Saltar al contingut principal

7. Serveis de difusió estadística

L'Idescat, d'acord amb les directrius del Pla estadístic vigent, difon els resultats estadístics utilitzant Internet com a principal mitjà de divulgació.

Els canals principals de difusió són el web (http://www.idescat.cat) i el Twitter (http://www.idescat.cat/twitter/).

També disposa d'una biblioteca oberta al públic, dipositària dels resultats de l'estadística oficial de Catalunya, i d'un pla editorial de principals resultats i de divulgació estadística.

L'atenció personalitzada als usuaris dóna resposta a les seves necessitats específiques, segons els tipus d'usuaris:

 • gestors públics
 • empreses
 • investigadors
 • estudiants
 • altres.

L'atenció personalitzada de demandes a mida, consultes i suggeriments es pot fer per web i telèfon.

L'Idescat també disposa d'un servei d'atenció personalitzada per als mitjans de comunicació.

Respecte de l'any 2013, el 2014 el web de l'Idescat va incrementar el nombre de visites (4,1%), de visitants (4,8%) i de pàgines vistes (9,3%).

D'altra banda, el canal Twitter de l'Idescat (en el quart any d'existència) continua augmentant els seguidors fins a arribar als 4.227.

Entre les principals novetats del 2014 pel que fa a la difusió a través del web, destaquen les següents:

 • creació i disponibilitat de la versió trilingüe (català, castellà, anglès) dels sistemes d'indicadors conjunturals i estructurals
 • ampliació del projecte Visual, que complementa les taules del web de l'Idescat amb gràfics i mapes
 • aplicació d'un nou arbre de navegació per accedir a la informació del web, que en millora l'organització temàtica

Amb relació a la millora dels serveis que l'Idescat ofereix als usuaris, s'ha posat en marxa un sistema de pagament en línia que permet agilitzar el procediment de pagament dels usuaris.

7.1. Difusió per Internet

7.1.1. El web de l'Idescat

El web de l'Idescat és el principal mitjà de difusió de la informació estadística oficial. L'any 2014 ha incrementat el nombre de visites, de visitants i de pàgines consultades, i ha superat la xifra de 1.300.000 visites.

Principals indicadors d'accés al web de l'Idescat
Total 2012 2013 2014
Visites 1.146.4591.297.7621.351.236
Visites en català 830.529870.091856.464
Visites en castellà 338.546438.344512.412
Visites en anglès 32.28343.75145.252
Visites a pàgines de dades 798.437863.272977.700
Visites de trànsit directe 315.135412.033356.757
Visitants 828.556945.133990.936
Pàgines visitades 8.933.2208.982.4759.814.177
Nombre de visites dels productes més visitats del web de l'Idescat
Nombre de visites 2012 2013 2014
Banc d'estadístiques municipals i comarcals 260.672256.494239.199
Anuari estadístic digital 194.758235.498292.107
El municipi en xifres 189.731215.723246.990
Noms del nadons 91.31692.045100.387
Indicadors de conjuntura econòmica 71.48580.23079.965
Demografia i qualitat de vida 53.84153.37759.063
Indicadors de la Unió Europea 33.66538.31349.380
Novetats 42.87744.28146.083
Noms de la població 29.06632.98541.504
Indicadors d'estructura econòmica 39.58937.84336.431

El web disposa d'un apartat sobre el registre de rectificacions, que dóna a conèixer les modificacions imprevistes que s'han produït al lloc web de l'Idescat.

L'any 2014 s'han fet 33 rectificacions, el 24% de les quals han estat millores en les dades.

Registre de rectificacions
Tipus 2012 2013 2014
(*) Canvis no previstos en les dades —i, per tant, no anunciats amb anterioritat— que han sobrevingut perquè es disposa de nova informació i milloren les estimacions inicials.
Rectificacions 231825
Millores (*) 5108
Total 282833

7.1.2. El canal Twitter de l'Idescat

El canal Twitter de l'Idescat continua en fase d'expansió, amb un increment del 20,3% del nombre de seguidors respecte del 2013.

El canal Twitter de l'Idescat
2012 2013 2014
Seguidors 2.6383.5134.227
Piulades emeses 496609657
Visites al web de l'Idescat (a partir de les piulades) 1.8443.0632.500

7.1.3. Actuacions de comunicació

El Calendari de difusió de resultats de l'Idescat va ser publicat el 2012 per primera vegada com un nou servei web.

El 2014 fa 258 actualitzacions del calendari, que corresponen a la producció estadística de l'Idescat.

Calendari de difusió dels resultats estadístics de l'Idescat. 2014
Conjuntura Estructura Total
Actuacions 224567
Actualitzacions 18474258
Grau de seguiment (%) 99,577,093,0
Altres actuacions de comunicació
Tipus 2012 2013 2014
Novetats web 228277293
Notes de premsa 333639

7.2. Atenció d'usuaris

Durant l'any 2014, s'han rebut 2.606 demandes d'informació. El perfil d'usuaris és el següent:

 • empreses i particulars: 55%
 • Administració: 36%
 • universitats: 9%
Nombre de demandes rebudes segons via d'arribada
2012 2013 2014
Via formulari web 1.2791.4951.603
Via telèfon 1.065828805
Via presencial (biblioteca) 245259198
Total 2.5892.5822.606

Les demandes via web han tingut un increment del 16,3%, que compensa en part la disminució de les demandes per altres vies (telèfon i presencials).

En termes de qualitat, és un servei molt ben valorat pels usuaris, com es desprèn de l'Enquesta anual de satisfacció, en què li han donat una puntuació global de 7,9 (sobre 10).

Servei de demandes via web Idescat. Avaluació
Indicadors 2012 2013 2014
Puntuació global donada al servei (Enquesta anual de satisfacció) 8,28,27,9
Demandes contestades en menys d'11 dies (% s/total) 94,792,588,4
Demandes contestades en menys d'1 dia (% s/total) 57,752,052,0

7.3. Premsa i comunicació

L'any 2014 s'han difós 39 notes de premsa, distribuïdes de la manera següent:

 • estadístiques conjunturals (o de conjuntura econòmica): 24
 • estadístiques estructurals: 15
  • estadística demogràfica: 10
  • estadística social: 4
  • estadística econòmica: 1

A més, s'ha fet una roda de premsa amb els resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013 amb la presència del conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), Frederic Udina, i la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa.

La producció estadística de l'Idescat ha estat present a la premsa escrita en 670 ocasions durant l'any 2014. Per àmbits, aquests impactes han estat els següents:

 • estadística econòmica: 28% d'impactes
 • estadística demogràfica: 26% d'impactes
 • estadística social: 19% d'impactes
 • altres àmbits (la majoria relacionats amb l'actualitat política): 27% d'impactes

7.4. Recopilació estadística

L'Idescat treballa en la recopilació d'estadístiques bàsiques de Catalunya, en l'elaboració de sistemes d'indicadors i en un conjunt de productes de síntesi.

Els productes de síntesi estan dirigits a usuaris que necessiten una informació estadística de caràcter bàsic sobre la realitat demogràfica, econòmica i social de Catalunya.

L'Anuari estadístic digital recopila l'estadística bàsica de Catalunya i s'actualitza en el moment en què les diferents fonts publiquen els seus resultats.

L'any 2014 es manté com el producte de síntesi més visitat del nostre web (292.107 visites), amb un total de 8.274 taules i 737 actualitzacions.

Amb relació als sistemes d'indicadors, l'Idescat ofereix informació conjuntural i estructural amb la seva comparativa amb Espanya i la Unió Europea, amb un total de 605 indicadors.

L'any 2014 s'han fet 1.379 actualitzacions i hi ha hagut 224.839 visites al web de l'Idescat.

Durant l'any 2014, el web de l'Idescat ha rebut 763.936 visites que han consultat productes de síntesi i els sistemes d'indicadors, amb un increment respecte l'any anterior del 5,9%.

La importància d'aquest tipus de productes queda reflectida en el pes que té en les visites al web de l'Idescat: un 56,5% de les visites es fan per consultar productes de síntesi.

Dins dels productes de síntesi cal destacar El municipi en xifres, que proporciona els principals indicadors dels municipis de Catalunya amb una consulta molt senzilla i que l'any 2014 ha rebut un 14,5% més de visites que l'any anterior.

Sistemes d'indicadors de Catalunya. 2014

Per al seguiment demogràfic, econòmic i social de Catalunya, l'Idescat publica al seu web un conjunt d'indicadors actualitzats puntualment. L'any 2014 la seva situació és la següent:

Indicadors estadístics. Nombre i actualitzacions d'indicadors. Per tipus. 2014
Tipus Nombre Actualitzacions Visites al web
Indicadors de conjuntura econòmica 9282379.965
Indicadors d'estructura econòmica 11213036.431
Demografia i qualitat de vida 1248159.063
Indicadors de la Unió Europea 9119549.380
Indicadors demogràfics territorials 4742:
Indicadors socials territorials 139107:
Total 6051.379224.839

L'Idescat posa a l'abast dels usuaris que desitgen una informació més bàsica i ordenada de Catalunya el conjunt de productes de síntesi següent:

Productes de síntesi Idescat. 2014
Títol Actuació
Anuari estadístic de Catalunya (AEC)

8.274 taules constantment actualitzades de l'estadística bàsica de Catalunya.

L'any 2014 ha rebut 292.107 visites al web de l'Idescat.

El municipi en xifres

Prop de 200 indicadors dels 947 municipis de Catalunya i de les 41 comarques.

L'any 2014 ha rebut 246.990 visites al web de l'Idescat.

Xifres de Catalunya 2015

Desplegable que presenta dades comparatives amb Espanya i la Unió Europea sobre població, medi ambient, treball, condicions de vida, economia, agricultura, indústria i R+D, energia, transport, turisme, TIC, educació i salut.

Està disponible en 7 idiomes: català, occità, castellà, anglès, francès, alemany i italià.

7.5. Biblioteca

A 31 de desembre de 2014, el fons de la biblioteca recull un total de 164.176 volums.

Biblioteca de l'Idescat. Actuacions
2012 2013 2014
Catalogació
llibres 697500857
revistes 1.2311.5592.343
Adquisició
comandes 416398684
llibres arribats 590424787
Comunicació
sumaris revistes 931678566
novetats biblioteca 224175226

7.6. Pla editorial

L'any 2014 l'Idescat, dintre del Pla editorial, ha editat 16 publicacions, amb un tiratge global de 16.040 exemplars.

El Pla editorial se centra en la publicació de la informació estadística de caràcter més divulgatiu.

Pla editorial Idescat. 2014
Títols Suport
Comerç amb l'estranger. 2012 digital
Comunicacions. Núm. 3. CCO-2011 paper i digital
Dossier Idescat. Núm. 17. Ús i coneixement del català. 2013 paper i digital
Estadística de l'audiovisual a Catalunya. 2011 paper i digital
Dossier Idescat. Núm. 15. Els centres d'atenció a la gent gran a Catalunya. 2009 paper i digital
Estimacions de població 2011. Dades postcensals digital
Memòria 2013 digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 38. Núm. 1 paper i digital
SORT (Statistics and Operations Research Transactions). Vol. 38. Núm. 2 paper i digital
Xifres de Catalunya 2015 (7 idiomes: català, castellà, anglès, occità, alemany, francès i italià) paper i digital