Saltar al contingut principal

Memòria 2012

Recollim en aquesta memòria la tasca de l'Institut durant l'any 2012. La feina d'una institució com la nostra té un component important del que en diem el dia a dia: l'acompliment de les actuacions programades i la seva difusió pública, el seguiment de les xifres importants del país i la coordinació dels diferents organismes que fan estadística oficial a Catalunya, seguint les directrius que emanen del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees. Tot això està recollit a continuació.

Però volem destacar del 2012, en un moment d'escassetat de recursos, els esforços fets per millorar molts aspectes de la producció i la difusió estadística. Per exemple, per primera vegada hem publicat al web, en un format consultable interactivament, les fitxes de planificació del Programa anual d'activitat estadística del 2011, 2012 i 2013, amb enllaços als resultats publicats pels diferents organismes responsables. Pel que fa a la transparència, l'Institut ha fet públic a través del web i per primera vegada el calendari de les dates de difusió dels resultats de les actuacions estadístiques. En el terreny de la producció, s'ha començat a definir el nou model de producció estadística basat en el sistema de registres estadístics, l'embrió del qual es començarà a bastir el 2013. En l'àmbit de la gestió de recursos volem destacar la implementació de la comptabilitat analítica: durant tot el 2012 s'ha recollit informació de la dedicació horària de tot el personal, així com la imputació ponderada de totes les despeses de l'Institut als diferents centres de cost. Un cop processat, el resultat ens permet conèixer amb precisió el cost de cadascuna de les activitats que centren la tasca de l'Idescat i reorientar en cas necessari els recursos. Tots aquests són processos que involucren transversalment la feina de tot el personal de l'Institut i això els fa especialment valuosos.

Una memòria com aquesta recull el resultat de la feina, però no pot reflectir adequadament l'esforç personal de l'equip humà que la du a terme. Per això vull dedicar aquestes línies per mostrar l'agraïment a tots els que ho han fet possible.

Esperem haver aconseguit en aquesta memòria una presentació àgil i agradable de consultar. La novetat formal d'enguany és que s'ha elaborat només en format web. Els pocs exemplars que solíem imprimir ens desaconsellen fer la versió PDF. El nostre objectiu és retre comptes dels recursos que se'ns han confiat i esperem que es pugui apreciar clarament el nostre esforç a produir i difondre la informació estadística que la societat catalana, amb la seva administració pública al capdavant, necessita per desenvolupar-se amb coneixement cabdal de les diferents dimensions de la pròpia realitat.

fotografia del director de l'Idescat
Frederic Udina
Director