Saltar al contingut principal

6. Activitats de normalització estadística

6.1. Nomenclatures i classificacions

Durant l'any 2012 s'ha elaborat la publicació monogràfica sobre la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011) i l'adaptació catalana de l'edició 2012 de la Nomenclatura combinada d'àmbit comunitari (NC-2012), amb l'assessorament del Centre de Terminologia TERMCAT, i també s'ha mantingut la col·laboració amb l'Institut Basc d'Estadística (EUSTAT) per a l'actualització de les correspondències de la NC amb altres classificacions. En l'àmbit estatal, s'ha continuat participant en el grup de treball per a la revisió de l'actual Classificació nacional d'educació (on participen l'INE, ministeris i instituts d'estadística autonòmics), així com en el grup de treball INE-òrgans estadístics autonòmics sobre definicions, conceptes, unitats, variables i classificacions en el marc del Fòrum Regional d'Estadística.

En relació amb les nomenclatures territorials, s'ha actualitzat el sistema de codis territorials i administratius en l'àmbit de l'estadística oficial a Catalunya, que permet posteriorment l'elaboració de les publicacions GEOCAT 2011–2012 (amb data de referència 1 de gener del 2012), NOMENCAT 2011 (nomenclàtor d'entitats de població de Catalunya, en data d'1 de gener del 2011) i els codis territorials sectorials de Catalunya 2011–2012 (a 1 de gener del 2012). Pel que fa als viaris de Catalunya, s'ha participat en el grup de treball compost per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Idescat, les quatre diputacions provincials, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alguns municipis catalans, el qual s'ocupa de l'establiment de la base de dades per a la gestió de viaris amb criteris unificats; d'altra banda, l'Idescat ha actualitzat el seccionat digital de Catalunya corresponent a l'any 2011, a partir dels treballs concertats amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Classificacions estadístiques
Nom Actuació
Classificació catalana d'ocupacions 2011 Elaboració de la publicació monogràfica que conté l'estructura, les notes explicatives, l'índex temàtic i les taules de correspondències amb l'anterior classificació i les seves homòlogues d'àmbit estatal i internacional.
Nomenclatura combinada 2012 (NC) Adaptació catalana de l'edició 2012 d'aquesta classificació d'àmbit comunitari.
Classificació catalana d'educació 2014 (en curs) Participació en el grup de treball d'àmbit estatal de revisió de la Classificació nacional d'educació 2000 (CNED 2000).
Nomenclatures territorials
Nom Actuació
Sistema de codis territorials i administratius de Catalunya Actualització contínua del sistema actual.

6.2. Registres administratius i de fitxers estadístics

En relació amb els projectes de creació o modificació de registres administratius per part d'institucions integrades al Sistema estadístic de Catalunya, l'Idescat ha emès quatre informes que contenen algunes recomanacions tècniques amb vista al seu màxim aprofitament estadístic sobre propostes de Decret del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, així com del Departament de Cultura, de conformitat amb allò que estableix la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, i en els termes que concreta el Decret pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2012.

Pel que fa al Registre de fitxers estadístics referits tant a persones físiques com jurídiques que crea o disposa el Sistema estadístic de Catalunya, s'ha completat el desenvolupament del programari d'inscripció de fitxers i de les seves cessions, s'han establert els formularis d'inscripció mitjançant una resolució del director de l'Idescat i s'ha enllestit el lloc web de l'Idescat per consultar els fitxers registrats. Per altra banda, en el marc del conveni signat entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Idescat, s'ha procedit a la selecció dels fitxers declarats al Registre de l'APDCAT que poden tenir interès des de la perspectiva estadística, selecció que l'Idescat fa de manera regular. Al mateix temps, s'ha tramés a l'APDCAT la relació dels fitxers inscrits durant l'any 2012 al Registre de fitxers estadístics.

Normalització i aprofitament estadístic d'informació disponible
Registres administratius i fitxers estadístics Desplegament i actuacions 2012
Recomanacions sobre l'aprofitament estadístic de registres administratius Recomanacions tècniques sobre nous registres del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i del Departament de Cultura.
Seguiment de registres administratius amb dades personals Identificació de fitxers susceptibles d'aprofitament estadístic dins del conjunt de fitxers declarats a l'APDCAT a 31 de desembre del 2012.
Registre de fitxers estadístics
 • S'ha completat el desenvolupament del programari d'inscripció de fitxers i del programari de gestió d'inscripcions.
 • S'han fet públics els formularis d'inscripció al DOGC.
 • S'ha procedit a la inscripció de 44 fitxers (34 de l'Idescat, 5 del Departament d'Empresa i Ocupació, 1 del Departament d'Interior i 4 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 • S'han enllestit les pàgines del lloc web de l'Idescat per donar publicitat als fitxers inscrits en el Registre.
Cessió sistemàtica de fitxers amb finalitats estadístiques

S'ha consolidat la cessió regular a l'Idescat dels arxius:

 • Directori central d'empreses i altres directoris de l'INE.
 • Registre central d'assegurats del Servei Català de la Salut.
 • Afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social.
 • Pensions de l'Institut Nacional de la Seguretat.
Al mateix temps, s'han fet gestions amb el Departament d'Ensenyament i la Secretaria d'Universitats i Recerca per disposar d'arxius sectorials.
Recomanacions Idescat sobre l'aprofitament de registres administratius
Projectes de Decret Registres afectats Departament promotor
Projecte de Decret sobre la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola en aigües marítimes i continentals de Catalunya Registre de persones físiques o jurídiques que realitzen activitats de pesca-turisme i de turisme pesquer i aqüícola Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Projecte d'Ordre per la qual es regula la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l'exhibició pública d'ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals relacionades amb el cant Registre de persones autoritzades per criar en captivitat, per capturar en viu ocells fringíl·lids i de dades d'ocells en captivitat i capturats Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Projecte de Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris Base de dades de persones acreditades i productes de venda de proximitat Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Projecte de Decret sobre l'autorització i el Registre d'entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual de Catalunya Registre d'entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual Departament de Cultura

Servei d'accés a fitxers de microdades 2012

 • Enquesta de qualitat de vida en el treball 2006–2010
 • Enquesta de consum i pràctiques culturals 2006
 • Cens d'habitatges 2001
 • Enquesta demogràfica 2007
 • Enquesta d'usos lingüístics 2008
 • Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006
 • Enquesta d'ús del temps 2010–2011
 • Cens de població 2001
 • Variacions residencials 2001–2011
 • Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses 2008–2010
 • Nota: s'han atès 13 sol·licituds dels fitxers estadístics.
Fitxers inscrits en el Registre de fitxers estadístics. Any 2012
Fitxer estadístic (organisme informant) Abast de les dades Nombre de registres
Nota: l'abast de les dades fa referència al caràcter exhaustiu (microdades referides a la totalitat de la població) o parcial (microdades referides a una part de la població) de les observacions que conté el fitxer estadístic.
Cens agrari (Idescat) Exhaustiu61.000
Discapacitats, autonomia personal i situacions de dependència (Idescat) Parcial22.538
Divorcis, separacions i nul·litats (Idescat) Exhaustiu15.000
Egatur (Departament d'Empresa i Ocupació) Parcial8.482
Enquesta anual de comerç (Idescat) Parcial8.137
Enquesta anual de serveis (Idescat) Parcial18.263
Enquesta d'efectius ramaders (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) Parcial1.330
Enquesta d'equipament i ús TIC a les llars (Idescat) Parcial1.538
Enquesta d'inversió industrial a Catalunya (Departament d'Empresa i Ocupació) Parcial1.790
Enquesta d'ocupació en càmpings (Idescat) Parcial355
Enquesta d'ocupació en turisme rural (Idescat) Parcial1.969
Enquesta d'ocupació hotelera (Idescat) Parcial2.806
Enquesta d'ús del temps (Idescat) Parcial6.500
Enquesta de clima empresarial de Catalunya (Idescat) Parcial2.671
Enquesta de clima exportador (Departament d'Empresa i Ocupació) Parcial600
Enquesta de condicions de vida (Idescat) Parcial500
Enquesta de conjuntura del comerç al detall (Idescat) Parcial1.310
Enquesta de l'índex de vendes a les grans superfícies (Idescat) Parcial60
Enquesta de població activa (EPA). Variables de submostra anuals (Idescat) Parcial10.000
Enquesta de pressupostos familiars (Idescat) Parcial2.000
Enquesta de qualitat de vida en el treball (Idescat) Parcial2.200
Enquesta de sacrificis en escorxadors (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) Exhaustiu621
Enquesta de seguretat pública de Catalunya (Departament d'Interior) Parcial14.552
Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat (Idescat) Exhaustiu1.074
Enquesta econòmica a entitats no lucratives de serveis socials (Idescat) Parcial725
Enquesta econòmica dels establiments de serveis socials (Idescat) Parcial817
Enquesta industrial d'empreses (Idescat) Parcial6.729
Enquesta industrial de productes (Idescat) Parcial11.500
Enquesta sobre activitats en R+D (Idescat) Parcial6.596
Enquesta sobre equipament i comerç electrònic a les empreses (Idescat) Parcial2.719
Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses (Idescat) Parcial6.042
Enquesta territorial TIC a les llars (Idescat) Parcial3.076
Enquesta trimestral de cost laboral (Idescat) Parcial3.500
EPA. Mòdul anual 2010. Conciliació de la vida laboral i familiar (Idescat) Parcial10.308
EPA. Mòdul anual 2011. Problemes de salut i la seva relació amb l'ocupació (Idescat) Parcial10.060
EPA. Variable decil de salaris (Idescat) Parcial10.500
Estadística de biblioteques (Idescat) Exhaustiu900
Familitur (Departament d'Empresa i Ocupació) Parcial2.207
Frontur (Departament d'Empresa i Ocupació) Parcial63.343
Matrimonis (Idescat) Exhaustiu28.000
Parts (Idescat) Exhaustiu82.500
Sales d'incubació (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) Exhaustiu369
Variacions residencials (Idescat) Exhaustiu300.000
Xarxa comptable agrària de Catalunya (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) Parcial120.000