Saltar al contingut principal

7. Serveis de difusió estadística

L'Idescat, d'acord amb les directrius del Pla estadístic vigent, impulsa la difusió dels resultats estadístics utilitzant Internet com a principal mitjà de difusió, on destaquen el web i Twitter (http://www.idescat.cat/twitter/) com a canals principals. També disposa d'una biblioteca oberta al públic, dipositària dels resultats de l'estadística oficial de Catalunya i d'un pla de publicacions dels principals resultats i de divulgació de l'estadística.

L'atenció personalitzada i orientada a l'usuari completa la proposta de l'Idescat en relació amb els serveis de difusió estadística, adreçats als diferents tipus d'usuaris (gestors públics, empreses, investigadors, estudiants, etc.) i que volen donar resposta a les seves necessitats. Està composta per l'atenció de demandes d'informació estadística via web (a mida, consultes i suggeriments) i telefònica, i el servei personalitzat als mitjans de comunicació.

L'any 2012, cal destacar del web de l'Idescat (www.idescat.cat) l'increment en nombre de visites (8,2%), de visitants (12,2%) i de pàgines vistes (4,7%). Per la seva banda, el canal de Twitter de l'Idescat en el seu segon any d'existència, continua augmentant els seguidors fins a arribar als 2.638.

Entre les principals novetats del 2012 pel que fa a difusió a través de la web destaca la difusió pública del Calendari dels resultats estadístics (http://www.idescat.cat/cal/) de l'Idescat. El calendari recull la data de difusió de la producció estadística tant de fonts pròpies com externes de l'Idescat i acompleix així un dels principis del Codi de bones pràctiques adoptat pel Comitè del Sistema Estadístic Europeu.

També cal destacar altres seccions noves que s'han afegit al web: la consulta del Pla estadístic de Catalunya amb els seus corresponents programes anuals d'actuacions estadístiques i la Memòria de l'Idescat, ara ja només en versió electrònica. Per altra banda, en relació amb la visualització de les estadístiques i de la seva major comprensió, l'any 2012 s'ha iniciat la primera fase del projecte de complementar amb gràfics les taules del web de l'Idescat, consistent a incorporar els gràfics de Google Public Data Explorer a la informació municipal.

L'any 2012 ha estat el tercer any de funcionament del web aprenestadistica (http://aprenestadistica.gencat.cat) dirigit als alumnes de secundària, amb un increment de 757 usuaris registrats. Dins d'aquest marc i en matèria de foment de l'aprenentatge de l'estadística, s'ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, que permetrà una major promoció d'aquest recurs i avançar en el nou web dirigit a primària que actualment està en fase de pilotatge.

7.1. Difusió per Internet

7.1.1. El web de l'Idescat

El web de l'Idescat és el principal mitjà de difusió de la informació estadística oficial, que l'any 2012 ha incrementat tant el nombre de visites com de visitant i pàgines consultades, continuant per sobre del milió de visites.

Principals indicadors d'accés al web de l'Idescat
Total 2010 2011 2012
Visites 914.3461.059.9501.146.459
Visites català 623.763808.277830.529
Visites castellà 137.560224.588338.546
Visites anglès 19.30127.24632.283
Visites a pàgines de dades 488.068686.061798.437
Visites de trànsit directe 295.786347.874315.135
Visitants 621.324738.542828.556
Pàgines visitades 8.658.6158.528.4628.933.220
Nombre de visites dels productes més visitats de la web de l'Idescat
Nombre de visites 2010 2011 2012
Banc d'estadístiques municipals i comarcals 253.820245.723260.672
Anuari estadístic digital 101.832151.953194.758
El municipi en xifres 49.854163.204189.731
Noms del nadons 51.08966.90091.316
Indicadors de conjuntura econòmica 53.96364.16671.485
Demografia i qualitat de vida 47.37553.84153.377
Novetats 30.18346.09342.877
Indicadors d'estructura econòmica 35.14939.53639.589
Indicadors de la Unió Europea 28.83533.52533.665
Noms de la població 36.73230.66729.066

7.1.2. El canal Twitter de l'Idescat

El canal Twitter de l'Idescat continua en fase d'expansió amb un increment anual del nombre de seguidors del 67,6% a 31 de desembre del 2012.

El canal Twitter de l'Idescat
2010 2011 2012
Seguidors (a 31 de desembre) 2451.5742.638
Piulades emeses 73478496
Visites web Idescat (a partir de les piulades) ::1.844

7.1.3. Actuacions de comunicació

El Calendari de difusió de resultats de l'Idescat ha estat publicat el 2012 per primera vegada com un nou servei web. Conté la data de difusió de 216 actualitzacions que corresponen a la producció estadística de l'Idescat.

Calendari de difusió dels resultats estadístics de l'Idescat. 2012
Conjuntura Estructura Total
Actuacions 194160
Actualitzacions 13878216
Grau d'acompliment (%) 89,978,285,6

A més, l'Idescat realitza altres actuacions per facilitar el coneixement de les seves activitats com són el servei de novetats i les notes de premsa.

Altres actuacions de comunicació
Tipus 2010 2011 2012
Novetats web 213228228
Notes de premsa 253233
Redifusió novetats de l'INE 4.1654.5015.902
Sumaris revistes 1.3131.147931
Novetats biblioteca 230228224

Per últim, el registre de rectificacions (http://www.idescat.cat/rectificacions/) dóna a conèixer les modificacions imprevistes que s'han produït en el lloc web de l'Idescat. L'any 2012 s'han reduït en un 33% les rectificacions respecte de l'any anterior.

Registre de rectificacions
Tipus 2010 2011 2012
(*) Canvis en les dades no previstos —i, per tant, no anunciats amb anterioritat— que han sobrevingut perquè es disposa de nova informació i que milloren les estimacions inicials.
Rectificacions 513123
Millores (*) 4115
Total 554228

7.2. Atenció d'usuaris

Durant l'any 2012, s'han rebut 2.589 demandes d'informació procedents majoritàriament d'empreses i particulars (62%), seguits de l'Administració (29%) i les universitats (9%).

Nombre de demandes rebudes segons via d'arribada
2010 2011 2012
Via formulari web 1.2631.0261.279
Via telèfon 1.5611.4801.065
Via presencial (biblioteca) 260244245
Total 3.0842.7502.589

Demandes rebudes per tipus d'usuari. 2012

Gràfic

Les demandes rebudes a través del formulari web han tingut un increment del 25,9%, que compensa en part la disminució de les demandes per telèfon (−28%). En termes de qualitat, és un servei molt ben valorat pels usuaris, que li han donat una puntuació global del 8,2 (sobre 10) en l'Enquesta anual de satisfacció del 2012.

Servei de demandes via formulari web Idescat. Avaluació.
Indicadors 2010 2011 2012
Puntuació global donada al servei (Enquesta anual qualitat del servei) 8,08,28,2
Demandes contestades en menys d'11 dies (% s/total) 92,594,494,7
Demandes contestades en menys d'1 dia (% s/total) 53,360,757,7

7.3. Premsa i comunicació

L'any 2012 s'han difós 33 notes de premsa, de les quals 12 són de resultats d'estadístiques estructurals: 6 dins l'àmbit d'estadística demogràfica, 3 d'estadística social i 3 d'estadística econòmica. A més també s'han difós notes de premsa dels resultats de 5 activitats de conjuntura econòmica.

La producció estadística de l'Idescat ha estat present a la premsa escrita en 410 ocasions durant l'any 2012. D'aquests impactes a la premsa, el 38% han estat en l'àmbit de l'estadística demogràfica, 36% en l'estadística econòmica i 26% en social i altres.

Notes de premsa difoses / Impactes a premsa. 2012

Gràfic

7.4. Recopilació estadística

L'Idescat treballa en la recopilació d'estadístiques bàsiques de Catalunya, en l'elaboració de sistemes d'indicadors i en un conjunt de productes de síntesi que estan dirigits a uns usuaris que necessiten una informació estadística de caràcter bàsic sobre la realitat demogràfica, econòmica i social de Catalunya.

L'Anuari estadístic digital recopila l'estadística bàsica de Catalunya i s'actualitza puntualment en el moment que les diferents fonts publiquen els seus resultats i s'ha convertit, l'any 2012, en el producte de síntesi més visitat del nostre web (195.208 visites), amb un total de 6.587 taules i 866 actualitzacions.

En relació amb els sistemes d'indicadors, l'Idescat ofereix informació conjuntural i estructural amb la seva comparativa amb Espanya i la Unió Europea, amb un total de 574 indicadors, que l'any 2012 han originat 1.337 actualitzacions i 198.116 visites al web de l'Idescat.

Durant l'any 2012, el web de l'Idescat ha rebut 642.920 visites que han consultat productes de síntesi i els sistemes d'indicadors, amb un increment respecte a l'any anterior del 12,3%. La importància d'aquest tipus de productes queda reflectida en el pes que té en les visites al web de l'Idescat: un 56% de les visites es fan per consultar productes de síntesi.

Dins dels productes de síntesi cal destacar El municipi en xifres, que proporciona els principals indicadors dels municipis de Catalunya, amb una consulta molt senzilla i que l'any 2012 ha rebut un 16% més de visites que l'any anterior.

Sistemes d'indicadors de Catalunya. 2012

Pel seguiment demogràfic, econòmic i social de Catalunya l'Idescat publica al seu web un conjunt d'indicadors actualitzats puntualment. L'any 2012 la seva situació és la següent:

Indicadors estadístics. Nombre i actualitzacions d'Indicadors. Per tipus. 2012
Tipus Nombre Actualitzacions Visites web
Indicadors de conjuntura econòmica 7559071.485
Indicadors d'estructura econòmica 11712039.589
Demografia i qualitat de vida 1249153.377
Indicadors de la Unió Europea 5935733.665
Indicadors demogràfics territorials 4743:
Indicadors socials territorials 13747:
Informes de conjuntura econòmica 1589:
Total 5741.337198.116

L'Idescat posa a l'abast dels usuaris que desitgen una informació més bàsica i ordenada de Catalunya el següent conjunt de productes de síntesi:

Productes de síntesi Idescat. 2012
Títol Actuació
Anuari estadístic de Catalunya (AEC) L'AEC digital recull 6.587 taules constantment actualitzades de l'estadística bàsica de Catalunya. L'any 2012 ha rebut 195.208 visites al web de l'Idescat.
El municipi en xifres Recull quasi 200 indicadors dels 947 municipis de Catalunya i de les 41 comarques. L'any 2012 ha rebut 189.731 visites al web de l'Idescat.
Dossiers Idescat És una col·lecció d'informació sobre l'estadística oficial. A cada número es destaquen les principals conclusions d'una operació estadística o l'estat de situació d'un tema. L'any 2012 s'han publicat dos Dossiers Idescat.
Xifres de Catalunya Aquest desplegable ofereix dades comparatives amb les d'Espanya i la Unió Europea referides a temes de població, medi ambient, treball, condicions de vida, economia, agricultura, indústria i R+D, energia, transport, turisme, TIC, educació i salut. Està disponible en nou idiomes: català, occità, castellà, anglès, francès, alemany, italià, xinès i àrab.

7.5. Biblioteca i fons bibliogràfic

La biblioteca de l'Idescat ha seleccionat el programari KOHA per tal de gestionar el seu seu fons documental, fet que li permetrà una gestió més àgil i una reducció de la necessitat de recursos informàtics. A 31 de desembre del 2012, el fons de la biblioteca recull un total de 162.054 volums.

Biblioteca de l'Idescat. Actuacions
2010 2011 2012
Catalogació
llibres 1.0901.023697
revistes 1.6781.2941.231
Adquisició
comandes 891334416
llibres arribats 1.139986590

7.6. Pla editorial

El Pla editorial de l'Idescat 2012 ha consistit en l'edició de 19 publicacions amb un tiratge global de 15.020 exemplars dirigit a potenciar la informació més divulgativa.

Pla editorial Idescat. 2012
Títols Tiratge
Comerç amb l'estranger digital
Dossier Idescat. Núm. 10: treball no remunerat 100
Dossier Idescat. Núm. 11: audiovisual 200
Enquesta de l'ús del temps 2010–2011. Principals resultats 100
Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2010–2011 60
Memòria 2011 60
Moviment natural de la població 2011. Dades comarcals i municipals digital
Moviments migratoris 2011. Dades comarcals i municipals digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 36. Núm. 1 500
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 36. Núm. 2 500
Xifres de Catalunya 2013 6.000
Xifres de Catalunya 2013 (alemany) 500
Xifres de Catalunya 2013 (anglès) 2.000
Xifres de Catalunya 2013 (àrab) 500
Xifres de Catalunya 2013 (aranès) 500
Xifres de Catalunya 2013 (castellà) 1.000
Xifres de Catalunya 2013 (francès) 2.000
Xifres de Catalunya 2013 (italià) 500
Xifres de Catalunya 2013 (xinès) 500
Total 15.020