Saltar al contingut principal

9. Recerca i desenvolupament

Durant l'any 2012 s'han conreat diverses línies d'innovació, entre les quals destaquen els desenvolupaments en tècniques d'estimació indirecta (estimació de petites àrees i mètodes de fusió o integració de dades) orientades a maximitzar la informació ja disponible i minimitzar la càrrega informativa.

L'objecte de la recerca és obtenir una estimació d'un índex d'activitat TIC a nivell de petita àrea (comarques catalanes) a partir de l'Enquesta territorial TIC a les llars. S'utilitzarà un model factorial jeràrquic de dos nivells. L'estimador del paràmetre de petita àrea serà un estimador Bayesià empíric que sorgeix de l'estimació sota l'òptica de models multivariants.

En mètodes de fusió de dades, la recerca conjunta entre l'Idescat i la Universitat Politècnica de Catalunya s'ha centrat en l'elaboració d'un compendi metodològic sobre els processos de fusió de dades basats en les experiències al respecte dels diferents treballs realitzats en la producció estadística regional durant els darrers anys. D'altra banda, l'Idescat ha comptat amb l'assessorament del Departament d'Integració, Qualitat i Recerca de l'Institut d'Estadística d'Itàlia (ISTAT) en l'actualització de les tècniques d'acarament de registres (record linkage), les quals s'han aplicat a l'entorn de registres administratius de població afiliada i població sanitària.

L'Idescat també ha dedicat recursos a altres línies d'innovació tècnica o metodològica, com ara l'anàlisi de les migracions internes, la georeferenciació del Registre de població, les millores conceptuals a l'entorn d'algunes estadístiques socials, els desenvolupaments computacionals o els mètodes de protecció d'informació electrònica, en els termes que s'indica en el quadre que hi ha a continuació.

Per altra banda, cal destacar el desè any d'edició de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions), la qual segueix satisfent els estàndards científics internacionals més exigents.

9.1. Línies d'innovació estadística

Mètodes d'estimació indirecta

Estimació de petites àrees

Objectiu: L'objecte de la recerca és obtenir una estimació d'un índex d'activitat TIC a nivell de petita àrea (comarques catalanes) a partir de l'Enquesta territorial TIC a les llars. S'utilitzarà un model factorial jeràrquic de dos nivells. L'estimador del paràmetre de petita àrea serà un estimador Bayesià empíric que sorgeix de l'estimació sota l'òptica de models multivariants.

Col·laboració: Universitat Pompeu Fabra

Fusió de dades

Objectiu: Elaboració d'un compendi metodològic sobre els processos de fusió de dades a partir del diferents treballs realitzats amb aquest grup LIAM en la producció estadística regional durant els darrers anys, i la impartició d'un seminari sobre fusió de dades amb la integració d'enquestes de condicions de vida i sobre força de treball.

Col·laboració: Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació. Universitat Politècnica de Catalunya

Acarament de registres

Objectiu: Actualització i aprofundiment dels procediments sobre "record linkage" en l'acarament de fitxers administratius sobre població disponibles a l'Idescat.

Col·laboració: Departament d'Integració, Qualitat i Recerca. Institut d'Estadística d'Itàlia (ISTAT)

Altres línies d'innovació tècnica o metodològica

Migracions internes a partir de l'Enquesta demogràfica 2007

Objectiu: Estudi de les possibilitats metodològiques de l'Enquesta demogràfica 2007 per l'anàlisi dels determinants familiars i individuals de l'emancipació i la migració interna.

Col·laboració: Centre d'Estudis Demogràfics

Georefenciació del Registre de població

Objectiu: Assignació de coordenades a les microdades relatives al Registre de població utilitzant el servei de codificació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Imputació de posicions mancants. Creació del nucli inicial del Registre de territori.

Col·laboració: Institut Cartogràfic de Catalunya

Delimitació conceptual del temps de noves tecnologies i explotació de l'Enquesta de l'ús del temps 2010–2011

Objectiu: Delimitació conceptual i metodològica de les activitats de la vida diària realitzades que representen una transformació de béns i serveis, independentment de la seva remuneració en el mercat de treball. Explotació estadística del fitxer microdades i tabulació

Col·laboració: Fundació Cirem

Anàlisi comparativa de l'estadística educativa a Catalunya

Objectiu: Estudi comparatiu de les estadístiques educatives entre Catalunya, Espanya i altres països de la Unió Europea de referència internacional.

Col·laboració: Universitat Autònoma de Barcelona (conveni de cooperació educativa)

Delimitació conceptual del temps de treball no remunerat i explotació de l'Enquesta de l'ús del temps 2010–2011

Objectiu: Delimitació conceptual i metodològica de les activitats de la vida diària que són realitzades que representen una transformació de béns i serveis, independentment de la seva remuneració en el mercat de treball. Explotació estadística del fitxer microdades i tabulació.

Col·laboració: Universitat Autònoma de Barcelona

Explotació sistemàtica de la Mostra Contínua de Vides Laborals

Objectiu: Tractament estadístic i explotació sistemàtica de la Mostra Contínua de Vides Laborals per tal de generar una tabulació rellevant en l'àmbit de l'estadística social.

Col·laboració: Centre d'Estudis Demogràfics

Indicadors territorials d'activitat econòmica

Objectiu: Establiment d'una metodologia d'estimació d'indicadors territorials d'activitat econòmica, a partir de les fonts administratives i estadístiques disponibles.

Col·laboració: Universitat de Cantàbria

Aplicació del concepte de capacitat a l'anàlisi del benestar, desigualtat i pobresa partir de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2006

Objectiu: Conceptualització i anàlisi del benestar individual des d'un enfocament multidimensional, a partir de les dades de l'ECVHP2006. Solució operativa mitjançant equacions estructurals a l'enfocament multidimensional en l'anàlisi del benestar i als estudis sobre la desigualtat i la pobresa que desenvolupen models d'anàlisi multidimensional a partir de l'aplicació del concepte de Capacitat establert per Amartya Sen.

Col·laboració: Alfons Garín

Desenvolupaments computacionals en estadística

Objectiu: Estandardització d'eines informàtiques i incorporació de noves tecnologies a la captura, el processament i la difusió d'informació estadística oficial. Desenvolupament d'una aplicació Java per a la generació d'enquestes en línia.

Mètodes de protecció d'informació electrònica

Objectiu: Suport a projectes de protecció de la informació en format electrònic i en els desenvolupaments de sistemes de micropagament electrònic per Internet desenvolupats per la Universitat Rovira i Virgili.

9.2. Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Números de SORT publicats al 2012
Títol Data
Volume 36 Number 1, January-June 2012 Juny 2012
Volume 36 Number 2, July-December 2012 Desembre 2012

Desè any de la revista Statistics and Operations Research Transactions (SORT). La revista apareix indexada des de setembre del 2007 a les bases de dades del Science Citation Index Expanded, i el seu factor d'impacte s'ha situat l'any 2011 en 0,429 (l'any 2010 s'havia situat en 0,25). Durant l'any 2012 s'han publicat els dos números corresponents al volum 36 i, al mateix temps, s'ha iniciat el procés de gestió editorial de la revista per mitjà de la plataforma RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) en el marc del conveni de col·laboració amb el CBUC.

En aquest exercici, el nombre d'articles sotmesos al procés de revisió ha estat el més elevat des de l'inici de la revista, de resultes del progressiu reconeixement de seu impacte des de l'any 2009. D'altra banda, el nombre de pàgines publicades s'ha mantingut estable, com correspon als anys/volums on només s'editen els dos números ordinaris.

Articles sotmesos al procés de revisió. 2005–2012

Gràfic

En el mes de desembre de 2012, l'Idescat ha signat dos convenis de col·laboració amb la Societat Catalana d'Estadística i la Sociedad Española de Biometría, respectivament, per tal d'impulsar la promoció de la revista SORT.