Saltar al contingut principal

Sessió del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya de 20 d'octubre de 2014

Dades de la convocatòria

Dia: 20 d'octubre de 2014. Hora: 16.00 hores

Lloc: Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe del director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
  3. Proposta de Pla estadístic de Catalunya 2016–2019.
  4. Proposta de modificació de la Llei d'estadística de Catalunya, (Llei 23/1998).
  5. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2015.
  6. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013.
  7. Torn obert de paraules.