Saltar al contingut principal

4. Estadístiques econòmiques

La producció d'estadística econòmica de l'Idescat inclou les estadístiques estructurals i conjunturals d'empreses; l'estadística dels serveis de provisió mixta i de protecció social; l'estadística de sectors de significació especial, com ara el sector exterior, el turisme, el sector TIC o l'R+D+I, i, finalment, l'estadística macroeconòmica.

L'any 2012 ha estat molt significatiu per a l'estadística estructural d'empreses, ja que per primera vegada s'ha començat a rebre el directori d'empreses i establiments de l'INE (DIRCE), a partir d'un conveni signat sobre intercanvi de directoris. Aquest conveni també preveu la col·laboració de l'Idescat en el directori de l'enquesta d'R+D+I que elabora l'INE. El DIRCE, juntament amb la informació administrativa de la Tresoreria General de la Seguretat Social i la informació d'altres fonts amb dades d'empreses, permet el desenvolupament del projecte del Registre estadístic d'empreses de Catalunya.

També en l'àmbit estructural, a l'àrea dels serveis de provisió mixta s'ha dut a terme al llarg de l'any 2012 la publicació dels resultats de l'enquesta econòmica al sector de l'ensenyament privat, amb l'estadística de les despeses i el finançament dels centres des de les llars d'infants fins a la universitat (curs 2009–2010) i les enquestes econòmiques als serveis socials (centres i entitats, 2009 i 2010). Aquesta darrera operació, feta amb la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família, és una aproximació integral a aquest sector, que és un dels pilars de l'estat del benestar. En l'àmbit de la protecció social s'han publicat els resultats bàsics dels Comptes de la protecció social (període 2008–2010).

Pel que fa a la conjuntura, destaca la represa de la publicació de l'indicador de producció del sector serveis (IPROSS), gràcies a la disponibilitat del deflactor de l'indicador d'activitat del sector serveis (IASS) adaptat a la nova base comptable. L'IPROSS és l'equivalent per al sector serveis a l'índex de producció industrial (IPI) en aquest sector, i encara no està disponible per a l'economia espanyola, però en un futur proper serà obligatori per als països de la UE. També en conjuntura cal esmentar la desagregació de les dades de Comerç amb l'estranger segons R+D en funció de la seva destinació geogràfica (UE i no UE), dada que permet millorar l'anàlisi de la nostra capacitat competitiva en els diferents mercats. A partir d'un conveni signat amb l'INE, una activitat que suposarà una millora substancial en el seguiment de la conjuntura ha estat el desenvolupament de l'índex de confiança empresarial harmonitzat. Per primera vegada a l'estadística conjuntural inclou la integració sistemàtica de microdades de mostres recollides per l'INE i l'Idescat. D'aquesta forma la dada general és comuna a l'estadística de l'INE i de l'Idescat, però l'estadística catalana pot potenciar l'operació, en aquest cas fent una desagregació sectorial dels seus resultats.

En l'apartat de l'estadística macroeconòmica s'ha desenvolupat el projecte metodològic del marc input-output 2011 i s'ha portat a terme l'Enquesta de consums intermedis, adreçada a les empreses de Catalunya per tal de conèixer l'estructura de producció i les compres de cada activitat econòmica. Aquesta informació és determinant en l'estimació de les relacions intersectorials de l'economia catalana. L'Enquesta de consums intermedis és una operació complexa (recull dades que van més enllà del Pla general comptable) i és destacable tant per la grandària de la seva mostra (més de 5.000 empreses) com per la seva manera de recollida de dades (integrament pel canal CAWI).

Activitats estadístiques econòmiques 2012

Avanç de comptes econòmics anuals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons l'oferta i la demanda corresponents a l'any 2011 a partir de la síntesi i la conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement

Clima empresarial de Catalunya

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Treballs de disseny del qüestionari, disseny i selecció de la mostra, contractació i control de l'empresa de treball de camp, i depuració i tabulació del fitxer de microdades. S'obtenen resultats per al conjunt de Catalunya per al 2012 i per sectors d'activitat econòmica.

Altres organismes participants: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger segons el contingut tecnològic dels productes industrials per a l'any 2012, en els àmbits de la Unió Europea i de la resta del món.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària

Comptabilitat trimestral

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) per als trimestres del 2012 des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i la conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles.

Comptes econòmics anuals (demanda)

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons la demanda a partir de la síntesi i la conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles per a l'any 2010.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement

Comptes econòmics anuals (oferta)

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons l'oferta a partir de la síntesi i la conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles per a l'any 2010, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement

Comptes econòmics anuals (rendes)

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons les rendes a partir de la síntesi i la conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles per a l'any 2010, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement

Comptes integrats de la protecció social

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació dels resultats bàsics corresponents als anys 2008, 2009 i 2010.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Benestar Social i Família i Departament de Salut

Directori d'empreses i establiments

Periodicitat: Anual

Actuacions: Elaboració del directori provisional corresponent a l'any 2012, segons el que preveu el conveni d'intercanvi de directoris d'empreses amb l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Cambres de comerç, departaments de la Generalitat, Institut Nacional d'Estadística, Ministeri de Foment i Ministeri d'Economia i Competitivitat

Estadística conjuntural del comerç al detall

Periodicitat: Mensual

Actuacions: S'ha treballat en l'elaboració de nous indicadors de comerç al detall per a Catalunya amb vista a l'any 2012, que oferiran resultats per tipus de productes.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de consums intermedis

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Disseny i desenvolupament del treball de camp de l'enquesta necessària per conèixer el consum intermedi de les empreses amb el seu origen territorial per a l'any 2011.

Estadística d'empreses del comerç

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual dels resultats de l'Enquesta anual de serveis corresponent a l'any 2010. Aquesta informació ofereix el compte d'explotació de les empreses de les diferents branques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística d'empreses del transport

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual dels resultats de l'Enquesta anual de serveis corresponent a l'any 2010. Aquesta informació ofereix el compte d'explotació de les empreses de les diferents branques del transport.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística d'empreses i establiments

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització per al 2012 de resultats anuals a partir del directori d'empreses i establiments de l'Institut Nacional d'Estadística. S'ofereixen resultats segons les branques d'activitat econòmica per a les empreses amb activitat econòmica a Catalunya.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística d'impactes econòmics

Periodicitat: Anual

Actuacions: Elaboració sistemàtica d'estimacions estadístiques dels impactes econòmics per al 2012 a fi de quantificar els efectes directes i indirectes i els seus multiplicadors, a partir de la metodologia del model input-output.

Estadística de finançament i despesa en R+D

Periodicitat: Anual

Actuacions: S'ha treballat en la tabulació i actualització de les dades de l'Enquesta d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en R+D per a l'any 2010 dels diferents sectors econòmics.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de l'activitat en càmpings

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació trimestral de l'Enquesta d'ocupació en càmpings 2012, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de l'activitat en turisme rural

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació trimestral de l'Enquesta d'ocupació en turisme rural 2012, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de l'activitat hotelera

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Explotació de l'Enquesta d'ocupació hotelera corresponent a l'any 2012, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques, origen geogràfic i procedència.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de l'audiovisual

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació de les principals dades del sector audiovisual; oferta de continguts i producció física; hàbits i consum de béns i serveis audiovisuals.

Altres organismes participants: Departament de Cultura, Institut Català de les Empreses Culturals i Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Estadística de la innovació tecnològica

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació de l'Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses per a l'any 2010, a partir de fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu d'obtenir diferents indicadors sobre el procés d'innovació de les empreses de Catalunya.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de les pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda

Periodicitat: Anual

Actuacions: Treballs de manteniment de la base informativa relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda per a l'any 2011 existents a Catalunya.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família

Estadística de personal d'R+D

Periodicitat: Anual

Actuacions: S'ha treballat en la tabulació i actualització de les dades de l'Enquesta d'R+D, a partir de fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu de conèixer el personal destinat a tasques de recerca i desenvolupament per a l'any 2010.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística del comerç amb l'estranger

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger. Es presenta la informació per diverses classificacions (TARIC, destinació econòmica dels béns, CCAE-2009 i CUCI-Rev.4) i per països per a l'any 2012.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària

Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Periodicitat: Quinquennal

Actuacions: Publicació dels resultats de l'enquesta feta a Catalunya coordinadament amb l'operació de l'Institut Nacional d'Estadística per al conjunt de l'Estat i per al curs 2009–2010.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Ensenyament i Secretaria d'Universitats i Recerca

Estadística dels visitants estrangers a Catalunya

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació per als trimestres del 2012 de l'Enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur), a partir dels fitxers facilitats per l'IET, per obtenir el nombre de turistes pels principals països de procedència.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística i Institut d'Estudis Turístics (IET)

Estadística econòmica a entitats no lucratives de serveis socials

Periodicitat: No s'ha establert

Actuacions: Publicació de resultats de l'enquesta adreçada a les entitats no lucratives que realitzaven activitats en l'àmbit dels serveis socials. Any 2010. S'estudien variables del compte d'explotació de les entitats no lucratives de serveis socials.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família

Estadística econòmica dels establiments de serveis socials

Periodicitat: No s'ha establert

Actuacions: Publicació de resultats de l'enquesta adreçada als centres que realitzaven activitats en l'àmbit dels serveis socials. Any 2009. S'estudien variables del compte d'explotació dels establiments de serveis socials.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família

Estadística industrial d'empreses

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual dels resultats de l'Enquesta industrial corresponent a l'any 2010. Aquesta informació ofereix el compte d'explotació de les empreses de les diferents branques d'activitat industrial.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística industrial de productes

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual de resultats de l'any 2010 disponibles a la base de dades.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística sobre el finançament i la compra de serveis de la Generalitat al sector no lucratiu

Periodicitat: Anual

Actuacions: Revisió, depuració i tractament de la informació administrativa aportada per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i el Departament de Benestar Social i Família, per tal d'actualitzar la sèrie amb les dades corresponents a l'any 2011.

Altres organismes participants: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i Departament de Benestar Social i Família

Estadística TIC a les empreses

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació per a les empreses catalanes el 2011 del fitxer de microdades provinent de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística TIC a les llars

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació per a les llars catalanes el 2012 del fitxer de microdades provinent de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Ensenyament i Secretaria d'Universitats i Recerca

Estadístiques tributàries: IRPF

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a l'any 2009 per municipis, comarques, províncies i àmbits del Pla territorial de Catalunya.

Índex de preus industrials

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística amb la finalitat de mesurar l'evolució dels preus dels productes fabricats per les branques industrials el 2012, per grans sectors industrials i per seccions i divisions a la primera etapa de la seva comercialització.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Índex de producció industrial

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística amb l'objectiu de mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials el 2012, per grans sectors industrials i per seccions i divisions. També es realitza el càlcul dels GSI corregit d'efecte calendari.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Índex de vendes a les grans superfícies

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Elaboració d'un indicador que ofereix informació de les vendes en alimentació i resta de productes per al 2012 a les grans superfícies no especialitzades amb una superfície superior a 2.500 metres quadrats.

Indicador conjuntural de producció del sector serveis

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Elaboració d'un indicador de producció del sector serveis, amb l'objectiu de conèixer l'evolució real del valor afegit brut del sector serveis per a l'any 2012.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Actualització dels indicadors corresponents als trimestres del 2012 per a la mesura de la competitivitat del sector industrial català que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement

Indicadors de posició competitiva del sector turístic

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Desenvolupament del projecte per tal d'elaborar uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de Catalunya.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació i Institut d'Estudis Turístics

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Elaboració dels indicadors ADR (facturació mitjana per habitació ocupada) i RevPAR (ingressos per habitació disponible) a partir de la informació facilitada per l'Enquesta d'ocupació hotelera. Es presenten resultats per al 2012, per categories de l'establiment i per marques turístiques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Macromagnituds territorials: renda familiar disponible comarcal i municipal

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació de síntesi a partir de fonts administratives i estadístiques, per tal d'obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i la resta de capitals comarcals. Any 2009.

Taula Input-Output 2011

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Desplegament de treballs de camp de la Taula Input-Output de Catalunya 2011, a fi d'incorporar-hi les novetats del futur Sistema europeu de comptes (SEC) i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement, Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Institut Nacional d'Estadística