Saltar al contingut principal

Memòria 2014

L'any 2014 ha estat també un any intens de canvis i d'activitat a l'Idescat, com no podia ser d'una altra manera en una institució viva i formada per molta gent que hi dedica la seva energia, amb compromís i generositat.

Al mes de febrer, el Govern de la Generalitat va aprovar un nou decret d'organització i funcionament que facilita els canvis necessaris per adaptar l'Institut a les noves necessitats que apareixen en el món sempre canviant de la informació estadística.

Tal com hem explicat i raonat en diverses ocasions, el món de les dades està sotmès en les darreres dècades —especialment en les primeres del segle XXI— a un conjunt de canvis tecnològics, metodològics i econòmics que condicionen també l'existència, el sentit i la manera de treballar dels instituts d'estadística oficial. La manera tradicional d'aconseguir informació a través d'enquestes a les persones i les empreses ha quedat relegada a un segon terme a causa de la major complexitat de la societat, d'una banda, i de la ràpida variabilitat de les condicions socials i econòmiques, de l'altra. Això ha obligat els instituts oficials —també l'Idescat— a canviar els models de producció i a adaptar-los a les noves circumstàncies. La disponibilitat de tecnologies, que permeten el tractament ràpid i massiu de la informació estadística, ens ha facilitat la tasca, però ens obliga a adaptar l'estructura interna i l'organització de les tasques en aquest nou context.

Per tot això, hem centrat part de la nostra activitat i recursos en la preparació dels projectes tecnològics i metodològics que guiaran l'activitat de l'Institut en els propers anys. N'és un exemple la nova plataforma tecnològica que anomenem Plataforma Cerdà i que dóna suport a un nou paradigma de producció estadística, en el qual la informació s'utilitza amb molta més eficiència i situa al centre de l'esmentada producció la informació d'origen administratiu.

Durant una bona part de l'any, els esforços s'han esmerçat —en estreta col·laboració amb la resta d'organismes del Sistema Estadístic de Catalunya— en la discussió i redacció del Pla estadístic de Catalunya 2016–2019, que també està orientat a respondre als reptes de canvi que se'ns plantegen.

Hem d'esmentar aquí que el dia 11 de desembre de 2014 l'Idescat va fer 25 anys: en aquell dia de l'any 1989 el DOGC va publicar-ne el decret de creació. Tal com trobareu recollit en aquesta memòria, es van portar a terme alguns actes simbòlics, entre els quals ressalta el que els actuals protagonistes de l'Institut vam compartir amb alguns dels que ens han precedit durant aquests 25 anys.

Veiem, doncs, com l'Idescat va avançant en el compliment de la tasca que té encomanada i també pensant, discutint, dissenyant i construint un futur en què la informació estadística que necessita el país i les seves administracions públiques estigui disponible amb la màxima eficiència, per tal de donar suport al desenvolupament social i econòmic, al bon govern i a l'avaluació de les polítiques públiques.

fotografia del director de l'Idescat
Frederic Udina
Director