Saltar al contingut principal

Memòria 2017

L'any 2017 ha sigut un any convuls a Catalunya. Enmig de la difícil situació política, però, la tasca de l'Institut s'ha pogut mantenir de manera estable, com ha de ser. La nostra missió, que està clarament definida al nostre web, és proveir informació estadística rellevant i d'alta qualitat, amb independència professional, i coordinar el Sistema estadístic de Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de les polítiques públiques. I aquesta missió ha de romandre inalterable en el temps i ha de ser possible i prioritària sigui quin sigui l'entorn en què s'inscrigui.

L'any 2017 ha sigut també el primer del nou Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i això ha permès orientar l'activitat de l'Idescat segons les prioritats que el Pla determina. La presència i utilització de la informació provinent de fonts diverses s'ha incrementat en la mesura que els recursos disponibles ho han fet possible. La reorganització de la informació estadística pròpia al voltant del Sistema integrat d'informació estadística, ha continuat progressant en un camí que comença a donar fruits, després d'un temps en què la tasca era més interna i poc visible. Destaquem també la col·laboració entre institucions, que ha permès millorar la qualitat de la informació sobre les condicions de vida de la població.

A més, volem destacar la millor assistència als investigadors que volen utilitzar la informació estadística per a l'estudi i millora de les polítiques públiques. Aquesta possibilitat, oberta per la modificació de la Llei d'estadística aprovada pel Parlament de Catalunya al desembre del 2016, s'ha de desenvolupar amb totes les precaucions necessàries per protegir la privacitat de les persones i el secret estadístic, però s'ha d'impulsar per al complet compliment de la nostra tasca.

Els apartats que trobareu a continuació recullen tota la feina feta el 2017 a l'Institut. En aquesta presentació jo no podria esmentar-la tota, però sí que puc destacar que aquesta feina s'ha fet encara en un context en què no es disposa dels recursos necessaris per dur-la a terme amb plena satisfacció i completesa. La demanda d'informació estadística creix, la complexitat de la societat i de l'activitat que genera és més gran, però els recursos disponibles no augmenten. Cal reconèixer, doncs, la professionalitat i dedicació del personal, que aconsegueix dur a terme amb qualitat i puntualitat la tasca encomanada.

fotografia del director de l'Idescat
Frederic Udina
Director