Saltar al contingut principal

10. Serveis tècnics

10.1. Sistemes d'informació estadística

El 2017 s'ha continuat desenvolupant el projecte estratègic Plataforma Cerdà i el 3 d'abril s'ha publicat al web la primera estadística processada en aquesta plataforma: Turisme estranger.

 • Estadístiques processades:
  • Integrades i publicades:
   • Turisme estranger.
   • Despesa del turisme estranger.
   • Turisme dels residents de Catalunya.
   • Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat.
  • Integrades: Estadística de l'activitat hotelera.
 • Nous elements en producció:
  • Visor tabular. Eina pública perquè els usuaris puguin tabular les dades com vulguin.
  • Registre estadístic de Població. S'ha completat el nucli del Registre, el mòdul de fusió amb les variacions trimestrals, el Registre estadístic d'alumnes i el Registre estadístics d'estudiants universitaris.
  • Eines producció estadística:
   • Cerdà visibilitat permet gestionar la visibilitat de les estadístiques al web.
   • Cerdà validació permet validar les dades a la versió beta del web abans de fer-se públiques.
   • Cerdà càrregues facilita la càrrega de noves dades a la plataforma i genera mecanismes que agiliten el temps de resposta a través del web.
 • Elements en desenvolupament:
  • Visor. Integració de gràfics a Visual i selecció de variables al visor tabular.
  • Registre estadístic de territori. S'han programat els diferents nivells del registre (N1, N2 i N3) i s'han iniciat les proves amb 4 municipis pilot; s'ha integrat la validació amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la gestió de l'històric del Cadastre.
  • Eina de producció estadística GESTAB. Permet gestionar les tabulacions de les estadístiques integrades que s'han de publicar al web Idescat.
  • API de la Plataforma Cerdà i API de la Base de dades multitemàtica.

Metadades

 • Catàleg de variables (CAVA). S'ha desenvolupat aquesta nova base de dades per gestionar les variables, mètriques, unitats i fonts utilitzades per la Plataforma Cerdà i per la Base de dades multitemàtica.
 • Quadre de comandament d'operacions estadístiques (QCOE). S'ha desenvolupat una eina que permet generar les pàgines web de les estadístiques processades a la Plataforma Cerdà amb els vincles corresponents.

Bases de dades de difusió estadística

 • S'ha implementat un servei web per accedir a la informació del Programa anual d'actuació estadística.
 • S'ha implementat un servei web per accedir a la informació del Programa anual d'actuació estadística 2017.
 • Base de dades multitemàtica
  • S'ha desenvolupat una nova aplicació de càrrega de metodologies trilingües.
  • S'ha actualitzat l'aplicació de càrrega de dades per permetre la gestió de les sèries temporals.
  • S'han fet desenvolupaments per migrar la base de dades del Dossier de conjuntura econòmica a la Base de dades multitemàtica el 2018.
  • S'han migrat tres estadístiques en visors a la Base de dades multitemàtica:
   • Estadística territorial TIC a les llars.
   • Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat.
   • Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Enquestes

 • Enquesta de clima empresarial i corresponents: enquestes trimestrals.
 • Estadística de biblioteques.
 • Enquesta de condicions de vida.
 • Programa anual d'actuació estadística.
Comandes a mida elaborades. 2015–2017
Any Nombre
2017 50
2016 78
2015 73
Actuacions del PAAE 2017 que han requerit desenvolupaments informàtics, per àrees. 2015–2017
2017 2016 2015
Àrea de Població i Territori 15 15 16
Àrea d'Empresa i Ocupació 17 17 17
Àrea d'Economia i Societat 10 11 11
Àrea de Comunicació i Difusió 10 10 8
Àrea de Tecnologies de la Informació 1 1 1
Àrea d'Estàndards i Qualitat 7 7 8
Total 61 62 61
Gestió de bases de dades. 2015–2017
2017 2016 2015
Esquemes de bases de dades gestionats. Producció 127 98 78
Esquemes de bases de dades gestionats. Desenvolupament 111 37 51
Servidors web amb gestió compartida 14 14 14
Aplicacions web gestionades 37 35 30
Taules publicades a la BD multitemàtica 3.122 3.168 1.438

10.2. Serveis tecnològics

Maquinari

Actualitzacions del maquinari

 • S'han renovat 48 ordinadors personals: 25 de nous i 23 de reciclats de diferents usuaris.
 • S'han adquirit i instal·lat 3 servidors nous per gestionar l'entorn virtual VMware.
 • S'ha adquirit un nou servidor (NDSGEO) per instal·lar-hi Oracle Spatial.

Programari

Actualitzacions del programari

 • VMware: S'ha actualitzat la versió de l'entorn virtual: de 5 a 5.5.
 • Windows: S'ha actualitzat el paquet ofimàtic de tots els ordinadors.
 • S'ha adquirit i instal·lat certificat segur a les màquines www.idescat.cat, intercanvi, segur.idescat.cat, Àgora i KOHA.
Espai ocupat segons els sistemes de gestió. 2015–2017
Bases de dades 2017 2016 2015
Programari estadístic SAS 517,00 495,00 461,00
Oracle (producció) 390,00 293,00 284,90
Oracle (desenvolupament) 610,00 572,00 388,80
Total 1.517,00 1.360,00 1.134,70
Unitats: GB.
Equipament informàtic i de comunicacions. 2015–2017
2017 2016 2015
Ordinadors personals 158 163 166
Servidors físics 29 30 27
Servidors virtuals 37 40 39
Impressores 40 40 40
Programari de gestió 10 10 10
Programari estadístic 6 6 6
Programari de base de dades 3 3 3
Tallafocs 2 2 2
Commutadors de xarxa 20 20 20
Línies telefòniques 152 152 152
Commutadors de xarxa telefònica 15 15 15
Activitat del correu electrònic. 2015–2017
2017 2016 2015
Correus rebuts/enviats 581.843 1.545.927 1.343.068
Total GB rebuts/enviats 27,26 53.437 45,39

10.3. Serveis lingüístics

Actuacions
Objectiu Actuació
Edició de les publicacions de l'Idescat Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català. Edició d'un total de 9 publicacions entre fulls divulgatius i revistes.
Edició del web en català, castellà, anglès i occità aranès Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català, però també en anglès, castellà i occità aranès, si escau. Edició en català i traducció al castellà de 300 novetats, 37 rectificacions i altres textos (noves metodologies, pàgines monogràfiques, de l'anuari o indicadors europeus...). Supervisió de la versió anglesa, duta a terme per un servei extern.
Correcció de notes de premsa Corregir en català notes de premsa, tant de conjuntura econòmica com de resultats d'estadístiques estructurals. Correcció de 46 notes de premsa.
Edició de qüestionaris Editar en català i castellà els qüestionaris relatius a les diverses operacions estadístiques previstes en el Programa anual d'actuació estadística. Edició de 67 qüestionaris bilingües, que representen més de 665 pàgines.
Suport lingüístic a la Sub-direcció General d'Administració i Serveis Generals Assegurar que la documentació administrativa es difongui correctament i amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català. Correcció de convenis, disposicions legals i actes de reunions, entre altra documentació administrativa.
Formació al personal de l'Idescat Difondre la nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans. Realització de dues sessions tècniques sobre les novetats ortogràfiques i la Gramàtica catalana, de l'Institut d'Estudis Catalans.
Manteniment del glossari terminològic en català, castellà i anglès Assegurar la univocitat i coherència en la terminologia utilitzada en català, castellà i anglès. Fixació de 300 termes en català, castellà i anglès.
Espai web de la intranet amb recursos lingüístics per al personal de l'Idescat Facilitar recursos lingüístics (diccionaris, gramàtiques, traductors automàtics, cercadors lingüístics...) al personal de l'Idescat per treballar amb qualitat. Actualització i manteniment de l'espai dels Serveis lingüístics a la intranet amb recursos lingüístics per al personal de l'Idescat.

10.4. Serveis gràfics

Activitats de disseny, edició i reprografia. Idescat. 2017
Actuació Format Nombre
Pla editorial de l'Idescat Publicació en PDF o paper 9
Documentació Programa anual d'actuació estadística Document intern 6
Enquestes de l'INE Qüestionari 67
Pòster Meiso Pòster 2
Formació i promoció Idescat Pòster 2
Bàners trilingües Bàner 6
Infografia per a premsa Gràfic d'acompanyament a les notes de premsa 12
Recull fotogràfic Banc fotogràfic de l'Idescat 11
Calendari laboral 2017 Cartell i sobretaula 200
Imatge gràfica d'operacions estadístiques Presentació 4
Enquadernacions Revistes de la biblioteca 61