educació primària i secundària i l'ús que se'n fa. També hi ha dades del nivell de coneixement de les TIC per part del professorat.

Univers objecte d'estudi: Centres docents

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.042

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Estadística de biblioteques escolars

Codi: 019/2013

Finalitat del fitxer: Conèixer la dotació de continguts de les biblioteques dels centres que imparteixen educació primària i/o secundària i diversos aspectes del seu funcionament.

Univers objecte d'estudi: Centres docents amb biblioteca escolar

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.040

Abast de les dades: Exhaustiu

Procediment de recollida d'informació: Enquesta per Internet

Cessions: 0

Departament de Territori i Sostenibilitat (2)

Enquesta de mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona (novembre 2020)

Codi: 002/2021

Finalitat del fitxer: L'objectiu de l'Enquesta és recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l'entrevista per tal d'analitzar la mobilitat quotidiana dels residents d'aquest àmbit territorial. L'univers de l'enquesta és la població de 4 anys i més resident a l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat del Camp de Tarragona (comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès). D'aquesta manera es podrà avaluar l'impacte sobre la mobilitat que ha causat la incidència de la covid-19 .

Univers objecte d'estudi: Població resident al Camp de Tarragona de 4 anys i més d'edat

Nombre de registres o unitats del fitxer: 4.001

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta telefònica

Cessions: 0

Enquesta de mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona (març 2020)

Codi: 001/2021

Finalitat del fitxer: L'objectiu de l'Enquesta és recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l'entrevista, per tal d'analitzar la mobilitat quotidiana dels residents d'aquest àmbit territorial. L'univers de l'enquesta és la població de 4 anys i més resident a l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat del Camp de Tarragona (comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca De Barberà, Priorat I Tarragonès).

Univers objecte d'estudi: Població resident al Camp de Tarragona de 4 anys i més d'edat

Nombre de registres o unitats del fitxer: 9.228

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta telefònica

Cessions: 0

Ajuntament de Barcelona (5)

Enquesta a turistes allotjats en hotels a Barcelona

Codi: 031/2013

Finalitat del fitxer: Enquesta duta a terme per Turisme de Barcelona, en la qual es recull informació de diferents punts turístics de la ciutat. Interessen, en particular, les dades dels turistes que pernocten en establiments hotelers, per tal de conèixer les característiques i el comportament, l'activitat i el perfil del turisme de Barcelona.

Univers objecte d'estudi: Turistes que pernocten en hotels de la ciutat de Barcelona

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.200

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Enquesta als turistes a la ciutat de Barcelona

Codi: 004/2017

Finalitat del fitxer: Obtenció d'estadístiques sobre els turistes, per tal de conèixer les característiques i el comportament, l'activitat i el perfil del turisme de Barcelona.

Univers objecte d'estudi: Turistes que passen entre 1 i 28 nits a Barcelona

Nombre de registres o unitats del fitxer: 6.000

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Enquesta de victimització de Barcelona

Codi: 002/2017

Finalitat del fitxer: Mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat pública.

Univers objecte d'estudi: Població de Barcelona de 16 anys i més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 5.307

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Cessions: 0

Enquesta sobre l'activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona

Codi: 003/2017

Finalitat del fitxer: Conèixer les característiques dels establiments comercials de la ciutat, el seu personal, els horaris i els serveis oferts.

Univers objecte d'estudi: Establiments comercials de Barcelona

Nombre de registres o unitats del fitxer: 2.400

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Enquesta sobre l'activitat del sector de restauració de la ciutat de Barcelona

Codi: 001/2017

Finalitat del fitxer: Conèixer les característiques dels establiments de restauració de la ciutat, el seu personal, els horaris i els serveis oferts.

Univers objecte d'estudi: Establiments de restauració de Barcelona

Nombre de registres o unitats del fitxer: 1.002

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Cessions: 0

Autoritat del Transport Metropolità (1)

Enquesta de mobilitat en dia feiner 2014

Codi: 005/2015

Finalitat del fitxer: Conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població resident a l'àmbit territorial del sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona, de 16 anys i més.

Univers objecte d'estudi: Residents àmbit sistema tarifari integrat àrea de Barcelona, de 16 anys i més

Nombre de registres o unitats del fitxer: 9.461

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta telefònica

Cessions: 0

Fitxers inscrits al Registre de fitxers estadístics en data 30/04/2021, segons organismes informadors.