Saltar al contingut principal

7. Serveis de difusió estadística

L'Idescat, d'acord amb les directrius del Pla estadístic vigent, difon els resultats estadístics utilitzant Internet com a principal mitjà de divulgació.

L'Idescat presta els seus serveis directament mitjançant recursos propis de l'Administració.

L'Idescat ha publicat el 2017 la seva Carta de serveis. Una nova eina de qualitat que conté els principals serveis que ofereix l'Idescat, els compromisos en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de les persones usuàries en la millora de la prestació. Els serveis que recull la Carta són els següents: la difusió d'estadístiques oficials, les comunicacions sobre resultats estadístics, l'atenció personalitzada, l'elaboració de resultats estadístics a mida, l'expedició de certificacions i el servei de biblioteca. Per elaborar aquesta Carta de serveis, l'Idescat ha tingut en compte la Guia per a l'elaboració de cartes de serveis de la Generalitat de Catalunya.

El canal principal d'aquests serveis és el web de l'Idescat, que és el web de l'estadística oficial de Catalunya (www.idescat.cat). Des d'aquí, a banda d'informació general sobre l'Idescat, es pot accedir lliurement a les dades estadístiques oficials i sol·licitar serveis diversos. L'Idescat també és present a les xarxes socials per facilitar informació sobre novetats i avisos de publicació de resultats estadístics.

També disposa d'una biblioteca oberta al públic, dipositària dels resultats de l'estadística oficial de Catalunya, i d'un pla editorial de divulgació estadística.

L'atenció personalitzada als usuaris dona resposta a necessitats específiques d'informació estadística segons els tipus d'usuaris: gestors públics, empreses, investigadors, estudiants i particulars. L'Idescat ofereix aquesta atenció personalitzada mitjançant el web, el telèfon i presencialment, i també disposa d'un servei d'atenció per als mitjans de comunicació.

L'any 2017, el web de l'Idescat ha rebut 1.545.750 visites, que s'han comptabilitzat amb l'eina d'anàlisi web Google Analytics.

D'altra banda, el canal de Twitter de l'@idescat, que ja té 6 anys, ha continuat augmentant els seguidors fins a més de 6.200.

De les principals novetats del 2017 pel que fa a la difusió a través del web, en destaquen les següents:

 • Adaptació del web perquè sigui accessible des de qualsevol dispositiu o pantalla (mòbils, tauletes...).
 • Implementació d'un nou visor que permet als usuaris obtenir la taula de dades d'acord amb les seves necessitats (Projecte Plataforma Cerdà).
 • S'han millorat i enriquit les pàgines d'informació estadística per continguts temàtics.
 • Millores en el cercador del web, amb una targeta de suggeriments.

7.1. Difusió per Internet

El web de l'Idescat

El web de l'Idescat és el principal mitjà de difusió de la informació estadística oficial. L'any 2017 s'ha superat el milió cinc-centes mil visites, que comporta un increment del 17,5% respecte l'any anterior.

Principals indicadors d'accés al web de l'Idescat. 2015–2017
Total 2017 2016 2015
Visites 1.545.750 1.315.463 1.523.868
Visites en català 821.067 752.865 929.784
Visites en castellà 778.728 610.090 615.024
Visites en anglès 44.409 45.784 48.852
Visites de trànsit directe 225.184 215.770 365.482
Visitants 1.033.432 871.852 1.143.840
Pàgines visitades 6.640.239 6.458.434 8.708.491
Nombre de visites dels productes més visitats del web de l'Idescat. 2015–2017
Nombre de visites 2017 2016 2015
Anuari estadístic de Catalunya 458.720 340.887 365.403
El municipi en xifres 384.634 311.215 295.317
Indicadors de conjuntura econòmica 105.249 90.466 93.974
Indicadors anuals 67.486 89.963 93.963
Indicadors de la Unió Europea 50.504 58.867 59.224
Novetats 28.572 33.245 44.846
Rànquing de les 10 estadístiques més visitades. 2017
Nombre de visites 2017
Padró municipal d'habitants 156.272
Noms dels nadons 125.291
Estimacions de població 106.989
Enquesta de població activa 83.466
Noms i cognoms de la població 50.355
Cens de població i habitatges 43.486
Estadística de naixements 24.243
Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB) 22.179
Enquesta de condicions de vida 18.949
Estadística de defuncions 17.275

El web disposa d'un Registre de rectificacions, que dona a conèixer les modificacions imprevistes que s'han produït posteriorment a la publicació de les dades.

L'any 2017 s'han fet 37 rectificacions, el 16% de les quals han estat millores en les dades.

Registre de rectificacions. 2015–2017
Tipus 2017 2016 2015
Rectificacions 31 26 25
Millores (*) 6 8 18
Total 37 34 43
(*) Canvis en les dades que han sobrevingut posteriorment a la publicació inicial perquè es disposa de nova informació.

El canal de Twitter de l'Idescat

El canal de Twitter de l'Idescat (@idescat) continua en fase d'expansió, amb un increment del 14,9% del nombre de seguidors respecte del 2016.

Canal de Twitter de l'Idescat. 2015–2017
2017 2016 2015
Seguidors 6.228 5.419 4.721
Piulades emeses 705 719 695
Visites al web de l'Idescat (a partir de les piulades) 4.855 5.100 2.013

Actuacions de comunicació

El Calendari de difusió de resultats de l'Idescat recull la data de difusió de la producció estadística de l'Idescat, tant de fonts pròpies com externes. El 2017 s'han fet 277 actualitzacions del calendari.

Calendari de difusió dels resultats estadístics de l'Idescat. 2017
Conjuntura Estructura Total
Actuacions 25 43 68
Actualitzacions 198 79 277
Grau de seguiment (%) 99,0 75,0 92,1
Altres actuacions de comunicació. 2015–2017
Tipus 2017 2016 2015
Novetats web 300 293 286
Notes de premsa 46 41 39

7.2. Atenció d'usuaris

Durant l'any 2017, s'han rebut 2.374 comandes d'informació. El perfil dels usuaris és el següent:

 • empreses i particulars: 57%
 • Administració: 36%
 • universitats: 7%
Nombre de comandes rebudes segons la via d'arribada. 2015–2017
2017 2016 2015
Via formulari web 1.514 1.512 1.502
Via telèfon 638 684 716
Via presencial (biblioteca) 222 246 245
Total 2.374 2.442 2.463

En termes de qualitat, és un servei molt ben valorat pels usuaris, com es desprèn de l'Enquesta anual de satisfacció, amb una puntuació global de 8,3 (sobre 10).

Avaluació del servei de demandes via web. 2015–2017
Indicadors 2017 2016 2015
Puntuació global donada al servei (Enquesta anual de satisfacció) 8,3 7,8 7,9
Demandes contestades en menys d'11 dies (% s/total) 91,1 89,3 90,7
Demandes contestades en menys d'1 dia (% s/total) 58,8 55,4 59,7

7.3. Mitjans de comunicació

L'any 2017 s'han difós 46 notes de premsa, distribuïdes de la manera següent:

 • Àrea d'Economia i Societat: 5 notes d'estadístiques estructurals i 4 d'estadístiques conjunturals.
 • Àrea d'Empresa i Ocupació: 1 nota d'estadístiques estructurals i 25 d'estadístiques conjunturals.
 • Àrea de Població i Territori: 10 notes d'estadístiques estructurals.
 • Direcció: 1 nota.

La producció estadística de l'Idescat ha estat present a la premsa escrita en 500 ocasions durant l'any 2017. Per temes, aquests impactes han estat els següents:

 • Econòmics: 45% d'impactes.
 • Demogràfics: 27% d'impactes.
 • Socials: 15% d'impactes.
 • Institucionals i d'altres: 13% d'impactes.

7.4. Recopilació estadística

L'Idescat elabora productes que recopilen informació bàsica de Catalunya i un sistema d'indicadors econòmics, demogràfics i socials, tant conjunturals com estructurals, que també proporcionen informació territorial (municipis, comarques, àmbits del Pla territorial...) i informació comparativa amb Espanya i la Unió Europea.

L'Anuari estadístic de Catalunya recopila l'estadística bàsica de Catalunya. La informació de l'Anuari s'actualitza quan les diferents fonts publiquen els resultats monogràfics. L'any 2017 es manté com el producte de recopilació estadística més visitat del web (458.720 visites), amb un total de 9.545 taules i 859 actualitzacions.

Amb relació als sistemes d'indicadors (402 indicadors amb informació conjuntural i estructural amb la comparativa amb Espanya i la Unió Europea), l'any 2017 s'han fet 999 actualitzacions i ha tingut 245.569 visites al web de l'Idescat.

Durant l'any 2017, el web de l'Idescat ha rebut 1.088.903 visites als productes de recopilació estadística. La importància d'aquest tipus de productes queda reflectida en el pes que tenen en les visites al web de l'Idescat: un 70,4% de les visites es fan per consultar aquests productes.

Dins dels productes de recopilació estadística cal destacar El municipi en xifres, que proporciona els principals indicadors dels municipis de Catalunya amb una consulta molt senzilla i que l'any 2017 ha rebut un total de 384.634 visites, un 24% més que l'any anterior.

Sistemes d'indicadors de Catalunya. 2017

Per al seguiment demogràfic, econòmic i social de Catalunya, l'Idescat publica un conjunt d'indicadors actualitzats puntualment al web. La situació d'aquests indicadors l'any 2017 és la següent:

Nombre i actualitzacions d'indicadors per tipus. 2017
Tipus Nombre Actualitzacions Visites al web
Indicadors de conjuntura econòmica 98 720 105.269
Indicadors anuals 211 189 89.896
Indicadors de la Unió Europea 93 90 50.404
Indicadors demogràfics territorials 47 43 :
Indicadors socials territorials 130 110 :
Total 579 1.152 245.569

L'Idescat posa a l'abast dels usuaris una informació bàsica sobre Catalunya en els productes de recopilació estadística següents:

Productes de recopilació estadística
Títol Actuació
Anuari estadístic de Catalunya

9.545 taules constantment actualitzades de l'estadística bàsica de Catalunya.

L'any 2017 ha rebut 458.720 visites al web de l'Idescat.

El municipi en xifres

Prop de 200 indicadors sobre els 947 municipis de Catalunya i les 41 comarques i l'Aran.

L'any 2017 ha rebut 384.634 visites al web de l'Idescat.

Xifres de Catalunya 2018

Desplegable que presenta dades comparatives amb Espanya i la Unió Europea sobre població, medi ambient, treball, condicions de vida, economia, agricultura, indústria i R+D, energia, transport, turisme, TIC, educació i salut.

Està disponible en 9 idiomes: català, occità, castellà, anglès, francès, alemany, italià, portuguès i xinès.

7.5. Biblioteca

A 31 de desembre de 2017, el fons de la biblioteca recull un total de 166.394 volums.

Actuacions de la Biblioteca. 2015–2017
2017 2016 2015
Catalogació
Llibres 927 1.162 677
Revistes 1.075 1.535 1.246
Adquisició
Comandes 256 509 364
Llibres arribats 286 871 471
Comunicació
Sumaris revistes 536 702 497
Novetats biblioteca 300 298 258

7.6. Publicacions

L'any 2017, dintre del Pla editorial, l'Idescat ha editat 9 publicacions, amb un tiratge global de 16.300 exemplars.

Les publicacions de l'Idescat se centren en la informació estadística de caràcter més divulgatiu.

Publicacions
Títols Suport
Comerç amb l'estranger. 2015 digital
Dossiers Idescat. Núm. 21. Mobilitat obligada de la població de Catalunya paper i digital
Estadística de l'audiovisual a Catalunya. 2014 digital
Memòria 2016 digital
Projeccions de població en edat escolar. 2016–2026 paper i digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 41. Núm. 1 paper i digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 41. Núm. 2 paper i digital
Xifres de Catalunya 2018 (9 idiomes: català, castellà, anglès, occità, alemany, francès, italià, portuguès i xinès) paper i digital