Saltar al contingut principal

3. Estadístiques demogràfiques

La producció d'estadística demogràfica agrupa les estadístiques sobre l'estructura demogràfica, els fluxos, les estimacions i projeccions de la població i les estadístiques de síntesi elaborades a partir de diverses fonts de la població catalana, amb el repte de procurar una estadística de base territorial amb la màxima exhaustivitat.

En aquest context, el 2012 s'han publicat els primers resultats dels Censos de població i habitatges de l'any 2011, que indiquen que la població de Catalunya se situa en els 7,5 milions (7.519.843 d'habitants). En el curs d'aquest any, i d'acord amb el conveni de col·laboració signat entre l'INE i l'Idescat que estableix la participació de l'Idescat en els Censos, l'Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques ha col·laborat estretament amb l'INE pel que fa als aspectes metodològics de l'obtenció de xifres i la difusió de l'avanç de resultats. Els resultats publicats es refereixen a les variables sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat. S'ha ampliat la tabulació referida a aquestes variables a la base de municipis i comarques, i s'ha elaborat un dossier sobre els principals resultats censals referits al conjunt de Catalunya.

Amb l'actualització de les dades per a l'any 2012 del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE), s'ha incorporat al web una nova eina que permet consultar la informació de la població resident a l'estranger d'una manera més desagregada tant conceptualment com territorialment. Les dades es poden delimitar per sexe i edat, lloc de residència (països i continents) i lloc d'inscripció (províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i municipis) des de l'any 2009.

Aquest any s'han elaborat i publicat les Estimacions de població estacional, que tenen com a objectiu mesurar la càrrega real de població que suporta cada municipi i que prenen el relleu a la població estacional publicada l'any 2003. S'ha renovat la metodologia per poder cobrir dos objectius nous, l'actualització de les dades amb caràcter anual i l'oferiment de dades trimestrals que recullin l'estacionalitat al llarg de l'any, i s'ha definit un nou marc conceptual que integra la població vinculada i la població estacional. S'ofereixen resultats anuals des del 2002 per als municipis majors de 5.000 habitants i les capitals comarcals.

Les estadístiques de migracions incorporen noves tabulacions sobre les migracions internes a Catalunya, que permeten l'anàlisi dels moviments migratoris segons la nacionalitat, el lloc de naixement, l'estructura per edat i sexe, el mes d'ocurrència i la direcció dels fluxos. Aquesta nova informació està disponible a partir de l'any 2005 i es presenta per a Catalunya, les províncies i els àmbits del Pla territorial.

En l'apartat Sèries demogràfiques, s'ha ampliat la informació disponible amb les dades censals de la població femenina segons el nombre de fills tinguts, corresponents als censos de població des del 1920 fins al 1970 i la informació de les estructures familiars del cens de 1970. Aquesta informació es presenta per al total de Catalunya i les quatre províncies. Les dades obtingudes són el resultat dels treballs de recerca elaborats mitjançant diversos convenis de col·laboració entre el Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Idescat.

En el marc de la nova activitat del PAAE, Esperança de vida i salut de la població, i en col·laboració amb el Departament de Salut, s'ha publicat la sèrie Taules de vida de la població de Catalunya 1983–1998. Aquestes dades s'afegeixen a les taules de vida més recents, corresponents al període 1999–2010, ja publicades anteriorment pel Departament de Salut. En aquesta nova publicació es proporciona la sèrie temporal 1983–2010 de l'esperança de vida, en néixer i als 65 anys, així com la taula de vida abreujada per províncies i Catalunya. La taula de vida completa s'ofereix per al total de població de Catalunya, i comprèn el període entre els anys 1983 i 1998.

Enguany, l'Idescat ha publicat per primera vegada la taxa de mortalitat estandarditzada (TME), que permet comparar el nivell de mortalitat i eliminar l'efecte de l'estructura demogràfica. S'ha utilitzat l'estàndard europeu de població que defineix l'Organització Mundial de la Salut, i s'ofereix l'estimació del valor de la TME i seu interval de confiança al 95%. La sèrie de dades s'inicia l'any 1988 i es proporcionen resultats per a Catalunya, les comarques, els àmbits del Pla territorial, les províncies i els municipis de 45.000 habitants i més.

En el marc de l'Estadística de població estrangera s'han iniciat els treballs del Pla de tabulació de les dades estadístiques de concessions de nacionalitat i permisos de residència, a partir de la informació procedent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

En el curs de l'any 2012, el treball amb les fonts estadístiques tradicionals s'ha combinat amb l'obertura metodològica cap a una estadística basada en registres administratius. En aquest sentit, s'ha elaborat l'avantprojecte del Registre estadístic de població (REP) i s'ha posat en marxa la primera fase d'aquest projecte, amb la creació de la base de dades i la càrrega inicial del REP a 1 de gener del 2011.

Activitats estadístiques demogràfiques 2012

Censos de població i habitatges 2011

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Publicació dels primers resultats (variables del fitxer precensal): sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat. Resultats per províncies, comarques, àmbits del Pla territorial i municipis. Preparació del dossier de taules i gràfics sobre els primers resultats del CP2011.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística del Padró municipal d'habitants

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació estadística del padró per tal d'obtenir les xifres de població, la distribució de la població per sexe i edat, lloc de naixement i nacionalitat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de la població estrangera

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de la base de dades de les característiques demogràfiques bàsiques de la població estrangera amb comparacions en el temps i el territori.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Cens de catalans residents a l'estranger

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE). Incorporació d'una nova base de dades per consultar la informació de la població resident a l'estranger més desagregada, tant conceptualment com territorialment.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística del moviment natural de la població

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització dels arxius de parts, matrimonis i defuncions i les seves principals característiques demogràfiques. S'ha fet l'explotació estadística dels noms dels nadons.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística i Departament de Salut

Estadística de divorcis, separacions i nul·litats

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats de residents a Catalunya, procedents de les butlletes de sentències dictades pels òrgans judicials.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estadística de moviments migratoris

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de Catalunya, de la resta de l'Estat i de l'estranger. S'han ampliat les tabulacions i la desagregació de la informació per al període 2005–2011.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Estimacions de població intercensals

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Obtenció de la distribució semestral definitiva de la població en el període 1981–1985.

Estimacions de població postcensals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d'estructura i dels fluxos anuals de població. S'ha fet també un avanç de la xifra de població estimada.

Indicadors demogràfics

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització i ampliació conceptual d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població i de les llars i famílies a partir de diverses fonts, per als municipis de 45.000 habitants i més.

Estimacions de població estacional

Periodicitat: Anual

Actuacions: Obtenció de les càrregues de població que suporten els municipis, mesurades en equivalència a temps complet anual. S'ofereixen resultats en mitjana anual i mitjana trimestral per al període 2002–2011.

Sèries històriques

Periodicitat: Anual

Actuacions: Incorporació de les dades censals de fecunditat de la població femenina segons el nombre de fills tinguts, corresponents als censos de població des del 1920 fins al 1970. Incorporació de l'estadística d'estructures familiars del cens del 1970.

Altres organismes participants: Centre d'Estudis Demogràfics

Esperança de vida i salut de la població

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació de la taula de vida de la població de Catalunya i províncies 1983–1998 (mitjanes quinquennals) i 1999–2010 (dades anuals). Publicació de la taxa de mortalitat estàndard (TME) per comarques i municipis grans (1988–2008).

Altres organismes participants: Departament de Salut

Registre de població

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Manteniment i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons i actualització de la relació territorial d'habitatges familiars principals, segons l'adreça postal.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística

Registre estadístic de població

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Elaboració de l'avantprojecte del Registre estadístic de població de Catalunya. Creació de la base de dades i càrrega inicial.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística