Saltar al contingut principal

1. Activitat institucional

1.1. Òrgans institucionals

S'han celebrat les reunions preceptives dels òrgans establerts en el Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Idescat: la Junta de Govern de l'Idescat —26 de gener i 3 d'octubre—, el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (CRSEC) —22 d'octubre— i el Consell Català d'Estadística (CCE) —8 de novembre.

La Junta de Govern s'ha reunit en dues ocasions. La primera, celebrada a distància (fent ús d'un format nou introduït per la llei que regula el règim jurídic i el procediment de les administracions públiques de Catalunya), s'ha realitzat per debatre i aprovar la proposta d'avantprojecte de pressupost de l'Idescat per al 2012, ja que els pressupostos de la Generalitat per al 2012 s'havien d'aprovar just després (Llei 1/2012, de 22 de febrer, DOGC 6075, de 27 de febrer del 2012).

A la segona de les reunions mantingudes, el dia 3 d'octubre, s'han tractat temes propis de la gestió ordinària de l'Idescat i s'han explicat els canvis en la gestió introduïts amb l'arribada del nou director. Entre aquests, destaquem la implantació d'un sistema de comptabilitat analítica per al seguiment de costos, la proposta, per a l'anàlisi i aprovació, del Pla anual d'activitats 2013, que es fa per primera vegada i distingeix separadament el programa d'objectius de direcció i el programa anual d'actuació estadística de l'Idescat i la decisió de fer accessible, a través del web de l'Idescat, la informació relativa als òrgans col·legiats i la documentació associada.

En la reunió del CRSEC, òrgan de participació dels organismes que integren el Sistema estadístic de Catalunya, s'ha aprovat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2013 (PAAE 2013), juntament amb els seus elements normatius i aspectes econòmics, i s'ha presentat l'informe de seguiment del Programa anual d'actuació estadística corresponent a l'any 2011. D'altra banda, l'informe del director de l'Idescat al Consell ha posat especialment de manifest les continuades accions de l'Idescat en el nou model de producció estadística, basat en l'aprofitament i integració de registres administratius per a la creació de registres estadístics.

Pel que fa a la sessió anual del CCE, òrgan consultiu i d'assessorament de l'Idescat, els punts tractats han coincidit majoritàriament amb els presentats en el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya. En aquest sentit, el CCE ha informat favorablement sobre la proposta del PAAE 2013, se l'ha informat del nivell d'execució del PAAE 2011 i s'ha donat per assabentat dels nous reptes metodològics de l'Idescat sobre el procés d'integració de registres administratius i dades estadístiques.

1.2. Visites institucionals

Visites institucionals a l'ldescat
Data Nom Càrrec
25.01.2012 Carme Borbonès Presidenta Càritas a Catalunya
09.03.2012 Anne Grillo Cònsol general de França
01.08.2012 Àngels Guiteras Presidenta Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
22.11.2012 Carles Campuzano Diputat CiU al Congrés dels Diputats
Visites institucionals del director
Data Visita Institució
20.06.2012 Vicerector de Recerca i Transferència i grups de recerca per tal de presentar les bases de dades de l'Idescat Universitat de Girona
24.10.2012 Vicerector de Recerca i grups de recerca per tal de presentar les bases de dades de l'Idescat Universitat de Lleida