Saltar al contingut principal

2. Planificació estadística

Les principals actuacions de l'Idescat relacionades amb la gestió del Sistema estadístic de Catalunya es concreten en els contactes mantinguts amb els agents productors d'estadística oficial per tal de desenvolupar el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) del 2012 i impulsar un seguit de novetats normatives derivades de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014. Així mateix, s'han efectuat els contactes institucionals necessaris per elaborar la proposta del Programa estadístic corresponent a l'any 2013, així com per dur a terme l'informe de seguiment del Programa anual de l'any 2011 a fi de donar-ne compte al Parlament.

2.1. Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2012

El conjunt d'actuacions estadístiques desenvolupades per l'Idescat durant l'any 2012 corresponen, en la seva majoria, a les actuacions de producció de resultats estadístics i la seva difusió segons li encomanava el Programa anual d'actuació estadística per a aquest any, juntament amb les accions de normalització, innovació, promoció i els serveis d'informació que li són propis.

Programa anual d'actuació estadística (PAAE 2012)
Eixos estratègics Consolidades En desenvolupament Noves Total
Advertiment: El nombre d'actuacions estadístiques noves desenvolupades per l'Idescat, publicat el 8 de maig del 2013, era erroni. S'ha corregit el 4 de desembre del 2013.
Població 160218
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 128157150
Comptes i macromagnituds econòmiques 751115101
Activitats estadístiques instrumentals 173020
Difusió estadística 170320
Total 2532927309
Idescat 82711100
Cost directe total estimat (€) 9.158.330809.3001.414.30011.381.930

Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2012. Per eixos

Gràfic

Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2012. Per òrgans i institucions responsables

Gràfic

2.2. Col·laboracions en la producció estadística oficial d'altres organismes

D'acord amb el Pla estadístic i el Programa anual d'actuació estadística vigent per a l'any 2012, al llarg d'aquest any l'Idescat ha donat suport metodològic i logístic a les 12 actuacions estadístiques en què participava com a organisme col·laborador.

Col·laboracions en la producció estadística oficial d'altres organismes
Organismes Actuació estadística
Ajuntament de Barcelona Estadística de causes de mort del municipi de Barcelona
Ajuntament de Barcelona i Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Estadística del turisme en hotels a Barcelona
Departament d'Empresa i Ocupació Estadística conjuntural de la inversió industrial
Departament d'Empresa i Ocupació Estadística d'establiments turístics
Departament d'Interior Enquesta de seguretat pública
Departament de Benestar Social i Família Sistema d'indicadors sobre la joventut
Departament de Benestar Social i Família Enquesta a la joventut de Catalunya
Departament de Cultura Enquesta d'usos lingüístics a institucions públiques
Departament de Cultura Sistema d'indicadors lingüístics
Departament de Cultura Estadística i comptes de les empreses culturals
Departament de Salut Enquesta de salut de la població
Departament de Salut Estadística de causes de mort

2.3. Intercanvis d'informació i cooperació amb l'INE. 2012

Com cada any, l'Idescat i l'INE han actualitzat els intercanvis anuals d'informació estadística i de cooperació institucional, en els termes que preveu l'acord marc de col·laboració signat el 25 de juny del 2002. En conseqüència, durant l'any 2012 l'Idescat ha rebut dades o informacions relatives a 37 estadístiques d'interès estatal i ha tramès a l'INE la informació i els resultats corresponents a 20 actuacions estadístiques.

Intercanvis d'informació entre l'INE i l'Idescat 2008–2012

Gràfic

Transmissió d'informació de l'Idescat a l'INE

 • Encuesta industrial de empresas (T)
 • Encuesta industrial anual de productos (T)
 • Encuesta anual de comercio (T)
 • Estadísticas sobre los residuos (T) (L)
 • Directorio central de empresas (F)
 • Encuesta anual de servicios (T)
 • Estadística sobre actividades en I+D (F) (T)
 • Encuesta sobre innovación en las empresas (T)
 • Estadística de transporte de viajeros (T) (L)
 • Índices de precios industriales (T)
 • Índices de producción industrial (T)
 • Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación y del comercio electrónico en las empresas (T)
 • Indicadores de actividad del sector servicios (T)
 • Encuesta de paridades del poder adquisitivo (L)
 • Encuesta de población activa (L)
 • Defunciones según la causa de muerte (F)
 • Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares (T)
 • Censo de población y viviendas (T)
 • Movimiento natural de la población (L)
 • Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (T) (L)

Transmissió d'informació de l'INE a l'Idescat

 • Encuesta industrial de empresas (F)
 • Encuesta industrial anual de productos (F)
 • Encuesta anual de comercio (F)
 • Estadísticas medioambientales sobre el agua (F)
 • Estadísticas sobre los residuos (F)
 • Sistema de recogida de información económica sobre el medio ambiente (F)
 • Encuesta anual de servicios (F)
 • Estadística sobre actividades en I+D (F)
 • Encuesta sobre innovación en las empresas (F)
 • Índices de comercio al por menor (F)
 • Índices de precios industriales (L)
 • Índices de producción industrial (L)
 • Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación y del comercio electrónico en las empresas (F)
 • Indicadores de actividad del sector servicios (D) (L)
 • Encuesta de presupuestos familiares (F)
 • Encuesta de condiciones de vida (F)
 • Encuesta de migraciones (F)
 • Encuesta de población activa (F) (L)
 • Encuesta comunitaria de fuerza de trabajo (F)
 • Flujos de la población activa (F)
 • Encuesta anual de coste laboral (F)
 • Encuesta trimestral de coste laboral (F) (L)
 • Encuesta de estructura salarial (F) (L)
 • Encuesta anual de estructura salarial (L)
 • Defunciones según la causa de muerte (F)
 • Nulidades, separaciones y divorcios (F)
 • Encuesta sobre equipamiento y uso de las tecnologías de información y comunicación en los hogares (F)
 • Padrón municipal continuo: coordinación de padrones municipales (F)
 • Padrón de españoles residentes en el extranjero (F)
 • Padrón municipal continuo: explotación estadística (F)
 • Censo de población y viviendas (F)
 • Movimiento natural de la población (F)
 • Variaciones residenciales (F)
 • Sistema de información geográfica estadística (G)
 • Índice de precios de consumo (L)
 • Directorio central de empresas (F)
 • Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos (F)
 • (F) Fitxer de microdades.
 • (T) Traducció i edició de qüestionaris.
 • (D) Desagregació específica.
 • (G) Georeferenciació de les seccions censals.
 • (L) Lliurament d'informació.

2.4. Acompliment de les actuacions estadístiques del PAAE 2011

L'Idescat ha avaluat l'acompliment de les activitats incloses en el PAAE 2011, el primer programa que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, i ha emès l'informe corresponent sobre el seu grau d'execució. A l'informe s'indica la disponibilitat de la informació generada, el mitjà de difusió utilitzat i la referència temporal de les dades estadístiques de les activitats que s'han dut a terme, així com les causes dels incompliments. L'informe incorpora els vincles als resultats estadístics obtinguts. A partir de l'edició 2011, l'acompliment del PAAE es difon dins de l'aplicatiu web dels Programes anuals d'actuacions estadístiques (http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/) per tal de potenciar l'accés a la informació estadística oficial disponible per part dels usuaris interessats. D'altra banda, l'Idescat ha recreat un enllaç propi als resultats generats per tercers en aquells casos on la informació estadística no residia en àmbits vinculables a una URL.

Nombre d'actuacions del PAAE 2011. Segons acompliment i tipus
Dutes a terme totalment Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Consolidades 238159262
En desenvolupament 206531
Noves 1510126
Total 2733115319
Total (%) 85,69,74,7100,0
Nombre d'actuacions del PAAE 2011. Segons acompliment i eixos estratègics
Dutes a terme totalment Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Població 170018
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 133158156
Comptes i macromagnituds econòmiques 83145102
Activitats estadístiques instrumentals 181019
Difusió estadística 220224
Total 2733115319
Total (%) 85,69,74,7100,0

2.5. Aprovació del Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2013

D'acord amb la proposta feta per l'Idescat, i aprovada pels òrgans de govern corresponents, el Govern de la Generalitat ha dictat el Decret 169/2012, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013, que té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any. El nombre total d'actuacions estadístiques programades és de 321, de les quals l'Idescat n'assumeix 119 (14 en règim de coresponsabilitat amb una altra institució).

Nombre d'actuacions del PAAE 2013 per eixos estratègics i tipus i cost directe per tipus
Consolidades En desenvolupament Noves Total
Població 200020
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1301016156
Comptes i macromagnituds econòmiques 761015101
Activitats estadístiques instrumentals 174324
Difusió estadística 161320
Idescat 89723119
Total 2592537321
Cost directe total estimat (€) 8.814.500619.3001.237.90010.671.700

Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2013. Origen de les dades

Gràfic

2.6. Convenis

L'Idescat busca la implicació d'organismes estadístics i persones públiques o privades en la consecució d'actuacions conjuntes, conforme als objectius de la Llei d'estadística de Catalunya i de la Llei del Pla estadístic vigents.

Fruit d'aquesta política són els acords i convenis de col·laboració subscrits, que durant l'any 2012 han estat 32.

D'entre aquests, destaquem per la seva importància estratègica el conveni per a la coedició de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions) i els dos convenis de col·laboració signats amb diferents institucions per a la seva promoció.

Fem també referència a l'adaptació al nou marc normatiu dels convenis marc de cooperació educativa subscrits amb diferents universitats catalanes per a l'estada en pràctiques d'alumnes procedents de diverses facultats, que habiliten després el seu desplegament mitjançant la formalització de convenis específics.

Convenis signats per l'Idescat el 2012
Organisme/s col·laborador/s Objecte
Barcelona Graduate School of Economics i Consorci d'Educació de Barcelona Realització d'un treball d'investigació estadística sobre els procediments d'integració de dades de fitxers administratius i estadístics per a l'obtenció d'informació socioeconòmica.
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Realització de l'activitat estadística "Clima empresarial 2012".
Centre d'Estudis Demogràfics Realització d'un treball de recerca demogràfica i laboral.
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC) Addenda al conveni per a la consulta telemàtica del registre de població de Catalunya.
Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística Realització dels treballs preliminars de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013.
Departament d'Ensenyament i Barcelona Graduate School of Economics Realització d'un treball d'investigació estadística referent a l'aplicació de procediments d'integració de dades.
Fundació Jaume Bofill Desenvolupament del panel de desigualtats socials a Catalunya (PaD).
Institut Cartogràfic de Catalunya Digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2011.
Institut Cartogràfic de Catalunya Utilització dels serveis de geocodificació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Institut Nacional d'Estadística Adopció de protocols d'intercanvi de directoris estadístics.
Institut Nacional d'Estadística Realització de l'operació estadística "Indicadors de confiança empresarial".
Societat Catalana d'Estadística Ingrés de l'Idescat com a soci institucional a la Societat Catalana d'Estadística.
Societat Catalana d'Estadística Promoció de la revista SORT.
Societat Espanyola de Biometria Promoció de la revista SORT.
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat de Girona Coedició de la revista SORT.
Universitat Autònoma de Barcelona Realització de pràctiques curriculars d'un alumne de la diplomatura de Postgrau en correcció i qualitat lingüística.
Universitat Autònoma de Barcelona Realització d'una ampliació de resultats de l'Enquesta de l'ús del temps 2010–2011 (temps de treball remunerat i no remunerat).
Universitat Autònoma de Barcelona Realització de pràctiques curriculars d'un alumne del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica, 14ª edició.
Universitat Autònoma de Barcelona Celebració del X Concurs Student d'estadística aplicada.
Universitat Autònoma de Barcelona Conveni marc regulador de les pràctiques acadèmiques d'alumnes de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia.
Universitat Autònoma de Barcelona Realització de pràctiques curriculars d'un alumne de la llicenciatura en ciències polítiques i sociologia.
Universitat Autònoma de Barcelona Conveni marc regulador de les pràctiques acadèmiques d'alumnes del Grau d'Estadística Aplicada de la Facultat de Ciències.
Universitat Autònoma de Barcelona Realització de pràctiques curriculars d'una alumna de Grau d'Estadística Aplicada de la Facultat de Ciències.
Universitat de Barcelona Conveni marc regulador de les pràctiques acadèmiques d'alumnes de la Facultat d'Economia i Empresa.
Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques Celebració del concurs Planter de Sondeig i Experiments, (curs 2011–2012).
Universitat Politècnica de Catalunya Realització de pràctiques curriculars d'una alumna de la llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques.
Universitat Politècnica de Catalunya Perfeccionament de les tècniques de fusió de dades.
Universitat Politècnica de Catalunya Realització de pràctiques curriculars d'un alumne del Màster en Estadística i Investigació Operativa.
Universitat Politècnica de Catalunya Realització de pràctiques curriculars d'un alumne del Màster en Estadística i Investigació Operativa.
Universitat Politècnica de Catalunya Realització de pràctiques curriculars d'una alumna de la llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques.
Universitat Pompeu Fabra Conveni marc regulador de les pràctiques acadèmiques d'alumnes.
Universitat Pompeu Fabra Realització de pràctiques curriculars d'una alumna de ciències del treball.