Saltar al contingut principal

1. Activitat institucional

1.1. Òrgans institucionals

Pel que fa a les reunions preceptives dels òrgans col·legiats establerts en el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, s'han celebrat les següents:

 • 8 d'octubre de 2014: Junta de Govern de l'Idescat
 • 20 d'octubre de 2014: Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (CRSEC)
 • 3 de novembre de 2014: Consell Català d'Estadística (CCE)

8 d'octubre de 2014: Junta de Govern de l'Idescat

S'han abordat els temes propis de la gestió ordinària de l'Idescat.

El president ha donat la benvinguda als dos nous vocals representants del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, Josep Anton Mundó Balcells i Josep Maria Argimon i Pallàs, presents per primera vegada a les reunions d'aquest òrgan col·legiat.

El director, en el seu informe, ha destacat les accions més significatives desenvolupades durant el 2014:

 • L'entrada en vigor del Decret 24/2014, d'organització i funcionament de l'Idescat, impulsat per donar resposta als nous reptes que en matèria de producció i difusió estadística ha assumit l'Idescat i que ha comportat una reorganització interna i l'adscripció dels funcionaris responsables de les noves àrees i servei;
 • La posada en funcionament de la nova intranet de l'Idescat (Àgora), eina de comunicació interna i de suport a la gestió dels processos de les subdireccions generals;
 • Els treballs per a la construcció de la Plataforma Cerdà, la base tecnològica que donarà resposta al canvi de model de producció i difusió estadística que s'ha d'implementar;
 • La millora contínua del sistema de comptabilitat analítica.

20 d'octubre de 2014: Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya (CRSEC)

S'ha aprovat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2015 (PAAE 2015), juntament amb els seus elements normatius i aspectes econòmics.

S'ha presentat l'informe de seguiment del Programa anual d'actuació estadística corresponent a l'any 2013.

El director de l'Idescat ha informat al Consell de la proposta de modificació de la Llei d'estadística de Catalunya i del Pla estadístic de Catalunya 2016–2019.

El director també ha informat de l'estat del projecte de la Plataforma Cerdà i de la continuïtat de les tasques d'elaboració d'un sistema integrat d'informació estadística com a model de producció eficient, en què ha remarcat la importància de garantir la protecció i confidencialitat de la informació.

3 de novembre de 2014: Consell Català d'Estadística (CCE)

La presidenta del CEE, Anna Cabré, ha donat la benvinguda als tres nous membres del Consell:

 • el representant de l'Institut d'Estudis Catalans
 • el director del Centre d'Estudis d'Opinió
 • la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Seguidament el director, en el seu informe, ha fet un repàs de la feina desplegada des del darrer Consell (celebrat el novembre de 2013).

En primer lloc, ha destacat els ingressos de l'Idescat per l'establiment de la taxa pel servei de resultats específics d'estadístiques d'interès de la Generalitat (demandes a mida), d'acord amb el que estableix la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives per al 2014.

També ha subratllat el bon resultat de l'auditoria LOPD-ENS, que denota un augment en el nivell de compliment de la seguretat de la informació que administra de l'Idescat.

En l'àmbit de la promoció i formació, el director ha destacat el favorable impacte que està tenint la revista SORT i la presència de quinze estudiants en pràctiques que han complementat la seva formació acadèmica a l'Institut.

També ha informat de la participació de l'Institut en els màsters BGSE i IL3-UB i en els congressos JECAS i SEIO.

Pel que fa a l'activitat institucional, s'ha referit a la presència de l'Idescat en el Big Data Week (del 5 al 12 de maig) i a la BCN Analytics.

En relació amb les activitats de producció estadística del Sistema estadístic de Catalunya, el director ha assenyalat les actuacions més significatives dutes a terme sobre població i territori, conjuntura econòmica i síntesi de fonts econòmiques, la propera publicació del Marc Input-Output de Catalunya 2011 i l'estat dels treballs d'implantació del nou projecte estratègic Plataforma Cerdà.

D'altra banda, el Consell ha acordat emetre un dictamen previ favorable a la proposta de Pla estadístic de Catalunya 2016–2019 i s'ha declarat assabentat de la proposta de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, a més de recollir totes les observacions presentades. Així mateix s'ha declarat informat de la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2015.

1.2. Visites i actes institucionals

Visites i actes institucionals

Sessió plenària del Comitè Interterritorial d'Estadística (CITE)

Data: 30 de setembre de 2014

Lloc: INE (seu central). Passeig de La Castellana, 183, Madrid

Assistent: Frederic Udina, director de l'Idescat

Visita institucional a la Universitat de Vic en relació amb el projecte "Preservació del Secret Estadístic en la difusió de dades geocodificades de població"

Data: 21 d'octubre de 2014

Lloc: Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya. Sala de Juntes del Rectorat. Vic

Assistents: Jordi Montaña (rector); Jordi Villà (vicerector de Recerca i Professorat); Joan Carles Martori, Ramon Oller i Raimon Milà (Grup de Recerca DAM); Manuel Calle (Grup de Recerca BEM); Raymond Lagonigro i Frederic Udina, director de l'Idescat.

Reunió amb el Vicerectorat de Recerca i Professorat de la Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya en relació amb els projectes de recerca en estadística

Data: 21 d'octubre de 2014

Lloc: Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya. Sala de Juntes del Rectorat. Vic

Assistents: Jordi Villà (vicerector de Recerca i Professorat); Joan Carles Martori, Ramon Oller i Raimon Milà (Grup de Recerca DAM); Manuel Calle (Grup de Recerca BEM); Raymond Lagonigro i Frederic Udina, director de l'Idescat.

Reunió de l'INE amb els Òrgans Centrals d'Estadística de les Comunitats Autònomes (OCECA)

Data: 30 de setembre de 2014

Lloc: INE (seu central). Passeig de La Castellana, 183, Madrid

Assistent Frederic Udina, director de l'Idescat

1.3. 25è aniversari de l'Idescat

Idescat 25 anys

El dia 11 de desembre de 2014 l'Idescat ha celebrat el 25è aniversari. El Decret 341/1989, de creació de l'Institut d'Estadística de Catalunya, es va publicar el dia 11 de desembre de 1989 al DOGC.

En un moment històric com l'actual, que és crucial per al desenvolupament polític de Catalunya, l'Idescat també es troba en un període de canvis profunds.

Aquests primers anys d'història han permès consolidar el Sistema estadístic de Catalunya (SEC) i adquirir els coneixements necessaris per tirar endavant els projectes de transformació dels processos de producció i difusió de l'estadística oficial en els quals està immers actualment l'Institut.

Aquests 25 anys serveixen d'impuls i són font d'energia per al futur.

Per commemorar aquesta efemèride s'han portat a terme les activitats següents:

 • Aprovació per part del Comitè de direcció del lema "Millors estadístiques per a una societat millor", que acompanya tots els productes de comunicació de l'Idescat.
 • Disseny i instal·lació d'un mural al vestíbul de l'edifici (amb un grafisme que recull aquest lema) i del logotip que commemora aquesta efemèride.
 • Enregistrament d'un vídeo institucional publicat al web de l'Idescat, en tres idiomes, per donar a conèixer la institució.
 • Celebració d'un acte al vestíbul de l'edifici (el dia mateix de l'aniversari) per a tot el personal de l'Institut , on s'ha compartit una copa de cava. En l'acte s'ha projectat el vídeo institucional i s'ha lliurat un punt de llibre commemoratiu de l'efemèride a tots els assistents.
 • Cloenda de la commemoració amb una trobada de l'actual Consell Ampliat de Direcció amb les persones que han tingut alguna responsabilitat directiva a l'Institut durant aquests 25 anys. S'ha compartit experiències i vivències, i se'ls ha lliurat una litografia commemorativa de l'aniversari.