Saltar al contingut principal

Sessió del Consell Català d'Estadística de 5 de novembre de 2018

Dades de la convocatòria

Dia: 5 de novembre de 2018. Hora: 11.00 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2019.
  4. Proposta de normativa de desplegament de la Llei d'estadística de Catalunya: Decret d'accés, ús i integració de registres d'origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques i Decret d'ús de dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic.
  5. Informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Catalunya 2011–2016.
  6. Informe sobre el compliment del Programa anual d'actuació estadística per al 2017.
  7. Torn obert de paraules.