Saltar al contingut principal

5. Estadístiques socials

La producció estadística social durant l'any 2012 s'ha caracteritzat per l'actualització de la informació estadística més consolidada, l'ampliació de resultats quan ha estat possible, la producció de nova informació estadística i, finalment, l'exploració de noves formes de producció d'estadístiques socials que van més enllà del recompte i de la inferència estadística, tal com es comenta seguidament.

Al llarg del 2012 s'han publicat els resultats definitius de l'Enquesta de l'ús del temps 2010–2011 (EUT), que s'han consolidat com a font rellevant en l'àmbit de les estadístiques socials en aquesta segona edició. S'han encarregat dues ampliacions de resultats ja difosos: una primera anàlisi sobre el temps que la població assigna a les tecnologies d'informació i comunicació en la vida diària, i una segona anàlisi que dimensiona el treball remunerat i no remunerat. Ambdues ampliacions de resultats i anàlisis es publicaran al segon trimestre del 2013. Al mateix temps, s'han iniciat els treballs per tal d'elaborar un informe de qualitat de l'EUT, que, a més d'incloure la memòria del treball de camp, segueix les recomanacions d'Eurostat, gràcies a la subscripció d'un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques amb la Universitat Politècnica de Catalunya en el marc del Màster en Estadística i Investigació Operativa.

S'han publicat també els resultats del Cens agrari 2009 i l'Enquesta de mètodes de producció, primer a escala comarcal i posteriorment municipal. Així mateix, també s'ha produït i difós l'ampliació de resultats de l'Enquesta d'estructura salarial 2010, i s'han iniciat els treballs per tal de proporcionar durant el 2013 una ampliació d'indicadors a l'entorn de la mesura de la desigualtat salarial.

Pel que fa a les estadístiques sobre condicions de vida, es destaquen dues actuacions. En primer lloc, la publicació dels resultats de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011 (ECVHP2011), que actualitzen els resultats de l'anterior edició del 2006, tot i la revisió metodològica de continguts i tècniques per tal d'aproximar-la a les estadístiques europees d'ingressos i condicions de vida. En el marc d'aquesta mateixa operació, s'ha externalitzat una anàlisi amb l'objectiu de formalitzar una solució operativa a l'enfocament multidimensional en l'anàlisi del benestar aplicat als estudis sobre la desigualtat i la pobresa, a partir de l'aplicació del concepte de "capacitat" (Amartya Sen), i s'ha usat com a font l'ECVHP2006, que serà d'aplicació a l'edició del 2011.

En segon lloc, s'han actualitzat i ampliat els resultats de l'Enquesta de condicions de vida que realitza l'INE, a fi de tenir una informació més completa sobre els factors del risc a la pobresa o exclusió social. En aquest sentit, s'ha produït i difós la taxa de risc a la pobresa o exclusió social (Taxa AROPE) amb periodicitat anual des dels anys 2008 fins al 2011.

S'ha treballat conjuntament amb la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, per tal d'avançar en el projecte tècnic d'una nova edició (la tercera) de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013. A aquest efecte, s'ha dut a terme, entre els mesos de novembre i desembre, una prova pilot del treball de camp, amb l'objectiu d'avaluar l'impacte en la implementació d'aquest, la introducció del canal Internet en el procés de recollida de la informació pel que fa als circuits, els ritmes de treball i la reducció dels costos, així com valorar la qualitat dels directoris poblacionals de què disposa l'Idescat.

Pel que fa a la producció de nova informació a partir de registres administratius, s'han avançat els treballs de tractaments estadístics dels fitxers estadístics de la Seguretat Social. D'una banda, la col·laboració amb el Centre d'Estudis Demogràfics ha permès programar una explotació sistemàtica de la Mostra contínua de vides laborals, els principals resultats de la qual es difondran al llarg del tercer trimestre del 2013. De l'altra, s'ha elaborat un pla de tabulació dels fitxers d'afiliats de la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb la finalitat d'obtenir una estadística trimestral d'afiliats segons el municipi de residència, usant com a referència el Registre de població de Catalunya. Finalment, s'han iniciat els tractaments dels fitxers de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per elaborar una estadística anual de pensions i pensionistes.

En resposta a l'increment de la demanda d'informació territorial per a indicadors socials rellevants, s'han iniciat les tasques per tal de produir informació territorial, mitjançant noves formes de producció estadística com són la modelització o l'estimació en petites àrees. S'ha rebut formació i assistència tècnica dirigida a la producció d'informació per a grans i mitjans municipis de la població activa i la població desocupada, a partir de l'Enquesta de població activa i altres fonts estadístiques complementàries. D'altra banda, i en col·laboració amb el Departament de Benestar i Família, s'ha constituït un grup de treball amb l'objectiu de produir indicadors territorials de pobresa o exclusió social.

Activitats estadístiques socials 2012

Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població

Periodicitat: Quinquennal

Actuacions: Tractament estadístic, execució del pla de tabulació i difusió dels resultats sintètics.

Altres organismes participants: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona

Estadística de distribució personal de la renda i Estadística de risc a la pobresa

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització dels resultats de l'Enquesta de condicions de vida 2011.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de la despesa en consum de les llars

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització dels resultats de l'Enquesta de pressupostos familiars 2011.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de l'ús del temps 2010–2011

Periodicitat: Quinquennal

Actuacions: Publicació dels resultats definitius. Inici dels treballs de l'Informe de Qualitat. Inici de l'ampliació dels resultats en "Temps de noves tecnologies" i "Temps de treball remunerat i no remunerat".

Estadística de força de treball

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Actualització dels resultats trimestrals i anuals de l'Enquesta de població activa (EPA).

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadístiques d'estructura salarial

Periodicitat: Anual

Actuacions: Ampliació i actualització dels resultats de l'Enquesta anual d'estructura salarial del 2010. Adaptació a les classificacions CCAE-2009 i CCO-2011.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadístiques de costos laborals

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Actualització dels resultats de l'Enquesta trimestral i de l'Enquesta anual de cost laboral. Ampliació dels resultats sobre la negociació col·lectiva. Càlcul de l'error mostral.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística longitudinal de la vida laboral

Periodicitat: Anual

Actuacions: Elaboració d'un pla de tabulació, i execució per a l'any 2011.

Altres organismes participants: Tresoreria General de la Seguretat Social

Estadística de biblioteques 2010

Periodicitat: Biennal

Actuacions: Elaboració del directori de biblioteques. Integració de la informació administrativa provinent del Servei de Biblioteques (Departament de Cultura).

Altres organismes participants: Departament de Cultura i Institut Nacional d'Estadística

Cens agrari 2009

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Publicació dels resultats comarcals i municipals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística i Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Estadística d'estalvi i patrimoni de les llars

Periodicitat: Triennal

Actuacions: Recepció de l'edició 2008, i primers tractaments en espera de rebre informació complementària que identifiqui les llars residents a Catalunya.

Altres organismes participants: Banc d'Espanya

Indicadors socials territorials

Periodicitat: Anual, biennal, variable, quinquennal i decennal

Actuacions: Continuació dels treballs de recopilació i actualització dels indicadors socials. Calendarització de les actualitzacions.

Altres organismes participants: Diversos departaments i fonts pròpies

Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013 (EULP)

Periodicitat: Quinquennal

Actuacions: Elaboració del projecte tècnic i prova pilot del treball de camp.

Altres organismes participants: Departament de Cultura

Estadístiques provinents de la Seguretat Social

Periodicitat: Anual

Actuacions: Elaboració del pla de tabulació dels fitxers d'afiliats de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Inici dels treballs de tractament estadístic dels fitxers de pensions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Altres organismes participants: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social