Saltar al contingut principal

9. Recerca i desenvolupament

Durant l'any 2017 s'han desenvolupat diverses línies d'innovació, entre les quals destaquen les línies d'àmbit transversal següents:

 • Sistema integrat d'informació estadística dirigit a utilitzar registres administratius en la producció estadística.
 • Implementació d'una aplicació per a la gestió de la informació dels processos estadístics estandarditzats (Projecte Qualitas).
 • Mètodes de control de la confidencialitat estadística.

D'altra banda, l'Idescat ha dedicat recursos a línies d'innovació tècnica o metodològica de caràcter més vertical següents:

 • Millora del procediment per calcular les estimacions de població estacional.
 • Registre estadístic d'alumnes no universitaris.
 • Registre estadístic d'alumnes universitaris.
 • Avaluació i millores metodològiques en la visualització de dades georeferenciades de població.
 • Desenvolupament a la Plataforma Cerdà de la primera fase de les estadístiques del turisme dels residents de Catalunya.
 • Desenvolupament a la Plataforma Cerdà de la primera fase de les estadístiques del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat.
 • Desenvolupament metodològic per elaborar el Compte satèl·lit del turisme de Catalunya.
 • Treballs preparatoris per elaborar el compte de fluxos de materials de l'economia catalana.
 • Previsions del PIB en temps real (PIB flash).
 • Millora del procediment per calcular la comptabilitat trimestral.
 • Indicadors de benestar i progrés social.
 • Ajust de l'efecte de calendari i estacional de l'índex de producció industrial i dels indicadors d'activitat del sector serveis.
 • Investigació en models no paramètrics per estimar indicadors de població activa, ocupada i desocupada d'àmbit municipal i comarcal.
 • Enquesta econòmica dels serveis d'ajuda a domicili.
 • Introducció dels canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis.
 • Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia.
 • Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris.

També s'han fet millores conceptuals en estadístiques econòmiques sectorials, que es detallen a l'apartat corresponent.

9.1. Línies d'innovació estadística

Línies d'àmbit transversal

Sistema integrat d'informació estadística

Objectiu: Desenvolupar els registres bàsics per a l'activitat estadística per facilitar-ne l'accés a les institucions del Sistema estadístic de Catalunya, als investigadors i a la resta d'usuaris, d'acord amb la normativa vigent.

Projecte Qualitas

Objectiu: Desenvolupar una aplicació per gestionar la documentació dels processos estadístics de l'Idescat, un cop completades les fases d'anàlisi, estandardització i definició d'aquests processos, en el marc del model GSBPM (Generic Statistical Business Process Model). Aquest model estàndard internacional ha estat adoptat per les oficines estadístiques, amb la finalitat d'articular un sistema d'informació basat en la recopilació, l'emmagatzematge i la difusió per Internet de la metodologia, les definicions i altres aspectes operatius de les actuacions estadístiques oficials.

Mètodes de control de la confidencialitat estadística

Objectiu: Perfeccionar de forma contínua un sistema automatitzat de procediments estadístics i computacionals per preservar el secret estadístic en el tractament de microdades (registres individuals).

Línies d'àmbit vertical

Millora del procediment per calcular les estimacions de població estacional

Objectiu: Optimitzar els criteris d'estimació dels fluxos per estades en residències secundàries i per mobilitat habitual per treball, i del flux per turisme a l'estranger. L'objectiu és incorporar-hi la informació derivada de les noves estadístiques de moviment turístic (Estadística del turisme dels residents de Catalunya, Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat i Estadística dels visitants estrangers) i del Cens de població 2011.

Registre estadístic d'alumnes no universitaris

Objectiu: Crear el Registre estadístic d'alumnes no universitaris com a part del Sistema integrat d'informació estadística, per facilitar informació al Sistema estadístic de Catalunya, als investigadors i a la resta d'usuaris.

Registre estadístic d'alumnes universitaris

Objectiu: Crear el Registre estadístic d'alumnes universitaris com a part del Sistema integrat d'informació estadística, per facilitar informació al Sistema estadístic de Catalunya, als investigadors i a la resta d'usuaris.

Avaluació i millores metodològiques en la visualització de dades georeferenciades de població

Objectiu: Establir els paràmetres resolució màxima, mínima i llindar en la creació de quadtrees relatius a dades de població georeferenciada. Establir mètodes de translació per minimitzar errors en zones de gran variància dels efectius de població. Estimar els errors en el càlcul de població en zones de interès de l'usuari segons les resolucions màximes, mínimes, llindar i translacions.

Desenvolupament a la Plataforma Cerdà de la primera fase de les estadístiques del turisme dels residents de Catalunya

Objectiu: Desenvolupar la primera fase dels processos estadístics i d'estimació associats a l'Estadística del turisme dels residents de Catalunya utilitzant el programari desenvolupat per la Plataforma Cerdà.

Desenvolupament a la Plataforma Cerdà de la primera fase de les estadístiques del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat

Objectiu: Desenvolupar la primera fase dels processos estadístics i d'estimació associats a l'Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat utilitzant el programari desenvolupat per la Plataforma Cerdà.

Desenvolupament metodològic per elaborar el Compte satèl·lit del turisme de Catalunya

Objectiu: Desenvolupar la metodologia per elaborar el primer Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, per conèixer l'impacte econòmic del turisme sobre el PIB de l'economia, dins del marc conceptual de les estadístiques del turisme i del Marc input-output.

Treballs preparatoris per elaborar el compte de fluxos de materials de l'economia catalana

Objectiu: Adaptar la metodologia d'Eurostat a l'àmbit de Catalunya per elaborar el compte de fluxos de materials de l'economia catalana, establert com una eina bàsica per a la presa de decisions en polítiques relacionades amb l'ús eficient dels recursos naturals, la prevenció i la gestió de residus.

Previsions del PIB en temps real (PIB flash)

Objectiu: Obtenir un indicador avançat de la variació del PIB trimestral mitjançant mètodes directes. La nova metodologia es basarà en models factorials dinàmics que permeten actualitzar ràpidament les estimacions quan s'incorporen o es revisen les dades de conjuntura econòmica.

Millora del procediment per calcular la comptabilitat trimestral

Objectiu: Optimitzar el procediment del càlcul trimestral de l'evolució de les principals macromagnituds de l'economia catalana. Renovar i ampliar el sistema d'indicadors de base, i aplicar nous procediments de tractament de les sèries temporals.

Indicadors de benestar i progrés social

Objectiu: Elaborar un sistema d'indicadors que permetin descriure l'estat del progrés social a Catalunya i construir un índex de progrés social per a Catalunya.

Col·laboració: Direcció General de Pressupostos i Direcció General d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Ajust de l'efecte de calendari i estacional de l'índex de producció industrial i dels indicadors d'activitat del sector serveis

Objectiu: Estandarditzar la metodologia i l'entorn d'execució del tractament dels efectes de calendari i estacionals dels indicadors conjunturals que elabora l'Idescat per millorar la informació estadística conjuntural.

Investigació en models no paramètrics per estimar indicadors de població activa, ocupada i desocupada d'àmbit municipal i comarcal

Objectiu: Obtenir indicadors territorials d'activitat, ocupació i atur en l'àmbit municipal i comarcal mitjançant tècniques d'estimació en àrees petites, ja que amb les fonts estadístiques existents no és possible obtenir una estimació fiable i robusta amb mètodes directes.

Enquesta econòmica dels serveis d'ajuda a domicili

Objectiu: Dissenyar una operació de camp per recollir la informació descriptiva dels serveis d'ajuda a domicili des de la perspectiva econòmica, adreçada a tots els agents productius en el sector.

Col·laboració: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Introducció dels canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis

Objectiu: Redefinir les fases de processament i anàlisi de la informació i de la metodologia de càlcul dels estimadors enllaçats de les estadístiques estructurals d'empreses dels sectors industrial, comerç i serveis.

Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia

Objectiu: Iniciar l'estudi de viabilitat del projecte orientat a obtenir informació sobre sectors i productes considerats d'alta tecnologia, dels sectors industrials i de serveis.

Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

Objectiu: Iniciar l'estudi de viabilitat per a l'avaluació comparativa dels resultats d'inserció laboral provinents de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 amb altra informació administrativa i estadística, amb l'objectiu de poder estimar les taxes d'ocupació dels anys en què no es du a terme l'Enquesta, de caràcter triennal.

9.2. Projecte DataResSS

En el marc del projecte DataResSS (Dades per a la recerca en ciències socials), que impulsen l'Idescat i la Fundació Barcelona GSE per promoure l'estadística per a la recerca en les ciències socials, aquest any 2017 s'han aprovat dos projectes:

 • Efectes de l'impacte de les polítiques de paternitat sobre els resultats educatius dels nens. Projecte liderat per les investigadores Lídia Farré (Universitat de Barcelona i IAE-CSIC) i Libertad González (UPF i Barcelona GSE), amb l'objectiu de quantificar l'impacte de la reforma espanyola en matèria de polítiques de paternitat en els resultats educatius dels nens.
 • Efectes de l'impacte de l'entorn extern sobre els rendiments educatius dels estudiants. Projecte liderat per les investigadores Lídia Farré (Universitat de Barcelona i IAE-CSIC) i Ada Ferrer (IAE-CSIC i Barcelona GSE), amb l'objectiu de quantificar aquest impacte de l'entorn extern sobre els estudiants, com ara l'exposició a la contaminació i els divorcis dels pares, entre altres.

Tots dos projectes, que comptaran amb la col·laboració d'un equip mixt de treball (Idescat - Fundació Barcelona GSE), han estat aprovats pel Comitè Assessor Acadèmic. L'Idescat ha determinat les condicions d'accés i ús de dades dels investigadors.

9.3. Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Números de SORT publicats el 2017
Títol Data
Volume 41, Number 1, January–June 2017 Juny del 2017
Volume 41, Number 2, July–December 2017 Desembre del 2017

Quinzè any de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions).

Des del 2007, la revista SORT està indexada a les bases de dades del Science Citation Index Expanded. L'any 2016, el factor d'impacte es va situar a 0,812 (l'any 2014 s'havia situat a 1,333), xifra més alta que el darrer any.

Durant l'any 2017 s'han publicat els dos números del volum 41 i s'ha consolidat el procés de gestió editorial de la revista per mitjà de la plataforma RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), en el marc del conveni de col·laboració amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

En aquest exercici, el nombre d'articles sotmesos a revisió ha estat el més elevat des de l'inici de la revista, de resultes del reconeixement progressiu del seu impacte des de l'any 2009.

D'altra banda, el nombre de pàgines publicades s'ha mantingut com el de l'any anterior i s'han publicat 17 articles entre els dos números del volum 41.

Factor d'impacte de la revista SORT. 2012–2016
Any 2016 2015 2014 2013 2012
Factor d'impacte 0,812 0,414 1,333 0,962 0,462