Saltar al contingut principal

5. Estadístiques d'empresa i ocupació

L'Àrea d'Empresa i Ocupació s'encarrega de dissenyar i produir les estadístiques de l'activitat empresarial i laboral que corresponen a l'Idescat.

També ha d'elaborar, gestionar i mantenir el Registre estadístic d'empreses i establiments (REEE) com a nucli d'integració d'aquesta informació estadística, i l'ha de relacionar amb els registres estadístics de població i de territori.

La producció estadística empresarial inclou les estadístiques estructurals i conjunturals d'empreses i l'estadística de sectors de significació especial, com ara el sector exterior, el cultural, el turisme, el sector TIC o l'R+D+I. Pel que fa a l'estadística laboral, les actuacions inclouen la grandària i la caracterització de la força de treball, l'obtenció del nombre d'afiliacions segons la residència padronal, l'estadística de salaris i de cost laboral i l'estadística longitudinal de vides laborals.

La producció estadística estructural de l'activitat empresarial del 2014 s'ha caracteritzat per la continuïtat de les operacions ja consolidades i pel desenvolupament i publicació de dues estadístiques de síntesi, incloses en el Programa anual d'actuació estadística, relatives a sectors que tenen una delimitació complexa des del punt de vista de la classificació d'activitat: l'Estadística i comptes de les empreses turístiques i l'Estadística i comptes de les empreses culturals, que se sumen a la que es va dur a terme el 2013 sobre el sector TIC. Aquestes estadístiques permeten fer un seguiment anual sistemàtic dels conceptes següents:

 • les macromagnituds de l'estudi
 • el compte d'explotació de les empreses
 • l'ocupació
 • les activitats d'R+D+I
 • l'ús de les noves tecnologies
 • el comerç exterior (si és el cas)

També cal esmentar la continuació dels treballs preparatoris del Registre estadístic d'empreses de Catalunya, que ha de significar un salt qualitatiu en la millora de l'aprofitament estadístic de la informació empresarial derivada tant d'enquestes com de registres administratius.

Pel que fa a la conjuntura, i d'acord amb la reglamentació europea, des de principis del 2014, l'Índex de producció industrial (IPI) i l'Índex de preus industrials (IPRI) es publiquen amb la nova base 2010 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009); a més, s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002 en el cas de l'IPI i des del gener del 2006 en el cas de l'IPRI.

El canvi de base, a més d'incorporar millores metodològiques, afecta els aspectes següents:

 • les branques investigades
 • la cistella de productes
 • les ponderacions
 • la mostra de les unitats informants

Addicionalment, en el cas de l'IPRI s'ha incorporat la metodologia d'índexs Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2010), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Aquesta metodologia substitueix l'anterior, que feia servir índexs Laspeyres amb ponderacions fixes per a l'any base.

Com a productes estadístics conjunturals nous s'esmenta la publicació de dos indicadors:

 • l'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)
 • l'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)

L'IVNI mesura l'evolució mensual de la facturació de les empreses industrials a Catalunya, mentre que l'IECI mesura la dinàmica mensual de comandes rebudes per aquestes empreses.

Tant l'IVNI com l'IECI són índexs de valor, és a dir, mesuren l'evolució conjunta de les quantitats, qualitats i preus. Aquests dos indicadors es publiquen desagregats segons la destinació econòmica dels béns (amb una periodicitat mensual, amb dades des de gener del 2010), i juntament amb l'índex de producció industrial suposen una important millora en el seguiment de la conjuntura industrial catalana.

Des del punt de vista general de l'economia catalana es tracta d'una millora significativa ja que l'IVNI, juntament amb els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS), suposa a l'entorn de dues terceres parts de l'activitat del conjunt de la nostra economia.

També cal destacar la continuació dels treballs preparatoris per poder publicar al llarg de l'any vinent els indicadors conjunturals amb tractament de l'efecte calendari, que milloraran les anàlisis de conjuntura.

La producció estadística laboral durant l'any 2014 s'ha caracteritzat per les actuacions següents:

 • l'actualització de la informació estadística més consolidada
 • la revisió dels resultats de l'Enquesta de població activa (a partir del Cens de població i habitatges 2011)
 • el desenvolupament i difusió de nous indicadors

Amb l'objectiu de donar satisfacció a les necessitats d'informació de caire territorial, s'han continuat implementant noves formes de producció estadística que es basen en l'estimació per models.

A l'explotació específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa (EPA) trimestrals i anuals, s'hi han incorporat les noves poblacions de referència provinents del Cens de població i habitatges 2011, i s'ha recalculat tota la sèrie retrospectiva de dades per als anys 2002–2013 dels productes següents:

 • informació monogràfica
 • indicadors de conjuntura i estructura econòmica
 • anuari digital
 • indicadors de la Unió Europea
 • fitxes de demografia i qualitat de vida

Per poder avaluar la incidència del canvi de base poblacional en les noves estimacions, també s'ha difós una comparativa entre les principals magnituds de l'EPA per al període 2005–2013, segons les poblacions basades en els censos de població i habitatges del 2001 i del 2011.

També s'han revisat els resultats de la sèrie 2002–2012 de la submostra de l'EPA a causa del canvi de les poblacions de referència; els resultats de la submostra de l'any 2013 ja s'han fet públics amb la nova base poblacional.

A més, a partir del primer trimestre del 2014, l'Enquesta de població activa incorpora la nova CNED-2014 en els resultats referents al nivell de formació assolit de la població.

Per donar compliment al Reglament 453/2008 del Parlament Europeu i del Consell, al primer trimestre del 2014 s'ha iniciat la nova Estadística de llocs de treball vacants inclosa a l'Enquesta trimestral de cost laboral, que ofereix dades a partir del tercer trimestre del 2013 de llocs de treball vacants per sector d'activitat i grandària del compte de cotització.

A més, al llarg de l'any s'ha continuat avançant en el projecte tècnic dels indicadors territorials de població activa i aturada, que permet estimar, mitjançant modelització estadística, les taxes de població activa i aturada d'acord amb les definicions de l'Organització Internacional del Treball.

En el decurs del 2015 es preveu la publicació dels primers resultats, amb informació relativa als àmbits territorials comarcals i als municipis de més de 50.000 habitants.

Finalment, la població ocupada en el sector cultural calculada a partir de les dades de l'EPA ha estat revisada d'acord amb la delimitació d'aquest sector establerta entre l'Idescat i el Departament de Cultura en l'actuació de l'Estadística i comptes de les empreses culturals.

Els nous resultats es publicaran el gener del 2015, coincidint amb el tancament anual de l'EPA del 2014 i oferiran una sèrie trimestral homogènia des del primer trimestre del 2008.

Actuacions estadístiques de l'activitat empresarial i laboral 2014

Clima empresarial de Catalunya

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Treballs de disseny del qüestionari, disseny i selecció de la mostra, contractació i control de l'empresa de treball de camp, i depuració i tabulació del fitxer de microdades.

Per a tots els trimestres del 2014, s'han publicat els resultats per a cada sector d'activitat econòmica:

 • indústria
 • construcció
 • comerç
 • hostaleria
 • resta de serveis

Per primera vegada, s'han difós les dades resultants de l'agregació d'aquests sectors per al conjunt de Catalunya.

A més, s'ha aprofitat aquest exercici d'agregació per ampliar els resultats dels trimestres dels anys 2012 i 2013 per al conjunt de Catalunya.

Altres organismes participants: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Clima empresarial territorial de Catalunya

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Obtenció d'indicadors de clima empresarial per a determinades delimitacions territorials, com ara les cambres de comerç catalanes, a partir de la informació recollida en l'Enquesta de clima empresarial.

L'objectiu és tenir un seguiment de la conjuntura empresarial per sectors d'activitat econòmica en aquestes demarcacions.

La informació està disponible sota demanda.

Altres organismes participants: Cambres de Comerç de Catalunya; Ajuntament de Barcelona.

Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger segons el contingut tecnològic dels productes industrials, en els àmbits de la Unió Europea i de la resta del món.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Directori d'empreses i establiments

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Elaboració del directori provisional corresponent a l'any 2014, segons el que preveu el conveni d'intercanvi de directoris d'empreses amb l'Institut Nacional d'Estadística.

Al 2014 s'ha començat a proporcionar resultats per municipis i comarques (a 1/1/2012 i a 1/1/2013) atenent peticions d'explotació a mida.

Altres organismes participants: Cambres de comerç de Catalunya; departaments de la Generalitat de Catalunya; Institut Nacional d'Estadística; Ministeri de Foment; Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Estadística conjuntural del comerç al detall

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Elaboració d'un indicador mensual que mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya, a través de la variable volum de negoci, segons el tipus de producte.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'afiliats i afiliacions

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat i sectors d'activitat econòmica.

A partir del març de 2014 els resultats d'aquesta estadística es presenten d'acord amb l'actual divisió administrativa d'àmbits de planificació territorial que estableix l'Acord de govern GOV/21/2014, de 4 de febrer, publicat al DOGC núm. 6556.

Altres organismes participants: Tresoreria General de la Seguretat Social; Institut Social de la Marina.

Estadística d'empreses de serveis

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya per a l'any 2012 dels resultats de l'Enquesta anual de serveis per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector serveis no comercials.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'empreses del comerç

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta anual de serveis corresponent a l'any 2012.

Aquesta informació ofereix el compte d'explotació de les empreses de les diferents branques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'empreses i establiments

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització per al 2014 de resultats anuals a partir del directori d'empreses i establiments de l'Institut Nacional d'Estadística.

S'ofereixen resultats segons les branques d'activitat econòmica per a les empreses amb activitat econòmica a Catalunya i per condició jurídica i estrats de nombre d'assalariats.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística d'estructura salarial

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització per al 2012 de l'Estadística de l'Enquesta anual d'estructura salarial, que ofereix informació segons variables sociodemogràfiques i d'altres relacionades amb les característiques de l'ocupació.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de costos laborals

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, per obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força de treball desagregat per components.

Al primer trimestre del 2014, s'ha incorporat la nova Estadística de llocs de treball vacants inclosa a l'Enquesta trimestral de cost laboral (per donar compliment al Reglament 453/2008 del Parlament Europeu i del Consell), que ofereix dades a partir del tercer trimestre del 2013 de llocs de treball vacants per sector d'activitat i grandària del compte de cotització.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de finançament i despesa en R+D

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors econòmics.

El 2014 s'ha treballat amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i l'Agència per a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ) en la renovació del directori que es tramet a l'INE, que constitueix la base de l'operació.

També s'ha treballat en la tabulació i actualització de les dades de l'Enquesta d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en R+D per a l'any 2012 dels diferents sectors econòmics.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement; Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en càmpings

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en càmpings corresponent a l'any 2014, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat en turisme rural

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació en turisme rural corresponent a l'any 2014, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació marques turístiques i origen geogràfic.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'activitat hotelera

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera corresponent a l'any 2014, a partir dels fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, per obtenir el nombre de viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories de l'establiment, marques turístiques i origen geogràfic.

El 2014 s'han començat a difondre dades conjunturals definitives d'hotels, en línia amb el que fan altres sistemes estadístics de l'entorn.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la innovació tecnològica

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació de l'Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses per a l'any 2012, a partir de fitxers facilitats per l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'objectiu d'obtenir diferents indicadors sobre el procés d'innovació de les empreses de Catalunya.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de personal d'R+D

Periodicitat: Anual

Actuacions: Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca i desenvolupament tecnològic que realitza l'Institut Nacional d'Estadística anualment.

El 2014 s'ha treballat amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i l'Agència per a la competitivitat de l'empresa (ACCIÓ) en la renovació del directori que es tramet a l'INE, que constitueix la base de l'operació.

També s'ha treballat en la tabulació i actualització de les dades de l'Enquesta d'R+D per a l'any 2012, amb l'objectiu de conèixer el personal destinat a tasques de recerca i desenvolupament.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement; Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de població activa

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa trimestrals i anuals.

Al 2014 s'han incorporat les noves poblacions de referència provinents del Cens de població i habitatges 2011.

També s'ha recalculat tota la sèrie retrospectiva de dades per als anys 2002–2013, tant de la informació monogràfica com de tots els productes relacionats (indicadors de conjuntura i estructura econòmica, anuari digital, sistema d'indicadors de la Unió Europea i fitxes de demografia i qualitat de vida).

Per poder avaluar la incidència del canvi de base poblacional en les noves estimacions, també s'ha difós una comparativa entre les principals magnituds de l'EPA per al període 2005–2013 segons les poblacions basades en els censos de població i habitatges del 2001 i del 2011.

També s'han revisat els resultats de la sèrie 2002–2012 de la submostra de l'EPA a causa del canvi de les poblacions de referència; els resultats de l'any 2013 ja s'han fet públics amb la nova base poblacional.

A partir del primer trimestre del 2014 l'Enquesta de població activa incorpora la nova CNED-2014 en els resultats referents al nivell de formació assolit de la població.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del comerç amb l'estranger

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Explotació estadística per oferir resultats d'exportacions i importacions de Catalunya amb l'estranger. Es presenta la informació per diverses classificacions (TARIC, destinació econòmica dels béns, CCAE-2009 i CUCI-Rev.4) i per països.

Altres organismes participants: Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística dels visitants estrangers a Catalunya

Periodicitat: Trimestral i anual

Actuacions: Explotació per als trimestres del 2014 de l'Enquesta de moviments turístics en fronteres (Frontur), a partir dels fitxers facilitats per l'Institut d'Estudis Turístics, per obtenir el nombre de turistes pels principals països de procedència.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Institut d'Estudis Turístics.

Estadística i comptes de les empreses culturals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estadística de síntesi que recull un conjunt de magnituds econòmiques i d'indicadors rellevants de les empreses de l'àmbit cultural, que permet conèixer de manera precisa i fiable la grandària econòmica i l'evolució anual d'aquest sector.

El 2014 s'ha iniciat la publicació d'aquesta informació, amb dades referides a l'any 2012.

Altres organismes participants: Departament de Cultura; Institut Nacional d'Estadística; Agència Estatal d'Administració Tributària.

Estadística i comptes de les empreses turístiques

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estadística de síntesi que fa possible un seguiment multidimensional del sector del turisme amb periodicitat anual, des de la perspectiva empresarial, i que inclou la publicació de les seves macromagnituds, dels resultats empresarials bàsics i d'altres indicadors rellevants.

El 2014 s'ha iniciat la publicació d'aquesta informació, amb dades referides a l'any 2011.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística i comptes del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estadística de síntesi de periodicitat anual que, mitjançant la recopilació d'informació estadística de diverses fonts, pretén il·lustrar la situació de les empreses del sector TIC segons la delimitació del sector proposada per l'OCDE.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació.

Estadística industrial d'empreses

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta industrial corresponent a l'any 2012 per agrupacions i branques d'activitat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística industrial de productes

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització anual per a Catalunya dels resultats de l'Enquesta industrial de productes corresponent a l'any 2012.

L'objectiu és obtenir informació detallada del valor i la quantitat de les vendes d'un conjunt de productes que cobreixen la major part del sector industrial.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística longitudinal de vides laborals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació anual específica per a Catalunya dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals, per obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta, o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

Es difonen resultats per a Catalunya, províncies i municipis de més de 40.000 habitants.

L'any 2014, a més de les activitats ordinàries d'actualització de l'Estadística longitudinal de vides laborals relatives al 2012, s'ha continuat treballant per completar la difusió definitiva de resultats d'aquesta operació estadística.

Estadística sobre TIC a les empreses

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació específica per a les empreses amb seu a Catalunya, del fitxer de microdades corresponent a l'any 2013 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística sobre TIC a les llars

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació específica per a les llars catalanes del fitxer de microdades corresponent a l'any 2014 de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació; Institut Nacional d'Estadística.

Estadística territorial sobre TIC a les llars

Periodicitat: Biennal

Actuacions: Explotació de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars corresponent a l'any 2013. Aquesta operació té caràcter biennal.

A més de les estimacions territorials (per comarques i àmbits del Pla territorial) dels principals indicadors d'equipament de TIC a les llars i de l'ús que en fan les persones, s'han publicat per primera vegada resultats per al conjunt de Catalunya de temes d'actualitat relacionats amb les TIC.

Aquests indicadors complementen la informació proporcionada per l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística.

Índex de preus industrials

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística amb la finalitat de mesurar l'evolució dels preus dels productes fabricats per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions a la primera etapa de la seva comercialització.

Al llarg del 2014 s'ha publicat l'indicador amb la base 2010, tal com preveu la reglamentació europea d'estadístiques conjunturals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de producció industrial

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Explotació de l'arxiu lliurat per l'Institut Nacional d'Estadística per mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials, per grans sectors industrials i per seccions i divisions.

També s'ha realitzat el càlcul dels grans sectors industrials corregits d'efecte calendari.

Al llarg del 2014 s'ha publicat l'indicador amb la base 2010, tal com preveu la reglamentació europea d'estadístiques conjunturals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Índex de vendes en grans superfícies

Periodicitat: Mensual i anual

Actuacions: Elaboració d'un indicador que ofereix informació de les vendes en alimentació i resta de productes a les grans superfícies no especialitzades amb una superfície superior a 2.500 metres quadrats.

Al llarg del 2014 s'ha actualitzat el directori que alimenta aquesta operació.

Índex de volum de negoci a la indústria

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Elaboració d'un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

El 2014 s'ha iniciat la publicació d'aquest indicador conjuntural.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicador conjuntural de producció del sector serveis

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Elaboració d'un indicador de producció del sector serveis, per conèixer l'evolució real del valor afegit brut del sector serveis.

Al llarg del 2014 s'ha publicat l'indicador amb la base 2010, tal com preveu la reglamentació europea d'estadístiques conjunturals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicador de confiança empresarial

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i l'operació de l'Institut Nacional d'Estadística sobre els indicadors de confiança empresarial.

Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Per a tots els trimestres del 2014, s'han publicat els resultats per a cada sector d'activitat econòmica (indústria, construcció, comerç, hostaleria i transport, i resta de serveis).

A més, per primera vegada, s'ha difós l'índex de confiança empresarial harmonitzat per grandària de l'establiment i per agrupacions de demarcacions camerals.

També s'ha ampliat la difusió per als trimestres del 2013 amb la incorporació dels resultats per grandària i per demarcacions camerals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Elaboració d'un indicador del sector serveis per reflectir l'evolució conjuntural de l'activitat real d'aquest sector a través de la variable volum de negoci.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Actualització dels indicadors corresponents als trimestres del 2014 per mesurar la competitivitat del sector industrial català, que tenen en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Indicadors de posició competitiva del sector turístic

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Publicació dels indicadors corresponents al 2014 per a la mesura de la competitivitat del sector turístic català, tenint en compte els preus de l'oferta turística i les quotes de mercat davant destinacions competidores de Catalunya, tant de la resta de l'Estat com de l'estranger.

Fins al 2013 es van publicar dades trimestrals, en termes bruts. Al 2014 s'ha afegit informació de tendència, calculada com a mitjana mòbil dels darrers quatre trimestres, per a tota la sèrie disponible.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació.

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Periodicitat: Mensual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR), segons marques turístiques i categories dels establiments.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors territorials de població activa

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Explotació específica de l'Enquesta de població activa i fonts administratives com el Padró municipal d'habitants i el Registre d'aturats registrats, per obtenir indicadors territorials d'activitat i d'atur en l'àmbit municipal i comarcal, mitjançant tècniques de modelització estadística. El càlcul d'aquests indicadors s'ha vist afectat per la revisió de sèries de l'EPA a causa de la incorporació de les noves estimacions de població provinents del Cens de població i habitatges 2011.

Població ocupada en el sector cultural

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Coneixement de la població ocupada en el sector cultural mitjançant una explotació específica de l'Enquesta de població activa.

S'ofereixen dades segons sexe i situació professional.

Altres organismes participants: Departament de Cultura.

Població ocupada en el sector turístic

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Coneixement de la població ocupada en el sector turístic mitjançant una explotació específica de l'Enquesta de població activa.

S'ofereixen dades segons sexe i situació professional.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació.

Registre estadístic d'empreses de Catalunya

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Treballs preparatoris del sistema del Registre d'empreses de Catalunya en el qual, sobre la base del directori d'empreses i establiments de les empreses catalanes, s'ha d'integrar (de forma segura i eficient) tota la informació disponible sobre aquestes empreses derivada de diferents operacions d'enquesta i de registres administratius.