Saltar al contingut principal

4. Estadístiques d'economia i societat

La producció d'estadístiques macroeconòmiques i socials durant l'any 2017 s'ha caracteritzat per les següents línies d'actuació:

 • Publicació dels resultats de l'Enquesta de condicions de vida 2016 amb la presentació de la distribució territorial d'alguns dels indicadors i realització de l'Enquesta de condicions de vida 2017.
 • Publicació de l'Enquesta de finançament i despesa de l'ensenyament privat. Curs 2014–2015.
 • Realització de l'Enquesta de biblioteques 2016.
 • Renovació i millora del procediment de càlcul detallat de les estimacions territorials del producte interior brut.
 • Preparació de l'Estadística econòmica dels serveis d'ajuda a domicili 2017.
 • Preparació de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018.
 • Publicació dels Indicadors de benestar i progrés social a Catalunya.
 • Ampliació de resultats de la Comptabilitat trimestral de Catalunya.
 • Avaluació i ajust de l'indicador avançat de l'evolució trimestral del PIB català (PIB Flash).

Després que l'any 2016 s'iniciés la col·laboració amb l'INE per ampliar a Catalunya l'Enquesta de condicions de vida, l'any 2017 s'ha explotat per primera vegada l'enquesta ampliada i s'ha fet renovat el pla de tabulació. Aquest pla ha inclòs la presentació de resultats desagregats per àmbits territorials i per corones metropolitanes, com a principal novetat.

Aquest any s'ha realitzat la recollida de la informació de l'ampliació de l'Enquesta de condicions de vida 2017 (amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona). L'Enquesta de condicions de vida està integrada dins les estadístiques de la Unió Europea sobre la renda i condicions de vida (EU-SILC).

Durant l'any s'han publicat els resultats de l'Enquesta sobre el finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Curs 2014–2015, que es porta a terme cada cinc anys. L'Idescat va assumir l'any 2016 aquesta operació de camp dins el marc de l'operació estatal que l'INE articula. L'objectiu és recollir la informació econòmica rellevant sobre els ensenyaments reglats gestionats pel sector privat.

Així mateix, s'ha fet el treball de camp de l'Enquesta de biblioteques 2016, que ofereix informació sobre les principals característiques de les biblioteques: l'estructura, el funcionament, l'equipament de què estan dotades, el volum i la qualificació del personal implicat, així com les despeses i els serveis que ofereixen.

Amb la col·laboració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, el 2017 s'ha publicat la primera versió dels Indicadors de benestar i progrés social de Catalunya, que ofereixen una visió multidimensional dels aspectes socials, del benestar i de la sostenibilitat, associats al progrés. Seguint les tendències internacionals en aquest camp, aquest projecte es proposa superar el marc d'indicadors econòmics utilitzats tradicionalment com a mesures de creixement i benestar (PIB).

Durant l'any s'han iniciat el treballs de preparació de dues operacions de camp que s'han de realitzar durant l'any 2018:

 1. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018 (en col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística). Com en l'edició anterior (2013), l'enquesta adopta el procediment multicanal de recollida (Internet, telefònic, presencial) amb l'objectiu d'aconseguir la resposta d'unes 9.000 persones a Catalunya sobre l'ús de les llengües en els diferents moments de la vida quotidiana.
 2. Estadística econòmica dels serveis d'ajuda a domicili 2017. Aquest projecte innovador es proposa completar el quadre informatiu necessari per elaborar els comptes dels serveis socials de Catalunya. Es realitza en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que és qui n'ha promogut la realització. Durant l'any 2017 s'ha treballat en el disseny del projecte.

Pel que fa a les macromagnituds econòmiques, durant l'any 2017 s'ha continuat amb els treballs de millora metodològica i de base informativa, especialment en tres àmbits:

 1. Comptabilitat trimestral de Catalunya. Les millores metodològiques de l'any anterior han portat a reconsiderar la presentació d'aquesta estadística, ampliant els resultats i publicant per primera vegada els agregats del PIB des del vessant de l'oferta i la demanda, a preus corrents i en índexs de volum. També s'han publicat les taxes de variació interanual de les sèries a preus corrents i les taxes intertrimestrals de les sèries corrents i en volum. A més, en l'oferta, l'Idescat ha ampliat el detall dels serveis amb les agrupacions de branques següents: comerç, transport i hostaleria; activitats immobiliàries, professionals i altres; i Administració pública, educació, sanitat i serveis socials.
 2. Indicador avançat de l'evolució trimestral del PIB català (PIB Flash). Durant l'any 2017 s'ha treballat per avaluar i ajustar el procediment dissenyat per obtenir aquest indicador.
 3. Les estimacions territorials de macromagnituds. Després de la millora i transformació d'aquestes magnituds durant els anys anteriors, l'any 2017 s'han continuat adequant els procediments de càlcul pels canvis en les fonts d'informació i per la incorporació de noves fonts.

Actuacions estadístiques d'economia i societat 2017

Enquesta de condicions de vida

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població. Realització d'un treball de camp a Catalunya per a l'Enquesta de 2017, per recollir una mostra complementària a la de l'INE.

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Ajuntament de Barcelona; Àrea Metropolitana de Barcelona; Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de despesa en consum de les llars

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal, per obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística econòmica dels serveis d'ajuda a domicili

Actuacions: Durant l'any 2017 s'ha explorat la viabilitat d'obtenir la informació econòmica sobre els serveis d'ajuda a domicili a Catalunya en base a la recopilació d'informació administrativa. Finalment s'ha optat per endegar els treballs de disseny d'una operació de camp pilot de recollida d'informació dels diferents agents que intervenen en el procés productiu d'aquests serveis.

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

Periodicitat: anual

Actuacions: Explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català d'acord amb el projecte tècnic ja elaborat. L'objectiu és obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, privació material i exclusió social per a les àrees bàsiques de serveis socials i les comarques de Catalunya. Sobre la base d'aquests indicadors i el seu desenvolupament, es pretén obtenir un o diversos indicadors que sintetitzin tota la informació.

Estadística de biblioteques

Periodicitat: biennal

Actuacions: Realització del treball de camp per recollir informació corresponent a l'any 2016 sobre les característiques de les biblioteques segons l'estructura, el funcionament, l'equipament, el personal, els serveis i les despeses.

Altres organismes participants: Departament de Cultura; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Periodicitat: quinquennal

Actuacions: Publicació dels resultats de l'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat a Catalunya del curs 2014–2015.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda; Departament d'Ensenyament.

Indicadors socials territorials

Periodicitat: contínua

Actuacions: Disposar d'un sistema d'indicadors socials per conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya, desagregats segons la divisió territorial vigent. A més, seguir l'evolució temporal dels indicadors, recopilant i tractant estadísticament les dades.

Marc input-output de Catalunya

Periodicitat: contínua

Actuacions: Tasques de revisió, actualització i explotació del Marc input-output, com a base informativa imprescindible per elaborar la resta d'estadístiques macroeconòmiques.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda; Departament d'Empresa i Coneixement; Departament de Territori i Sostenibilitat; Institut Nacional d'Estadística; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Comptes econòmics anuals de Catalunya

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) i les desagregacions d'oferta, demanda i rendes, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives, per conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda.

Productivitat total dels factors

Periodicitat: anual

Actuacions: Càlcul de la productivitat total dels factors de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic, d'acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s'ajusten a la metodologia usada per la Comissió Europea.

Producte interior brut. Estimacions territorials

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives de caràcter territorial.

Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials

Periodicitat: anual

Actuacions: Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per obtenir la renda familiar i els seus components, per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals.

Comptabilitat trimestral de Catalunya

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Estimació trimestral del producte interior brut (PIB) des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives. Es tracta d'una estadística conjuntural que requereix una atenció permanent en la millora de les fonts i dels procediments d'estimació.

Avanç del PIB trimestral

Periodicitat: trimestral

Actuacions: Primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del producte interior brut (PIB) global i sectorial de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departaments de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Estadística de les pensions i altres prestacions

Periodicitat: anual

Actuacions: Recopilació i homogeneïtzació d'informació sobre les prestacions de sosteniment de la renda de Catalunya. Ofereix informació històrica del nombre i els imports de les prestacions, així com altres informacions complementàries que permeten conèixer millor aquest grup de prestacions (com les pensions de la Seguretat Social, les pensions dels règims especials de funcionaris i les prestacions per atur).

Altres organismes participants: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Indicadors tributaris municipals

Periodicitat: anual

Actuacions: Aprofitament estadístic de dades tributàries per conèixer la realitat municipal.

Altres organismes participants: Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida

Periodicitat: anual

Actuacions: Tasques de disseny d'un procediment d'elaboració d'estimacions desagregades territorialment dels principals indicadors de desigualtat i exclusió socials proporcionats per l'Enquesta de condicions de vida i gestió de fonts d'informació.

Altres organismes participants: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.