Saltar al contingut principal

10. Serveis tècnics

10.1. Sistemes d'informació estadística

Noves aplicacions de gestió estadística

 • Registre Estadístic de Població (REC): definició i desenvolupament inicial
 • Directori estadístic d'empreses: definició i desenvolupament inicial
 • Codificació automàtica. Gestió dels rebutjos
 • Generació de mostres a partir de les dades del registre de població
 • Fusió del Registre de població de Catalunya amb el fitxer d'afiliats a la Seguretat Social

Noves aplicacions de difusió estadística

 • Calendari web de resultats estadístics Idescat
 • Aplicació web de gestió i consulta del Programa anual d'actuacions estadístiques (PAAE)
 • API de noms i cognoms de la població
 • API de noms dels nadons
 • Cens dels catalans residents a l'estranger
 • Dataviz. Miniaplicació de servidor per a la gestió de gràfics

Noves aplicacions per a recollida de dades

 • Enquesta de Clima empresarial de Catalunya: desenvolupament de quatre qüestionaris
 • Enquesta d'Usos lingüístics de la població: desenvolupament de tres qüestionaris
 • Desenvolupament de quatre programaris per gestionar els treballs de camp
 • Registre de fitxers estadístics del Sistema estadístic de Catalunya (SEC)

Atenció de comandes a mida

 • S'han atès 140 comandes a mida d'usuaris interns i externs
Activitats del PAAE 2012 que han requerit desenvolupaments informàtics. Per àrees
Nombre
Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques 11
Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques 20
Àrea de Producció d'Estadístiques Socials 5
Àrea de Serveis de Difusió Estadística 10
Àrea de Sistemes d'Informació Estadística 1
Àrea d'Assistència Tècnica Estadística 7
Total 54
Gestió de bases de dades
Nombre
Esquemes de bases de dades gestionats. Producció 62
Esquemes de bases de dades gestionats. Desenvolupament 19
Servidors web amb gestió compartida 14
Aplicacions web gestionades 29

10.2. Serveis informàtics

Nous equipaments i serveis

Nou sistema d'emmagatzematge de bases de dades

S'ha adquirit un nou equip HP EVA P6550, que ha permès substituir l'antic HP EVA6000, a més d'un nou sistema de còpies de seguretat en disc D2D independent (9TB).

Nou servei FTP

S'ha implantat un nou servei que permet l'intercanvi de fitxers, sobretot amb dades estadístiques, amb d'altres organismes.

Millora de serveis existents

Reorganització del sistema de telefonia de l'Idescat

El projecte ha permès racionalitzar i simplificar el sistema de telefonia fixa, cosa que ha suposat una mesura d'estalvi econòmic important per a l'Institut. S'ha donat de baixa el sistema analògic antic i s'han integrat totes les línies en una plataforma digital de VoIP (veu i dades). S'han canviat tots els números de telèfon públics de l'Idescat.

Dades: 150 línies telefòniques i 13 commutadors de telefonia.

Canvi de proveïdor d'Internet

S'ha modificat la sortida Internet de l'Idescat i s'han canviat les adreces IP públiques de RedIris a la XOC de la Generalitat de Catalunya.

Dades: 2 tallafocs i 20 commutadors de comunicació.

Nou mapa de topologia física de la xarxa Idescat

S'ha implantat un nou servei per visualitzar físicament la xarxa de comunicacions de l'Idescat, amb la finalitat de poder resoldre amb més eficiència les incidències de comunicacions.

Nou mapa de còpies de seguretat

S'ha definit un nou mapa de totes les còpies de seguretat que realitza el CPD com a mesura del pla de seguretat Idescat.

Programaris: noves versions

BD Oracle

Versió 11G

S'ha migrat l'entorn de les DB's Oracle10g i RAC Oracle10g a la nova versió Oracle11g, en màquines noves (ds1, ds2 i dsbeta).

SAS

Versió 9.3

La migració de la versió 9.1 a 9.3 comporta un canvi d'arquitectura del servidor a 64 bits que en millora el rendiment i aporta un aprofitament millor de la memòria RAM, a banda d'oferir més funcionalitats per al desenvolupament estadístic.

Windows

Versió 2008

Ha permès canviar el clúster on resideix tota la informació d'usuaris i la gestió d'impressió (server R2 Enterprise).

Exchange

Versió 2007 SP2

Ha permès actualitzar el clúster del correu corporatiu i n'ha millorat les funcionalitats i la connexió amb els clients d'altres sistemes operatius com el d'Apple.

OpenVMS

Versió 8.4

S'ha migrat tot l'entorn d'OpenVMS8.3 des d'un rx2620 a un nou servidor Blade860c i2 amb OpenVMS8.4, i s'hi ha inclòs el client d'Oracle per a OpenVMS.

Ocupació en disc segons sistemes de gestió
Bases de dades 2010 2011 2012
Unitats: Gigabyte (GB).
SAS 130,00210,00323,00
ORACLE (producció) 67,3386,03107,23
ORACLE (desenvolupament) 14,5118,8272,40
Total 211,84314,85502,63
Equipament informàtic perifèric
2008 2009 2010 2011 2012
Ordinadors personals 172175157168158
Servidors físics 3130302626
Servidors virtuals 911233030
Impressores 3030404542
Correu electrònic: activitat
Correus rebuts/enviats 1.389.370,00
Total Gb rebuts/enviats 32,20

10.3. Serveis lingüístics

Serveis lingüístics

Diccionari de dubtes per a l'estadística oficial

Objectiu: Comentar els termes o expressions impropis i destacar les solucions genuïnes que s'han de normalitzar.

Actuació: Més de 300 entrades amb el plantejament lingüístic del problema, exemples impropis al costat dels termes o expressions correctes.

Edició de les publicacions de l'Idescat

Objectiu: Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català.

Actuació: Edició d'un total de 19 publicacions entre fulls divulgatius i revistes. Destaquem el web educatiu de primària, per l'adequació al registre propi d'aquesta etapa escolar.

Edició del web en català, castellà, anglès i occità

Objectiu: Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català, però també en anglès, castellà i occità.

Actuació: Edició i traducció de 228 novetats web (300 pàgines estàndard). Revisió en català i traducció al castellà (i a l'occità en alguns productes). La versió anglesa l'ha dut a terme un servei extern.

Llibre d'estil

Objectiu: Fer conèixer els criteris gramaticals i terminològics del llenguatge propi de l'estadística oficial.

Actuació: Revisió dels diversos capítols: abreviacions, majúscules, criteris de redacció, citació de fonts estadístiques, signes de puntuació, enumeracions.

Edició de qüestionaris

Objectiu: Editar en català i castellà els qüestionaris relatius a les diverses operacions estadístiques previstes en el PAAE.

Actuació: S'han editat 114 qüestionaris bilingües que representen més de 887 pàgines.

Revisió terminològica de les classificacions estadístiques

Objectiu: Revisar les nomenclatures estadístiques i elaborar propostes de termes no resolts en col·laboració amb el Termcat.

Actuació:

 • Supervisió de la Classificació catalana d'ocupacions (CCO-2011).
 • Supervisió de l'adaptació catalana de la Nomenclatura combinada (edició 2012).

Col·laboració: Termcat

10.4. Serveis gràfics

Activitats de disseny, edició i reprografia. Idescat. 2012
Actuació Format Nombre
Pla editorial Idescat Publicacions PDF o paper19
Documentació PAAE Documents interns6
Enquestes INE Qüestionaris114
Web educatiu de secundària Roller1
Web educatiu de primària Maquetació activitats18
Jornades d'Extensió Estadística Imatge7
Any Internacional d'Estadística Imatge bloc3
Infografia per a premsa Gràfics d'acompanyament a les notes de premsa24
Recull fotogràfic Banc fotogràfic Idescat5
Calendari laboral 2012 Cartell i estora200
Imatge gràfica d'operacions estadístiques Manuals, carpetes, identificacions2
Enquadernacions Revistes biblioteca111