Saltar al contingut principal

11. Recursos i organització

11.1. Actuacions de caràcter organitzatiu i normatiu

La direcció de l'Idescat ha organitzat per primera vegada una presentació, "L'estat de l'Idescat", adreçada a tot el personal de l'Institut el dia 18 de desembre del 2012. La sessió, conduïda pels membres del comitè de direcció, ha tingut com a objectiu fer una repassada als fets més importants del 2012 i destacar els objectius i projectes més rellevants del 2013. El director i els tres subdirectors han detallat aquests temes en cadascun dels seus àmbits. Aprofitant l'avinentesa s'ha realitzat una fotografia de l'equip de persones que treballen a l'Idescat i que s'adjunta en aquesta Memòria, que per motius tècnics s'ha fet en una data posterior.

L'Idescat ha multiplicat aquest 2012 els esforços per garantir la màxima seguretat en el tractament de les dades que gestiona. Per aquest motiu, ha constituït el Comitè de Seguretat de la Informació (CSI), responsable de l'actualització del document de Política de Seguretat de l'Idescat; ha procedit a la revisió del document de Seguretat en els termes exigits pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; ha progressat en la correcta aplicació de les recomanacions fetes als informes d'auditoria de mesures de seguretat, relatius al compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i de l'Esquema nacional de seguretat, i ha dissenyat finalment un protocol de cessió de dades del Registre de Població de Catalunya per respondre a requeriments dels tribunals de justícia i dels cossos i forces de seguretat.

En l'àmbit de la gestió administrativa, ha elaborat un nou circuit administratiu per a l'emissió de les certificacions oficials relatives a les estadístiques elaborades per les institucions i òrgans que integren el Sistema estadístic de Catalunya i ha signat una addenda al conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a la consulta telemàtica del Registre de Població de Catalunya, amb l'objectiu d'ampliar la consulta de les dades del Registre de Població de Catalunya a totes les administracions públiques catalanes i incrementar la periodicitat en la tramesa d'aquestes.

Pel que fa a les actuacions desenvolupades en el terreny normatiu, ha elaborat i publicat l'Ordre ECO/124/2012, de 2 de maig, per la qual es fixen els preus públics de l'Institut d'Estadística de Catalunya per l'assistència a activitats formatives adreçades a personal extern i per l'ús d'espais, amb fonament a la necessitat de compensar el cost dels serveis que es creen. Així mateix, ha treballat en la proposta de modificació de la taxa per l'expedició de certificacions oficials, a incorporar en l'avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres del 2013. El temps transcorregut des de la creació de la taxa suggeria tant la seva revisió conceptual com econòmica.

Per últim, destaquem la creació de nous grups de treball permanents per resolució de la direcció. El dia 16 de maig del 2012 s'ha constituït el Grup de treball de Geocodificació, que té com a finalitats: coordinar, donar suport i executar els processos de tractament geogràfic de la informació de l'Idescat; elevar a la Direcció propostes tècniques en relació amb el manteniment actualitzat de la cartografia associada a les divisions administratives del territori, desenvolupament de programari com a suport a les operacions de camp i a la geocodificació sistemàtica dels arxius estadístics d'interès; proposar la implantació de nous mòduls o paquets de georeferenciació relacionats amb el programari Oracle o similar; proposar la formació necessària per a la correcta utilització del programari Oracle o similar i l'optimització dels procediments associats, i executar els processos de tractament geogràfic de la informació que consideri la Direcció de l'Idescat. El segon grup constituït el 2012 és el Grup de treball de SAS, creat el 13 de setembre del 2012 amb les funcions següents: concentrar tot el coneixement que es generi sobre SAS a l'Idescat; vetllar per la dinamització del coneixement i explotació del programari estadístic SAS; detectar necessitats de formació i resoldre dubtes als estadístics de l'Idescat (assessorament); posar en comú necessitats, novetats per treure el màxim rendiment d'aquest programari i, també, compartir elements d'ús comú (llibreries, macros...), i proposar els canvis de versions i ampliació de llicències que es considerin necessàries.

11.2. Pressupost

La Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals —gestió econòmica— prepara l'avantprojecte de pressupost i en fa el seguiment. La Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 ha aprovat el pressupost de l'Institut d'Estadística de Catalunya per un import de 8.192.831,36 euros, xifra que representa una reducció del 6,78% respecte al pressupost de l'exercici anterior.

Aquest any 2012, l'execució pressupostària ha estat d'un 79,27%, com a conseqüència de la retenció de saldos pressupostaris aplicada pel Govern de la Generalitat a partir del 17 de juliol del 2012 per donar compliment a l'objectiu d'estabilitat pressupostària. Aquesta retenció ha suposat una reducció important del pressupost disponible al capítol 6, que és el capítol al qual imputa l'Idescat, de manera significativa, els seus projectes estadístics.

A aquesta dada cal sumar-hi els ajustos implementats pel Govern de la Generalitat en matèria de personal, com ara la reducció d'un 15% de la jornada i del salari del personal interí i la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre.

Pressupost per capítols. Estat de despeses
Capítol Concepte 2012 2011 Variació %
Unitats: en euros.
I Remuneració de personal5.806.286,465.997.912,27−3,19
II Despeses de béns corrents i serveis1.370.088,451.339.054,242,32
IV Transferències corrents:::
VI Inversions reals986.456,451.422.060,00−30,63
VII Transferències de capital:::
VIII Variació d'actius financers30.000,0030.000,000,00
Total 8.192.831,368.789.026,51−6,78
Pressupost per capítols. Estat d'ingressos
Capítol Concepte 2012 2011 Variació %
Unitats: en euros.
III Taxes, béns i altres ingressos166.300,00133.721,9624,36
IV Transferències corrents7.009.074,917.202.244,55−2,68
V Ingressos patrimonials1.000,001.000,000,00
VII Transferències de capital986.456,451.422.060,00−30,63
VIII Variació d'actius financers30.000,0030.000,000,00
Total 8.192.831,368.789.026,51−6,78
Pressupost per capítols. Grau d'execució del pressupost 2012
Capítol Concepte Pressupost definitiu 2012 Executat % execució
Unitats: en euros.
I Remuneració de personal5.806.286,464.728.159,4181,43
II Despeses de béns corrents i serveis1.368.888,451.190.880,3387,00
IV Transferències corrents1.200,001.200,00100,00
VI Inversions reals986.456,45564.231,0857,20
VIII Variació d'actius financers30.000,0010.341,0434,47
Total 8.192.831,366.494.811,8679,27

En l'àmbit de la gestió econòmica, destaquem els resultats següents:

 • Ajust a la baixa dels principals contractes administratius per a la prestació de serveis, mantenint nivell de prestacions i qualitat.
 • Reducció dels consums i de la despesa en telefonia (estalvi del 29,8% respecte a la despesa de l'any anterior).
 • Implementació del nou sistema de comptabilitat analítica amb l'objectiu d'avaluar l'eficiència i l'economia de les diferents activitats estadístiques desenvolupades.
Expedients de contractació 2012
Contractes anuals (*) Contractes pluriennals vigents Total Import
(*) Contractes l'execució dels quals s'exhaureix en el mateix exercici pressupostari.
Nombre de documents comptabilitzats: 925.
Oberts 123302.129,47
Negociats 808377.430,78
Menors/factures directes 3012303964.286,16
Total 31043141.643.846,41

11.3. lnstal·lacions

Tasques efectuades en instal·lacions

 • Reubicació d'espais a les diferents subdireccions generals amb el doble objectiu de millorar-ne l'organització (i l'eficiència en els circuits de treball) i incrementar els estàndards de confort.
 • Accions orientades a la correcció de determinats riscos laborals, identificats al centre de treball, resultants de la nova avaluació de riscos laborals realitzada pel Servei de Prevenció del Departament d'Economia i Coneixement. Del total d'intervencions a realitzar (114), 106 han estat implementades i 8 més es troben en fase d'implementació.
 • Instal·lació de tecnologia LED en alguns espais, seguint recomanacions del Programa d'assessorament energètic.
 • Primeres gestions per a l'habilitació d'un espai menjador per al personal.
 • Instal·lació d'un terminal de marcatge dactilar.
 • Millora de la retolació d'espais i de la senyalística de prevenció de riscos.

11.4. Recursos humans

Com a característiques més rellevants el 2012, s'ha implantat el portal corporatiu ATRI com a instrument de gestió de control horari, s'han proveït nou llocs de treball amb caràcter definitiu i s'ha disminuït la plantilla respecte a l'exercici anterior en dues persones.

Expedients gestionats pel servei de personal. 2012
Nombre
Expedients de reconeixement de l'antiguitat i de triennis 40
Situacions administratives 6
Expedients de jubilació 2
Tramitació de llicències i permisos 3.322
Expedients de compatibilitat 4
Expedients de modificació de la relació de llocs de treball 16
Llocs proveïts mitjançant concurs de mèrits 9
Expedients de concessió de bestretes al personal 7
Tramitació d'expedients d'incapacitat temporal 68
Distribució del personal de l'Idescat a 31.12.2012. Per sexe i unitat
Dones Homes Total
Direcció 213
Producció i Coordinació Estadística 322254
Informació i Difusió Estadística 201737
Administració i Serveis Generals 6511
Total 6045105

Distribució del personal de l'Idescat a 31.12.2012. Per sexe

Gràfic
Distribució del personal de l'Idescat a 31.12.2012. Per grups i unitat
Alts càrrecs Subgrup A1 Subgrup A2 Subgrup C1 Subgrup C2 Agrupacions professionals
Direcció 100020
Producció i Coordinació Estadística 02423610
Informació i Difusió Estadística 01515511
Administració i Serveis Generals 062210
Total 145401351

Distribució del personal de l'Idescat a 31.12.2012. Per grups

Gràfic
Distribució del personal de l'Idescat a 31.12.2012. Per vinculació i unitat
Alts càrrecs Funcionaris Interins Laborals indefinits Laborals temporals Total
Direcció 120003
Producció i Coordinació Estadística 031118454
Informació i Difusió Estadística 02426537
Administració i Serveis Generals 0821011
Total 16515159105

Distribució del personal de l'Idescat a 31.12.2012. Per vinculació

Gràfic
Distribució del personal de l'Idescat a 31.12.2012. Per grups d'edat
Grup d'edat Nombre persones % del total
Fins a 30 32,86
De 31 a 40 1514,28
De 41 a 50 4845,71
De 51 i més 3937,14
Total 105100,00

Formació adreçada al personal de l'Idescat

L'Idescat promou la formació del personal al seu servei com a eina orientada a la millora de la qualificació i desenvolupament professional.

Al llarg del 2012 s'han realitzat 79 activitats formatives, amb formats diversos, que sumen 738,50 hores de formació impartida.

Entre les activitats desenvolupades destaquem les sessions formatives/divulgatives en matèria de prevenció de riscos laborals, programades per donar resposta a les exigències resultants de l'avaluació de riscos efectuada en relació amb el personal que realitza tasques administratives, i les sessions formatives en matèria de seguretat de la informació, que obeeixen a l'actualització del Pla d'adequació a la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) i a l'Esquema nacional de seguretat (ENS).

També s'inclouen les sessions tècniques promogudes i gestionades per la Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística, adreçades al personal estadístic.

En l'àmbit de la gestió, destaquem d'una banda una utilització eficient dels recursos, un molt notable increment del nombre d'assistents als diferents cursos programats (de 120 el 2011 a 579 el 2012) i la implantació del portal Aul@ com a eina de gestió íntegra de la formació promoguda per l'Idescat adreçada al seu personal.

Formació que ha rebut el personal de l'Idescat durant el 2012
Activitats formatives Cursos Hores (*) Assistents
(*) Les hores són el resultat de sumar les hores lectives dels diferents cursos inclosos en l'epígraf corresponent.
Formació en coneixements bàsics i avançats de caràcter generalista per als diferents grups (A, B, C, D, E) 684,506
Formació en eines i habilitats relacionades amb els llocs de treball 9155,509
Formació en l'ús de les noves tecnologies i aplicacions informàtiques 457,004
Formació en programaris estadístics 328,004
Assistències a activitats especialitzades en matèria estadística (assistències a cursos INE, matrícules puntuals, sessions tècniques... i altres) 35226,50346
Formació en llengües estrangeres (anglès) 4108,007
Formació directiva 643,008
Formació en prevenció de riscos laborals 832,0099
Formació en seguretat de la informació 44,0096
Total 79738,50579

11.5. Organigrama

Junta de Govern
President
Conseller d'Economia i Coneixement Hble. Sr. Andreu Mas-Colell
Vocals
Secretària general d'Economia i Coneixement Sra. Georgina Arderiu i Munill
Secretari d'Economia i Finances Sr. Albert Carreras de Odriozola
Director de l'Idescat Sr. Frederic Udina
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sra. Olga Tomàs i Huerva
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Pau Villòria i Sistach
Secretària Sra. Mercè Perelló i Jané
Estructura organitzativa de l'Idescat
Director Frederic Udina
Subdirecció general de Producció i Coordinació Estadística
 • Enric Ripoll i Font (fins al 13 de febrer del 2012)
 • Cristina Rovira i Trepat (des de 14 de febrer del 2012)
Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques
 • Cristina Rovira i Trepat (fins al 13 de febrer del 2012)
 • Àlex Costa Saénz de San Pedro (des del 3 de març del 2012)
Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques Dolors Olivares i Arbiol (fins al 21 de desembre del 2012)
Àrea de Producció d'Estadístiques Socials Marta Masats i Folgueras
Àrea d'Assistència Tècnica Estadística
 • Josep M. Martínez i López (fins al 13 de febrer del 2012)
 • Enric Ripoll i Font (des del 14 de febrer del 2012)
Subdirecció general d'Informació i Difusió Estadística Josep Sort i Ticó
Àrea de Serveis de Difusió Estadística Josep Jiménez i Casanellas
Àrea de Sistemes d'Informació Estadística Estela Tonzán i Orio
Subdirecció general d'Administració i Serveis Generals Mercè Perelló i Jané
Àrea de Processament de Dades Vacant

Equip de persones que han treballat a l'Idescat durant l'any 2012

Joan Abril | Maria Alba | Rosa Almirall | Lourdes Alonso | Josep Aparicio | Rosa Maria Armell | Josep Arnau | Elisabet Aznar | Jordi Bacaria | Xavier Badosa | Núria Baluda | Susanna Ber | Núria Bové | Núria Brunsó | Elisabeth Cañellas | Maite Caramazana | Marta Casals | Anna Castanyer | Yolanda Celades | Yan Hong Chen | Pilar Colàs | Roser Condal | Antoni Contel | Àlex Costa | Miquel Delgado | María José Domènech | Mercè Duch | Manel Falguera | Mireia Farré | Montserrat Fillol | Isabel Fontana | Isabel García | Mònica Gasulla | Josep Gil | Clemente Gómez | Àngels Gómez | Ignacio González | Fèlix González | César González | Pat Gràcia | Cristina Guisande | Marià Herrero | Josep Jiménez | Jaume Jose | Teresa Junqueras | Anna Maria Lahosà | Míriam Lázaro | Montserrat Lloret | Francesc Xavier López | Juan Francisco López | José Luís Lorente | Lourdes Lucas | Carme Luna | Teresa M. Mallo | Cati Manuel | Javier Mariscal | Josep M. Martínez | Isabel Martos | Marta Masats | Verónica Mata | Vicenç Meléndez | Conxita Mompeó | Beatriz Montes | Dolors Móstoles | Ma. Luz Muñoz | Jesús Muñoz | Montserrat Navarro | Dolors Olivares | Eulàlia Oller | Pere Orriols | Maria Josep Ortega | Àlex Palau | Immaculada Paltré | Marcos Pardal | Jordi Pelejero | Mercè Perelló | Antoni Pérez | Josep Lluís Pérez | Juan José Píriz | Sergi Plaza | Jordi Puente | Enric Ripoll | Anna Isabel Rodríguez | Eva Maria Roldán | M. Victòria Rovira | M. Cristina Rovira | David Royo | Montserrat Royuela | Francesc Ruiz | Cecília Ruiz | Núria Ruiz | Anna M. Sabaté | Marta Sala | Josep Anton Sánchez | Sílvia Sans | Joan Serra | Elena Serrat | Albert Soria | Josep Sort | Pilar Subirón | Eduard Suñé | Angel Tendillo | Estela Tonzán | Clara Torras | Miquel Trobat | Frederic Udina | Esther Urrutia | Núria Villanueva

Imatge del personal de l'Idescat