Saltar al contingut principal

2. Planificació estadística

Les principals actuacions de l'Idescat relacionades amb la planificació i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya es concreten en els contactes mantinguts amb els agents productors d'estadística oficial per desenvolupar la proposta de Programa anual d'actuació estadística del 2018 (PAAE 2018) d'una banda, i per elaborar l'informe d'avaluació del Pla estadístic de Catalunya 2011–2016 (PEC 2011–2016) de l'altra.

També s'ha dut a terme l'informe de compliment del Programa anual d'actuació estadística del 2016, per donar-ne compte al Parlament.

2.1. Avaluació del Pla estadístic de Catalunya 2011–2016 (PEC 2011–2016)

El PEC 2011–2016 és el cinquè Pla que aprova el Parlament de Catalunya i representa la continuació del procés de consolidació i enfortiment del Sistema estadístic de Catalunya (SEC). S'estructura en cinc eixos estratègics desenvolupats en 28 objectius generals, que defineixen els reptes d'informació i instrumentals que cal assolir durant aquest període.

Al llarg dels 6 anys d'abast del PEC, el nombre d'actuacions ha oscil·lat entre 309 l'any 2012 i 326 l'any 2015.

Actuacions estadístiques per organismes responsables. 2011–2016 (*)
Programades Generalitat Departaments Idescat Altres agents del SEC
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %
2016 324 100 301 92,9 195 60,2 106 32,7 22 6,8
2015 326 100 310 95,1 186 57,1 124 38 33 10,1
2014 316 100 300 94,9 180 57 120 38 30 9,5
2013 321 100 307 95,6 188 58,6 119 37,1 33 10,3
2012 309 100 288 93,2 188 60,8 0 32,4 37 12
2011 319 100 299 93,7 195 61,1 105 32,6 33 10,3
(*) Les actuacions estadístiques dutes a terme per més d'un organisme s'assignen simultàniament a cadascun dels organismes.
Actuacions estadístiques i grau de compliment. 2011–2016
Programades Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme
Valor % Valor % Valor % Valor %
2016 324 100 298 92 19 5,9 7 2,2
2015 326 100 301 92,3 16 4,9 9 2,8
2014 316 100 282 89,2 30 9,5 4 1,3
2013 321 100 278 86,6 33 10,3 10 3,1
2012 309 100 278 90 18 5,8 13 4,2
2011 319 100 273 85,6 31 9,7 15 4,7

El grau de compliment de les actuacions estadístiques durant el PEC 2011–2016 ha estat, cada any, superior al 85% i s'aproxima al 93% l'any 2015. Si considerem el conjunt d'actuacions que han produït algun tipus de resultat (és a dir, la suma de les actuacions dutes a terme i les dutes a terme parcialment), el percentatge de compliment arriba a un màxim del 98,7% l'any 2014 i a un mínim del 95,3% l'any 2011; a la resta d'anys es manté amb un percentatge superior al 95%.

2.2. Programa anual d'actuació estadística (PAAE)

Compliment del PAAE 2016

L'Idescat ha avaluat el compliment de les activitats incloses en el Programa anual d'actuació estadística 2016 (sisè i últim programa que desplegava el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, prorrogat automàticament fins a l'entrada en vigor del Pla del 2017–2020). L'Informe elaborat recull per a cada actuació estadística la informació següent:

 • Disponibilitat de la informació.
 • Mitjà de difusió.
 • Referència temporal.
 • Causes dels incompliments (si escau).
 • Vincles als resultats estadístics.

El compliment del Programa anual d'actuació estadística es pot consultar a l'apartat Pla estadístic de Catalunya del web de l'Idescat.

Actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2016. Per grau de compliment i tipus
Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Consolidades 253 10 3 266
En desenvolupament 16 4 2 22
Noves 29 5 2 36
Total 298 19 7 324
Total (%) 92 5,9 2,1 100
Actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2016. Per grau de compliment i eixos estratègics
Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Població 21 0 1 22
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 147 10 3 160
Comptes i macromagnituds econòmiques 95 4 2 101
Activitats estadístiques instrumentals 17 3 1 21
Difusió estadística 18 2 0 20
Total 298 19 7 324
Total (%) 92 5,9 2,1 100

Desenvolupament del PAAE 2017

Les actuacions estadístiques desenvolupades per l'Idescat durant l'any 2017 corresponen, majoritàriament, a la producció i difusió de resultats estadístics, d'acord amb el Programa per a aquest any (el primer que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020).

L'Idescat també ha portat a terme les accions de normalització, innovació, promoció i formació que li són pròpies.

Actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2017. Per àmbits i tipus
Consolidades Noves Total
Població 24 2 26
Economia 35 2 37
Sectors econòmics 66 3 69
Treball i societat 61 5 66
Condicions de vida i protecció social 35 10 45
Territori i medi ambient 35 0 35
Metodologia i normalització estadística 7 0 7
Registres estadístics i directoris 7 0 7
Georeferenciació i estadística de base territorial 11 0 11
Indicadors i estadística de síntesi 3 1 4
Difusió i promoció de l'estadística 2 2 4
Total 286 25 311

Elaboració del PAAE 2018

Entre juliol i octubre del 2017, l'Idescat, conjuntament amb els agents del Sistema estadístic de Catalunya, ha preparat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2018. Aquesta proposta s'ha tramès a les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya i està pendent d'aprovació.

Recull noves actuacions estadístiques en l'àmbit de la població (com l'Estadística dels estudis de la població o els treballs preparatoris de les Projeccions de població), diverses enquestes sobre mobilitat en dies feiners (Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Àrea de Lleida) i l'Estadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat, entre d'altres. Finalment, en l'àmbit mediambiental, cal esmentar el Compte de fluxos de materials, que permet copsar la relació entre els usos dels recursos naturals i el PIB.

2.3. Col·laboracions amb la producció estadística oficial d'altres organismes

D'acord amb el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i el Programa anual d'actuació estadística del 2017, al llarg d'aquest any l'Idescat ha donat suport metodològic i logístic a les 13 actuacions estadístiques en què participava com a organisme col·laborador.

Col·laboracions amb la producció estadística oficial d'altres organismes
Organismes responsables Actuació
Ajuntament de Barcelona Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona
Autoritat del Transport Metropolità Enquesta de mobilitat en dia feiner
Departament de la Presidència Estadística de la pràctica esportiva
Departament d'Empresa i Coneixement Estadística conjuntural de la inversió industrial
Departament d'Empresa i Coneixement Estadística d'establiments turístics
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Enquesta a la joventut de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Sistema d'indicadors sobre la joventut
Departament de Cultura Sistema d'indicadors lingüístics
Departament de Cultura Estadística de participació cultural
Departament d'Interior Enquesta de seguretat pública
Departament de Salut Enquesta de salut de la població
Departament de Salut Estadística de causes de mort

2.4. Convenis

L'Idescat ha volgut, un any més, promoure la coordinació i la col·laboració amb organismes estadístics i amb entitats públiques i privades per portar a terme activitats estadístiques.

Fruit d'aquest esforç, aquest any s'han subscrit 20 acords de col·laboració (la majoria amb òrgans estadístics de la Generalitat, però també amb altres ens) per elaborar projectes específics, anàlisis estadístiques i altres projectes d'interès. D'aquests, destaquem el conveni per a la realització de l'Enquesta de condicions de vida a Catalunya l'any 2017, homologable als estàndards europeus, subscrit amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Es tracta d'una operació estadística de màxim interès per a les parts, tant pel contingut temàtic com per l'àmbit territorial de referència.

Finalment, s'ha mantingut la línia d'impulsar l'ús de la informació estadística amb finalitats científiques.

La relació dels convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat durant l'any 2017 és la següent:

Convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat
Data Parts intervinents Objecte
Convenis en matèria estadística
20 de gener de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Societat Espanyola de Biometria Addenda al conveni de col·laboració per a la promoció de la biometria a la revista Statistics and Operations Research Transactions (SORT)
24 de gener de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Conveni d'encàrrec de gestió per a l'explotació de la Base de carrers de Catalunya per al Registre estadístic de territori
30 de gener de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Servei Català de la Salut Addenda al conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació sobre població resident i titular de la targeta sanitària
9 de febrer de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya; Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat de Barcelona; Universitat de Girona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Lleida; Universitat Pompeu Fabra Conveni de col·laboració per a la coedició de la revista SORT (Stadistics and Operations Research Transations)
3 de març de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Ensenyament Conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació
14 de març de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Nacional d'Estadística Pròrroga del conveni de col·laboració per a la realització d'una ampliació de l'Enquesta de condicions de vida a Catalunya per a l'any 2017
18 d'abril de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Conveni de col·laboració per a la realització conjunta de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2017, homologable als estàndards europeus (EU-SILC)
12 de maig de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya; Àrea Metropolitana de Barcelona; Ajuntament de Barcelona; Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Conveni de col·laboració per a la realització de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya l'any 2017 (ECV 2017) homologable als estàndards europeus i per al desenvolupament del projecte de calcular els principals indicadors de l'ECV per a petites àrees
26 de maig de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Societat Catalana d'Estadística Pròrroga del Conveni de 8 de febrer de 2012 per a l'establiment de la quota anual per a l'exercici 2017
15 de juny de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Centre d'Estudis d'Opinió Conveni de col·laboració per a la realització de l'enquesta sobre civisme i valors a Catalunya durant l'any 2017
10 de juliol de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Cultura Conveni de col·laboració per a la realització de l'Estadística de participació cultural per a l'any 2017
14 de juliol de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Conveni de col·laboració per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya l'any 2016
19 de juliol de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Centre d'Estudis Demogràfics Conveni específic de col·laboració per a l'anàlisi territorial i socials de mortalitat i fecunditat
20 de juliol de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Departament d'Interior Conveni específic de col·laboració per a la realització de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya corresponent a l'edició de l'any 2017
5 d'octubre de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Conveni de col·laboració per a l'execució i anàlisi anual de l'Enquesta de Clima empresarial 2017
5 d'octubre de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Autoritat del Transport Metropolità Conveni de col·laboració per a la realització de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner corresponent a l'edició de l'any 2017
Convenis de cooperació educativa
31 de gener de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya Conveni de col·laboració per a la celebració i difusió del Vuitè Concurs Planter de Sondeigs i Experiments
31 de gener de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
21 de març de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars) en entitats col·laboradores
18 de setembre de 2017 Institut d'Estadística de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona Conveni de col·laboració institucional en l'organització i difusió del XV Concurs Student d'Estadística Aplicada

2.5. Intercanvis d'informació i cooperació amb l'INE

En el marc de la cooperació institucional entre l'Idescat i l'INE, s'han actualitzat els intercanvis anuals d'informació estadística en els termes que preveu l'Acord marc de col·laboració, signat el 25 de juny de 2002.

En conseqüència, durant l'any 2017 l'Idescat ha rebut dades o informacions relatives a 49 estadístiques d'interès estatal i ha tramès a l'INE la informació i els resultats de 20 actuacions estadístiques.

Transmissió d'informació de l'INE a l'Idescat

 • Índex de preus industrials (L)
 • Enquesta de pressupostos familiars (F)
 • Enquesta contínua de llars (F)
 • Moviment natural de la població (F)
 • Estadística d'adquisicions de nacionalitat espanyola de residents (F)
 • Enquesta de condicions de vida (F)
 • Enquesta de població activa (F) (L)
 • Enquesta comunitària de força de treball (F)
 • Fluxos de població activa (F)
 • Estadística de l'ocupació de les persones amb discapacitat (F)
 • Estadística de mobilitat laboral i geogràfica (F)
 • Enquesta anual de cost laboral (F)
 • Enquesta trimestral de cost laboral (F) (L)
 • Enquesta anual d'estructura salarial (D)
 • Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (F)
 • Estadística de biblioteques (F)
 • Estadística de defuncions segons la causa de mort (F)
 • Estadística de nul·litats, separacions i divorcis (F)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Estadística del padró d'espanyols residents a l'estranger (F) (L)
 • Explotació estadística del directori central d'empreses (D) (F)
 • Estadística del padró continu (F) (L)
 • Padró municipal continu: coordinació de padrons municipals (F)
 • Estadística de variacions residencials (F)
 • Estadístiques sobre l'ús de l'aigua (F)
 • Estadístiques sobre les activitats de protecció mediambiental (F)
 • Estadístiques sobre generació de residus (F)
 • Estadístiques sobre recollida i tractament de residus (F)
 • Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (F)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (F)
 • Enquesta de turisme de residents (F)
 • Estadística de moviments turístics en fronteres (F)
 • Enquesta de despesa turística (F)
 • Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (L)
 • Estadística sobre activitats en R+D (F)
 • Enquesta sobre innovació a les empreses (F) (L)
 • Enquesta de consums energètics (F)
 • Estadística estructural d'empreses: sector industrial (F)
 • Enquesta industrial anual de productes (F)
 • Índex de producció industrial (L)
 • Índexs de xifres de negoci. Índexs d'entrades de comandes (L)
 • Estadística estructural d'empreses: sector serveis (F)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (L)
 • Estadística estructural d'empreses: sector comerç (F)
 • Índexs de comerç al detall (L)
 • Indicadors de confiança empresarial (F)
 • Enquesta conjuntural sobre estocs i existències (F)
 • Estadística de filials d'empreses estrangeres a Espanya (F)
 • Índex de preus de consum (L)

Transmissió d'informació de l'Idescat a l'INE

 • Enquesta de paritats de poder adquisitiu (L)
 • Moviment natural de la població (L)
 • Enquesta de població activa (L)
 • Enquesta trimestral de cost laboral (T)
 • Enquesta anual d'estructura salarial (T)
 • Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars (T)
 • Estadística de defuncions segons la causa de mort (F)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Estadístiques sobre recollida i tractament de residus (L) (T)
 • Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses (T)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (L) (T)
 • Estadística sobre activitats en R+D (T) (F)
 • Enquesta sobre innovació a les empreses (T)
 • Estadística sobre l'ús de biotecnologia (T)
 • Índexs de xifres de negoci. Índexs d'entrades de comandes (T)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (T)
 • Índexs de comerç al detall (T)
 • Estadística de transport de viatgers (L) (T)
 • Indicadors de confiança empresarial (F)
 • Directori central d'empreses (F)
 • (F) Fitxer de microdades
 • (T) Traducció i edició de qüestionaris
 • (D) Desagregació específica
 • (G) Georeferenciació de les seccions censals
 • (L) Lliurament d'informació