Saltar al contingut principal

5. Estadístiques d'empresa i ocupació

L'Àrea d'Empresa i Ocupació s'encarrega de dissenyar i produir les estadístiques de l'activitat empresarial i laboral que corresponen a l'Idescat.

La producció estadística empresarial inclou les estadístiques estructurals i conjunturals d'empreses i l'estadística de sectors específics, com ara el sector exterior, el cultural, el turisme, el sector TIC, l'R+D i la innovació.

Pel que fa a l'estadística laboral, les actuacions inclouen la dimensió i la caracterització de la força de treball, l'obtenció del nombre d'afiliats i afiliacions segons la residència padronal, l'Estadística de salaris, l'Estadística de cost laboral i l'Estadística longitudinal de vides laborals.

També ha d'elaborar el Registre estadístic d'entitats com a nucli d'integració, fonamentalment, de la informació administrativa i estadística d'empreses i establiments, i la seva relació amb els registres estadístics de població i de territori.

L'any 2017, l'Àrea d'Empresa i Ocupació ha destinat els recursos a les tres línies d'actuació següents:

 1. Participació en el desenvolupament de projectes estratègics de l'Idescat.
 2. Anàlisi de viabilitat per a la innovació de productes i de processos de producció estadística.
 3. Manteniment i ampliació de la producció estadística de la qual és responsable, d'acord amb el Programa anual d'actuació estadística del 2017.

Pel que fa a la participació en projectes estratègics de l'Idescat, cal esmentar les accions vinculades amb el Registre estadístic d'entitats de Catalunya, amb el desenvolupament de la Plataforma Cerdà i amb el Projecte Qualitas.

En relació amb el Registre estadístic d'entitats de Catalunya, durant el 2017 s'ha donat continuïtat a les actuacions següents:

 • L'actualització de l'inventari de fonts estadístiques i administratives d'interès.
 • La delimitació de la informació del Registre que pot ser pública, preservant el secret estadístic i les dades de caràcter personal.

En relació amb la Plataforma Cerdà (suport tecnològic del Sistema integrat d'informació estadística de l'Idescat), durant l'any 2017 s'han desenvolupat i posat en producció els processos estadístics i d'estimació associats als entorns analítics i de difusió de quatre actuacions estadístiques del Programa anual d'actuació estadística 2017 que són responsabilitat de l'Àrea:

 1. Estadística dels visitants estrangers a Catalunya
 2. Estadística de la despesa dels visitants estrangers a Catalunya
 3. Estadística del turisme dels residents de Catalunya
 4. Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat

Aquestes actuacions estadístiques han constituït el marc inicial per desenvolupar la infraestructura de la Plataforma i dels estàndards i components de difusió de la informació que hi van associats.

Paral·lelament, s'ha documentat el disseny, construcció, elaboració i difusió d'aquestes estadístiques, d'acord amb l'estàndard internacional de documentació de processos de producció d'operacions estadístiques GSBPM (Generic Statistical Business Process Model), en línia amb el que s'està fent en d'altres instituts d'estadística d'àmbit europeu i internacional, i donant continuïtat al Projecte Qualitas iniciat l'any 2015. L'objectiu és documentar homogèniament tota la producció estadística de l'Idescat, amb independència de la plataforma tecnològica en la qual estigui desenvolupada.

Quant a la innovació de la producció estadística, el 2017 s'ha donat continuïtat a projectes iniciats en períodes anteriors i se n'han posat en marxa de nous.

Així, s'ha continuat treballant en els projectes següents:

 • L'ajust dels efectes de calendari i estacional de diverses sèries d'indicadors de conjuntura, amb l'objectiu de millorar la informació estadística conjuntural, d'acord amb les recomanacions europees i el programari JDemetra+.
 • L'elaboració del Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, amb l'objectiu de tenir una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística adaptada als conceptes i classificacions del manual metodològic del Compte satèl·lit del turisme elaborat per l'Organització Mundial del Turisme. Aquest Compte ha de permetre conèixer l'impacte econòmic del turisme sobre el PIB de l'economia, dins del marc conceptual de les estadístiques del turisme i del Marc input-output.
 • La investigació en models no paramètrics per a l'estimació d'indicadors territorials de població activa, ocupada i aturada (mitjançant tècniques d'estimació en petites àrees).

Quant als nous projectes, cal destacar els següents:

 • En l'àmbit del turisme, s'ha donat compliment a les actuacions Estadística del turisme dels residents de Catalunya i Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat (recollides en el Programa anual d'actuació estadística 2017), amb la publicació de les dades dels principals indicadors des del segon trimestre de 2015.
 • En l'àmbit de la comptabilitat mediambiental, s'han iniciat els treballs per elaborar el compte de fluxos de materials de l'economia catalana, establert com una eina bàsica per a la presa de decisions en polítiques relacionades amb l'ús eficient dels recursos naturals i la prevenció i gestió de residus, i per a l'avaluació de polítiques relacionades amb l'anomenat creixement verd i l'economia circular. L'objectiu d'aquesta nova actuació estadística (que s'emmarca en el context d'obtenció d'indicadors d'avaluació de la sostenibilitat d'acord amb el Pla nacional per a la implementació a Catalunya de l'Agenda 2030 de Nacions Unides) és presentar de forma sistemàtica, comparable i detallada els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques, fent una adaptació de la metodologia d'Eurostat a l'àmbit de Catalunya.
 • En l'àmbit de la recerca i la tecnologia, s'ha iniciat l'estudi de viabilitat per obtenir indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia, dels sectors industrials i de serveis.
 • En l'àmbit laboral, i en relació amb l'Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris, s'ha iniciat l'estudi de viabilitat per a l'avaluació comparativa dels resultats d'inserció laboral de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) amb altra informació administrativa i estadística. L'objectiu és estimar les taxes d'inserció laboral dels anys en què no es du a terme l'Enquesta, de periodicitat triennal.

En relació amb les actuacions estadístiques consolidades, el 2017 s'ha caracteritzat per la continuïtat i l'actualització de la informació, però també per la introducció de canvis derivats de les operacions estadístiques de base i el plantejament de l'ampliació de plans de tabulació.

En l'àmbit de la producció estadística empresarial i sectorial, s'han portat a terme les actuacions següents:

 • S'ha fet el treball de camp de l'Enquesta territorial TIC a les llars 2017.
 • S'han publicat els indicadors comarcals i del conjunt de Catalunya de l'Enquesta territorial TIC a les llars 2015.
 • Pel que fa a les estadístiques estructurals d'empreses, s'han iniciat els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, amb data de referència 2015. La integració ha comportat les novetats següents:
  • Qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors.
  • Dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius.
  • Canvi de denominació de les antigues operacions (Enquesta anual de comerç, Enquesta anual de serveis i Enquesta industrial d'empreses), que passen a dir-se Estadística estructural d'empreses del sector comerç, Estadística estructural d'empreses del sector serveis i Estadística estructural d'empreses del sector industrial.

Pel que fa a l'estadística laboral, cal destacar les actuacions següents:

 • S'han difós els resultats de l'Enquesta anual d'estructura salarial 2015, que ofereix informació dels salaris segons les principals variables sociodemogràfiques i les característiques de l'ocupació.
 • Pel que fa a l'Enquesta de població activa, s'ha iniciat la publicació trimestral de la població ocupada i assalariada per a Catalunya i Espanya del sector de les TIC, amb dades des del primer trimestre del 2008.
 • S'ha continuat treballant en els fitxers d'afiliacions a la Seguretat Social per ampliar la tabulació dels resultats d'afiliats i afiliacions.

Actuacions estadístiques d'empresa i ocupació 2017

Enquesta de clima empresarial de Catalunya

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Disseny del qüestionari, disseny i selecció de la mostra, contractació i control de l'empresa de treball de camp, i depuració i tabulació del fitxer de microdades.

Per a tots els trimestres del 2017, s'han publicat els resultats per al conjunt de Catalunya i per a cada sector d'activitat econòmica:

 • indústria
 • construcció
 • comerç
 • hostaleria
 • resta de serveis

A partir d'aquesta estadística s'obtenen tabulacions específiques per a les demarcacions de les cambres de Lleida-Tàrrega, Terrassa i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'any 2017 s'ha estudiat la viabilitat d'una tabulació específica per a la demarcació de la Cambra de comerç de Sabadell amb un resultat positiu. De manera anàloga a la resta de territoris, a partir del tercer trimestre de 2017 s'ofereixen resultats periòdics per a aquesta demarcació, sota petició.

Altres organismes participants: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Estadística del comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger segons el contingut tecnològic dels productes industrials, en els àmbits de la Unió Europea i de la resta del món.

El 2017 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Directori d'empreses i establiments

Periodicitat: contínua

Actuacions: Elaboració del directori provisional corresponent a l'any 2016, segons el que preveu el conveni d'intercanvi de directoris d'empreses amb l'Institut Nacional d'Estadística.

El 2017 s'ha continuat proporcionant resultats per municipis i comarques per atendre peticions d'explotació a mida. També s'ha actualitzat el directori afegint l'any de referència 2016, i així es disposa de resultats des del 2012 fins al 2016, a 1 de gener.

Altres organismes participants: Cambres de comerç de Catalunya; departaments de la Generalitat de Catalunya; Institut Nacional d'Estadística; Ministeri de Foment; Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Índexs de comerç al detall

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un indicador mensual que mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya, a través de la variable volum de negoci, segons el tipus de producte.

L'any 2017 s'han adaptat els càlculs dels indicadors a preus constants al canvi de base de l'IPC.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat, els sectors d'activitat econòmica i les principals característiques demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat).

El 2017 s'ha continuat treballant en els fitxers per difondre en un futur nous creuaments d'afiliats i afiliacions.

Altres organismes participants: Tresoreria General de la Seguretat Social; Institut Social de la Marina.

Estadística estructural d'empreses del sector serveis

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2015 dels resultats de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector serveis no comercials.

El 2017 s'han iniciat els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis amb data de referència 2015. La integració ha comportat les novetats següents:

 • Qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors.
 • Dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius.
 • Canvi de denominació de les antigues operacions.

En aquest primer any d'integració s'ha mantingut tant la tabulació com la desagregació sectorial utilitzades en la difusió dels resultats des de l'any de referència 2008.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística estructural d'empreses del sector comerç

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2015 dels resultats de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç (anomenada Enquesta anual de comerç fins a l'any de referència 2014) per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector comerç.

El 2017 s'ha iniciat els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis amb data de referència 2015. La integració ha comportat les novetats següents:

 • Qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors.
 • Dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius.
 • Canvi de denominació de les antigues operacions.

En aquest primer any d'integració s'ha mantingut tant la tabulació com la desagregació sectorial utilitzades en la difusió dels resultats des de l'any de referència 2008.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'empreses i establiments

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització per al 2017 de resultats anuals a partir del directori d'empreses i establiments de l'Institut Nacional d'Estadística.

S'ofereixen resultats segons les branques d'activitat econòmica per a les empreses amb activitat econòmica a Catalunya i per condició jurídica i estrats de nombre d'assalariats.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'estructura salarial

Periodicitat: anual

Actuacions: El 2017 s'han difós els resultats de l'Enquesta anual d'estructura salarial 2015, que ofereix informació dels salaris segons les principals variables sociodemogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i segons les principals característiques de l'ocupació (sector d'activitat, tipus d'ocupació, tipus de contracte i tipus de jornada).

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de costos laborals

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, per obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força de treball desagregat per components.

El 2017 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre activitats en R+D

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors d'execució i els recursos humans que s'hi destinen.

L'any 2017 s'han difós els resultats corresponents a l'any 2015. Fins l'any anterior aquesta estadística només presentava informació a l'apartat Indicadors anuals del web; aquest any s'han redefinit els continguts i ara també es pot trobar al catàleg d'estadístiques. Com cada any, el 2017 s'ha treballat amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i amb l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) en la renovació del directori que es tramet anualment a l'Institut Nacional d'Estadística i que constitueix la base de l'operació.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en càmpings

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en càmpings corresponent a l'any 2017, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en turisme rural corresponent a l'any 2017, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació, marques turístiques i origen geogràfic.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat hotelera

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera corresponent a l'any 2017, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'audiovisual

Periodicitat: anual

Actuacions: Caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació específica de l'Enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al sector, per conèixer l'evolució de la producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals. L'actuació també preveu el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

L'any 2017 s'ha publicat la informació relativa al 2015.

Altres organismes participants: Consell de l'Audiovisual de Catalunya; Departament de Cultura; Departament de la Presidència; Institut Català de les Empreses Culturals; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre innovació a les empreses

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació a les empreses per a l'any 2015, a partir de fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu d'obtenir diferents indicadors sobre el procés d'innovació de les empreses, tant tecnològica com no tecnològica.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de població activa

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa trimestrals i anuals.

El 2017 s'ha publicat per primera vegada informació de la població ocupada i assalariada a Catalunya i Espanya en el sector de les TIC, a partir de l'any 2008. Fins al moment només es publicaven dades de la població ocupada en els sectors tranversals de la cultura i el turisme; la publicació en el sector de les TIC afavoreix la comparabilitat entre aquests tres sectors específics i amb d'altres estadístiques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del comerç amb l'estranger

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger. Es presenta la informació per diverses classificacions (TARIC, destinació econòmica dels béns, CUCI-Rev. 4 i CCAE-2009) i per àrees geogràfiques i països.

El 2017 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Publicacions: "Comerç amb l'estranger 2015" (PDF)

Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu de conèixer les principals característiques dels viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat.

El 2017 s'ha donat compliment a aquesta actuació estadística, amb la publicació d'informació trimestral des del segon trimestre de 2015, a partir dels desenvolupaments duts a terme a la Plataforma Cerdà en relació amb els entorns analítics i de difusió.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del turisme dels residents de Catalunya

Periodicitat: trimestral i anual

Actuacions: Explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu de conèixer les principals característiques dels viatges dels residents de Catalunya amb destinació a Catalunya, a la resta de l'Estat i a l'estranger.

El 2017 s'ha donat compliment a aquesta actuació estadística, amb la publicació d'informació trimestral des del segon trimestre de 2015, a partir dels desenvolupaments duts a terme a la Plataforma Cerdà en relació amb els entorns analítics i de difusió.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística dels visitants estrangers

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació per als mesos del 2017 de l'Estadística de moviments turístics en frontera i l'Enquesta de despesa turística de l'Institut Nacional d'Estadística, per conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya.

El 2017 s'ha passat a difondre la informació a partir dels desenvolupaments duts a terme a la Plataforma Cerdà en relació amb els entorns analítics i de difusió.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la despesa dels visitants estrangers

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació per als mesos del 2017 de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'Institut Nacional d'Estadística, per conèixer la despesa del turisme estranger a Catalunya.

El 2017 s'ha passat a difondre la informació a partir dels desenvolupaments duts a terme a la Plataforma Cerdà en relació amb els entorns analítics i de difusió.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

Actuacions: L'any 2017 s'ha iniciat l'estudi de viabilitat per a l'avaluació comparativa dels resultats d'inserció laboral provinents de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) amb altra informació administrativa i estadística, amb l'objectiu d'estimar les taxes d'inserció laboral dels anys que no es du a terme l'Enquesta, de caràcter triennal. La promoció analitzada ha estat la dels titulats en el curs 2012/2013.

Altres organismes participants: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Estadística i comptes de les empreses culturals

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi que recull un conjunt de magnituds econòmiques i d'indicadors rellevants de les empreses de l'àmbit cultural, que permet conèixer de manera precisa i fiable la grandària econòmica i l'evolució anual d'aquest sector.

El 2017 s'ha dut a terme l'actualització amb dades referides a l'any 2015.

Altres organismes participants: Departament de Cultura; Institut Nacional d'Estadística; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística i comptes de les empreses del turisme

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi que fa possible un seguiment multidimensional del sector del turisme amb periodicitat anual, des de la perspectiva empresarial, i que inclou la publicació dels resultats empresarials bàsics i d'altres indicadors rellevants.

El 2017 s'ha actualitzat aquesta Estadística, amb dades referides a l'any 2015.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Coneixement; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística i comptes del sector TIC

Periodicitat: anual

Actuacions: Estadística de síntesi de periodicitat anual que, mitjançant la recopilació d'informació estadística de diverses fonts, pretén il·lustrar la situació de les empreses del sector TIC segons la delimitació del sector proposada per l'OCDE.

El 2017 s'ha dut a terme l'actualització amb dades referides a l'any 2015.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència; Institut Nacional d'Estadística; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística estructural d'empreses de la indústria

Periodicitat: anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2015 dels resultats de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial (anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants per branques d'activitat de les empreses del sector industrial.

El 2017 s'han iniciat els canvis derivats de la integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis amb data de referència 2015. La integració ha comportat les novetats següents:

 • Qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors.
 • Dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius.
 • Canvi de denominació de les antigues operacions.

En aquest primer any d'integració s'ha mantingut tant la tabulació com la desagregació sectorial utilitzades en la difusió dels resultats des de l'any de referència 2008.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística industrial de productes

Periodicitat: anual

Actuacions: Treballs necessaris per a l'actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta industrial de productes corresponent a l'any 2016 (provisionals) i 2015 (definitius). Aquests treballs s'han centrat fonamentalment en les modificacions introduïdes en la llista PRODCOM, que codifica els productes investigats per l'enquesta.

L'objectiu és obtenir informació detallada del valor i la quantitat de les vendes d'un conjunt de productes que cobreixen la major part del sector industrial.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística longitudinal de vides laborals

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació anual específica per a Catalunya dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals 2015, per obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

Es difonen resultats per a Catalunya, províncies i municipis de més de 40.000 habitants.

Estadística sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a les empreses amb seu a Catalunya del fitxer de microdades corresponent a l'any 2016–2017 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre equipament i ús de TIC a les llars

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a les llars catalanes del fitxer de microdades corresponent a l'any 2017 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars

Periodicitat: biennal

Actuacions: Realització del treball de camp de l'Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars corresponent a l'any 2017, que inclou les tasques següents:

 • Disseny i elaboració del qüestionari.
 • Disseny i selecció de la mostra.
 • Contractació i control de l'empresa de treball de camp.

Durant el 2017 també s'han publicat els resultats de l'edició de l'enquesta del 2015.

Aquesta operació té caràcter biennal.

Altres organismes participants: Departament de la Presidència.

Índex de preus industrials

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística amb la finalitat de mesurar l'evolució dels preus dels productes fabricats per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions, a la primera etapa de la seva comercialització.

El 2017 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de producció industrial

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística per mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions (és a dir, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus). També es realitza el càlcul dels grans sectors industrials corregits d'efecte calendari.

El 2017 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de vendes en grans superfícies

Periodicitat: mensual i anual

Actuacions: Elaboració d'un indicador que ofereix informació de les vendes en alimentació i resta de productes a les grans superfícies no especialitzades amb una superfície superior a 2.500 metres quadrats.

Al llarg del 2017 s'ha actualitzat de forma contínua el directori que alimenta aquesta operació i s'ha renovat l'aplicació informàtica de gestió i càlcul de l'índex que alimenta el sistema d'indicadors de conjuntura econòmica.

Índex de volum de negoci a la indústria

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

El 2017 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex d'entrada de comandes a la indústria

Periodicitat: mensual

Actuacions: Elaboració d'un índex d'entrada de comandes per destinació econòmica dels béns, per tal de mesurar l'evolució de l'activitat a partir de la demanda futura.

El 2017 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicador de confiança empresarial

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i l'operació de l'Institut Nacional d'Estadística sobre els indicadors de confiança empresarial.

Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Per a tots els trimestres del 2017, s'han publicat els resultats per a cada sector d'activitat econòmica (indústria, construcció, comerç, hostaleria i transport, i resta de serveis). També es difon l'índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària de l'establiment i per agrupacions de demarcacions camerals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

Periodicitat: mensual i trimestral

Actuacions: Elaboració de dos indicadors del sector serveis: Indicador d'activitat del sector serveis per volum de negoci (IASSVN) i l'Indicador conjuntural de producció del sector serveis (IPROSS). L'IASSVN reflecteix l'evolució conjuntural de l'activitat real d'aquest sector a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per a la prestació de serveis i venda de béns, que són objecte de l'activitat de l'empresa. Pel que fa a l'IPROSS, s'elabora un indicador per conèixer l'evolució real del valor afegit brut del sector serveis.

El 2017 s'ha continuat amb la producció habitual.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Actualització dels indicadors corresponents als dos darrers trimestres del 2016 i als dos primers del 2017 per mesurar la competitivitat del sector industrial català, que tenen en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Periodicitat: mensual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR), segons marques turístiques i categories dels establiments.

El 2017 s'ha continuat amb la producció habitual i s'ha treballat en la publicació, el 2018, de dades anuals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia

Actuacions: L'any 2017 s'ha iniciat l'estudi de viabilitat per obtenir indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia, dels sectors industrials i de serveis.

Indicadors territorials de població activa

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Explotació específica de l'Enquesta de població activa i fonts administratives com el Padró municipal d'habitants, el Registre d'aturats registrats i el fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social, per obtenir indicadors territorials d'activitat, ocupació i atur en l'àmbit municipal i comarcal mitjançant tècniques de modelització estadística.

Durant el 2017 s'ha continuat avançant en la investigació de models alternatius als calculats fins al moment per obtenir els indicadors territorials.

Registre estadístic d'entitats

Periodicitat: contínua

Actuacions: Treballs preparatoris del sistema del Registre d'empreses de Catalunya en el qual, sobre la base del directori d'empreses i establiments de les empreses catalanes, s'ha d'integrar tota la informació disponible sobre aquestes empreses derivada de registres administratius i de diferents operacions d'enquesta.

El 2017 s'ha seguit actualitzant l'inventari de fonts, s'ha aprofundit en el conjunt de requeriments necessaris per construir el Registre i s'ha continuat amb els treballs de delimitació de la informació del Registre que es pot difondre, preservant el secret estadístic i les dades de caràcter personal.