Saltar al contingut principal

Accés a dades confidencials de l'Idescat amb finalitats científiques

L'Idescat disposa d'un apartat de Microdades, on us podeu descarregar microdades i metadades de diferents enquestes. Convé que consulteu aquest apartat abans de sol·licitar l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques.

Els investigadors i centres de recerca acreditats poden accedir a dades confidencials de l'Idescat per a la seva recerca, sempre que les dades no permetin identificar directament les persones físiques o jurídiques implicades (d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i secret estadístic).

En aquest apartat s'explica el procediment que cal seguir i la documentació requerida per accedir a dades confidencials de l'Idescat amb finalitats científiques.

1. Sol·licitud de les dades confidencials

L'investigador o centre de recerca reconegut prèviament per Eurostat com a tal i que vulgui accedir a dades confidencials de l'Idescat ha d'adreçar un escrit a l'Idescat, d'acord amb la Guia de sol·licitud d'accés a dades confidencials amb finalitats científiques (PDF) i emplenar el formulari corresponent.

Segons aquesta Guia, el formulari ha de contenir informació detallada sobre els elements següents:

  1. Descripció del projecte de recerca
  2. Suport de l'organisme o centre de recerca al projecte que presenta l'investigador principal
  3. Currículum dels investigadors
  4. Garanties físiques i procedimentals per al tractament segur de les dades confidencials

Per tant, cal emplenar el Formulari per a l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques (ODT) a partir de les explicacions de la Guia i enviar-lo al servei d'atenció als investigadors de l'Idescat (SAI), mitjançant l'adreça sai arrova idescat punt cat.

Si l'investigador o centre de recerca no està reconegut per Eurostat o l'Idescat com a centre de recerca, també ha d'emplenar el Formulari per al reconeixement d'entitat de recerca (ODT) i enviar-lo al servei d'atenció als investigadors de l'Idescat (sai arrova idescat punt cat) per a la seva eventual homologació.

2. Valoració de la sol·licitud

Un cop acceptada la sol·licitud, l'investigador o centre de recerca ha de signar el Document de compromís per a l'accés a les dades confidencials amb finalitats científiques (PDF). A més, tots els investigadors han de signar el Document de compromís individual de confidencialitat (PDF). Finalment, l'investigador principal ha d'acceptar prèviament els costos derivats del tractament de les dades confidencials que li seran facilitades.

3. Lliurament de les dades confidencials

Per accedir a les dades, el servei d'atenció als investigadors de l'Idescat facilitarà a l'investigador les claus i les contrasenyes per descarregar la informació, mitjançant un canal segur amb un servidor VSFTP (very secure file transfer protocol).

Per a qualsevol altra recerca que es vulgui dur a terme, amb el mateix conjunt total o parcial de dades confidencials facilitades per l'Idescat, cal formular una nova sol·licitud i seguir els mateixos procediments exposats.

4. Destrucció de les dades confidencials

L'investigador o centre de recerca ha de destruir les dades facilitades per l'Idescat quan s'acabi el termini per utilitzar-les. A aquest efecte, ha d'emplenar la Declaració de destrucció de dades confidencials amb finalitats científiques (PDF) i remetre-la al SAI.

5. Documentació i formularis per descarregar

* Podeu adaptar aquest formulari a la vostra conveniència (sempre que hi consti la informació sol·licitada) i podeu utilitzar el programari d'edició de textos que vulgueu. Un cop emplenat, heu de convertir-lo en format PDF, signar-lo digitalment i enviar-lo al servei d'atenció als investigadors de l'Idescat (SAI), mitjançant l'adreça sai arrova idescat punt cat.

6. Normativa

L'accés, ús i tractament de dades confidencials amb finalitats científiques es regula en la legislació catalana i europea, i les principals disposicions al respecte es recullen més avall.

Qualsevol incompliment de la normativa establerta per part del personal investigador o centre de recerca està subjecte a responsabilitats administratives, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals que siguin exigibles davant la jurisdicció ordinària.

Per a més informació, contacteu amb el servei d'atenció als investigadors de l'Idescat, mitjançant l'adreça sai arrova idescat punt cat.