Saltar al contingut principal

11. Recursos i organització

11.1. Protecció de dades i Esquema nacional de seguretat

L'Idescat ha presentat al Comitè de Seguretat (10 de febrer) l'auditoria legal i de seguretat que s'ha fet per verificar el grau de compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, i dels reials decrets 3/2010 i 951/2015, pels quals es regula l'Esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

El resultat de l'auditoria parla d'una millora contínua en el compliment de la legislació sobre protecció de dades i de la seguretat en relació amb les darreres auditories realitzades. Així s'ha fet constar a la sessió, que també ha servit per explicar els canvis que l'descat ja ha començat a fer aquest 2017 per adaptar-se al nou Reglament europeu, que transforma l'actual model de protecció de dades a un model de gestió.

11.2. Actuacions normatives

Un cop aprovada, a finals del 2016, la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, aquest any s'han iniciat els treballs per desenvolupar dues previsions contingudes a la Llei i que han de concloure amb l'aprovació de sengles reglaments:

 • L'accés de l'Idescat als arxius i registres administratius i estadístics disponibles dels departaments de la Generalitat i organismes autònoms, entitats de dret públic i empreses que en depenen amb finalitats estadístiques. L'objectiu és integrar la informació resultant en la mesura estrictament necessària per al desplegament, l'elaboració i la difusió de les estadístiques d'interès de la Generalitat (art. 10).
 • L'accés dels instituts d'investigació científica, investigadors, centres de recerca i entitats de dret públic dedicades al disseny, planificació, programació, seguiment i avaluació de polítiques públiques a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic (art. 30.2).

Tots dos reglaments, així com el Programa anual d'actuació estadística 2018, s'aprovaran de seguida que els projectes normatius hagin estat validats pels òrgans col·legiats amb competències sobre aquestes matèries: el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya i el Consell Català d'Estadística.

11.3. Transparència

En matèria de transparència, l'Idescat ha incorporat al web un espai específic que reuneix tota la informació que ve exigida per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Així, a banda d'actualitzar alguns continguts que el web ja reproduïa sota altres epígrafs, ara inclou informació relativa a l'ocupació (ofertes de treball i compatibilitats autoritzades al personal que hi presta serveis, etc.) i a la gestió econòmica, comptable i pressupostària, entre molta altra.

D'altra banda, l'Idescat ha conclòs els treballs (iniciats a finals del 2016) relatius a la Carta de serveis, en el marc de la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya i de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La Carta de serveis, que és un nou sistema de gestió de la qualitat, recull els principals serveis que presta l'Idescat, els compromisos adquirits en termes d'eficàcia i qualitat, i els mecanismes de participació de les persones usuàries. En aquest sentit, la carta incorpora els serveis següents:

 • Difusió d'estadístiques oficials.
 • Comunicacions sobre resultats estadístics.
 • Atenció personalitzada.
 • Elaboració de resultats estadístics a mida.
 • Expedició de certificacions.
 • Biblioteca.

La Carta de serveis de l'Idescat, consultable al web, es basa en la Guia per a l'elaboració de cartes de serveis de la Generalitat de Catalunya.

11.4. Prevenció de riscos

El 2017, com a resultat de l'avaluació de riscos psicosocials de l'any passat per identificar aspectes organitzatius a millorar, el grup de treball per incidir en la correcció d'aquests aspectes va aprovar el document de seguiment de mesures preventives i el de criteris i canals de comunicació (19 d'octubre).

D'altra banda, la finalització de les obres de rehabilitació de l'edifici de Via Laietana, 60 (i la sortida del personal de l'Autoritat Catalana de la Competència per aquest edifici) ha comportat redefinir el Pla d'autoprotecció de l'edifici. En aquest sentit, s'ha actualitzat la formació de tot el personal implicat en les tasques d'evacuació.

11.5. Gestió econòmica

Pressupost

L'exercici pressupostari del 2017 es va iniciar amb la pròrroga del pressupost del 2016. Posteriorment es va aprovar la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

L'evolució del pressupost de despeses en els tres darrers exercicis és la següent:

Pressupost inicial de despeses. 2015–2017
Capítol 2017 2016 2015
I. Remuneració de personal 5.370.307,59 5.509.239,47 5.509.239,47
II. Despeses de béns corrents i serveis 1.765.617,44 1.046.682,03 1.046.682,03
IV. Transferències corrents 1.100,00 1.200,00 1.200,00
VI. Inversions reals 19.000,00 598.903,52 598.903,52
VIII. Variació d'actius financers 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Total 7.176.025,52 7.176.025,52 7.176.025,52

Durant l'exercici pressupostari s'ha fet un increment retributiu de l'1%, previst a la disposició addicional catorzena de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, que establia que s'havien d'aplicar els increments de les retribucions del personal del sector públic que establís l'Estat, en un màxim de l'1%. Els efectes de l'increment es van retrotreure a 1 de gener.

Al mes d'abril s'ha pagat un tram pendent de la paga extraordinària de 2012, equivalent al 34,42% de la paga, a tot el personal que l'ha meritat, d'acord amb la disposició addicional 22 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i l'Acord de Govern del 4 d'abril de 2017. Aquest pagament ha anat acompanyat d'una transferència del Departament d'adscripció de l'Idescat pel mateix import, 88.169,71 euros.

D'altra banda, la supressió de la paga extraordinària de 2012 va ser recorreguda per diversos sindicats, que van reclamar l'abonament del tram meritat, en interès del col·lectiu de treballadors laborals. La sentència ha estat estimada i reconeix, a més, l'abonament dels interessos processals als treballadors laborals que la van recórrer. L'import d'aquests interessos processals és de 1.173,72 euros i no ha comportat increment de les aportacions del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Durant l'exercici 2017 s'ha avançat en la gestió electrònica, mitjançant la incorporació de diversos instruments de gestió. En aquest sentit, tots els documents comptables tenen format electrònic, la comunicació amb la Intervenció Delegada es fa de forma telemàtica, s'han creat i posat a disposició dels treballadors formularis diversos en aquest format i s'ha automatitzat el formulari de factures i de liquidació de taxes dels ingressos per a comandes a mida i certificacions oficials, entre altres.

Pressupost 2017. Estat de les despeses
Capítol Pressupost definitiu Pressupost executat a 31.12.2017 % execució
I. Remuneració de personal 5.458.477,29 4.802.624,57 87,98
II. Despeses de béns corrents i serveis 1.373.312,74 1.229.663,47 89,54
IV. Transferències corrents 1.100,00 1.100,00 100,00
VI. Inversions reals 185.916,34 185.916,34 100,00
VIII. Variació d'actius financers 2.992,45 2.992,45 100,00
Total 7.021.798,82 6.222.296,83 88,61

Els crèdits del pressupost definitiu inclouen una retenció de saldos de 242.395,91 euros, a conseqüència de l'aplicació de l'Acord de no disponibilitat establert a l'article primer de l'Ordre HFP/878/2017, de setembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, de 15 de setembre de 2017.

Aquesta retenció ha afectat els crèdits dels capítols IV, VI i VIII que no havien estat executats a la data de la publicació de l'Ordre ( i per això mostren una execució del 100%). En relació amb el capítol II, la retenció ha estat de 24.388,36 euros. En conseqüència, alguns dels expedients previstos no s'han pogut gestionar durant l'exercici. L'execució total del pressupost ha estat, finalment, d'un 88,61%.

Els crèdits definitius del capítol I són de 5.458.477,29 euros i representen un 78% del pressupost total de despeses. L'execució d'aquest capítol ha estat del 87,98%.

El capítol II és el segon capítol amb més pes dins del pressupost (un 20%) i ha tingut una execució de gairebé el 90%.

S'han fet transferències del capítol 2 al 6 per adquirir nou material informàtic que, per la seva especificitat, no es pot comprar a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

També s'han transferit 8.000 euros del capítol 2 (Manteniment d'instal·lacions) al capítol 6 (Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge), per adquirir dues refredadores per sistema d'alimentació ininterrompuda.

S'han transferit 180.000 euros del capítol 2 (Despeses corrents de béns i serveis) al capítol 4 (Transferències corrents), per abonar al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda la repercussió de les despeses comunes en espais compartits dels edificis de Via Laietana, 58 i 60. No obstant això, amb l'aplicació de l'Ordre ministerial, aquest crèdit ha quedat bloquejat. S'ha acordat amb el Departament que aquest bloqueig quedava compensat amb la disminució de les aportacions pel mateix import.

A més, durant l'exercici 2017 destaquem algunes novetats en l'àmbit tributari i el pagament de nòmines. Així, en relació al pagament de tributs s'ha sol·licitat una nova funcionalitat al programa GIP SIP que permet extreure de manera automàtica les dades que s'han d'informar mensualment del model 111 (declaració IRPF). En el cas del pagament de les nòmines, es va signar un acord amb l'entitat bancària Caixabank que permet als clients de l'entitat cobrar la nòmina fins a 5 dies abans de la data prevista de pagament per Tresoreria, sense que suposi cap cost per l'Idescat.

Pressupost 2017. Estat dels ingressos
Capítol Pressupost Drets liquidats Recaptat Pendent de cobrament
III. Taxes, béns i altres ingressos 83.300,00 138.391,70 138.391,70 0,00
IV. Transferències corrents 7.141.884,73 6.921.246,40 6.921.246,40 0,00
V. Ingressos patrimonials 10,00 0,00 0,00 0,00
VII. Transferències de capital 19.000,00 14.249,97 14.249,97 0,00
VIII. Variació d'actius financers 20.000,00 6.066,75 6.066,75 0,00
Total 7.264.194,73 7.079.954,82 7.079.954,82 0,00

Al llarg de l'exercici 2017 s'han recaptat tots els drets liquidats.

La diferència entre els ingressos pressupostats i la suma recaptada respon principalment a la disminució de les aportacions del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda com a conseqüència de l'aplicació de l'Ordre ministerial. Aquest aspecte es reflecteix als drets liquidats del capítol IV (Transferències corrents) i del capítol VII (Transferències de capital). El capítol VIII (Variació d'actius financers) també es va veure afectat per l'Ordre, ja que els crèdits no compromesos van quedar a zero fins al final de l'exercici.

En relació al capítol III (Taxes, béns i altres ingressos), s'ha cobrat un dret previst en el pressupost de l'any anterior, per import de 90.000 euros, corresponent al conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per fer conjuntament l'Enquesta de condicions de vida 2016. Els ingressos per a serveis específics segueixen augmentant i arriben a 6.934,26 euros, el doble que l'any anterior. Així mateix, s'ha incrementat la recaptació per a l'emissió de certificacions oficials, que arriba a 381,15 euros.

Contractació

Expedients de contractació tramitats durant l'any 2017
Contractes anuals Contractes pluriennals Total Import (€)
Oberts 7 0 7 417.420,16
Negociats 3 0 3 157.874,46
Menors/factures directes 127 0 127 365.615,42
Total 137 0 137 940.910,04

Durant l'any 2017 l'Idescat ha adjudicat contractes menors a diverses empreses del tercer sector per un import total de 6.493,33 euros, d'acord amb l'article 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. El detall dels contractes formalitzats es pot consultar al portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

11.6. lnstal·lacions

Durant l'any 2017 s'ha instal·lat un segon grup de màquines de refrigeració a la sala dels sistemes d'alimentació ininterrompuda del Centre de Protecció de Dades, que ha de reforçar la continuïtat del servei en qualsevol circumstància i per tant preservar la informació emmagatzemada.

D'altra banda, i per millorar l'eficiència energètica i l'aïllament acústic de l'immoble, s'han substituït les finestres de la façana posterior de l'edifici.

També s'han consolidat unes polítiques iniciades en anys anteriors que tenen per objectiu disminuir costos en despesa corrent o incidir en pràctiques respectuoses amb el medi ambient. Així, aquest 2017, la substitució de les calderes per d'altres de condensació ha permès estalviar el 28% de despesa en gas respecte a l'any 2016; s'ha mantingut la recollida selectiva de residus (més de 2.500 kg de paper, 600 kg de plàstic, la totalitat de tòners buits i 250 kg d'altres residus recollits) i s'ha adquirit material elèctric de reposició amb tecnologia de baix consum (LED).

Consum de gas. 2015–2017
2017 2016 2015
Kw 72.934 101.506 113.377

Tots els equips de refrigeració de l'edifici s'han concentrat a la planta vuitena per ordenar-los, ja que fins ara estaven dispersos en diversos espais exteriors.

Finalment, i pel que fa als ascensors, s'han instal·lat quatre fotocèl·lules de detecció de persones a les portes interiors de les cabines per evitar que es tanquin sobtadament i s'han ajustat els sistemes de seguretat amb alertes quan la càrrega de pes excedeix la permesa.

11.7. Recursos humans

L'Idescat ha promogut i gestionat un concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de Responsable de suport administratiu a la gestió de personal.

Pel que fa a la provisió de llocs amb caràcter temporal, s'han gestionat 13 processos selectius per a la provisió de llocs de treball, publicats al portal corporatiu ATRI (6 adscrits a la Sub-direcció General de Producció i Coordinació; 4, a la d'Informació i Comunicació i 3 a la d'Administració i Serveis Generals). Es tracta de processos de caràcter estructural (relleus de persones que han marxat a altres departaments o ens del sector públic, a l'empresa privada, o que han promocionat dins de la mateixa organització).

També s'han iniciat 5 processos selectius més per proveir llocs de tècnic o tècnica superior estadístic, que es tancaran durant el 2018.

D'altra banda, 4 funcionaris adscrits a l'Idescat han obtingut plaça en el procés de selecció de promoció interna per proveir 309 llocs de treball de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

Expedients gestionats pel Servei d'Organització i Recursos Humans. 2017
Nombre
Expedients de reconeixement de l'antiguitat i de triennis 29
Situacions administratives 0
Expedients de jubilació 1
Sol·licituds tramitades per ATRI 3.702
Justificacions de no presència 600
Permisos per assumptes personals 1.633
Vacances 375
Absències (*) 734
Altres permisos (**) 360
Expedients de compatibilitat 2
Expedients de modificació de la relació de llocs de treball 4
Llocs proveïts per concurs de mèrits 1
Llocs proveïts per oferta d'ATRI 17
Expedients de concessió de bestretes al personal 0
Tramitació d'expedients d'incapacitat temporal 11
(*) Inclou baixes per incapacitat temporal, indisposicions sense baixa mèdica i absències per flexibilitat horària recuperable.
(**) Inclou el permís per flexibilitat horària recuperable, el permís per malaltia o hospitalització d'un familiar i el permís per deures inexcusables, entre altres.

Formació adreçada al personal de l'Idescat

Seguint amb el mateix procediment d'anys precedents, el 2017 s'ha distribuït un qüestionari entre el personal per conèixer-ne les necessitats formatives. El qüestionari plantejava 4 preguntes:

 • La formació que es considera més necessària.
 • La relació de la formació en les tasques desenvolupades.
 • Els motius per fer formació.
 • El format formatiu que es considera més adient segons les necessitats de cadascú.

Les respostes van deixar clares dues idees: el format més adequat era el de píndoles formatives o microcursos (instaurat l'any passat) i la necessitat de continuar amb la formació en llengua anglesa i en informàtica. D'acord amb aquest resultat, s'ha programat la formació següent:

Llengua anglesa

 • Conversa de nivell avançat en dues píndoles (10 hores cadascuna). Hi han assistit 18 persones.
 • Conversa de nivell bàsic (10 hores). Hi han assistit 8 persones.

Habilitats directives

 • Tècniques innovadores de gestió emocional i de l'estrès a la feina (8 hores). Curs basat en la tècnica del Brain Color Balance, que treballa la gestió de l'estrès per aconseguir una millor concentració, un augment del rendiment i l'optimització de la comunicació a nivell personal i en grup, entre altres.

Prevenció de riscos

 • Protecció contra incendis (5 hores). Hi han assistit 4 persones: 2 de nova incorporació als equips de primera intervenció i 2 que han volgut actualitzar coneixements.
 • Taller d'exercici físic laboral a l'oficina (8 hores). Hi han assistit 3 persones.

Suport a la gestió

Hi han assistit 10 persones.

 • Eines d'Administració electrònica: eNotum, eCopia i plataforma EACAT (2 hores).
 • Bones pràctiques en l'Administració electrònica (5 hores).
 • Portasignatures electrònic (2 hores).
 • Evolutiu s@rcat (2 hores).

Formació en línia

 • Preparació per a l'obtenció del certificat ACTIC, nivell mitjà. L'han cursat 4 persones.
 • Procediment administratiu (30 hores). L'han cursat 2 persones.
 • Llenguatge administratiu (30 hores). L'han cursat 3 persones.
 • Gestió de pressupost (30 hores). L'han cursat 2 persones.
 • Suport bàsic i desfibril·lació externa (2 hores). Curs experimental a partir d'una aplicació que es descarrega al telèfon mòbil.

El personal de l'Idescat també ha tingut accés al Pla de formació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i al de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Informàtica

 • Excel, nivell avançat (9 hores). El contingut s'adapta a les necessitats dels assistents. Hi han assistit 12 persones.
Formació del personal de l'Idescat. 2017
Activitats formatives Cursos Hores Assistents
Coneixements bàsics i avançats de caràcter generalista per als grups A, B, C, D i E 18 327,5 24
Eines i habilitats relacionades amb els llocs de treball 23 361,5 67
Ús de tecnologies i aplicacions informàtiques 16 380,0 60
Activitats externes especialitzades en matèria estadística 5 72,5 59
Llengua anglesa 7 548,0 15
Habilitats directives 2 82,0 29
Prevenció de riscos laborals 8 55,0 32
Total 79 1.826,5 286

11.8. Organigrama

Junta de Govern
President
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda Sr. Oriol Junqueras Vies
Vocals
Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda Sr. Josep Maria Jové Lladó
Secretari d'Economia Sr. Pere Aragonès Garcia
Director de l'Idescat Sr. Frederic Udina Abelló
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya
 • Sr. Josep Anton Mundó Balcells (fins al 8 d'octubre)
 • Sr. Antoni Dedeu Baraldés (des del 9 d'octubre)
 • Sr. Josep Ginesta Vicente (des del 9 d'octubre)
Secretària Sra. Mercè Perelló Jané
Estructura organitzativa de l'Idescat
Director Sr. Frederic Udina Abelló
Sub-directora General de Producció i Coordinació Sra. Cristina Rovira Trepat
Àrea d'Economia i Societat Sr. Pere Orriols Tubella
Àrea de Població i Territori Sra. Mireia Farré Mallofré
Àrea d'Empresa i Ocupació Sra. Carme Saborit Vidal
Àrea d'Estàndards i Qualitat Sr. Josep M. Martínez López
Sub-director General d'Informació i Comunicació Sr. Josep Sort Ticó
Àrea de Comunicació i Difusió Sr. Josep Jiménez Casanellas
Àrea de Tecnologies de la Informació Sra. Estela Tonzán Orio
Sub-directora General d'Administració i Serveis Generals Sra. Mercè Perelló Jané
Servei d'Organització i Recursos Humans Sr. Jordi Pelejero Serra

Equip de persones que han treballat a l'Idescat durant l'any 2017

Rosa Almirall | Lourdes Alonso | Josep Aparicio | Encarna Ariza | Josep Arnau | Elisabet Aznar | Jordi Bacaria | Núria Baluda | Susanna Ber | Anna Bernaus | Montse Borràs | Núria Bové | Elisabeth Cañellas l Anna Carbó | Marta Casals | Anna Castanyer | Yolanda Celades | Gabriel de la Coba | Pilar Colàs | Roser Condal | Antoni Contel | Miquel Delgado | Pol Delgado | María José Domènech | Mercè Duch | Mireia Farré | Àngels Ferrando | Mariona Ferret | Isabel Fontana | Jordi Galter | Xavier Gatell | M. Isabel García | Mònica Gasulla | Josep Gil | Àngela Gil | Ignacio González | César González | Pat Gràcia | Roser Güell | Cristina Guisande | Marià Herrero | Daniel Ibáñez | Josep Jiménez | Jonathan Jorba | Jaume Jose | Teresa Junqueras | Carme López | Juan Francisco López | José Luis Lorente | Lourdes Lucas | Carme Luna | Teresa M. Mallo | Cati Manuel | Javier Mariscal | Xavier Martín | Josep M. Martínez | Isabel Martos | Verònica Mata | Vicenç Meléndez | Conxita Mompeó | Ma. Luz Muñoz | Jesús Muñoz | Montserrat Navarro | Eulàlia Oller | Pere Orriols | Maria Josep Ortega | Enrique Ortega | Àlex Palau | Immaculada Paltré | Marcos Pardal | Rosario Peláez | Jordi Pelejero | Mercè Perelló | Juan José Píriz | Sergi Plaza | Jordi Puente | Mònica Reyes | David Rodríguez | Anna Isabel Rodríguez | Eva Maria Roldán | M. Victòria Rovira | M. Cristina Rovira | David Royo | Montserrat Royuela | Jaume Ruaix | Francesc Ruiz | Cecília Ruiz | Núria Ruiz | Carme Saborit | Josep Anton Sánchez | Sílvia Sans | Joan Serra | Elena Serrat | Cristina Serret | Carme Solsona | Albert Soria | Josep Sort | Eduard Suñé | Angel Tendillo | Estela Tonzán | Miquel Trobat | Frederic Udina | Esther Urrutia | Núria Villanueva

Total: 104 persones.