Saltar al contingut principal

8. Promoció de l'estadística

8.1. Cursos i seminaris

En l'àmbit formatiu, l'Idescat ha continuat desplegant diferents activitats dirigides al perfeccionament professional del personal estadístic i als usuaris de la informació estadística durant l'any 2017, amb un volum xifrat en 3.661 assistents-hora. Aquestes activitats s'han distribuït de la manera següent:

 • 23,87%: seminaris i cursos d'organització pròpia.
 • 23,48%: sessions tècniques de l'Idescat.
 • 52,65%: visites col·lectives.

El 24,2% dels assistents-hora ha estat personal de l'Idescat i el 75,8% ha correspost a personal aliè a l'Idescat.

El programa de formació ha inclòs múltiples modalitats formatives per atendre diversos àmbits temàtics i destinataris. L'oferta del 2017 ha estat constituïda per les accions següents:

 • Organització pròpia de sessions tècniques, cursos o seminaris.
 • Coorganització o suport a activitats alienes.
 • Visites col·lectives a la seu de l'Idescat.
 • Estades de pràctiques tutelades per personal de l'Idescat.

Amb relació a les activitats formatives de cooperació educativa amb estudis universitaris, durant l'any 2017 l'Idescat ha tingut dos alumnes de pràctiques i les seves estades, amb un total de 300 hores, han estat tutelades per personal de l'Idescat:

 • Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 150 hores.
 • Grau de Ciències Ambientals, de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, de 150 hores.

L'avaluació dels assistents, en relació amb els cursos i seminaris organitzats per l'Idescat, ha donat un resultat de 8,5 de mitjana (sobre 10) de satisfacció global.

Nombre, hores lectives i assistents al programa de formació. 2017. Per tipus d'activitat
Tipus d'activitat Nombre Hores lectives Assistents
Sessions tècniques i tallers 14 24 479
Cursos i seminaris 5 66 77
Cooperació educativa (estades) 2 300 :
Sessions adreçades al sector educatiu 29 54 1.053
Total 50 444 1.609
Hores lectives i assistents per hora al programa de formació. 2015–2017. Per tipus d'activitat
Tipus d'activitat Hores lectives Assistents per hora
2017
Sessions tècniques 24 859,5
Cursos i seminaris 66 874
Visites col·lectives a l'Idescat 54 1.927,5
Subtotal 144 3.661
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 300 :
Total 444 :
2016
Sessions tècniques i tallers 21 714
Cursos i seminaris 34 442
Visites col·lectives a l'Idescat 66,25 2.248
Subtotal 121,25 3.404
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 255 :
Total 376,25 :
2015
Sessions tècniques i tallers 37,5 1.109,5
Cursos i seminaris 105 1.307,0
Visites col·lectives a l'Idescat 31,4 914,4
Subtotal 173,9 3.330,9
Cooperació educativa (hores de pràctiques) 105 :
Total 273,9 :

Seminaris generals

Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals

Data: 14 i 15 de juny de 2017

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració local amb responsabilitats en fitxers amb dades sotmeses al secret estadístic

Ponents:

 • Josep Maria Martínez
 • Vicenç Meléndez
 • Mònica Gasulla
 • Joana Marí (Autoritat Catalana de Protecció de Dades)

Llengua: català

Seminari sobre les fonts estadístiques oficials a Catalunya

Data: 19 i 26 d'abril i 3 i 10 de maig de 2017

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que utilitza habitualment informació estadística

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Carme Saborit
 • Pere Orriols
 • Mireia Farré
 • Josep Maria Martínez

Llengua: català

Taller semipresencial d'estadística aplicada a projectes

Data: Del 18 d'abril al 9 de juny de 2017

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Ponents:

 • Eva Roldan
 • Daniel Ibàñez

Llengua: català

Curs de tractament de dades i introducció al disseny de mostres

Data: 17, 19, 26 i 31 d'octubre de 2017

Destinataris: Agència de Residus de Catalunya

Ponents:

 • Mònica Gasulla
 • Albert Soria

Curs d'introducció a R

Data: 6, 15, 20, 22 i 27 de novembre de 2017

Destinataris: Personal de l'Idescat

Ponent:

 • Klaus Langorh

Sessions tècniques

La innovació empresarial: tres treballs de recerca aplicada

Data: 24 de febrer de 2017

Ponents:

 • Agustí Segarra (Universitat Rovira i Virgili)
 • Mercedes Teruel (Universitat Rovira i Virgili)
 • Elisenda Jové (Universitat Rovira i Virgili)

Seminari d'introducció a les dades i serveis d'Eurostat (2 sessions)

Data: 3 de març de 2017

Ponent:

 • Sogeti Luxembourg

L'Enquesta econòmica dels centres i entitats de serveis socials 2014

Data: 17 de març de 2017

Ponents:

 • Eulàlia Oller
 • Eva Roldan
 • Carme Correa (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

L'Idescat al mòbil

Data: 24 de març de 2017

Ponent:

 • Xavier Badosa

La nova Administració electrònica

Data: 7 de abril de 2017

Ponent:

 • Miquel Vecino (Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda)

Projeccions de llars de Catalunya

Data: 28 de abril de 2017

Ponents:

 • Amand Blanes
 • Daniel Devolder (Centre d'Estudis Demogràfics)

Els errors de mostreig: precisió i qualitat en l'estadística oficial

Data: 26 de maig de 2017

Ponent:

 • Mònica Gasulla

Models de suavització amb P-splines: metodologia i aplicacions

Data: 31 de maig de 2017

Ponent:

 • María Durban (Universitat Carles III)

Les macromagnituds econòmiques per comarques i municipis

Data: 30 de juny de 2017

Ponents:

 • Jesús Muñoz
 • Javier Mariscal

El desenvolupament del Registre estadístic de territori i la Base de carrers

Data: 29 de setembre de 2017

Ponents:

 • Eduard Suñé
 • Anna Lleopart (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

Projeccions de població en edat escolar 2016-2026

Data: 3 de novembre de 2017

Ponent:

 • Josep Anton Sánchez

L'Enquesta de condicions de vida a Catalunya

Data: 24 de novembre de 2017

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Pere Orriols
 • Cecilia Ruiz

La nova gramàtica normativa de l'Institut d'Estudis Catalans

Data: 15 de desembre de 2017

Ponent:

 • Mariona Ferret

8.2. Participació en activitats externes

Activitats de foment de l'estadística

VIII Concurs Planter de Sondeigs i Experiments

Col·laboració: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya (2 de juny de 2017)

Objectiu: Despertar en els estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

XV Concurs Student d'Estadística Aplicada

Col·laboració: Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (6 d'octubre de 2017)

Objectiu: Potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants de les universitats de l'Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Revista Índice. Revista de Estadística y Sociedad

Col·laboració: Institut Nacional d'Estadística i Universitat Autònoma de Madrid

Objectiu: Fomentar la col·laboració editorial amb la revista des de l'any 2003 per part de l'Idescat.

Enguany s'ha publicat una monografia sobre fonts estadístiques oficials: "Estadísticas de I+D+i (II)". Gener 2017. Núm. 70

Publicacions als mitjans de comunicació

L'envelliment de la població és un problema?

Data: 5 de gener de 2017

Mitjà de comunicació: El Periódico de Catalunya

Autor:

 • Mireia Farré

Llengua: català i castellà

Ponències i presentacions

Elaboració del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya

Data: 20 d'abril de 2017

Esdeveniment: Presentació de l'informe del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible als equips tècnics dels departaments

Organitzador: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya

Lloc: Secretaria d'Universitats i Recerca. Via Laietana, 2. Barcelona

Assistent:

 • Carme Saborit

Llengua: català

Els orígens familiars de la població: la Catalunya dels sis sisens

Data: 20, 21 i 22 d'abril de 2017

Esdeveniment: VII Congrés Català de Sociologia

Lloc: Universitat Rovira i Virgili. Av. Catalunya 35. Tarragona

Ponents:

 • Mireia Farré
 • Josep Anton Sánchez

Llengua: català

Informació estadística sobre la visualització de dades de la població geocodificada mitjançant quadtrees

Data: 15 de maig de 2017

Esdeveniment: Congrés Noves Tècniques i Tecnologies per a Estadístiques (NTTS 2017) d'Eurostat

Lloc: Comissió Europea. Brussel·les. Bèlgica

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Mireia Farré
 • Eduard Suñé
 • Daniel Ibañez

Llengua: anglès

Construint un nou model d'arquitectura de difusió

Data: 15 de maig de 2017

Esdeveniment: Congrés Noves Tècniques i Tecnologies per a Estadístiques (NTTS 2017) d'Eurostat

Lloc: Comissió Europea. Brussel·les. Bèlgica

Ponents:

 • Josep Sort
 • Josep Jiménez
 • Estela Tonzán

Llengua: anglès

Reunions Cercle d'Economia

Data: 26 de maig de 2017

Esdeveniment: 33a Reunió Anual del Cercle d'Economia

Lloc: Hotel Melià. C/ Joan Salvat Papasseit, 38. Sitges

Assistent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Jornada de primavera de la Societat Catalana d'Estadística

Data: 1 de juny de 2017

Esdeveniment: Data Science: l'evolució o l'extinció dels estadístics

Lloc: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Av. Diagonal, 647. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Els grids de població són útils, realment?

Data: 1 de juny de 2017

Esdeveniment: 11es Jornades SIG Lliure

Lloc: Universitat de Girona. Pl. Josep Ferrater i Móra, 1. Girona

Ponents:

 • Eduard Suñé
 • Daniel Ibañez

Llengua: castellà

El problema amb les taules

Data: 17 al 21 de setembre de 2017

Esdeveniment: Conferència Internacional de Màrqueting i Base de Dades de Difusió (IMAODBC 2017)

Lloc: Madrid

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: anglès

El valor de les estadístiques oficials com a bé públic

Data: 20 d'octubre de 2017

Esdeveniment: Dia Europeu de l'Estadística

Lloc: Portugal

Assistent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: anglès

8.3. Web educatiu

Durant l'any 2017 s'ha seguit divulgant el web educatiu Aprenestadistica, tant l'apartat adreçat al cicle de primària com al de secundària.

A banda del web de l'Idescat, l'eina de divulgació principal han estat les visites a l'Idescat que han fet els centres educatius, de secundària i universitaris.

En aquestes visites s'explica què és l'Idescat, què és l'estadística oficial, quines són les funcions de l'Institut d'Estadística de Catalunya i quins serveis s'ofereixen. També es presenta el web Aprenestadistica i les activitats didàctiques que s'hi proposen.

Al 2017 s'han realitzat 25 sessions de l'Aprenestadistica adreçades a alumnes de centres escolars. En total hi ha hagut 1.074 assistents. S'han fet piulades a Twitter de cada sessió per promocionar i incentivar l'ús del web Aprenestadistica entre els professors.

Indicadors d'ús del web Aprenestadistica. 2015–2017
2017 2016 2015
Visites 26.112 30.954 28.876
Usuaris registrats (a 31 de desembre) 12.073 11.026 9.680
Activitats realitzades per usuaris registrats 1.829 2.306 1.624