Saltar al contingut principal

6. Activitats de normalització estadística

6.1. Classificacions i codis territorials

Pel que fa a les classificacions, durant l'any 2017 s'han dut a terme les actuacions següents:

 • Adaptació catalana de l'edició 2017 de la Nomenclatura combinada d'àmbit comunitari (NC-2017).
 • Participació en el grup de treball de comerç exterior de les comunitats autònomes per actualitzar les correspondències de la Nomenclatura combinada amb altres classificacions.
 • Actualització anual de l'adaptació catalana de la Classificació de l'Enquesta industrial de productes (PRODCOM-EIP-2016).

Amb relació als codis territorials, s'han realitzat les accions següents:

 • Actualització de la informació del sistema de codis territorials i administratius de l'estadística oficial a Catalunya.
 • Continuació de la revisió dels textos metodològics de la base de dades de codis territorials i d'entitats.
 • Normalització de l'última versió de la Nomenclatura d'unitats territorials estadístiques, d'acord amb el Reglament 2066/2016, de la Comissió Europea.
 • Seguiment de l'evolució temporal de les vegueries de Catalunya.
 • Inici de la revisió de l'evolució temporal dels municipis de Catalunya.

Pel que fa als viaris de Catalunya, s'ha participat en el grup de treball que s'ocupa d'establir el sistema viari integrat, a partir de la unió de la base de dades municipal d'adreces de Catalunya (aprovada per la Comissió Tècnica en Geoinformació de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya) i les bases de dades de carreteres i camins. El grup de treball està compost pels organismes següents:

 • Idescat.
 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 • Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
 • Autoritat del Transport Metropolità.
 • Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Direcció General de Carreteres.
 • Alguns municipis.

D'altra banda, l'Idescat ha actualitzat el seccionat digital de Catalunya corresponent a l'any 2016, a partir dels treballs concertats amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Classificacions estadístiques
Nom Actuació
Nomenclatura combinada 2017 (NC-2017) Adaptació catalana de l'edició 2017 d'aquesta classificació d'àmbit comunitari.
Classificació de l'Enquesta industrial de productes 2016 (PRODCOM-EIP-2016) Actualització de l'adaptació catalana.
Codis territorials
Nom Actuació
Sistema de codis territorials i administratius de Catalunya Actualització contínua.
Georeferenciació del seccionat municipal Difusió al web dels mapes de seccions censals de l'any 2016 i la sèrie 2002–2016.

6.2. Registres administratius i de fitxers estadístics

Pel que fa al Registre de fitxers estadístics referits a persones físiques i jurídiques del Sistema estadístic de Catalunya, s'ha dut a terme la inscripció de 4 nous fitxers estadístics declarats a l'Idescat i de 2 cessions de fitxers per a finalitats científiques.

D'altra banda, en el marc del conveni signat entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Idescat, s'han seleccionat els fitxers declarats al Registre de l'APDCAT que poden tenir interès des de la perspectiva estadística, selecció que l'Idescat fa de manera regular.

Al mateix temps, s'ha tramès a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades la relació dels fitxers inscrits durant l'any 2017 al Registre de fitxers estadístics.

Registres administratius i fitxers estadístics
Registres administratius i fitxers estadístics Actuació
Seguiment de registres administratius amb dades personals Identificació de fitxers susceptibles d'aprofitament estadístic dins del conjunt de fitxers declarats a l'APDCAT, a 31 de desembre de 2017.
Registre de fitxers estadístics Inscripció de 4 fitxers de l'Idescat i de 2 cessions de fitxers.

Al llarg de l'any 2017 s'han inscrit 4 fitxers estadístics addicionals als 94 fitxers que ja figuraven al final de l'any 2016, de manera que el total de fitxers registrats són 98.

Fitxers inscrits en el Registre de fitxers estadístics
Nom (organisme informant) Abast de les dades Nombre de registres
Enquesta sobre l'activitat del sector de restauració de la ciutat de Barcelona Parcial1.002
Enquesta de victimització de Barcelona Parcial5.307
Enquesta sobre l'activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona Parcial2.400
Enquesta als turistes a la ciutat de Barcelona Parcial6.000
Nota: L'abast de les dades fa referència al caràcter exhaustiu (microdades referides a tota la població) o parcial (microdades referides a una part de la població) de les observacions que conté el fitxer estadístic.
Cessions de fitxers estadístics
Fitxer estadístic Organisme investigador Tema Data de lliurament
Població censal Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria i Economia Aplicada. Avaluació de l'impacte de la Llei 1/1998, de política lingüística en els resultats laborals dels individus amb un nivell de coneixement del català limitat. 24 de gener de 2017
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011 Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia Identificar quines característiques de l'entorn urbà afecten la qualitat de vida i la salut física i emocional de les persones de la tercera edat incloent-hi factors socioeconòmics derivats de la crisi. El projecte també planteja una dimensió aplicada orientada a determinar aspectes objectius i subjectius que configuren els espais saludables. 4 de setembre de 2017
Nota: Les inscripcions de cessions de fitxers en el Registre de fitxers estadístics únicament s'efectuen en el cas de fitxers inscrits prèviament en el Registre esmentat. El Registre comprèn els fitxers dels organismes del Sistema estadístic de Catalunya a partir del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.