Saltar al contingut principal

11. Recursos i organització

11.1. Actuacions de caràcter organitzatiu i normatiu

Protecció de dades i transparència

L'Idescat ha mantingut els esforços per garantir la protecció de les dades personals que gestiona. Així, després de l'auditoria sobre el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i sobre el Reial decret 1720/2007, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, el 2015 s'han dut a terme activitats de seguretat de la informació relatives a l'Esquema nacional de seguretat. En aquest sentit s'han executat dues accions:

 1. Desenvolupament de les normatives que requereix l'Esquema nacional de seguretat:
  • a. normativa de manteniment i adquisició de nous components, gestió de canvis i autorització
  • b. normativa de classificació i control d'actius
  • c. normativa de segregació de tasques i entorns
  • d. procediment de monitoratge i gestió de logs
 2. Avaluació de l'impacte que tindria per a l'Idescat si els riscos identificats en l'Esquema nacional de seguretat s'arribessin a materialitzar.

D'altra banda, l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern durant el 2015 ha comportat un seguit d'actuacions:

 • Publicació regular d'informació sobre els contractes de menor quantia previstos al Registre públic de contractes.
 • Inclusió d'informació addicional sobre el procés de selecció del contractista a l'apartat Perfil del contractant del web.
 • Accés a les fitxes de perfil i trajectòria professional del quadre directiu de l'Institut des del web corporatiu.

Organització

En el terreny organitzatiu, l'Idescat ha continuat implementant el Sistema de gestió dels documents administratius. Un cop ordenada la documentació de gestió, s'ha inventariat tota la documentació estadística per classificar-la, ordenar-la i decidir-ne la conservació, d'acord amb els protocols. Aquesta tasca ha estat complexa, ja que, per raons de disponibilitat de recursos, mai s'havia tractat aquesta documentació específicament estadística des de la perspectiva del Sistema de gestió dels documents administratius.

Pel que fa al sistema de comptabilitat analítica o de costos, que funciona des del 2012, s'hi han introduït les millores següents:

 • Canvis en els centres de cost exigits per l'organització interna derivats del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (addició i supressió de centres de cost).
 • Adaptació dels tipus de cost i conceptes en aplicació al nou pressupost 2015.
 • Anàlisi de la viabilitat de reflectir-hi les amortitzacions immobiliàries.
 • Modificació del llistat de dedicació per afegir-hi el cost en unitats monetàries.

Intervencions de l'Idescat en l'àmbit normatiu

L'Idescat ha elaborat i tramitat diverses disposicions normatives, entre les quals destaquem:

 • Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016–2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya. L'avantprojecte respon a un mandat legal de la mateixa Llei d'estadística de Catalunya i a la voluntat de respondre a un nou model de producció i difusió estadística. A més, vol millorar l'accés a la informació amb finalitats estadístiques i potenciar la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya. Tot i que el Govern va aprovar l'avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya i de modificació de la Llei d'estadística de Catalunya per acord del 31 d'abril de 2015, la dissolució anticipada del Parlament va fer que el projecte de Llei no prosperés i n'ha ajornat el debat i l'eventual aprovació a la propera legislatura.
 • Decret 255/2015, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2016, i d'inclusió de noves activitats estadístiques d'interès de la Generalitat en el Pla estadístic de Catalunya.

L'Idescat ha participat o assessorat en la tramitació de les normes següents:

 • Ordre ECO/115/2015, de 22 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes amb caràcter general dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Economia i Coneixement.
 • Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, que regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats de Catalunya.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Iniciatives legislatives populars

Finalment, l'Idescat ha acreditat la inscripció de les persones signants de dues iniciatives legislatives populars en el Padró municipal a sol·licitud de les comissions promotores (en compliment de l'article 11 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular). Es tracta de les iniciatives legislatives següents:

 • Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular del sistema educatiu de Catalunya
 • Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica

11.2. Pressupost

L'exercici pressupostari 2015 s'ha iniciat amb la pròrroga del pressupost 2014, que estableix el pressupost de despeses de l'exercici 2015 de l'Institut d'Estadística de Catalunya en 6.781.206,52 euros, el mateix import que l'any anterior.

Posteriorment, la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (elaborada en un context econòmic general més favorable que el d'exercicis anteriors) aprova un pressupost de despeses per 7.176.025,02 euros, que suposa un increment de 394.818,50 euros respecte al pressupost inicial prorrogat. Aquest increment s'aplica exclusivament al capítol 1 per finançar les despeses relatives a la recuperació d'una de les dues pagues extraordinàries i al restabliment del sou i la jornada del personal interí.

L'evolució del pressupost de despeses en els tres darrers exercicis és la següent:

Evolució del pressupost inicial de despeses
Capítol Pressupost 2013 Pressupost 2014 Pressupost 2015
I 5.134.021,835.114.420,975.509.239,47
II 1.134.363,261.046.682,031.046.682,03
IV 1.200,001.200,001.200,00
VI 486.177,59598.903,52598.903,52
VIII 25.443,8420.000,0020.000,00
Total 6.781.206,526.781.206,527.176.025,52

D'altra banda, en l'annex 2 de l'Acord de Govern de 16 de juny de 2015 s'autoritza una transferència de crèdit de 45.158,51 euros a l'Institut d'Estadística de Catalunya, que es destina a finançar la recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012. D'aquesta manera, el pressupost de l'Idescat augmenta de 7.176.205,02 a 7.221.183,53 euros.

L'Acord de Govern de 3 de novembre de 2015 suposa un nou increment pressupostari d'11.730,92 euros, que també serveixen per tornar parcialment la paga extraordinària de desembre de 2012 a les persones que hi tenien dret, però que ja no prestaven serveis a l'Idescat. Amb aquesta transferència, el pressupost definitiu de l'Idescat per al 2015 ha estat de 7.232.914,45 euros.

Pressupost 2015. Estat de les despeses
Capítol Pressupost definitiu Pressupost executat a 31.12.2015 % execució
I. Remuneració de personal 5.536.049,145.031.051,3590,89
II. Despeses de béns corrents i serveis 1.201.682,031.072.691,9189,27
IV. Transferències corrents 196.279,76193.330,6198,50
VI. Inversions reals 278.903,52177.152,0463,52
VIII. Variació d'actius financers 20.000,004.964,0024,82
Total 7.232.914,456.479.189,9289,58

S'ha executat un 89,58% del pressupost.

El percentatge d'execució del capítol VI del pressupost de despeses (inversions reals) s'explica perquè el cost d'execució del projecte Plataforma Cerdà (que és la plataforma tecnològica que ha de servir a un nou model de producció i difusió estadística basat en l'ús de registres administratius i estadístics), va consignar-se inicialment al capítol VI, encara que finalment la despesa es va aplicar al capítol II perquè el projecte es va encomanar al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Pressupost 2015. Estat dels ingressos
Capítol Pressupost 2015 Drets liquidats Recaptat Pendent de cobrament
1 La diferència entre els ingressos pressupostats i la suma recaptada respon al cobrament íntegre dels convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat, un amb el Departament de Benestar Social i Família per executar l'estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials, i l'altre amb el Departament d'Empresa i Ocupació per executar l'Estadística territorial TIC a les llars 2015.
III. Taxes, béns i altres ingressos1 83.300,00140.379,10140.379,100,00
IV. Transferències corrents 6.473.811,506.493.369,04 6.493.369,040,00
V. Ingressos patrimonials 10,000,000,000,00
VII. Transferències de capital 598.903,52598.903,52598.903,520,00
VIII. Variació d'actius financers 20.000,004.877,754.877,750,00
Total 7.176.025,027.237.529,417.237.529,00,410.00

Durant l'exercici 2015 s'han recaptat la totalitat de drets liquidats.

Expedients de contractació tramitats durant l'any 20152
Contractes anuals Contractes pluriennals Total Import (en euros)
2 Podeu consultar el detall dels contractes formalitzats al portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.
Oberts 20281.917,00
Negociats 707284.270,37
Menors/factures directes 1640164548.656,58
Total 1730173914.843,95

11.3. lnstal·lacions

L'any 2015 s'han fet diverses intervencions en espais i instal·lacions que responen tant a exigències en matèria de prevenció de riscos laborals com a la millora de les condicions d'ús de l'edifici.

Pel que fa a la prevenció de riscos laborals, en destaquem 3 accions:

 1. Actualització del Pla d'autoprotecció de l'edifici, que es fa periòdicament en el marc d'una política de revisió del Pla per adaptar-lo als canvis que repercuteixen en el seu contingut.
 2. Seguiment de les mesures de correcció aplicades a conseqüència de l'informe d'avaluació de riscos de l'any anterior.
 3. Execució d'un simulacre d'evacuació de l'edifici supervisat pel Servei de Prevenció del Departament d'Economia i Coneixement (10 de desembre de 2015). Aquesta vegada ha inclòs el personal de l'Autoritat Catalana de la Competència per les obres de rehabilitació projectades per a l'edifici de Via Laietana, 60.

Pel que fa a la millora de les condicions d'ús de l'edifici, en destaquem dues accions:

 1. Instal·lació d'un parallamps a l'edifici, per evitar danys a l'edifici i a les persones en cas que caigui un llamp
 2. Substitució de quatre xemeneies del pati interior de l'illa per d'altres d'acer, més modernes.

En relació amb les intervencions orientades a millorar l'entorn de treball i a conseqüència de l'aplicació del nou model estructural i organitzatiu dibuixat pel Decret 24/2014, del 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, s'han reordenat diversos espais de feina, fet que ha comportat moure tots els llocs de treball de la 2a i la 3a planta de l'edifici.

Finalment, s'ha consolidat un consum moderat d'electricitat a l'edifici, fruit de la implementació d'una sèrie de mesures orientades a aquesta fi, que es van iniciar fa dos anys.

11.4. Accessibilitat

Durant l'any 2015 l'Institut d'Estadística de Catalunya ha dut a terme les accions de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques següents (d'acord amb els articles 43 i 53.5 de la Llei 13/2014, d'accessibilitat de Catalunya):

 1. Millores al web institucional per facilitar-ne la consulta a persones amb discapacitat visual. Concretament, millora del contrast i desplaçament per la pàgina amb el tabulador.
 2. Incorporació d'informació específica al Manual d'autoprotecció de l'edifici per evacuar persones amb discapacitat i formació dels equips de primers auxilis en tasques d'evacuació de persones.
 3. Reserva d'una quantitat destinada a empreses del tercer sector per contractar persones amb discapacitat.

11.5. Recursos humans

El 2015 ha acabat la tramitació del procediment del concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos de gestió d'administració general, en què hi havia compromesos 5 llocs de treball de l'Idescat. D'aquests 5 llocs, 4 han estat ocupats per funcionaris (ja que el cinquè finalment no s'ha incorporat a l'Institut). D'aquests 4, 3 provenen d'altres departaments i el quart ha consolidat el lloc que ocupava a l'Idescat en adscripció provisional.

Aquest fet ha permès recuperar 1 dels 4 funcionaris interins que havien estat desplaçats per la resolució del concurs. Els altres 3 funcionaris interins que ocupaven llocs a l'Idescat han passat a ocupar altres llocs del cos de gestió en altres unitats orgàniques del departament d'adscripció de l'Idescat o en altres departaments.

D'altra banda, l'Idescat ha continuat consolidant llocs de treball. S'han tramitat 3 concursos específics de mèrits i capacitats per proveir 5 llocs de treball creats amb la nova estructura organitzativa definida pel nou Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, i 2 concursos específics més per a un lloc singular i un altre per a un lloc de lliure designació.

També destaquem la incorporació de 8 persones per a les tasques conjunturals següents:

 1. Realitzar treballs de camp d'actuacions estadístiques
 2. Inventariar la documentació estadística per avaluar-la i triar-la
 3. Substituir personal en situació de baixa per incapacitat temporal

Pel que fa a la provisió de llocs de treball estructurals mitjançant comissions de servei, enguany s'han incorporat 5 persones.

Expedients gestionats pel Servei d'Organització i Recursos Humans. 2015
Nombre
(*) Inclou baixes per incapacitat temporal, indisposicions sense baixa mèdica i absències per flexibilitat horària recuperable.
Expedients de reconeixement de l'antiguitat i de triennis 48
Situacions administratives 4
Expedients de jubilació 1
Sol·licituds tramitades per ATRI 3.750
justificacions de no presència 527
permisos per assumptes personals 1.341
vacances 378
absències (*) 1.274
altres permisos 230
Expedients de compatibilitat 3
Expedients de modificació de la relació de llocs de treball 12
Llocs proveïts per concurs de mèrits 7
Llocs proveïts per oferta d'ATRI 13
Expedients de concessió de bestretes al personal 6
Tramitació d'expedients d'incapacitat temporal 19
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2015. Per sexe i unitat
Dones Homes Total
Direcció 213
Producció i Coordinació 291948
Informació i Comunicació 201838
Administració i Serveis Generals 8412
Total 6144101
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2015. Per grups i unitat
Alts càrrecs Subgrup A1 Subgrup A2 Subgrup C1 Subgrup C2 Agrupacions professionals
Direcció 100020
Producció i Coordinació 02220510
Informació i Comunicació 01516421
Administració i Serveis Generals 063210
Total 143391161
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2015. Per vinculació i unitat
Alts càrrecs Funcionaris Interins Laborals indefinits Laborals temporals Total
Direcció 120003
Producció i Coordinació 02996448
Informació i Difusió Estadística 02327638
Administració i Serveis Generals 01011012
Total 163121410101
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2015. Per grups d'edat
Grup d'edat Nombre de persones % del total
De 31 a 40 1413,86
De 41 a 50 4342,57
De 51 i més 4443,57
Total 101100,00

Formació adreçada al personal de l'Idescat

L'Idescat ha definit un programa formatiu propi, amb l'acord dels representants dels treballadors, a partir de dues vies d'informació:

 1. el qüestionari de detecció de necessitats adreçat a tot el personal
 2. la proposta de formació elaborada per la direcció de l'Idescat en determinats àmbits de competències i per a determinats col·lectius de l'organització

Així, s'ha portat a terme formació de naturalesa diversa, de la qual destaquem el següent:

 • Informàtica
  • Programari Excel (5 hores). Curs per tractar diferents temes pràctics en profunditat (gràfics, taules dinàmiques, anàlisi de dades, eines i funcions), en resposta a una demanda sobre aquesta qüestió.
  • Visual Basic (15 hores). Curs de adreçat a usuaris d'Excel avançats. Hi han han assistit 15 persones de la Subdirecció General de Producció i Coordinació i previsiblement se'n farà una segona edició durant l'any 2016.
 • Prevenció de riscos laborals
  • Gestió de l'estrès (12 hores). Curs de caràcter teòric i pràctic, molt ben valorat pels assistents.
 • Llengua anglesa
  • Curs de continuïtat (60 hores) respecte del que es va fer l'any anterior. Els alumnes que van fer el curs el 2014 s'hi han tornat a apuntar el 2015. Com que el grup partia del mateix nivell de coneixements, ha pogut avançar i consolidar-se.
 • Habilitats comunicatives
  • Estratègies per a la redacció de correus electrònics (10 hores). Curs per conèixer les principals tècniques de redacció de correu electrònic i per optimitzar l'ús de recursos en línia.
 • Suport a la gestió
  • Sessió formativa sobre la valisa electrònica. Sessió orientada a conèixer l'eina informàtica dissenyada per enviar les comunicacions internes per via telemàtica, que substitueix el registre i enviament físic a altres departaments o organismes de l'Administració de la Generalitat. Hi han assistit 24 persones.
  • Curs sobre la tramesa de documents. Formació específica per al personal amb responsabilitats en la tramesa de documents, amb motiu del canvi d'operador dels serveis postals a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Hi han assistit 6 persones.
 • Habilitats directives
  • Curs de gestió per objectius (12 hores). Curs de continuïtat respecte de l'any anterior adreçat als comandaments de l'Idescat, al qual han assistit els subdirectors generals, els responsables d'àrea i el cap de servei de l'Idescat.

El 2015 l'Idescat consolida el creixement del programa formatiu propi iniciat l'any 2012, caracteritzat per l'adaptació a les necessitats del personal.

El gràfic següent il·lustra l'evolució del nombre d'hores de formació impartida: de 371 hores el 2012 a 1.503 hores el 2015.

A més d'aquest programa formatiu propi, el personal de l'Idescat ha tingut accés al programa formatiu del Departament d'Economia i Coneixement i el de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Formació que ha rebut el personal de l'Idescat durant el 2015
Activitats formatives Cursos Hores Assistents
Formació en coneixements bàsics i avançats de caràcter generalista per als grups A, B, C, D i E 117723
Formació en eines i habilitats relacionades amb els llocs de treball 2319255
Formació en l'ús de tecnologies i aplicacions informàtiques 1312161
Assistència a activitats externes especialitzades en matèria estadística 4415
Formació en llengua anglesa 215010
Formació directiva 817330
Formació en prevenció de riscos laborals 94827
Total 70802211

11.6. Organigrama

Junta de Govern
President
Conseller d'Economia i Coneixement Sr. Andreu Mas-Colell
Vocals
Secretari general d'Economia i Coneixement Sr. Albert Carreras de Odriozola
Director general de Política i Promoció Econòmica Sr. Albert Carné Hernàndez
Director de l'Idescat Sr. Frederic Udina Abelló
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Josep Anton Mundó Balcells
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Josep Maria Argimon Pallàs
Secretària Sra. Mercè Perelló Jané
Estructura organitzativa de l'Idescat
Director Sr. Frederic Udina Abelló
Subdirecció General de Producció i Coordinació Sra. Cristina Rovira Trepat
Àrea d'Economia i Societat Sr. Pere Orriols Tubella
Àrea de Població i Territori Sra. Mireia Farré Mallofré
Àrea d'Empresa i Ocupació Sra. Carme Saborit Vidal
Àrea d'Estàndards i Qualitat Sr. Josep M. Martínez López
Subdirecció General d'Informació i Comunicació Sr. Josep Sort Ticó
Àrea de Comunicació i Difusió Sr. Josep Jiménez Casanellas
Àrea de Tecnologies de la Informació Sra. Estela Tonzán Orio
Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals Sra. Mercè Perelló Jané
Servei d'Organització i Recursos Humans Sr. Jordi Pelejero Serra

Equip de persones que han treballat a l'Idescat durant l'any 2015

Francisco Abellán | Pedro Agüera | Imma Aixendrí | Maria Alba | Rosa Almirall | Lourdes Alonso | Josep Aparicio | Encarna Ariza | Josep Arnau | Elisabet Aznar | Jordi Bacaria | Núria Baluda | Susanna Ber | Montse Borràs | Núria Bové | Elisabeth Cañellas | Elisabet Campos | Maite Caramazana | Marta Casals | Anna Castanyer | Yolanda Celades | Yan Hong Chen | Gabriel de la Coba | Pilar Colàs | Roser Condal | Antoni Contel | Miquel Delgado | María José Domènech | Mercè Duch | Sergi Escarmís | Mireia Farré | Àngels Ferrando | Mariona Ferret | Isabel Fontana | Eduard Freixedes | Imanol Gallardo | Jordi Galter | Esther García | Isabel García | Mònica Gasulla | Josep Gil | Àngels Gómez | Ignacio González | Fèlix González | César González | Pat Gràcia | Roser Güell | Cristina Guisande | Marià Herrero | Josep Jiménez | Jonathan Jorba | Jaume Jose | Teresa Junqueras | Anna Maria Lahosà | Francesc Xavier López | Juan Francisco López | José Luis Lorente | Lourdes Lucas | Carme Luna | Teresa M. Mallo | Cati Manuel | Javier Mariscal | Xavier Martín | Josep M. Martínez | Isabel Martos | Marta Masats | Verònica Mata | Vicenç Meléndez | Anna Mompart | Conxita Mompeó | Beatriz Montes | Dolors Móstoles | Ma. Luz Muñoz | Jesús Muñoz | Montserrat Navarro | Eulàlia Oller | Pere Orriols | Maria Josep Ortega | Enrique Ortega | Àlex Palau | Immaculada Paltré | Marcos Pardal | Jordi Pelejero | Mercè Perelló | Antoni Pérez | Josep Lluís Pérez | José Manuel Pérez | Juan José Píriz | Sergi Plaza | Jordi Puente | Mònica Reyes | Anna Isabel Rodríguez | Eva Maria Roldán | M. Victòria Rovira | M. Cristina Rovira | David Royo | Montserrat Royuela | Jaume Ruaix | Francesc Ruiz | Cecília Ruiz | Núria Ruiz | Carme Saborit | Josep Anton Sánchez | Mònica Sancho | Sílvia Sans | Joan Serra | Elena Serrat | Cristina Serret | Albert Soria | Josep Sort | Eduard Suñé | Angel Tendillo | Estela Tonzán | Clara Torras | Laura Trabal | Miquel Trobat | Frederic Udina | Esther Urrutia | Núria Villanueva